ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (45)

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Ngày 24/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 11 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN QUẦN THỂ, ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀ DI TRUYỀN NGƯỜI Bài thi: Khoa học tự nhiên- Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút - 35 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 07 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vô vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Nếu đứa trẻ tuổi trả lời câu hỏi đứa trẻ 10 tuổi số IQ đứa trẻ A 125 B 100 C 80 D 130 Câu 2: Một quần thể trạng thái cân di truyền có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm 16% Tần số alen A quần thể A 0,16 B 0,4 C 0,6 D 0,5 Câu 3: Về mặt di truyền học quần thể thường đặc trưng A Vốn gen B Độ dạng C Tỷ lệ đực D Tỷ lệ nhóm tuổi Câu 4: Nuôi cấy hạt phấn thể AaBbDDEe, sau lưỡng bội hố để tạo thành giống chủng Số loại giống tạo A giống B giống C giống D 16 giống Câu 5: Ở động vật, để tạo nguyên liệu cho nghiên cứu ảnh hưởng môi trường lên biểu tính trạng người ta dùng phương pháp? A Lai xa đa bội hóa B Cấy truyền phơi C Nhân vơ tính D Gây đột biến Câu 6: Phương pháp chọn giống dùng phổ biến chọn giống vi sinh vật? A Ưu lai B Gây đột biến tác nhân vật lí, hóa học C Lai khác dòng D Lai lồi hóa lồi hoang dại Câu 7: Các đoạn phân tử ADN cắt thành đoạn nhỏ kỹ thuật chuyển gen nhờ enzim A ADN-polimeraza B ADN-restrictaza C ARN-polimeraza D ADN-ligaza Câu 8: Ở người, tóc xoăn alen trội A quy định, tóc thẳng alen lặn a quy định Alen B quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt xanh.Các locut nằm cặp NST tương đồng khác Để sinh có lớp kiểu hình: Tóc xoăn - mắt đen, tóc xoăn - mắt xanh, tóc thẳng - mắt đen; tóc thẳng - mắt xanh có tối đa kiểu gen người bố sinh trên? A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 24/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 11 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 9: Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetraxiclin vào vi khuẩn E.Coli không mang gen kháng thuốc kháng sinh Để xác định dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn, người ta đem ni dòng vi khuẩn mơi trường có nồng độ tetraxiclin thích hợp Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn A Sinh trưởng phát triển bình thường B Tồn thời gian không sinh trưởng phát triển C Sinh trưởng phát triển bình thường thêm vào môi trường loại thuốc kháng sinh khác D Bị tiêu diệt hoàn toàn Câu 10: Một nhà khoa học muốn cài đoạn gen vào plasmit để chuyển gen Ơng có tay hai ống nghiệm chứa Ống nghiệm 1: đoạn ADN mang gen cần chuyển cắt enzim cắt giới hạn X Ống nghiệm 2: plasmit dùng làm thể truyền cắt enzim cắt giới hạn Y Quy trình sau giúp nhà khoa học tạo ADN tái tổ hợp mang gen cần chuyển? A Hoà hai ống nghiệm với cho vào enzim ligaza B Cho enzim cắt giới hạn X vào ống nghiệm 2; hồ hai ống nghiệm với kích thích CaCl2 xung điện cao áp C Cho enzim cắt giới hạn Y vào ống nghiệm 1; hoà hai ống nghiệm với cho vào enzim ligaza D Hồ hai ống nghiệm với đồng thời kích thích CaCl2 xung điện cao áp Câu 11: Bệnh bạch tạng người alen lặn nằm NST thường quy định Một cặp vợ chồng không bị bạch tạng, họ sinh đứa đầu bị bạch tạng Tính xác suất để họ sinh người gồm trai bình thường gái bị bệnh? 30 27 29 28 A B C D 512 512 512 512 Câu 12: Ở người, mắt xanh, bệnh bạch tạng, PKU đường huyết bốn gen lặn độc lập với quy định Một người đàn ơng bình thường dị hợp tử bốn gen kết hôn với người đàn bà mắt xanh, bệnh đường huyết dị hợp tử gen bạch tạng PKU Xác suất đầu lòng họ có mắt xanh, bệnh PKU đường huyết bao nhiêu? 3 A B C D 64 64 128 128 Câu 13: Một quần thể thực vật, xét ba gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường: Gen thứ gen thứ có alen, gen thứ ba có alen Q trình giao phối ngẫu nhiên tạo quần thể tối đa số loại kiểu gen dị hợp tất cặp A B 15 C 21 D 12 Câu 14: Trong quần thể loài động vật lưỡng bội Trên nhiễm sắc thể thường xét hai locut gen: Gen A có alen, gen B có alen Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể X Y, xét locut gen có alen Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen dị hợp tất gen quần thể bao nhiêu? A 708 B 840 C 60 D 180 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 24/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 11 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 15: Ở loài ong, ong đực có nhiễm sắc thể đơn bội, ong chúa ong thợ có nhiễm sắc thể lưỡng bội Xét locut gen sau: Gen I có alen theo thứ tự trội lặn A1 = A2 = A3 nằm cặp NST thường Gen II có alen theo thứ tự B1 > B2 = B3 = B4 > B5 nằm cặp NST khác Ở quần thể cân di truyền số kiểu gen kiểu hình tối đa quần thể ? A 105 48 B 90 48 C 90 117 D 105 117 Câu 16: Ở, giống trồng sinh sản tự thụ phấn, A quy định trội hoàn toàn so với a quy định chua Vì mục tiêu sản xuất nên đến giai đoạn sinh sản kiểu hình chua bị loại bỏ hoàn toàn khỏi giống Thế hệ xuất phát giống có tỉ lệ kiểu gen 0,8AA : 0,2Aa Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết tần số alen a F3 trước giai đoạn sinh sản 1 1 A B C D 37 10 73 100 Câu 17: Phương pháp tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn dựa nguồn biến dị tổ hợp gồm bước sau (1) Cho cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn giao phối cận huyết qua số hệ để tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn (2) Lai dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước A (1) → (2) → (3) B (3) → (1) → (2) C (3) → (2) → (1) D (2) → (3) → (1) Câu 18: Cho lồi sau lồi khơng thể tạo giống phương pháp biến dị tổ hợp (1) Vi khuẩn (2) Gà (3) Hoa hồng (4) Virut (5) Rêu (6) Trùng đế giày (7) Vi khuẩn lam A B C D Câu 19: Ở người, tính trạng hình dạng lơng mi gen có alen di truyền theo qui luật trội hoàn toàn Xét cặp vợ chồng: Người vợ lông mi cong có em gái lơng mi thẳng anh trai lơng mi cong, bố mẹ lông mi cong Người chồng lơng mi cong có mẹ lơng mi thẳng Cặp vợ chồng có trai đầu lòng lơng mi cong kết với người vợ có lơng mi cong đến từ quần thể khác trạng thái cân có tần số alen qui định lơng mi cong 0,9 Tính xác suất để cặp vợ chồng có cháu trai cháu gái có kiểu hình khác tính trạng lơng mi bao nhiêu? 12 A B C D 440 440 440 440 Câu 20: Cho quần thể với tần số kiểu sau (1) 0,2XAY + 0,3XaY + 0,08XAXA + 0,24XAXa + 0,18XaXa = (2) 0,1XAY + 0,4XaY + 0,02XAXA + 0,16XAXa + 0,32XaXa = (3) 0,08XBXB + 0,24XBXb + 0,18XbXb + 0,2XBY + 0,3XbY = (4) 0,2AABb + 0,4AaBb + 0,2aaBb + 0,2aabb = Số quần thể cân di truyền A B C D Câu 21: Ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật (1) Cấy truyền phôi (2) Dung hợp tế bào trần Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 24/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 11 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) Nuôi cấy hạt phấn (4) Nhân vơ tính kỹ thuật chuyển nhân (5) Chọn dòng tế bào xơma có biến dị (6) Ni cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo Số phương án A B C D Câu 22: Cho phát biểu sau (1) Quá trình tự phối thường làm tăng tần số alen trội, làm giảm tần số alen lặn (2) Quá trình ngẫu phối thường làm cho quần thể đạt trạng thái cân di truyền (3) Các quần thể tự thụ phấn giao phối cận huyết thường làm tăng biến dị tổ hợp (4) Khi quần thể trạng thái cân di truyền dựa vào tỉ lệ kiểu hình để suy tần số tương đối alen quần thể Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Câu 23: Khi nói ADN tái tổ hợp, có phát biểu sau đúng? (1) Được tạo nhờ sử dụng loại enzim restritaza loại enzim ligaza (2) Chứa đoạn ADN loài sinh vật khác (3) Được nhân lên thành nhiều phân tử nhờ chế nhân đơi ADN (4) Có cấu trúc mạch thẳng, có khả nhân đơi độc lập với phân tử ADN khác A B C D Câu 24: Nhiều bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư hoạt động mức dẫn đến tổng hợp nên nhiều sản phẩm kích thích tế bào phân chia liên tục Có đột biến số đột biến làm cho gen bình thường (gen tiền ung thư) trở thành gen ung thư? (1) Đột biến lặp đoạn NST (2) Đột biến đảo đoạn NST (3) Đột biến chuyển đoạn NST (4) Đột biến đoạn NST (5) Đột biến gen xuất vùng điều hòa gen tiền ung thư A B C D Câu 25: Hình ảnh mơ tả quy trình tạo giống có ưu lai cao lồi thực vật Hãy quan sát hình cho biết nhận xét có nhận xét (1) Cây lai F1 mang nhiều cặp gen dị hợp nên có tính đặc tính tốt hẳn so với bố mẹ (2) Bố mẹ (P) mang lai chủng khác cặp tính trạng tương phản (3) Khi cho hệ F1 (thể ưu lai) tự thụ phấn ưu lai giảm dần qua hệ gen trở trạng thái đồng hợp tử (4) Cây F1 biểu ưu lai cao nên sử dụng hệ để làm giống (5) Để tạo tổ hợp gen F1 thể ưu lai cao ta sử dụng phép lai thuận nghịch để tận dụng tính trạng tốt gen nhân quy định A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 24/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 11 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 26: Khi nói đột biến người, có nội dung sau (1) Dạng đột biến lệch bội thường hay gặp cặp nhiễm sắc thể số số (2) So với đột biến gen, đột biến lệch bội thường gây hại cho thể đột biến (3) Đột biến lệch bội NST thường gây chết làm giảm sức sống (4) Đột biến đa bội xuất người (5) Đột biến dị bội NST thường xảy NST có số thứ tự gần với NST giới tính Số nội dung A B C D Câu 27: Hình bên mơ tả quy trình tạo chuột chuyển gen Quan sát hình cho biết có phát biểu khơng (1) Quy trình chuyển gen: Chuyển gen vào trứng – cho thụ tinh ống nghiệm – kích thích cho hợp tử phát triển thành phôi – đưa phôi vào tử cung chuột thứ cho sinh sản bình thường – chọn lọc cá thể chuyển gen thành cơng – tạo dòng (2) Người ta tiêm gen cần chuyển trực tiếp vào thể nhận gen (3) Chuột nhắt mang gen tổng hợp hoocmon sinh trưởng chuột cống cừu Đôly tạo công nghệ (4) Người ta vận dụng kĩ thuật chuyển gen có thay gen bệnh gen lành để chữa bệnh người (5) Nhân non giai đoạn nhân trứng tinh trùng chưa hoà hợp (6) Chuyển gen động vật người ta thường sử dụng vectơ chuyển gen plasmit (7) Ở số loài động vật chuyển gen người ta dùng tinh trùng vectơ mang gen A B C D Câu 28: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) có kiểu hình, hoa trắng chiếm 40% Qua hệ ngẫu phối, F2 có tỉ lệ kiểu hình: 16 hoa đỏ : hoa trắng Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tần số alen A lớn tần số alen a (2) Ở hệ P, cá thể chủng chiếm tỉ lệ 60% (3) Giả sử cá thể P tự thụ phấn F1, sau F1 tự thụ phấn thu F2 Ở F2, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 9/20 (4) Nếu cá thể F2 tự thụ phấn thu F3, cá thể F3 tự thụ phấn thu F4 Tỉ lệ kiểu hình F4 là: 23 hoa đỏ : 27 hoa trắng A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 24/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 11 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 29: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Ở F2, có tỉ lệ kiểu hình 27 hoa đỏ : 13 hoa trắng Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Tần số kiểu gen hệ P 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa (2) Tần số alen A, a hệ P 0,6 0,4 (3) Tỉ lệ kiểu hình F1 hoa đỏ : hoa trắng (4) Nếu P giao phấn ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu hình F2 21 hoa đỏ : hoa trắng (5) Nếu F2, cá thể giao phấn ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu hình F3 hoa đỏ : hoa trắng A B C D Câu 30: Một lồi thực vật, tính trạng màu sắc cặp gen Aa Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định Khi kiểu gen có gen A B quy định đỏ, có A B quy định vàng, khơng có A B quy định xanh Một quần thể cân di truyền có tần số A = 0,4 B = 0,5 Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Số loại kiểu gen quần thể kiểu gen (2) Tỉ lệ kiểu hình quần thể 48 đỏ : 43 vàng : trắng (3) Trong quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao AABb (4) Lấy ngẫu nhiên vàng, xác suất thu chủng 13/43 (5) Lấy ngẫu nhiên đỏ, xác suất thu chủng 1/12 A B C D Câu 31: Ở lồi động vật có vú ngẫu phối, xét gen: Gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen có alen gen có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính vùng tương đồng Có phát biểu sau đúng? (1) Số kiểu gen tối đa quần thể 1332 (2) Số kiểu gen đồng hợp tối đa quần thể 36 (3) Số kiểu gen dị hợp tất cặp gen quần thể 162 (4) Số kiểu giao phối tối đa quần thể 11232 A B C D De AB De AB Câu 32: Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là: 0,2 : 0,8 Cho De aB de aB gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F5 có tối đa loại kiểu gen (2) Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử cặp gen (3) Ở F3, có số đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160 (4) Trong số mang kiểu hình trội tính trạng F4, số đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85 A B C D Câu 33: Ở lồi động vật có vú, A quy định lơng xám trội hồn tồn so với a quy định lông đen Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền là: 0,4 XAY : 0,1 XaY : 0,2XAXA : 0,1 XAXa : 0,2 XaXa Có kết luận sau đúng? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 24/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 11 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (1) Ở đời F1, kiểu hình lơng xám chiếm tỉ lệ 45% (2) Ở đời F2, kiểu hình đực lơng đen chiếm tỉ lệ 12,5% (3) Ở quần thể không đạt cân di truyền (4) Tỉ lệ kiểu gen liên tục bị thay đổi qua hệ sinh sản A B C D Câu 34: Ở người, A quy định da bình thường, a quy định da bạch tạng Quần thể 1: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Quần thể 2: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Một cặp vợ chồng bình thường người chồng thuộc quần thể 1, người vợ thuộc quần thể Theo lí thuyết dự đốn sau đây, có dự đốn đúng? (1) Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa gái dị hợp 11/48 (2) Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có đứa bình thường đứa bị bệnh 3/16 (3) Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có kiểu gen dị hợp 11/48 (4) Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có kiểu gen đồng hợp 5/16 A B C D Câu 35: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh máu khó đơng gen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh gia đình hình đây: Biết người phụ nữ số mang gen gây bệnh máu khó đơng, cho phát biểu sau: (1) Có người phả hệ xác định xác kiểu gen bệnh (2) Xác suất cặp vợ chồng số 13 – 14 sinh đứa trai đầu lòng khơng bị bệnh 40,75% (3) Nếu người phụ nữ số 13 tiếp tục mang thai đứa thứ bác sĩ cho biết thai nhi không bị bệnh bạch tạng, xác suất để thai nhi khơng bị bệnh máu khó đơng 87,5% (4) Nếu người phụ nữ số 15 kết hôn với người đàn ông không bị bệnh đến từ quần thể khác cân di truyền gen gây bệnh bạch tạng (thống kê quần thể cho thấy 100 người có người bị bệnh bạch tạng) Xác suất cặp vợ chồng người phụ nữ số 15 sinh có kiểu hình khác 56,64% Số phát biểu A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 24/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 11 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 THƠNG TIN KHUYẾN MÃI CÁC KHĨA HỌC CỦA ANH NGUYỄN THANH QUANG NĂM 2019  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 (có thể đổi thành khóa luyện tập khả cao chương trình 10 khơng có đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp đủ kiến thức từ đến nâng cao, công thức thủ thuật giải nhanh toán sinh học + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + tập nâng cao môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp tập nâng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất dạng tập bổ sung dạng lạ năm 2019 mà khóa khác chưa có + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hoàn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện giá gốc đăng kí khóa luyện thi 950k Nhưng từ ngày 24/11 – 30/11 600k (chỉ áp dụng cho bạn mua full tất khóa) - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất dạng tập để em thi, em khơng cần mua khóa đăng kí full khóa, ngồi giảng câu khơng hiểu em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa... khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang... PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hồn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (45) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (45)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay