ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (44)

8 3 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Ngày 11/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 10 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: TỔNG ÔN CHƢƠNG + Bài thi: Khoa học tự nhiên- Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 45 phút - 32 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 07 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành công rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Một cá thể lệch bội dạng 2n + tạo kiểu giao tử có sức sống với tỉ lệ 1A : 1a : 1a1 : 1Aa : 1Aa1 : 1aa1 có kiểu gen n|o sau đ}y ? A Aaa1 B AAa1 C Aaa D aaa1 Câu 2: Dạng axit nucleic n|o đ}y l| ph}n tử di truyền cho thấy có nhóm: virut, procaryota (sinh vật nh}n sơ), eucaryota (sinh vật nhân thực)? A ADN sợi kép thẳng B ADN sợi kép vòng C ADN sợi đơn thẳng D ADN sợi đơn vòng Câu 3: Khi lai phân tích cặp tính trạng, kết qủa thu tỉ lệ phân tính kiểu hình : chứng tỏ tính trạng chịu chi phối quy luật di truyền: A Ph}n li độc lập B Tương t{c gen C Phân li D Hoán vị gen Câu 4: Cho biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần số 20% Theo lí thuyết, q trình giảm phân thể có kiểu gen XABXab tạo giao tử XaB với tỉ lệ A 10% B 40% C 20% D 30% Câu 5: Gen b bị đột biến thành alen B có chiều dài giảm 10,2 v| liên kết hidro so với alen b Khi cặp alen Bb nh}n đơi liên tiếp năm lần số nucleotit loại môi trường nội bào cung cấp cho alen B giảm so với alen b A A = T = 64; G = X = 32 B A = T = 32; G = X = 64 C A = T = 31; G = X = 62 D A = T = 62; G = X = 31 Câu 6: C| độc dược 2n=24 Có thể đột biến, cặp số có đoạn, NST số bị đảo đoạn, NST số lặp đoạn Khi giảm phân cặp NST phân ly bình thường số giao tử tạo ra, giao tử đột biến có tỉ lệ A 25% B 75% C 12,5% D 87,5% Câu 7: Vùng mã hóa hai phân tử mARN (a b) loài vi khuẩn có số lượng nuclêơtit Thành phần loại nuclêôtit phân tử mARN sau mARN %A %X %G %U Trƣờng hợp a 17 28 32 23 Trƣờng hợp b 27 13 17 33 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 11/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 10 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Nếu phân tử mARN b có 405 nuclêơtit loại A số lượng loại nuclêơtit gen a (ở vùng mã hóa) A A = T = 900; G = X = 600 B A = T = 405; G = X = 1095 C A = T = 600; G = X = 900 D A = T = 450; G = X = 1050 Câu 8: C| độc dược có 2n = 24 Có thể đột biến cặp NST số có bị đoạn , giảm phân c{c NST ph}n li bình thường số loại giao tử tạo giao tử không mang NST đột biến có tỉ lệ ? 1 1 A B C D 1024 24 Câu 9: Ba lồi cỏ hoang dại A, B, C có nhiễm sắc thể 2n = 20; 2n = 26; 2n = 30 Từ loài n|y, ph{t sinh lo|i đường lai xa v| đa bội hóa Q trình hình thành lồi mơ tả bừng bảng sau đ}y Loài I II III IV V Cơ chế Thể song nhị Thể song nhị Thể song nhị Thể song nhị Thể song nhị hình bội từ lồi A bội từ loài A bội từ loài B bội từ loài A bội từ loài B thành loài B loài C loài C loài I loài III Bộ nhiễm sắc thể loài I, II, III, IV V A 46 – 50 – 56 – 66 – 82 B 23 – 25 – 28 – 33 – 41 C 92 – 100 – 112 – 132 – 164 D 46 – 56 – 50 – 82 – 66 Câu 10: Ở lo|i thực vật, gen A quy định đỏ trội ho|n to|n so với gen a quy định v|ng Lai c}y chủng lưỡng bội đỏ với c}y lưỡng bội v|ng F Xử lí F1 consixin sau cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với F2 Cho thể tứ bội tạo giao tử lưỡng bội, khả sống v| thụ tinh c{c loại giao tử l| nhau, hợp tử ph{t triển bình thường v| hiệu việc xử lí hóa chất g}y đột biến lên F1 đạt 60% Tỉ lệ kiểu hình đỏ F2 A 60% B 45% C 75% D 91% Câu 11: Ở thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng Trong phép lai c}y hoa đỏ chủng với hoa trắng (P), thu đời có phần lớn c}y hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc v|o điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen v| đột biến cấu trúc NST Cây hoa trắng thuộc thể đột biến sau đ}y? (1) Thể (2) Thể ba (3) Đột biến gen (4) Mất đoạn A B C D Câu 12: Cho đực (XY) có mắt trắng giao phối với có mắt đỏ F1 đồng loạt mắt đỏ Các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 thu được: 18,75% đực mắt đỏ; 25% đực mắt vàng; 6,25% đực mắt trắng; 37,5% mắt đỏ; 12,5% mắt vàng Nếu cho đực mắt đỏ F2 giao phối với mắt đỏ F2 số cá thể có kiểu hình mắt đỏ F3 , tỉ lệ đực : 3 B C D Câu 13: Một gen chứa 2520 liên kết hiđrô tổng hợp phân tử mARN cần cung cấp 315 nucleotit loại X 405 nucleotit loại G Đợt phiên mã thứ không vượt lần, gen cần cung cấp 225 A Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 11/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 10 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 nucleotit loại A, đợt phiên mã thứ hai gen cần 315 nucleotit loại A Biết gen sinh vật nhân sơ Số nucleotit loại A, U, G, X môi trường cần cung cấp cho hai đợt A 315 – 945 – 2835 – 2205 B 540 – 1620 – 4860 – 3780 C 225 – 675 – 2025 – 1575 D 45 – 135 – 405 – 315 Câu 14: Gen mã hóa cho ph}n tử prơtêin ho|n chỉnh có 298 axit amin, đột biến xảy l|m cho gen cặp nuclêôtit vị trí kh{c cấu trúc gen không liên quan đến ba mã mở đầu v| ba mã kết thúc Trong qu{ trình phiên mã gen đột biến môi trường nội b|o cung cấp 7176 nuclêôtit tự Hãy cho biết có ph}n tử mARN tổng hợp? A mARN B mARN C mARN D mARN Câu 15: Ở loài thực vật, chiều cao qui định số cặp gen, alen trội góp phần để l|m tăng chiều cao Khi lai cao có chiều cao 210cm với thấp có chiều cao 160 cm F1 có chiều cao trung bình Cho F1 giao phấn thu F2 có 11 loại kiểu hình khác chiều cao Theo lý thuyết, nhóm có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ 105 63 35 A B C D 128 512 256 512 Câu 16: Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Nếu rối loạn ph}n li xảy cặp NST thường số lần giảm ph}n thứ số tế b|o sinh tinh c{c ruồi đực có kiểu gen kh{c c{c gen xét giảm ph}n tạo tối đa loại tinh trùng? A 128 B 144 C 336 D 192 Câu 17: Ở loài thực vật, lai c{c c}y hoa đỏ với hoa trắng, người ta thu F1 100% hoa đỏ Cho c{c c}y hoa đỏ F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ : trắng Lấy ngẫu nhiên c}y hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn, xác suất để đời cho tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ : trắng 8 A B C D 27 27 81 81 Câu 18: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định tròn trội hồn tồn so với alen a quy định d|i; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Các cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác Theo lý thuyết, có phép lai cho kết đời có tỉ lệ phân ly kiểu gen tỉ lệ phân ly kiểu hình (khơng kể đến vai trò bố mẹ)? Biết khơng có đột biến xảy ra, sức sống cá thể l| A 25 B 16 C 36 D 20 Câu 19: Một gen có chiều d|i 0,51μm v| có 3900 liên kết hiđrơ tiến h|nh nh}n đôi đợt Nếu lần nh}n đôi gen có ph}n tử 5-Brơm Uraxin liên kết với nuclêôtit loại A mạch khn gen tổng số nucleotit loại có c{c gen đột biến bao nhiêu? Biết 5-Brôm Uraxin thay đổi trạng thái qua lần nh}n đôi A  T  2995 A  T  3005 A  T  4193 A  T  4207 A B C D G  X  4505 G  X  4495 G  X  6349 G  X  6293 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 11/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 10 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 20: Trong số nhận định sau đ}y, có nhận định khơng q trình phiên mã dịch mã sinh vật nh}n sơ? (1) Chiều dài phân tử mARN gần chiều dài vùng mã hóa gen (2) Phiên mã dịch mã xảy gần đồng thời (3) Mỗi mARN mang thông tin di truyền gen (4) Số lượng protein tạo gen operon thường A B C D Câu 21: Cho phát biểu sau (1) Sự nh}n đôi NST dẫn đến nh}n đôi ADN (2) Sự trao đổi đoạn tương đồng cromatit khác nguồn cặp tương đồng dẫn đến tượng hoán vị gen locut gen nằm NST (3) Người nam Claiphentơ mang NST X chứa alen bệnh locut gen quy định bệnh mù màu xanh lục – đỏ bị mù màu nhẹ so với người nam có NST X mang alen bệnh (4) Hoán vị gen trường hợp đặc biệt đột biến chuyển đoạn NST Có phát biểu sai? A B C D Câu 22: Ở lo|i côn trùng, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng Cho hai cá thể chủng khác cặp tính trạng tương phản (P), thu hệ F1 Tiếp tục cho cá thể F1 giao phối với nhau, thu hệ F2 Biết trình giảm phân cá thể F1 mang lai mô tả hình ảnh bên Tính theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Quá trình giảm phân cá thể F1 mang lai tạo loại giao tử với tỉ lệ 1: 1: 1: (2) Cơ thể F1 giảm phân tạo giao tử mang hai alen trội chiếm tỉ lệ lớn giao tử mang hai alen lặn (3) Một số tế bào sinh giao tử thể F1 giảm phân xảy đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (4) Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng ph}n li độc lập q trình giảm phân (5) Ở F2, cá thể mang kiểu gen đồng hợp trội chiếm tỉ lệ 12,25% A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 11/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 10 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 23: Một đoạn mạch gen D có trình tự nuclêơtit sau 3’
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (44) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (44)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay