ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (43)

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài thi: Khoa học tự nhiên- Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 40 phút - 32 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 06 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Từ hai dòng có kiểu gen AABBddee aabbDDEE Có thể tạo dòng từ hai dòng này? A 16 B 14 C D 32 Câu 2: Với alen A a nằm nhiễm sắc thể thường, gen trội trội hoàn toàn Hãy cho biết: Để cho hệ sau đồng loạt có hình lặn, có phép lai kiểu gen nói trên? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 3: Ở người bệnh máu khó đơng gen lặn (h) liên kết với giới tính gây Kiểu gen kiểu hình bố mẹ phải để sinh với tỉ lệ bình thường : máu khó đơng trai A XHXH × XhY B XHXh × XhY C XHXh × XHY D XHXH × XHY Câu 4: Một số bà nông dân mua hạt ngô lai có suất cao trồng, ngơ lại không cho hạt Giả sử công ty giống cung cấp hạt giống tiêu chuẩn Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngơ khơng cho hạt A Do đột biến gen đột biến NST B Do biến dị tổ hợp thường biến C Điều kiện gieo trồng khơng thích hợp D Do thường biến đột biến Câu 5: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbXDeXdE xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXde tạo từ thể là: A 2,5% B 5,0% C 10,0% D 7,5% Câu 6: Ở loài thực vật, cho thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn đời F1 thu 510 thân cao, hoa đỏ : 240 thân cao, hoa trắng : 242 thân thấp, hoa đỏ : 10 thân thấp, hoa trắng Kết luận sai nói đời bố mẹ? A Có tượng trao đổi chéo xảy trình phát sinh giao tử đực B Alen qui định thân cao alen qui định hoa trắng thuộc nhiễm sắc thể C Giao tử ab chiếm tỉ lệ thấp giao tử Ab D Alen qui định thân cao alen qui định hoa đỏ thuộc nhiễm sắc thể Câu 7: Ở loài động vật giao phối, xét hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có tối đa phép lai khác cá thể Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 lồi (chỉ tính phép lai thuận) tạo đời có kiểu gen đồng hợp tử lặn hai cặp gen xét? A 10 B 16 C D Câu 8: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn; q trình giảm phân khơng xảy đột biến Phép lai AaXBXb × AaXbY cho đời có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình? A 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình Câu 9: Ở lồi hoa, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Hai cặp gen nằm cặp NST thường khác Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P) F1, F1 giao phấn tự F2 Lấy thân cao, hoa đỏ F2, xác suất để có chủng 63 A 128 B 243 C 351 4096 D 63 256 Ab tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, aB trình khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen tế bào Theo lí thuyết, loại Câu 10: Có tế bào sinh tinh thể đực có kiểu gen giao tử AB chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 1 1 A B C D Câu 11: Cho hai giống đậu Hà Lan chủng khác cặp tính trạng tương phản lai với nhau, thu F1 100% hoa mọc trục, màu đỏ (đối lập với kiểu hình hoa mọc đỉnh, màu trắng) Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, giả sử F2 thu 1000 theo lý thuyết, số tự thụ phấn cho hạt nảy mầm thành có hoa mọc đỉnh màu đỏ có phân li độc lập hai tính trạng cho? A 500 B 125 C 188 D 563 Câu 12: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Ở phép lai P: Aa × aa F1 Cần phải lấy hạt F1 để số hạt lấy xác suất có hạt mang kiểu gen aa lớn 90%? A B C D Câu 13: Một lồi thực vật có NST 2n = 48 Giả sử cặp NST có vơ số cặp gen dị hợp Q trình giảm phân khơng xảy đột biến tế bào có cặp NST có trao đổi chéo điểm định Theo lí thuyết, có tối đa số loại giao tử A 25 × 224 B 24 × 224 C 24 × 225 D 224 Câu 14: Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao hai gen không alen A B quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen thêm alen trội A hay B chiều cao tăng thêm 10 cm Khi trưởng thành, thấp lồi có chiều cao 100 cm Giao phấn (P) cao với thấp nhất, thu F1, cho F1 tự thụ phấn Biết khơng có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, có chiều cao 120 cm F2 chiếm tỉ lệ Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 A 25,0% B 37,5% Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C 50,0% D 6,25% Câu 15: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBbDd x ♀AaBbdd Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào có tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường; thể cái, số tế bào có tượng NST mang gen A không phân li giảm phân II, kiện khác diễn bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử thừa nhiễm sắc thể? A 48 B 32 C 108 D 52 Câu 16: Ở, giống trồng sinh sản tự thụ phấn, A quy định trội hồn tồn so với a quy định chua Vì mục tiêu sản xuất nên đến giai đoạn sinh sản kiểu hình chua bị loại bỏ hoàn toàn khỏi giống Thế hệ xuất phát giống có tỉ lệ kiểu gen 0,8AA : 0,2Aa Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết tần số alen a F3 trước giai đoạn sinh sản 1 1 A B C D 37 10 73 100 Câu 17: Ở loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp; B quy định có sừng trội hồn tồn so với b quy định khơng sừng; hai cặp gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Cho đực chân cao, có sừng giao phối với dị hợp cặp gen (P), thu F1 có 18% cá thể đực chân thấp, khơng sừng Biết không xảy đột biến Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất thu cá thể chân cao, có sừng chủng bao nhiêu? A 18% B 36% C 54% D 9% Câu 18: Những lồi sau đây, đực có NST giới tính XX? (1) Ruồi giấm (2) Thỏ (3) Rắn (4) Bướm (5) Gà (6) Chim bồ câu Số loài phù hợp A B C D Câu 19: Khi nói mềm dẻo kiểu hình, có phát biểu sau đúng? (1) Người bị bệnh bạch tạng kết hôn với người bình thường sinh bị bệnh khơng (2) Người bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm bị viêm phổi, thấp khớp, suy thận, (3) Người bị hội chứng AIDS thường bị ung thư, tiêu chảy, lao, viêm phổi, (4) Các hoa cẩm tú cầu có kiểu gen màu hoa biểu tùy thuộc độ pH môi trường đất A B C D Câu 20: Điểm giống di truyền phân li độc lập tương tác gen (1) Hai cặp gen nằm hai cặp NST tương đồng, phân li độc lập tổ hợp tự (2) F1 dị hợp hai cặp gen đồng tính kiểu hình, F xuất 16 kiểu tổ hợp với kiểu gen (3) Đều làm tăng xuất biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa Số đáp án A B Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học C D Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 21: Ở Mèo, gen quy định màu sắc lông nằm nhiễm sắc thể giới tính X, alen A quy định lơng trội hồn tồn so với alen a lơng đen; kiểu gen dị hợp cho kiểu hình mèo tam thể Biết không xảy đột biến Số phương án di truyền màu lông tam thể mèo? (1) Cả loại kiểu hình xuất hai giới với tỉ lệ giống (2) Cả loại kiểu hình xuất hai giới với tỉ lệ khác (3) Ở mèo đực xuất loại kiểu hình, mèo tam thể có mèo (4) Xác suất xuất kiểu hình lơng mèo đực cao mèo A B C D Câu 22: Một loài thực vật, xét cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Mm, Kk nằm cặp nhiễm sắc thể theo trình tự ABDEMK Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Lấy hạt phấn có kiểu hình trạng trội tính trạng giao phấn với có kiểu hình lặn tính trạng Có tối đa sơ đồ lai khơng xét hai trò bố mẹ? A 212 B 365 C 105 D 41 Câu 23: Ở lồi động vật, cho đực mắt đỏ, ngắn giao phối với có kiểu hình, F1 thu tỷ lệ kiểu sau: 50% ♀ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂mắt trắng, đuôi dài : 5% ♂mắt trắng, đuôi ngắn : 5% ♂mắt đỏ, đuôi dài Biết tính trạng gen quy định, khơng có đột biến xảy ra, giới đực có cặp NST giới tính XY, giới có cặp NST giới tính XX Chọn ngẫu nhiên cặp đực, F1 có kiểu hình mắt đỏ, ngắn cho giao phối với Xác suất để non sinh có kiểu hình mắt trắng, ngắn 18 36 A B C D 200 200 200 400 Câu 24: Xét phép lai AAbbDD x aaBBdd Giả sử trình giảm phân thể đực có 10% số tế bào có cặp NST mang cắp gen AA không phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Ở thể có 5% số tế bào có cặp NST mang cặp gen aa không phân li giảm phân có 6% tế bào khác có cặp NST mang BB không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các giao tử có khả ngang Theo lí thuyết, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 19,65% B 18,65% C 19,71% D 19,9% Câu 25: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F1 toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, số kết luận sau đây: (1) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình (2) Kết phép lai xuất đời có tỷ lệ: : : : : 100% (3) Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng (4) Cần sử dụng phép lai phân tích xác định kiểu gen cá thể F2 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Số kết luận xác là: A B C D Câu 26: Ở loài động vật, cho phép lai P: ♂AaBb X ED X de x ♀AaBB X ED Y Biết cặp gen quy định cặp tính trạng Cho phát biểu sau: (1) Có tối đa 16 loại trứng loại tinh trùng (2) Số loại kiểu hình tối đa tạo hệ sau 15 kiểu hình (3) Số loại kiểu gen tối đa tạo hệ sau 48 kiểu gen (4) Nếu có tế bào sinh tinh phép lai P giảm phân bình thường, có tế bào xảy hốn vị số loại tinh trùng tối đa 12 Số phát biểu không A B C D Câu 27: Ở số lồi thực vật có gặp tính trạng tương phản giống nhau, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định chín muộn Trong nội lồi, tiến hành cho hai giao phấn với (P), hệ F1 gồm kiểu gen khác Biết không xảy đột biến, gen nằm nhiễm sắc thể thường Tính theo lí thuyết, khơng xét đến vai trò bố mẹ số phép lai tối đa phù hợp với kết A 40 B C 32 D 14 Câu 29: Ở loài thực vật, tính trạng khối lượng cặp gen Aa, Bb, Dd Ee nằm cặp NST thường khác tương tác theo kiểu cộng gộp Cây có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen cho nặng 100g; Trong kiểu gen, có thêm alen trội nặng thêm 10g Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết có phát biểu sau 32 (2) Ở F1, loại có nặng chiếm tỉ lệ 256 (3) Ở F1, tỉ lệ loại có nặng 110g tỉ lệ loại có nặng 170g (1) Ở F1, loại có nặng 150 g chiếm tỉ lệ (4) Ở F1, loại có nặng 140g chiếm tỉ lệ lớn A B C D ABDEGHIKM Câu 30: Xét cặp nhiễm sắc thể loài thực vật có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo abdeGHIKM giao tử Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Cơ thể giảm phân tạo tối đa 64 loại giao tử (2) Giả sử thể giảm phân, tế bào xảy trao đổi chéo điểm tạo tối đa loại giao tử (3) Giả sử có tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa loại tinh trùng (4) Giả sử có 20 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hốn vị gen có tối đa 42 loại tinh trùng A B Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học C D Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 31: Khi đề cập tới trình giảm phân phát sinh giao tử trường hợp gen di truyền liên kết, có nhận xét sau: AB , giảm phân phát sinh giao tử có tế ab bào xảy hốn vị, tế bào lại khơng hốn vị tỉ lệ loại giao tử tạo : : : ABD (2) Một tế bào xảy hoán vị tỉ lệ giao tử tạo phụ thuộc vào tần số hốn vị gen abd AB (3) Có tế bào sinh trứng với kiểu gen giảm phân bình thường, xảy hoán vị Xác suất tạo ab trứng có kiểu gen khác 50% AB (4) Có tế bào sinh trứng với kiểu gen giảm phân bình thường Khoảng cách A B ab 20cM Xác suất tạo trứng có kiểu gen khác 66% (1) Một nhóm gồm tế bào sinh tinh người có kiểu gen Có nhận xét ? A B C D Câu 32: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài, alen E quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen e quy định chín muộn Các gen nằm nhân tế bào biểu kiểu hình khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường Tiến hành giao phấn hai chủng khác cặp tính trạng tương phản (P) thu F1 Tiếp tục cho F1 tiến hành lai phân tích (Pa) , hệ Fa người ta thu với tỉ lệ phân li kiểu sau: 25% thân cao, hoa đỏ, dài, chín sớm : 25% thân cao, hoa trắng, tròn, chín sớm : 25% thân thấp, hoa đỏ, dài, chín muộn : 25% thân thấp, hoa trắng, tròn, chín muộn Biết khơng xảy đột biến, xảy hoán vị gen tần số khác 50% Tính theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Q trình giảm phân F1 có xảy hoán vị gen alen A alen a (2) Ba cặp gen (Bb, Dd, Ee) nằm cặp nhiễm sắc thể, cặp gen Aa nằm cặp nhiễm sắc thể khác (5) Nếu cho F1 tự thụ phấn F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: : : : : : (6) Nếu cho F1 tự thụ phấn F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/11/2018 - Bài kiểm tra - Số 09 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 THÔNG TIN KHUYẾN MÃI CÁC KHÓA HỌC CỦA ANH NGUYỄN THANH QUANG NĂM 2019  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 Lưu ý: Trong khóa cung cấp đủ kiến thức từ đến nâng cao, công thức thủ thuật giải nhanh toán sinh học + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + tập nâng cao môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp tập nâng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất dạng tập bổ sung dạng lạ năm 2019 mà khóa khác chưa có + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hoàn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện giá gốc đăng kí khóa luyện thi 950k Nhưng từ ngày 2/11 – 10/11 600k (chỉ áp dụng cho bạn mua full tất khóa) - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất dạng tập để em thi, em khơng cần mua khóa đăng kí full khóa, ngồi giảng câu khơng hiểu em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng... khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu môn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang... Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (43) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (43)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay