ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (42)

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Ngày 05/10/2018 - Bài kiểm tra - Số 08 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: TỔNG ÔN CHƯƠNG + Bài thi: Khoa học tự nhiên- Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 45 phút - 32 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 07 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành công rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Để x{c định mức phản ứng kiểu gen dị hợp lo|i n|o sau đ}y dễ dàng xác định nhất? A Ngô B Lúa C Lợn D Sắn Câu 2: Nguồn biến dị n|o sau đ}y không dùng làm nguyên liệu cho trình tạo giống mới? A Thường biến B ADN tái tổ hợp C Biến dị tổ hợp D Đột biến Câu 3: Opêron Lac vi khuẩn E.coli có gen cấu trúc quy định tổng hợp enzim tham gia phân giải đường A Glucôzơ B Lactôzơ C Mantôzơ D Galactôzơ Câu 4: Giả sử có loại nuclêơtit A, T, X cấu tạo nên mạch gốc gen cấu trúc số loại ba mã hóa axit amin tối đa có là: A B 26 C 27 D 24 Câu 5: Một tế bào có kiểu gen AABb tiến hành giảm phân kỳ sau giảm phân c{c NST kép không phân li A Mỗi giao tử có NST (n+1) B Tạo giao tử có NST n kép AABB, AAbb C Tạo giao tử có NST n đơn l| AB, Ab D Không tạo giao tử giao tử bị chết Câu 6: Trong gen, dạng đột biến n|o sau đ}y g}y hậu nghiêm trọng c{c trường hợp lại A Thêm cặp nucleotit vị trí số B Mất cặp nucleotit liên tiếp vị trí 15, 16, 17 C Thay cặp nucleotit vị trí số D Thay cặp nucleotit vị trí số 15 số 30 Câu 7: Một cặp bố mẹ sinh ba đứa con: đứa thứ có nhóm m{u AB, đứa thứ có nhóm máu B v| đứa thứ có nhóm máu O Xác suất để cặp bố mẹ sinh đứa nhóm máu O là: A 3,125% B 0% C 1,5625% D 9,375% Câu 8: Một gen nh}n đôi liên tiếp lần Giả sử 5-Brôm Uraxin xâm nhập vào sợi tổng hợp hai gen bước vào lần nh}n đơi thứ hai tỉ lệ gen đột biến so với gen bình thường tạo từ qu{ trình nh}n đơi l| bao nhiêu? 1 1 A B C D 15 14 16 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 05/10/2018 - Bài kiểm tra - Số 08 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 9: Ở ngô, cặp gen không alen (A, a; B,b; D, d) nằm cặp NST tương t{c cộng gộp quy định tính trạng chiều cao Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cao thêm cm Cho biết thấp có chiều cao 130 cm Cây cao 150 cm quần thể có số loại kiểu gen tối đa l|: A B C D 15 Câu 10: Một nhà khoa học muốn cài đoạn gen vào plasmit để chuyển gen Ông có tay hai ống nghiệm chứa: Ống nghiệm 1: Đoạn ADN mang gen cần chuyển cắt enzim cắt giới hạn X Ống nghiệm 2: Plasmit dùng làm thể truyền cắt enzim cắt giới hạn Y Quy trình n|o sau đ}y giúp nhà khoa học tạo ADN tái tổ hợp mang gen cần chuyển? A Hoà hai ống nghiệm với cho vào enzim ligaza B Cho enzim cắt giới hạn X vào ống nghiệm 2, hoà hai ống nghiệm với kích thích CaCl2 xung điện cao áp C Cho enzim cắt giới hạn Y vào ống nghiệm 1, hoà hai ống nghiệm với cho vào enzim ligaza D Hoà hai ống nghiệm với đồng thời kích thích CaCl2 xung điện cao áp AbDE Câu 11: Có tế bào sinh tinh thể động vật có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo giao tử aBde Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, có tối đa loại giao tử? A 24 B 20 C 12 D 10 Câu 12: Một loài thực vật, xét cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee nằm cặp nhiễm sắc thể theo trình tự ABDE Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Lấy hạt phấn có kiểu hình trạng trội tính trạng giao phấn với có kiểu hình lặn tính trạng Có tối đa sơ đồ lai? A B 12 C 32 D 41 Câu 13: Có tế bào (2n) loài tiến hành nguyên phân lần Ở kỳ lần nguyên phân thứ có tế b|o khơng hình th|nh thoi vô sắc Ở tế bào khác lần ngun phân khác, thoi vơ sắc hình th|nh bình thường Sau kết thúc lần nguyên ph}n đó, tỉ lệ tế bào bị đột biến tổng số tế b|o tạo bao nhiêu? 1 A B C D 39 20 12 Câu 14: Ở lo|i động vật, cho đực mắt đỏ, đuôi ngắn giao phối với có kiểu hình, F1 thu tỷ lệ kiểu sau: 50% ♀ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂mắt trắng, đuôi d|i : 5% ♂mắt trắng, đuôi ngắn : 5% ♂mắt đỏ, đuôi d|i Biết tính trạng gen quy định, khơng có đột biến xảy ra, giới đực có cặp NST giới tính XY, giới có cặp NST giới tính XX Chọn ngẫu nhiên cặp đực, F1 có kiểu hình mắt đỏ, ngắn cho giao phối với Xác suất để non sinh có kiểu hình mắt trắng, ngắn 18 36 A B C D 200 200 200 400 Câu 15: Một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Biết không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Các thân cao tứ bội giảm phân, tạo tối đa loại giao tử Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 05/10/2018 - Bài kiểm tra - Số 08 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (2) Cho tứ bội giao phấn ngẫu nhiên, thu đời có tối đa kiểu gen (3) Cho hai thể tứ bội có thân cao giao phấn với nhau, thu đời có tỉ lệ kiểu hình cao : thấp (4) Cho tứ bội thân cao giao phấn với c}y lưỡng bội thân thấp, thu đươc đời có tỉ lệ cao : thấp A B C D Câu 16: Các nhà khoa học thực phép lai hai thể thực vật có kiểu gen dị hợp tử hai gen (A, a B, b) Biết rằng, gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn; trình giảm phân hình thành giao tử xảy hoán vị gen hai giới Trường hợp 1: Hai gen (A,a) (B,b) nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Trường hợp 2: Hai gen (A,a) (B,b) nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Có phát biểu số phát biểu sau? (1) Tỉ lệ giao tử tạo hai trường hợp giống (2) Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng hai trường hợp (3) Số loại giao tử tao hai trường hợp (4) Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng trường hợp tần số hoán vị gen 50% 16 A B C D Câu 17: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có phát biểu sau (1) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy tác nhân vật lí tia phóng xạ (2) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy rối loạn trình phân li tổ hợp nhiễm sắc thể (3) Ở người, hội chứng tiếng mèo kêu hội chứng Đao có nguyên nh}n g}y bệnh chủ yếu đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (4) Lặp đoạn đại mạch l|m tăng hoạt tính enzim amilaza có ý nghĩa sản xuất rượu bia (5) Đột biến đảo đoạn dạng đột biến làm cho đoạn nhiễm sắc thể n|o đứt đảo ngược 180o nối lại Có phát biểu có nội dung ? A B C D Câu 18: Ba tế b|o sinh giao tử có kiểu gen Ab Dd thực qu{ trình giảm ph}n tạo giao tử Biết qu{ trình aB giảm ph}n không xảy đột biến v| không xảy ho{n vị gen Theo lí thuyết, c{c tỉ lệ giao tử đ}y, có tối đa tỉ lệ giao tử tạo từ qu{ trình giảm ph}n ba tế b|o trên? (1) 1:1 (2) 1:1:1:1 (3) 1:1:1:1:1:1 (4) 1:1:2:2 (5) 5:5:1:1 A B C D Câu 19: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Trong quần thể, giả sử gen A có alen v| có t{c nh}n 5BU t{c động v|o qu{ trình nh}n đơi gen A quần thể có alen (2) T{c nh}n 5BU t{c động g}y đột biến gen l|m tăng chiều dài gen (3) Gen tế bào chất bị đột biến di truyền cho đời sau qua sinh sản vơ tính (4) Đột biến thay cặp nuclêơtit l|m tăng số axit amin chuỗi polipeptit A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 05/10/2018 - Bài kiểm tra - Số 08 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 20: Hình bên mơ tả cấu tạo vật chất di truyền vi khuẩn (sinh vật nh}n sơ), sinh vật nhân thực virut Dựa vào hình cho biết có phát biểu (1) Ở nh}n sơ, c{c ADN gọi plasmit (2) Vật chất di truyền vi khuẩn có dạng vòng, khơng liên kết prơtêin, vật chất di truyền nhân sinh vật nhân thực có dạng thẳng liên kết với prôtêin (3) Ở sinh vật nh}n sơ, lô cut gen thường chứa alen (4) Vật chất di truyền virut ADN (mạch kép mạch đơn) ARN (mạch kép mạch đơn) Cấu trúc phân tử axit nuclêic virut dạng thẳng dạng vòng A B C D Câu 21: Khi quan sát tiêu tế bào máu người bệnh, người ta phát thấy hình ảnh sau: Có phát biểu n|o sau đ}y l| đúng? (1) Người bệnh mang kiểu gen dị hợp gen bệnh (2) Người bệnh mắc phải loại bệnh di truyền tế bào (3) Nếu người lấy người bị bệnh tương tự sinh người con, khả người không mắc bệnh (4) Bằng cách quan sát tiêu nhiễm sắc thể người bệnh x{c định nguyên nhân gây bệnh A B C D Câu 22: Giả sử giống ngô, alen quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hạt trắng Một trung tâm giống tạo giống ngô hạt vàng Để kiểm tra độ chủng giống này, người ta lấy ngẫu nhiên 2000 hạt đem gieo thành cây, sau cho 2000 giao phấn với hạt trắng, thu đời có 3% hạt trắng Theo lí thuyết, dự đo{n sau đ}y đúng? (1) Nếu cho 2000 giao phấn với đời số hạt trắng chiếm tỉ lệ 0,09% (2) Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo có 240 hạt có kiểu gen dị hợp tử (3) Nếu cho 2000 tự thụ phấn bắt buộc đời số hạt vàng chiếm tỉ lệ 97% (4) Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo, số hạt vàng có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 97% Số dự đo{n xác là: A B C D Câu 23: Một tế bào sinh dục xét cặp NST tương đồng có nhiễm sắc thể NST có nguồn gốc từ bố A; NST có nguồn gốc từ mẹ a Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 05/10/2018 - Bài kiểm tra - Số 08 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Cho phát biểu sau: (1) Nếu giảm phân bị rối loạn xảy cặp NST lần phân bào I xuất giao tử Aa, O (2) Nếu giảm phân bị rối loạn xảy cặp NST lần phân bào II xuất giao tử AA, aa, O (3) Tế bào giảm ph}n bình thường khơng có đột biến cho tối đa loại giao tử (4) Các loại giao tử rối loạn xảy lần phân bào I II kết hợp với loại giao tử bình thường có tối đa kiểu hợp tử dạng 2n - 2n + Số phát biểu l|: A B C D Câu 24: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định bầu dục Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho Q thuộc loài giao phấn với loài, thu kết sau: - Với thứ nhất, thu đời có tỉ lệ: thân cao, tròn : thân thấp, bầu dục : thân cao, bầu dục : thân thấp, tròn - Với thứ hai, thu đời có tỉ lệ: thân cao, tròn : thân thấp, bầu dục : thân cao, bầu dục : thân thấp, tròn Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Cây Q lai phân tích thu đời có 30% thấp, bầu dục (2) Trong số thân cao, tròn đời phép lai thứ nhất, dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 62,5% (3) Ở đời phép lai có loại kiểu gen, có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, tròn (4) Nếu cho thứ giao phấn với thứ đời có tỉ lệ kiểu hình : : : A B C D Câu 25: Một loài thực vật, A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ; D quy định to C{c alen đột biến alen lặn, a quy định thân thấp; b quy định hoa trắng; d quy định nhỏ Biết không ph{t sinh đột biến cặp gen ph}n li độc lập Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Quần thể có tối đa 80 kiểu gen đột biến (2) Trong số thể đột biến có 19 kiểu gen (3) Có tổng số kiểu gen quy định kiểu hình thấp, hoa đỏ, to (4) Có kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tính trạng A B C D Câu 26: Ở lo|i động vật, cho đực (X) lai với khác Quan sát tính trạng màu lơng, sau nhiều lứa đẻ, thu số lượng cá thể tương ứng với c{c phép lai sau: Phép lai Lông xám Lông nâu Lông trắng 44 61 15 100 18 68 40 11 19 Theo lí thuyết có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Con đực X có kiểu hình lơng trắng Chun luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 05/10/2018 - Bài kiểm tra - Số 08 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (2) Tính trạng màu lơng di truyền theo quy luật tương t{c {t chế (3) Kiểu hình lơng n}u tạo từ phép lai loại kiểu gen quy định (4) Cho đực lông nâu phép lai giao phối với lông nâu phép l| 3, thu đời có 100% kiểu hình lơng nâu có xác suất 50% A B C D Câu 27: Một lồi sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét cặp gen kí hiệu là: ABDE QMNPO HKLX Giả sử có thể đột biến có kiểu gen abde qmnpo hklx ABDE PNMQO HKLX Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y thể đột biến này? abde qmnpo hklx (1) Thể đột biến phát sinh tiếp hợp v| trao đối chéo hai cromatit thuộc hai cặp NST không tương đồng (2) Thể đột biến có khả sinh sản so với dạng bình thường (3) Thể đột biến làm giảm biểu gen O (4) Thể đột giảm ph}n bình thường cho giao tử mang NST đột biến chiếm tỉ lệ 50% A B C D Câu 28: Ở loài thực vật, cho lai hai thể chủng cặp gen thu F1 có kiểu gen ABD , F1 tự thụ phấn thu F2 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có abD phát biểu sau đ}y l| đúng: (1) Ở F2, có tối đa 10 loại kiểu gen khác (2) Ở F2, có tối đa kiểu gen đồng hợp (3) Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen (4) Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen A B C D Câu 29: Ở ngô, dạng bất thụ đực hạt phấn khơng có khả thụ tinh để tạo hợp tử quy định gen tế bào chất (S) di truyền theo dòng mẹ Ngồi gen trội (R) nằm nhân tế b|o quy định khả phục hồi tính hữu thụ đực bất thụ, gen lặn tương ứng (r) khơng có khả n|y Có ph{t biểu đúng? (1) Các thuộc dạng bất thụ đực lai với hạt phấn từ hữu thụ bình thường có kiểu gen rr ln sinh cá bất thụ đực (2) Nếu bất thụ đực lai với hạt phấn từ hữu thụ đồng hợp tử kiểu gen R, đời lai F1 bất thụ đực (3) Xét gen nhân, bất thụ đực ln có kiểu gen đồng hợp lặn (4) Có loại hữu thụ khác kiểu gen A B C D Câu 30: Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng xét cặp nhiễm sắc thể thường có nhiều cặp gen Khi nói số sơ đồ lai thể có n tính trạng trội với thể đồng hợp gen lặn, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Lấy thể có tính trạng trội (A-B-) lai phân tích có tối đa sơ đồ lai (2) Lấy thể có tính trạng trội (A-B-D-) lai phân tích có tối đa 14 sơ đồ lai Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 05/10/2018 - Bài kiểm tra - Số 08 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) Lấy thể có tính trạng trội (A-B-D-E-) lai phân tích có tối đa 41 sơ đồ lai (4) Lấy thể có tính trạng trội (A-B-D-E-G-) lai phân tích có tối đa 122 sơ đồ lai A B C D Câu 31: Ở lo|i động vật có vú, xét tính trạng m|u sắc lông cặp gen qui định (A, a v| B, b) Khi cho lai c{ thể đực có kiểu hình lơng với c{ thể c{i có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen chủng, F1 thu 100% lông Cho F1 ngẫu phối thu F2 có tỉ lệ ph}n li kiểu hình l|: 37,5% đực lơng : 18,75% lông : 12,5% đực lông trắng : 31,25% lông trắng Cho c{c ph{t biểu sau đ}y: (1) Kiểu gen đực F1 AaXBY BbXAY (2) Kiểu gen c{i F1 AaXBXb BbXAXa (3) Nếu lấy lông đời F2 cho ngẫu phối tỉ lệ đực lông F3 4/9 (4) Con đực lơng trắng F2 có loại kiểu gen Số ph{t biểu A B C D Câu 32: Một đoạn gen cấu trúc sinh vật nh}n sơ có trật tự nucleotit mạch bổ sung sau: Các ba 3’ TAX–AAG–AAT–GAG– –ATT–TAA–GGT–GTA–AXT–5’ Số thứ tự ba 80 81 82 83 84 Biết c{c codon 5’GAG3’ v| 5’GAA3’ mã hóa cho axit amin Glutamic, 5’GAU3’ v| 5’GAX3’ mã hóa cho axit amin Asparagin Có phát biểu sau đ}y l| đúng? (1) Chuỗi polipeptit phân tử protein dịch từ đoạn gen có chứa 79 axit amin (2) Đột biến thay cặp nucleotit xảy ba thứ 82 đoạn gen làm biến đổi thành phần chuỗi polipeptit gen qui định tổng hợp (3) Đột biến cặp nucleotit thứ tính từ đầu 3’ đoạn mạch làm cho chuỗi polipeptit gen qui định tổng hợp bị số axit amin so với chuỗi polipeptit bình thường (4) Đột biến thay cặp nucleotit X–G thành T–A xảy nucleotit thứ 10 tính từ đầu 3’ khơng ảnh hưởng đến số lượng, thành phần trình tự xếp axit amin chuỗi polipeptit gen qui định tổng hợp A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 05/10/2018 - Bài kiểm tra - Số 08 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 THÔNG TIN KHUYẾN MÃI CÁC KHÓA HỌC CỦA ANH NGUYỄN THANH QUANG NĂM 2019  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 Lưu ý: Trong khóa n|y cung cấp đủ kiến thức từ đến nâng cao, công thức thủ thuật giải nhanh toán sinh học + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết v| hướng dẫn c{c phương ph{p, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, c{c phương ph{p giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + tập nâng cao môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp tập nâng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất dạng tập bổ sung dạng lạ năm 2019 m| c{c khóa kh{c chưa có + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết v| hướng dẫn c{c phương ph{p, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, c{c phương ph{p giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết v| hướng dẫn c{c phương ph{p, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình l| đến ngày 15/5 ho|n th|nh xong, em n|o đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip đ}y luyện đề trọng t}m để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện giá gốc đăng kí khóa luyện thi 950k Nhưng từ ngày 5/10 – 15/10 700k (chỉ áp dụng cho bạn mua full tất khóa) - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất dạng tập để c{c em thi, c{c em khơng cần mua khóa n|o đăng kí full khóa, ngo|i b|i giảng câu khơng hiểu em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... c{c phương ph{p giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng... khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang... Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (42) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (42)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay