ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (40)

6 12 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Ngày 18/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 05 SINH HỌC OCEAN NGUYỄN THANH QUANG Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC THEO CHỦ ĐỀ Phần 5: Tổng kết chế di truyền biến dị (Đề thi gồm 06 trang) Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Bài thi: Khoa học tự nhiên-Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 40 phút - 32 câu, không kể thời tải đề Mã đề: 005 Câu 1: Người mắc hội chứng tiếng mèo kêu có NST tế b|o sinh dưỡng? A 46 B 47 C 49 D 45 Câu 2: Nội nhũ hạt Một mầm có nhiễm sắc thể A Tam bội B Tứ bội C Đơn bội D Lưỡng bội Câu 3: Đậu Hà Lan có nhiễm sắc thể lưỡng 2n = 14 Tế b|o sinh dưỡng thể ba thuộc lồi có nhiễm sắc thể? A 13 B 15 C 21 D 42 Câu 4: Ở dâu tằm người ta dùng đột biến n|o sau đ}y để l|m tăng diện tích lá? A Đột biến gen B Đột biến đa bội C Đột biến lệch bội D Đột biến cấu trúc NST Câu 5: Loại đột biến n|o sau đ}y l|m tăng c{c loại alen gen n|o vốn gen quần thể? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội Câu 6: Ở người, hội chứng bệnh n|o sau đ}y xuất nữ giới? A Hội chứng Tơcnơ B Hội chứng AIDS C Hội chứng Đao D Hội chứng Claiphentơ Câu 7: Dạng đột biến n|o sau đ}y g}y hậu nghiêm trọng mà lại tạo điều kiện cho đột biến gen tạo thêm gen cho q trình tiến hóa? A Đột biến gen trội thành gen lặn B Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến gen lặn thành gen trội D Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể Câu 8: Người ta chuyển 1570 vi khuẩn E.Coli từ môi trường nuôi cấy với N14 sang môi trường nuôi cấy N15 (N phóng xạ) Sau thời gian, phân tích ADN nhiễm sắc thể E.Coli tỷ lệ ADN nhiễm sắc thể hoàn toàn mang N15 chiếm 93,75% Số E.Coli quần thể là: A 3140 B 6289 C 25120 D 50240 Câu 9: Cho biết 5’AUG 3’ :Met; 5’ UAU3’ v| 5’ UAX 3’ :Tyr; 5' UGG 3’ :Trp; 5’ UAA 3’; 5’ UAG 3’; 5’ UGA 3’ kết thúc Xét đoạn trình tự mARN: 5’ AUG UAU UGG 3’.Trình tự c{c nucleotit tương ứng là: 123 456 789 Trên phân mARN nói có c{ch đột biến điểm thay thể cặp nucleotit làm kết thúc sớm trình dịch mã A B C D Câu 10: Một đột biến gen làm cặp nuclêơtit vị trí số 5, 10 31 Cho ba ba cũ khơng mã hóa loại axitamin v| đột biến không ảnh hưởng đến ba kết thúc Hậu đột biến A Mất axitamin v| l|m thay đổi 10 axitamin liên tiếp sau axitamin thứ chuỗi pôlipeptit B Mất axitamin v| l|m thay đổi axitamin liên tiếp sau axitamin thứ chuỗi pôlipeptit C Mất axitamin v| l|m thay đổi 10 axitamin chuỗi pôlipeptit D Mất axitamin v| l|m thay đổi axitamin chuỗi pơlipeptit Câu 11: Có giao tử người sau (1) 23 + X (2) 21 + Y (3) 22 + Y (4) 22 + XX Có tổ hợp giao tử sinh cá thể bị hội chứng Claiphentơ không bị bệnh khác ? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 18/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 05 A B Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C D Câu 12: Nếu trình giảm phân tất tế bào sinh trứng châu chấu c{i (2n = 24) hồn tồn bình thường, tất tế bào sinh tinh châu chấu đực khơng có phân li nhiễm sắc thể giới tính tính theo lí thuyết, châu chấu giao phối với tạo loại hợp tử chứa 23 nhiễm sắc thể với tỉ lệ A 25% B 50% C 75% D 12,5% Câu 13: C| độc dược có 2n = 24 NST Có thể đột biến, cặp NST số có bị đoạn, cặp NST số bị đảo đoạn, NSTcủa cặp số bị lặp đoạn Khi giảm phân cặp NST ph}n li bình thường số loại giao tử tạo ra, giao tử đột biến chiếm tỉ lệ? A 75% B 87,5% C 12,5% D 25% Câu 14: Tế bào loài sinh vật nh}n sơ ph}n chia bị nhiễm tác nhân hóa học 5-BU, làm cho gen A biến thành alen a có 60 chu kì xoắn có 1400 liên kết hiđrơ Số lượng loại nuclêơtit gen A A A = T = 799; G = X = 401 B A = T = 201; G = X = 399 C A = T = 401; G = X = 799 D A = T = 401; G = X = 199 Câu 15: Gen A dài 306 nm, có 20% nuclêơtit loại Adenin Gen A bị đột biến thành alen a Alen a bị đột biến thành alen a1 Alen a1 bị đột biến thành alen a2 Cho biết đột biến liên quan đến cặp nucleotit Số liên kết hidro gen A so với alen a 1, nhiều so với số liên kết hidro alen a1 nhiều so với alen a2 Tính tổng số nucleeootit thể mang kiểu gen Aaa1a2 ? A A = T = 1439; G = X = 2160 B A = T = 1438; G = X = 2160 C A = T = 1436; G = X = 2162 D A = T = 1441; G = X = 2159 Câu 16: Ở c| chua, alen A quy định m|u đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Cho tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb tự thụ phấn thu F1 Trong số thân cao, đỏ F1, tỉ lệ F1 tự thụ phấn cho tất hạt đem gieo mọc thành thân cao, đỏ bao nhiêu? Biết hai cặp gen nói ph}n li độc lập, q trình giảm ph}n bình thường khơng xảy đột biến A 0,71% B 19,29% C 18,75% Câu 17: Cho phát biểu sau điều hòa hoạt động gen D 17,14% (1) Điều hòa hoạt động gen sinh vật nh}n sơ chủ yếu diễn giai đoạn dịch mã (2) Gen điều hòa quy định tổng hợp protein ức chế Protein liên kế với vùng vận h|nh ngăn cản trình phiên mã làm cho gen cấu trúc không hoạt động (3) Trật tự nucleotit đặc thù mà enzim ADN polimeraza nhận biết khởi đầu phiên mã vùng khởi động (promoter) (4) Mơ hình operon khơng có chứa gen điều hòa Số phát biểu l| A B C D Câu 18: Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Đột biến chuyển đoạn không l|m thay đổi số lượng gen có hợp tử (2) Đột biến đảo đoạn không l|m thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Đột biến thể ba l|m tăng số lượng nhiễm sắc thể có tế bào (4) Ở c{c đột biến đa bội chẵn, số lượng nhiễm sắc thể số chẵn A B C D Câu 19: ADN phân tử xoắn kép chứa loại nucleotit khác Có phát biểu đ}y thành phần hóa học tái ADN l| đúng? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 18/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 05 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (1) Trình tự nucleotit hai mạch giống (2) Trong phân tử ADN sợi kép, số lượng nucleotit có kích thước bé số lượng nucleotit có kích thước lớn (3) Nucleotit mạch axit nuclêic xúc tác ADN -pôlimeraza (4) Mạch tổng hợp liên tục mạch bổ sung với mạch khn 5’-3’ tính từ khởi điểm tái A B C Câu 20: Cho phép lai (P) tứ bội sau đ}y (I) AAaaBBbb x AAAABBBb D (II) AaaaBBBB x AaaaBBbb (III) AaaaBBbb x AAAaBbbb (IV) AAaaBbbb x AaaaBBbb Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Nếu cặp gen qui định cặp tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn có phát biểu sau đ}y l| kết đời F1 phép lai trên? (1) Có phép lai cho có 12 kiểu gen (2) Có phép lai cho có kiểu hình (3) Có phép lai khơng xuất kiểu hình lặn hai tính trạng (4) Phép lai cho số loại kiểu gen số loại kiểu hình nhiều phép lai A B C D Câu 21: Hình bên mô tả chế gây nên bệnh loại bệnh nguy hiểm người Quan sát hình cho biết phát biểu n|o bên có phát biểu chưa xác? (1) Người mang đột biến bị ung thư m{u {c tính (2) Khi quan s{t kính vi ta thấy NST 22 d|i bình thường (3) Đ}y l| kết chuyển đoạn không tương hỗ NST số NST số 22 (4) Kết làm cho NST số bị lặp đoạn NST số 22 bị đoạn A B C D Câu 22: Có phát biểu sau đ}y biểu đột biến gen l| đúng? (1) Một đột biến gen lặn gây chết xuất giai đoạn tiền phôi thường bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể tác dụng chọn lọc tự nhiên (2) Đột biến gen lặn tế b|o xôma thường biểu phần thể tạo nên thể khảm không di truyền qua sinh sản hữu tính (3) Đột biến gen trội xảy giao tử cần phải trải qua hai hệ để tạo kiểu gen đồng hợp biểu kiểu hình (4) Sự biểu đột biến gen phụ thuộc vào loại t{c nh}n, cường độ liều lượng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 18/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 05 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 loại tác nhân mà phụ thuộc v|o đặc điểm cấu trúc gen A B C D Câu 23: Ở đậu H| Lan, A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp, B qui định hoa tím trội hoàn toàn so với b qui định hoa trắng Sau tiến h|nh phép lai P: Aabb x aabb, người ta dùng consixin xử lý hạt F1 Sau gieo thành chọn thể đột biến F1 cho tạp giao thu F2 Có kết luận sau đ}y l| đúng? (1) Ở đời F1 có tối đa l| kiểu gen (2) Tất F1 có kiểu gen chủng (3) Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng thu F2 49/144 (4) Số phép lai tối đa xảy cho tất F1 tạp giao 10 A B C D Câu 24: Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu sau đ}y không đúng? (1) Để nhận biết dạng đột biến người ta quan sát tiếp hợp NST kì đầu giảm phân (2) Lặp đoạn làm cho gen alen nằm nhiễm sắc thể (3) Đảo đoạn góp phần tạo đa dạng nòi lồi (4) Mất đoạn ứng dụng để làm cơng cụ phòng trừ sâu hại (5) Chỉ có đột biến chuyển đoạn tạo nên nguồn ngun liệu cho q hình tiến hóa A B C D Câu 25: Sử dụng 5-BU để g}y đột biến Operon Lac E.Coli thu đột biến vùng mã hóa gen Y Hậu đột biến n|y đôi với sản phẩm gen cấu trúc (1) Đột biến làm nucleotit gen Y bị thay thế, sản phẩm gen cấu trúc Z, Y v| A tạo bình thường (2) Đột biến làm nucleotit gen Y bị thay thế, làm cho sản phẩm gen Y hoạt tính sản phẩm gen cấu trúc Z A tạo bình thường (3) Đột biến làm nucleotit gen Y bị thay thế, làm cho sản phẩm gen Y tạo khơng hồn chỉnh, ngắn bình thường v| thường chức Đồng thời, sản phẩm gen cấu trúc lại Z A không tạo (4) Đột biến làm nucleotit gen Y bị thay thế, dẫn đến sản phẩm gen cấu trúc Z, Y v| A không tạo Trong hậu nêu trên, có hậu xảy ? A B C D Câu 26: Ở vi khuẩn E.coli, xét đoạn phân tử ADN có gen A, B, D, E, G Trong có gen A, B, D, E thuộc Operon Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Nếu gen A nh}n đơi lần gen D nh}n đôi lần (2) Nếu gen B tạo 20 phân tử mARN gen E tạo 20 phân tử mARN (3) Nếu gen G tổng hợp 15 phân tử ARN gen D tạo 15 phân tử ARN (4) Nếu xảy đột biến cặp nucleotit gen A l|m thay đổi cấu trúc mARN tất gen A B C D Câu 27: Người ta tiến hành chọc dò dịch ối để sàng lọc trước sinh bà mẹ mang thai, tiêu quan sát tế b|o kính hiển vi, người ta nhận thấy tất tế b|o có xuất 94 NST đơn ph}n li cực tế b|o, có NST đơn có hình th{i ho|n to|n giống Một số nhận xét rút sau Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 18/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 05 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (1) Các tế b|o kì sau trình giảm phân (2) Thai nhi mắc hội chứng Đao hội chứng Claiphentơ (3) Thai nhi mắc hội chứng Tơcnơ (4) Đã có rối loạn trình giảm phân bố mẹ (5) Có thể sử dụng liệu ph{p gen để loại bỏ bất thường máy di truyền thai nhi Số kết luận l| A B C D Câu 28: Khi lai ruồi giấm c{i th}n mun đồng hợp (aa) với ruồi giấm đực th}n x{m đồng hợp (AA) vốn xử lý t{c nh}n g}y đột biến Đời xuất ruồi giấm đực th}n mun độc nhất, tất ruồi giấm lại có kiểu hình thân xám Các lập luận đưa để lý giải cho trường hợp bao gồm: (1) Một giao tử ruồi giấm đực bị đoạn NST chứa gen A thụ tinh với giao tử bình thường ruồi giấm (2) Một giao tử ruồi giấm đực mang gen A bị đột biến th|nh gen a thụ tinh với giao tử bình thường ruồi giấm (3) Một giao tử ruồi giấm đực mang đột biến chuyển đoạn NST chứa gen A từ NST thường lên NST giới tính thụ tinh với giao tử bình thường ruồi giấm (4) Một giao tử ruồi giấm đực bị NST chứa gen A thụ tinh với giao tử bình thường ruồi giấm Số trường hợp xảy A B C D Câu 29: Trên mạch gen, tổng số nuclêôtit loại A G 50% tổng số nuclêôtit mạch Trên mạch gen này, tổng số nuclêôtit loại A X 60% tổng số nuclêôtit loại X G 70% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đ}y l| đúng? (1) Ở mạch hai, tỉ lệ số nuclêôtit loại X so với tổng số nuclêôtit mạch 40% (2) Tỉ lệ % loại gen là: %A = %T = 15%; %G = %X = 35% AT  (3) Ở mạch có tỉ lệ GX (4) Khơng thể x{c định xác số nuclêơtit gen A B C D Câu 30: Xét phép lai ♂AaBbDdEe x ♀AaBbDdee Trong trình giảm phân thể đực, 10% tế bào sinh tinh có tượng NST kép mang D khơng phân li giảm phân II, cặp NST kh{c ph}n li bình thường Trong trình giảm phân thể cái, 20% tế bào sinh trứng có tượng NST kép mang d không phân li giảm phân II, cặp NST kh{c ph}n li bình thường Biết giao tử có sức sống khả thụ tinh Cho số nhận xét sau: (1) Số loại kiểu gen tối đa thu đời 198 (2) Theo lý thuyết, thể ba có tối đa 36 kiểu gen (3) Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AABbDDEe đời 1,13% (4) Theo lý thuyết, tỉ lệ loại đột biến thể ba thu đời 6,875% Số phát biểu l| A B C D Câu 31: Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 24 v| h|m lượng ADN nhân tế b|o sinh dưỡng 4pg Trong quần thể lồi đột biến kí hiệu A, B, C D Số lượng nhiễm sắc thể Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 18/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 05 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 h|m lượng ADN có nhân tế b|o sinh dưỡng thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? Thể đột biến A B C D Số lượng NST 24 24 36 24 Hàm lượng ADN 3,8pg 4,3pg 6pg 4pg (1) Thể đột biến A l| đột biến đoạn nhiễm sắc thể đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể (2) Thể đột biến B l| đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể (3) Thể đột biến C l| đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể đột biến tam bội (4) Thể đột biến D l| đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể A B C D Câu 32: Ở quần thể người, bệnh Hunter alen lặn locus trội lặn hoàn toàn, nằm NST X khơng có alen tương ứng Y chi phối Hồ sơ bệnh gia đình có bố mẹ bình thường sau: Gia đình 1: Con trai bình thường; gái thứ vừa mắc bệnh Hunter vừa mắc hội chứng Tocnơ; trai thứ mắc bệnh Hunter Gia đình 2: Hai g{i bình thường trai mắc bệnh Hunter v| Claiphentơ Gia đình 3: Một g{i bình thường, đứa trai thứ gái thứ mắc bệnh Hunter Số giải thích c{c gia đình nói l| (1) Xác suất xuất bệnh gia đình thứ gặp nhiều so với gia đình v| (2) Ở gia đình 1, có rối loạn khơng phân ly NST giảm phân II người mẹ cặp NST giới tính (3) Ở gia đình 2, mẹ dị hợp kiểu gen chi phối bệnh, truyền hai loại NST X cho bị bệnh (4) Ở gia đình 3, giải thích kết mà không cần xuất hiện tượng đột biến lệch bội A B C D Hết Đăng ký KHÓA HỌC ONLINE  Tên facebook Nguyễn Thanh Quang – Link: https://www.facebook.com/quangbkhuong  Tên khóa học:  Khóa luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết có link sau em nhé, khóa cung cấp đyà đủ kiến thức từ đến nâng cao tuyệt chiêu giai nhanh tạp cho em nha Link: https://goo.gl/LA2kRV Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết... luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT. .. Claiphentơ Gia đình 3: Một g{i bình thường, đứa trai thứ gái thứ mắc bệnh Hunter Số giải thích c{c gia đình nói l| (1) Xác suất xuất bệnh gia đình thứ gặp nhiều so với gia đình v| (2) Ở gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (40) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (40)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay