ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (38)

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀTHI THỬ SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC ỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 21h00, 31/12/2018 Thời gian làm àm bài: 50 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 100 Câu 1: Hô hấp thực vật diễn quan nào? A Thân B Rễ C Lá D Mọi quan Câu 2: Động vật sau có hệ tuầần hồn hở? A Mực ống B Bạch ạch tuộc C Giun đốt D Tôm Câu 3: Phân tử không đượ ợc cấu tạo theo nguyên tắc đa phân? A Prôtêin B mARN C ADN D Lipit Câu 4: Trong trình dịch mã, ba sau mARN khơng có tARN đến đ n đđối mã? A 5’UAA3’ B 5’AUG3’ C 5’XXX3’ D 5’GAU3’ Câu 5: Ở vi khuẩn E.coli, phân tử plasmid có tỉ lệ nuclêơtit loạii G 25% Theo lí thuyết, thuy tỉ lệ nuclêôtit loại X phân tử là? A 20% B 30% C 25% D 15% Câu 6: Cá thể mang kiểu u gen sau cá thể th đồng hợp tử gen xét? A AAaa B AaBBDD C AAbb D AAa Câu 7: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời đ 12 tổ hợp kiểu gen? A AaBb  AaBb B Aa  AAaa C AAa  Aaa D AAaa  AAa Câu 8: Bào quan sau có tế bào thực vật mà khơng có tế bào động vậật? A Riboxom B Bộ máy Gôngi C Ti thể D Lục lạp Câu 9: Phép lai sau gọii phép lai phân tích? Biết gen trội lặn n hồn tồn A AA  Aa B AA  aa C Aa  Aa D AA  AA Câu 10: Thành phần cấu tạo o nên thành tế t bào vi khuẩn hợp chấtt sau đây? A Peptiđôglican B Xenlulôzơ enlulôzơ C Kitin D Linhin Câu 11: Một quần thể thực vật tự thụ phấn ph Xét gen có alen A a nằm m m cặp nhiễm sắc thể thường, tần số alen a 0,3 Theo lí thuyết, thuy tần số alen A quần thể là? A 0,3 B 0,5 C 0,7 D 0,9 Câu 12: Từ loài quý hiếm, ng cách áp dụng d kỹ thuật ni cấy mơ để nhanh chóng ttạo nhiều có kiểu gen giống giống vớii ban đầu đ Đây phương pháp tạo giống ng bbằng A công nghệ gen B công nghệ ngh tế bào C gây đột biến D nguồn biến dị tổ hợp Câu 13: Theo thuyết tiến hóa đại, i, nhân tố tiến hóa sau tạo alen mới, i, cung ccấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa chọn giống? ng? A Giao phối không ngẫu nhiên B Di – nhập gen C Đột biến D Chọn lọc tự nhiên Câu 14: Trong lịch sử hình thành phát triển tri sinh giới qua đại địa chất, t, bò sát ccổ bị tuyệt diệt kỉ? A Jura B Krêta C Triat D Đệ tam Câu 15: Linh dương chim mỏ đỏ số ống với nhau, chim mỏ đỏ bắtt ký sinh trùng lưng l linh dương làm thức ăn Đây ví dụ mố ối quan hệ A hợp tác B cộng ộng sinh C hội sinh D ký sinh Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 1/5- Mã đề thi 100 Câu 16: Quan sát tháp sinh khối, biết thông tin sau đây? A Các loài chuỗi lưới thức ăn B Năng suất sinh vật bậc dinh dưỡng C Mức độ dinh dưỡng bậc dinh dưỡng toàn quần xã D Quan hệ loài quần xã Câu 17: Có phát biểu sau nói ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến q trình quang hợp thực vật? (1) Khi nồng độ CO2 thấp, quang hợp khơng xảy (2) Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng (3) Quang hợp xảy miền ánh sáng xanh tím miền ánh sáng đỏ (4) Nhiệt độ ảnh hưởng đến phản ứng enzim pha sáng pha tối quang hợp A B C D Câu 18: Khi nói hoạt động hệ tiêu hóa thú, có phát biểu sau đúng? (1) Ruột thú ăn thịt ngắn ruột thú ăn thực vật (2) Tất thú ăn thực vật có dày bốn ngăn (3) Manh tràng phát triển thú ăn thịt (4) Dạ múi khế dày thực động vật nhai lại A B C D Câu 19: Cho phát biểu sau tiến hóa, có phát biểu đúng? (1) Chọn lọc tự nhiên tác động đến cá thể quần thể môi trường sống thay đổi (2) Chọn lọc tự nhiên tạo kiểu gen (3) Hình thành lồi lai xa đa bội hóa gặp thực vật (4) Cách li sau hợp tử trở ngại ngăn cản việc tạo lai ngăn cản việc tạo lai hữu thụ A B C D Câu 20: Cho nhận định sau điều hòa hoạt động gen E.Coli, có nhận định đúng? (1) Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo (2) Khi mơi trường khơng có lactozo, gen điều hòa khơng phiên mã (3) Khi mơi trường có lactozo khơng có sản phẩm gen điều hòa (4) Các gen cấu trúc Z, Y, A mã hóa phân tử mARN A B C D Câu 21: Ở loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét hai gen phân li độc lập, gen quy định tính trạng gen có ba alen Theo lí thuyết, quần thể có tối đa kiểu hình? A 36 kiểu hình B kiểu hình C kiểu hình D 12 kiểu hình Câu 22: Có phát biểu sau nói trình hình thành lồi mới? (1) Hình thành lồi cách li sinh thái đường hình thành lồi nhanh (2) Q trình hình thành lồi diễn khu vực địa lí (3) Hình thành lồi cách li địa lí có tham gia yếu tố ngẫu nhiên (4) Cách li địa lí tạo khác biệt vốn gen quần thể A B C D Câu 23: Một quần thể đứng trước “vòng xốy tuyệt chủng” độ đa dạng di truyền thấp, để tiếp tục tồn phát triển sau quần thể cần: A lập khu bảo tồn tự nhiên gấp cho quần thể B du nhập cá thể loài từ quần thể gần C hỗ trợ ghép đơi cho cá thể lại quần thể với D kiểm sốt lồi ăn thịt đe dọa quần thể này, đồng thời cung cấp thêm nguồn sống tự nhiên cho quần thể Câu 24: Có phát biểu sau nói hệ sinh thái cạn? (1) Thực vật nhóm sinh vật có khả truyền lượng từ mơi trường vô sinh vào quần xã Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 2/5- Mã đề thi 100 sinh vật (2) Năng lượng bị thất thoát qua mỗ ỗi bậc dinh dưỡng hệ sinh thái chủ yếu u rơi rrụng (3) Vật chất lượng đượ ợc trao đổi theo vòng tuần hồn kín (4) Vi khuẩn nhóm sinh vậtt nh có khả phân giải chất hữuu thành ch chất vô A B C D Câu 25: Trong nhận ận định sau đột biến nhiễm sắc thể, có nhi nhận ận định đúng? (1) Đột biến đảo đoạn làm àm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể (2) Đột ột biến lệch bội không xảy cặp nhiễm sắc thể giới tính (3) Hiện tượng đa bội phổ biến ến thực vật h động vật (4) Có thểể gây đột biến đoạn nhỏ để loại gen không mong muốn khỏi nhiễm sắc thể A B C D Câu 26: Có nhận định nh sau nói q trình dịch mã sinh vvật nhân sơ? (1) Côđon mở đầu u mARN mã hóa cho axit amin foocmin mêtiơnin (2) Có loại ARN vận chuyển n axit amin kết k thúc (3) Số axit amin chuỗii pơlipeptit hồn chỉnh ch số ba mARN (4) Khi ribôxôm tiếp xúc vớii mã kết k thúc mARN trình dịch ch mã ddừng lại, đồng thời mARN phân giải giảii phóng nuclêơtit vào mơi trường trư nội bào A B C D Câu 27: Đặc điểm hoạt động củaa khí kh khổng thực vật CAM là: A Đóng vào ban ngày mở ban đêm B Chỉ mở hồng C Chỉ đóng vào trưa D Đóng vào ban đêm mở ban ngày Câu 28: Q trình định nitơ vi khu khuẩn cô định nitơ tự phụ thuộc vào loạii enzim A đêcacboxilaza B đêaminaza C nitrôgenaza D perôxiđaza Câu 29: Sắc tố sau tham gia trực tr tiếp vào chuyển hóa quang thành ành hóa sản s phẩm quang hợp xanh? A Diệp lục a B Diệp lục b C Diệp lục a, b D Diệp lục a, b carôtenôit Câu 30: Giả sử lưới ới thức ăn hệ sinh thái gồm lo loài sinh vật A, B, C, D, E, F, G, H, I, K bi loài A sinh vật sản xuất,, loài H sinh vật v ăn mùn bã hữu mô tả qua sơ đồ hình bên Cho biết lồi lại sinh vật tiêu thụ ụ Phân tích lưới thức ăn này, ày, có phát biểu bi sau đúng? (1) Loài F tham gia vào chuỗi ỗi thức ăn (2) Loài B sinh vật tiêu thụ ụ bậc 2 (3) Lưới thức ăn có chuỗi ỗi thức ăn sinh vật sản xuất thụ th bậc bậc (4) Lồi F sinh vật tiêu A B C D Câu 31: Một cặp vợ chồng u có nhóm máu A sinh đư hai người con, ngườii đđầu họ trai nhóm máu O, người gái thứ hai gái nhóm máu A Người gái họ lớn n lên kết k với người chồng nhóm máu AB Xác suấtt đ để cặp vợ chồng sinh ngườii không gi giới tính Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 3/5- Mã đề thi 100 khơng nhóm máu bao nhiêu? 11 11 A B C D 36 24 72 36 Câu 32: Ở cừu, kiểu gen AA quy định có sừng, kiểu gen aa quy định không sừng, kiểu gen Aa quy định có sừng cừu đực khơng sừng cừu Tại quần thể cân di truyền gồm 20000 cừu, người ta đếm có 10270 cừu có sừng Biết tỉ lệ đực : quần thể 1:4 có 490 cừu đực khơng sừng Theo lí thuyết, số cừu có sừng quần thể là? A 7280 B 8216 C 9730 D 6760 Câu 33: Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AB Dd thực giảm phân Theo lí thuyết, có phát biểu ab sau đúng? (1) Ba tế bào tạo tối đa 12 loại giao tử giảm phân xảy bình thường (2) Nếu tế bào giảm phân bình thường khơng xảy hốn vị gen số loại giao tử thu hoặc loại (3) Nếu trình giảm phân bình thường, có hai ba tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 3:3:1:1:1:1:1:1 (4) Nếu trình giảm phân ba tế bào trên, có tế bào xảy tượng nhiễm sắc thể mang cặp gen AA không phân li giảm phân 2, q trình khác bình thường khơng xảy hốn vị gen tế bào tạo loại giao tử với tỉ lệ 3:2:2:2:1:1 A B C D Câu 34: Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 0,5% B 1% C 0,25% D 2% Câu 35: Ở ruồi giấm, cho đực có mắt trắng giao phối với mắt đỏ thu F1 đồng loạt mắt đỏ Cho cá thể F1 giao phối tự với nhau, đời F2 thu được: đực mắt đỏ: đực mắt vàng: đực mắt trắng: mắt đỏ: mắt vàng Nếu cho đực mắt đỏ F2 giao phối với mắt đỏ F2 kiểu hình mắt đỏ đời có tỉ lệ: 24 19 31 A B C D 41 54 54 Câu 36: Một số tế bào vi khuẩn E coli chứa N 15 nuôi môi trường chứa N 15 Sau hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N 14 , tế bào nhân đôi thêm lần Trong tổng số ADN tạo thành, có 56 phân tử ADN chứa mạch đơn N 15 Biết không xảy đột biến ADN xét ADN vùng nhân tế bào, có nhận định sau đúng? (1) Số tế bào vi khuẩn E coli ban đầu (2) Trong tổng số ADN tạo thành, có 56 phân tử ADN chứa mạch đơn N 14 (3) Trong số ADN sinh ra, có 70 phân tử ADN chứa hồn tồn N 14 (4) Nếu cho phân tử ADN sinh tiếp tục nhân đôi thêm số lần môi trường N 15 , kết thúc nhân đơi có 182 phân tử ADN chứa mạch đơn N 14 A B C D Câu 37: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định vàng, alen E quy định tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định dài Biết trình giảm phân diễn bình thường, trình phát sinh giao tử đực xảy hoán vị gen alen B AB DE Ab DE b với tần số 20%, alen E e với tần số 40% Thực phép lai Theo lý thuyết, có  ab de aB de phát biểu sau nói F1 ? Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 4/5- Mã đề thi 100 (1) Kiểu hình thân cao, hoa tím, vàng, tròn chiếm tỉ lệ 8,16% (2) Tỉ lệ thân cao, hoa trắng, đỏ, dài tỉ lệ thân thấp, hoa tím, vàng, tròn (3) Tỉ lệ kiểu hình mang bốn tính trạng trội lớn 30% (4) Tỉ lệ kiểu hình lặn bốn tính trạng 0,09% A B C D Câu 38: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, d nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử trường hợp đột biến sau (nếu có) có sức sống khả sinh sản Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể lồi có tối đa 42 loại kiểu gen thể ba (2) Nếu xuất thể ba cặp A,a mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen (3) Ở lồi này, có tối đa 378 phép lai cá thể (4) Số kiểu gen dị hợp tối đa loài 20 kiểu gen A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định bầu dục, alen D quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen d quy định chín muộn Cho thân cao, tròn, chín sớm (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 539 thân cao, tròn, chín sớm : 180 thân cao, bầu dục, chín muộn : 181 thân thấp, tròn, chín sớm : 60 thân thấp, bầu dục, chín muộn Biết khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd (1) Kiểu gen P Aa bD (2) Ở F1 , số có kiểu gen dị hợp tử ba cặp gen chiếm tỷ lệ 25% (3) Ở F1 có 30 loại kiểu gen loại kiểu hình (4) Cho P giao phấn với thân thấp, tròn, chín sớm có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen thu đời có loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 40: Phả hệ mô tả hai bệnh di tryền phân li độc lập với nhau, bệnh gen quy định: Biết cộng đồng nơi dòng họ sinh sống, số người khơng mắc bệnh có 50% mang alen gây bệnh Cho phát biểu sau : (1) Xác định xác tối đa kiểu gen người phả hệ (2) Xác suất sinh trai không mang alen bệnh cặp vợ chồng (15)-(14) 112 (3) Người số (4) (15) có kiểu gen giống (4) Nếu cặp vợ chồng (15)-(14) sinh gái xác suất đứa mắc bệnh 28 Có phát biểu đúng? A B C D CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 5/5- Mã đề thi 100 ... hệ sinh thái cạn? (1) Thực vật nhóm sinh vật có khả truyền lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 2/5- Mã đề thi 100 sinh. .. chồng (15)-(14) sinh gái xác suất đứa mắc bệnh 28 Có phát biểu đúng? A B C D CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 5/5- Mã đề thi 100 ... sau đúng? (1) Loài F tham gia vào chuỗi ỗi thức ăn (2) Loài B sinh vật tiêu thụ ụ bậc 2 (3) Lưới thức ăn có chuỗi ỗi thức ăn sinh vật sản xuất thụ th bậc bậc (4) Lồi F sinh vật tiêu A B C D Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (38) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (38)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay