ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (36)

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 KHĨA LUYỆN ĐỀ NÂNG CAO MÔN SINH HỌC Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI SỐ (Đề thi gồm 07trang) “ Khóa luyện đề nâng cao xây dựng dựa đề tham khảo bộ giáo dục đào tạo khung chương trình sinh học THPT Tuy nhiên độ khó câu hỏi nâng cao lên để em vừa luyện cách tư tâm lí trước bước vào kì thi thức Tác giả mong với 15 đề nâng cao giúp em dễ dàng vượt qua kì thi THPT Quốc Gia tới, cố gắng phấn đấu để đạt kết tốt em nhé!!!” Câu 81: Nhiều động vật biển bị tuyệt diệt vào kỉ nào? A Kỉ Silua B Kỉ Cabon C Kỉ Pecmi D Kỉ Đêvôn Câu 82: Một ba mã hóa cho loại axit amin đặc điểm mã di truyền? A Tính phổ biến B Tính đặc hiệu C Tính thối hóa D Tính đồng loạt Câu 83: Nhóm thực vật thích nghi với điều kiện nóng, đóng lỗ khí vào ban ngày, mở lỗ khí vào ban đêm A thực vật C3 B thực vật C4 C thực vật hạt trần D thực vật CAM Câu 84: Một loài sinh vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n Tế bào sinh dưỡng thể ba thuộc lồi có nhiễm sắc thể A n - B 2n + C n + D 2n - Câu 85: Trong q trình tiêu hóa khoang miệng người, tinh bột biến đổi thành đường nhờ tác dụng enzim sau đây? A Amylaza B Maltaza C Saccaraza D Lactaza Câu 86: Cho biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Theo lí thuyết, phép lai: AaBbDD × aaBbDd thu đời có số cá thể mang kiểu gen dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ A 37,5% B 12,5% C 50% D 87,5% Câu 87: Cho biết gen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau thu đời có 100% cá thể mang kiểu hình trội? A AaBB × aaBb B aaBb × Aabb C aaBB × AABb D AaBb × AaBb Câu 88: Giống lúa "gạo vàng" tạo kĩ thuật chuyển gen giúp điều trị cho bệnh nhân bị chứng rối loạn thiếu vitamin A giống lúa chứa A β- carơten B vitamin A C Tinh bột D vitamin B1, B2, B6 Câu 89: Một mARN nhân tạo có tỉ lệ loại nuclêơtit A:U:G:X = 4:3:2:1 Tỉ lệ ba có loại nucleotit A, U, G A 2,4% B 7,2% C 21,6% D 14,4% Câu 90: Phân tử ADN vi khuẩn chứa N15 chuyển sang mơi trường có N14 sau 10 lần phân đơi liên tiếp có tối đa vi khuẩn có chứa N14? A 1023 B 1024 C 2046 D 1022 Câu 91: Hãy nghiên cứu hình ảnh cho biết loại tháp sinh thái đây, loại tháp khơng hình ảnh mơ tả? (1) Tháp lượng (2) Tháp sinh khối (3) Tháp số lượng A (1) B (2) C (3) D (1), (2), (3) SINH HỌC OCEAN Câu 92: Trong hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng tháp sinh thái kí hiệu A, B, C, D E Sinh khối bậc là: A = 200 kg/ha - B = 250 kg/ha - C = 2000 kg/ha - D = 30 kg/ha - E = kg/ha Các bậc dinh dưỡng tháp sinh thái xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự sau: A→B→C→E Hệ sinh thái Hệ sinh thái A→B→D→E Hệ sinh thái C→A→B→E Hệ sinh thái E→D→B→C Hệ sinh thái C→A→D→E Trong hệ sinh thái trên, hệ sinh thái bền vững hệ sinh thái lại? A B C D Câu 93: Cà độc dược 2n = 24 Có thể đột biến giảm phân cặp NST phân ly bình thường số giao tử tạo ra, giao tử đột biến có tỉ lệ A 25% B 75% C 12,5% D 87,5% Câu 94: Sự di truyền nhóm máu A, B, AB, O người gen NST thường có alen chi phối IA, IB, IO Kiểu gen IAIA, IAIO quy định nhóm máu A Kiểu gen IBIB, IBIO qui định nhóm máu B Kiểu gen IAIB qui định nhóm máu AB Kiểu gen IOIO qui định nhóm máu O Trong quẩn thể người, nhóm máu O chiếm 4%, nhóm máu B chiếm 21% Tỉ lệ nhóm máu A A 0,25 B 0,40 C 0,45 D 0,54 Câu 95: Khi nói chu trình tuần hồn vật chất tự nhiên, phát biểu sau chưa đúng? A Nitơ từ môi trường thường thực vật hấp thụ dạng nitơ phân tử B Cacbon từ môi trường vào quần xã dạng cacbon đioxit C Nước loại tài nguyên tái sinh D Vật chất từ môi trường vào quần xã, sau trở lại mơi trường Câu 96: Một alen gặp quần thể sau thời gian ngắn lại trở nên phổ biến quần thể Nguyên nhân giải thích A mơi trường sống có nhiều tác nhân gây đột biến B môi trường sống liên tục thay đổi theo hướng xác định C tốc độ đột biến gen cao bất thường D đột biến lặp đoạn tạo nhiều gen Câu 97: Khi nói q trình quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? A Sản phẩm pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa APG thành AlPG B Sản phẩm quang phân li nước CO2 C Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần tham gia trực tiếp NADPH D Trong quang hợp, O2 tạo từ CO2 Câu 98: Khi nói tiến hố nhỏ, phát biểu sau đúng? A Tiến hóa nhỏ thường diễn phạm vi rộng, thời gian tương đối dài B Tiến hóa nhỏ diễn cấp độ cá thể, kết dẫn tới hình thành lồi C Có thể nghiên cứu tiến hóa nhỏ thực nghiệm khoa học D Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa q trình tiến hóa diễn với tốc độ chậm Câu 99: Trong đặc điểm sau, nhận định không đặc điểm thể đột biến dị đa bội ? A Bộ NST tồn theo cặp tương đồng B Tế bào sinh dưỡng mang NST lưỡng bội hai lồi khác C Khơng có khả sinh sản hữu tính (bị bất thụ) D Hàm lượng ADN tế bào sinh dưỡng tăng lên so với dạng lưỡng bội SINH HỌC OCEAN Câu 101: Ở loài thực vật, kiểu gen có mặt hai alen trội A B cho kiểu hình thân cao, thiếu hai alen trội nói cho kiểu hình thân thấp Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho giao phấn dị hợp cặp gen thu đời phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng Biết gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, trình giảm phân khơng xảy đột biến hốn vị gen Phép lai sau phù hợp với kết trên? ABD AbD Abd Abd Bb Bb AD AD    Aa Bb  Bb A B C Aa D abd aBd aBD aBD bD bD ad ad Câu 102: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau ? A Nếu khơng có đột biến, khơng có di – nhập gen quần thể khơng có thêm alen B Nếu khơng có chọn lọc tự nhiên tần số alen quần thể khơng bị thay đổi C Nếu khơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên tính đa dạng di truyền quần thể không bị thay đổi D Trong điều kiện định, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen khơng tác động trực tiếp lên kiểu hình Câu 103: Khi nói cấu trúc tuổi quần thể, có phát biểu sau đúng? (1) Cấu trúc tuổi quần thể có bị thay đổi có thay đổi điều kiện mơi trường (2) Cấu trúc tuổi quần thể phản ánh tỉ lệ loại nhóm tuổi quần thể (3) Dựa vào cấu trúc tuổi quần thể biết thành phần kiểu gen quần thể (4) Cấu trúc tuổi quần thể không phản ánh tỉ lệ đực : quần thể A B C D Câu 104: Ở loài thực vật, màu sắc hoa cặp gen Aa quy định, độ dài cánh hoa cặp gen Bb quy định; kích thước cặp gen Dd quy định Để xác định quy luật di truyền cặp gen này, người ta tiến hành phép lai kết thu sau: Kết 1: Cây hoa đỏ, cánh hoa dài phân tích, thu đời có loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 Kết 2: Cây hoa đỏ, to lai phân tích, thu đời có loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2:2:1:1 Kết 3: Cây có cành hoa dài, to lai phân tích, thu đời có loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:3:1:1 Từ kết rút kết luận sau đúng? A Cặp gen Aa cặp gen Bb liên kết với phân li độc lập với cặp Dd B Ba cặp gen Aa, Bb, Dd phân li độc lâp với C Ba cặp gen Aa, Bb, Dd nằm cặp NST D Cặp gen Aa cặp gen Dd liên kết với phân li độc lập với cặp Bb Câu 105: Hình bên sơ đồ mơ tả trình phiên mã dịch mã tế bào loài sinh vật Quan sát sơ đồ cho biết có kết luận sau: (1) Lồi sinh vật hình vẽ bên sinh vật nhân sơ (2) Chữ A sơ đồ tương ứng với đầu 5’ mạch mã gốc (3) Chữ C tương ứng với đầu 3’ mạch mARN (4) Tại thời điểm xét, chuỗi pôlipeptit tổng hợp từ ribơxơm có số axit amin nhiều A B C D Câu 106: Trong thực hành, bạn học sinh mô tả ngắn gọn quan hệ sinh thái loài vườn xoài sau: Cây xoài thức ăn sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn quả, côn trùng cánh cứng ăn vỏ lồi động vật ăn rễ Chim sâu ăn trùng cánh cứng, sâu đục thân sâu hại Chim sâu chim ăn hạt thức ăn chim ăn thịt cỡ lớn Động vật ăn rễ thức ăn rắn, thú ăn thịt chim ăn thịt cỡ lớn Từ mô tả này, có phát biểu sau đúng? (1) Chuỗi thức ăn dài lưới thức ăn có tối đa mắt xích SINH HỌC OCEAN (2) Nếu số lượng động vật ăn rễ bị giảm mạnh cạnh tranh chim ăn thịt cỡ lớn rắn gay gắt so với cạnh tranh rắn thú ăn thịt (3) Chim ăn thịt cỡ lớn động vật tiêu thụ bậc 2, động vật ăn thịt bậc (4) Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng hồn tồn A B C D Câu 107: Cho biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, cấu trúc NST khơng thay đổi sau giảm phân Người ta cho thể bố mẹ (P) có cặp gen dị hợp cặp NST tương đồng lai với Theo lý thuyết, phát biểu sau có phát biểu đúng? (1) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử kiểu hình mang khác P chiếm 25% (2) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo tỉ lệ kiểu hình đời 1:2:1 (3) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo đời có kiểu hình giống bố mẹ chiếm 50% (4) Nếu kiểu gen P khác tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng chiếm 25% A B C D Câu 108: Một lồi sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét cặp gen kí ABDE QMNPO HKLX ABDE PNMQO HKLX hiệu là: Giả sử có thể đột biến có kiểu gen Theo lí thuyết, abde qmnpo hklx abde qmnpo hklx có phát biểu sau thể đột biến này? (1) Thể đột biến phát sinh tiếp hợp trao đối chéo hai crômatit thuộc hai cặp NST không tương đồng (2) Thể đột biến có khả sinh sản so với dạng bình thường (3) Thể đột biến làm giảm biểu gen O (4) Thể đột giảm phân bình thường cho giao tử mang NST đột biến chiếm tỉ lệ 50% A B C D Câu 109: Hình miêu tả trình tiết insulin chế insulin làm tăng hấp thu glucose vào tế bào Cơ chế gồm bốn bước biểu diễn số đánh dấu tròn từ đến Bốn bệnh nhận E, F, G H người bị rối loạn bước, tương ứng bước 1, 2, 3, trình gồm bốn bước Có hai test kiểm tra cho bệnh nhân - Test 1: Tách tế bào từ bệnh nhân tỉ lệ phần trăm tế bào gắn với insulin nồng độ insulin khác xác định (Hình B) - Test 2: Mỗi người tiêm lượng insulin tương ứng với khối lượng thể nồng độ glucose máu họ đo thời điểm khác sau tiêm (Hình C) A- Quá trình tiết insulin chế insulin làm tăng hấp thu glucose vào tế bào B- Tỉ lệ phần trăm tế bào gắn với insulin nồng độ insulin khác C- Nồng độ glucose huyết tương thời điểm khác Dựa vào kiến thức sinh em học cân nội mơi, cho biết có phát biểu sau: (1) Kết test bệnh nhân G đường (2) Đường tương ứng ghi kết test bệnh nhân F (3) Đường ghi kết kiểm tra bệnh nhân E SINH HỌC OCEAN (4) Đường tương ứng ghi kết test bệnh nhân H A B C D Câu 110: Ở người, tóc xoăn trội hồn tồn so với tóc thẳng; vành tai nhiều lơng tính trạng gen nhiễm sắc thể Y, khơng có alen X quy định Một người tóc xoăn vành tai nhiều lơng kết với người tóc thẳng vành tai khơng có lơng Hai người có trai tóc xoăn vành tai nhiều lơng; trai tóc thẳng vành tai nhiều lơng; hai gái có tóc xoăn Một gái kết với người tóc thẳng vành tai khơng có lơng Giả thiết cặp vợ chồng có hai trai hai lần sinh khác Theo lí thuyết, có phát biểu số phát biểu sau đây? (1) Cả hai có vành tai khơng có lơng 25% khả hai tóc xoăn (2) Khả hai có vành tai khơng có lơng, tóc thẳng tóc xoăn (3) Chắc chắn hai tóc xoăn vành tai khơng có lơng (4) Cả hai có vành tai nhiều lơng 12,5% khả hai tóc xoăn A B C D Câu 111: Trong thể người, xét gen (X) có len (B,b) có chiều dài 0,408μm Gen B có chứa hiệu số nuclêôtit loại T với loại nuclêôtit khác 20%, gen b có 3200 liên kết hidro Phân tích hàm lượng nuclêôtit thuộc gen (gen X) tế bào, người ta thấy có 2320 nuclêơtit loại X Theo lý thuyết, có nhận định (1) Tế bào xét có kiểu gen BBbb (2) Có thể tế bào kỳ đầu trình nguyên phân (3) Tế bào tế bào lưỡng bội (4) Tế bào kỳ đầu q trình giảm phân I (5) Có thể tế bào thuộc tế bào sinh dưỡng thể tứ bội A B C D Câu 112: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen phân li độc lập Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở loài có tối đa loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ (2) Cho thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, thu đời có số thân cao, hoa trắng chiếm 75% (3) Cho thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu đời có loại kiểu hình số thân cao, hoa trắng đời chiếm 18,75% (4) Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu đời có loại kiểu hình A B C D Câu 113: Ở loài thực vật, cho (P) tự thụ phấn, F1 thu loại kiểu hình với tỉ lệ là: 46,6875% hoa đỏ, thân cao : 9,5625% hoa đỏ, thân thấp : 28,3125% hoa trắng, thân cao : 15,4375% hoa trắng, thân thấp Biết tính trạng chiều cao gen có hai alen qui định Bạn Bình rút nhận nhận xét tượng di truyền cặp tính trạng Có nhận xét ? (1) Hoán vị gen hai bên với tần số f = 30% (2) Cây hoa đỏ, thân cao dị hợp tử, F1 chiếm tỉ lệ 43,625% (3) Hoán vị gen bên với tần số f = 49% (4) Trong tổng số hoa trắng, thân thấp F1, mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 43,3198% A B C D Câu 114: Ở loài thú, cho đực mắt đỏ giao phối với mắt đỏ, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ : đực mắt đỏ : mắt trắng : đực mắt trắng Biết khơng xảy đột biến Có phát biểu sau đúng? (1) Cho tất cá thể mắt đỏ F1 giao phối với nhau, có tối đa sơ đồ lai (2) Cho tất cá thể mắt trắng F1 giao phối ngẫu nhiên, có tối đa sơ đồ lai (3) Cho tất cá thể mắt đỏ F1 giao phối với cá thể mắt trắng F1, có tối đa 20 sơ đồ lai (4) Cho tất cá thể F1 giao phối với nhau, có tối đa 36 sơ đồ lai A B C D SINH HỌC OCEAN Câu 115: Cho ruồi giấm chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu F đồng loạt mắt đỏ, cánh nguyên Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, F2 thu 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên : 62 ruồi mắt trắng, cánh xẻ : 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ 18 ruồi mắt trắng, cánh nguyên Cho biết tính trạng gen qui định, gen nằm NST giới tính X số ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết giai đoạn phơi Có phát biểu sau đúng? (1) Tất ruồi mắt đỏ, cánh nguyên ruồi (2) Tất ruồi mang kiểu hình khác bố mẹ ruồi đực (3) Tần số hoán vị 36% (4) Tính theo lí thuyết, số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết 18 A B C D Câu 116: Ở loài thực vật tự thụ phấn, xét hai cặp gen Aa Bb, alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp, alen B quy định đỏ, alen b quy định vàng, gen phân li độc lập Một quần thể (P) lồi có tỉ lệ kiểu gen sau: AABb AaBb Aabb aaBb aabb Kiểu gen Tỉ lệ 0,36 0,24 0,18 0,12 0,1 Biết không xảy đột biến tất cá thể quần thể, cá thể tự thụ phấn nghiêm ngặt Cho phát biểu sau quần thể nói trên: (1) Ở hệ F1, quần thể xuất kiểu gen (2) Ở hệ F1, quần thể có 40,5% thân cao, đỏ (3) Ở hệ F1, quần thể có 3,78% số mang hai cặp gen dị hợp (4) Ở hệ F1, chọn ngẫu nhiên cây, xác suất để chọn có thân thấp, vàng xấp xỉ 8,77% Có phát biểu đúng? A B C D Câu 117: Cho biết đoạn mạch gốc gen A sau: 5’-ATG-TTA-XGA-GGT-ATX-GAA-XTA-GTT-TGAAXT-XXX-ATA-AAA-3’ Bị đột biến thành gen (a) giả sử với gia thiết sau: - Giả thiết 1: Đã có phân tử 5-Brơm Uraxin tác động vào nuclêôtit loại A mạch gốc sau lần nhân đơi có gen bị đột biến - Giả thiết 2: Trong q trình nhân đơi có bazơ nito loại Ađênin gen trở thành dạng sau lần nhân đơi có gen bị đột biến Biết trạng thái dạng trùy kéo dài suốt q trình nhân đơi nói 5-Brơm Uraxin có lần thay đổi trạng thái suốt q trình nhân đơi gen trên, có phát biểu sau đúng? (1) Cùng tạo gen đột biến tác nhân 5BU tác động sớm so với bazơ xitozin trở thành dạng (2) Trong tổng số gen tạo hai giả thiết có 30 gen bình thường (3) Với giả thiết số nuclêơtit loại A có gen 444 (4) Với giả thiết số nuclêôtit loại A mơi trường cung cấp cho q trình nhân đơi 438 A B C D AB AB Ab Dd : 0,4 Dd : 0,2 dd Biết Câu 118: Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền hệ xuất phát 0,4 Ab ab ab không xảy đột biến, không xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F3, tần số alen A = 0,7 (2) Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 21/128 (3) F4 có 12 kiểu gen (4) Ở F4, kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ gần 289/1280 A B C D Câu 119: Xét hai cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cho biết thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội giao tử thụ tinh với xác suất nhau, không xảy đột biến theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Cho thể tứ bội giao phấn với nhau, thư F1 có tỉ lệ kiểu gen 4:2:2:2:2:1:1:1:1 Có tối đa 10 sơ đồ lai phù hợp SINH HỌC OCEAN (2) Cho thể tứ bội giao phấn với nhau, thu F1 có tỉ lệ kiểu gen 1:4:1 Có tối đa 12 sơ đồ lai phù hợp (3) Cho hai thể tứ bội giao phấn với thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 3:1 Có tối đa 34 sơ đồ lai phù hợp (4) Cho hai thể tứ bội giao phấn với nhau, thu F1 có loại kiểu hình Có tối đa 10 sơ đồ lai phù hợp A B C D Câu 120: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M N người; bệnh hai alen gen quy định Hai gen nằm nhiễm sắc thể liên kết hồn tồn Biết khơng xảy đột biến, người số người số không mang alen bệnh M, người số mang hai loại alen gây bệnh M N Phân tích phả hệ trên, có phát biểu sau đúng? (1) Có thể xác định tối đa kiểu gen 11 người (2) Nếu khơng có đột biến khơng có đứa cặp vợ chồng hệ thứ bị bệnh (3) Xác suất sinh thứ bị bệnh cặp – 50% (4) Nếu đứa đầu lòng cặp vợ chồng 10 – 11 bị bệnh M xác suất đứa thứ bị bệnh N 1/2 A B C D HẾT SINH HỌC OCEAN ... thứ tự sau: A→B→C→E Hệ sinh thái Hệ sinh thái A→B→D→E Hệ sinh thái C→A→B→E Hệ sinh thái E→D→B→C Hệ sinh thái C→A→D→E Trong hệ sinh thái trên, hệ sinh thái bền vững hệ sinh thái lại? A B C D Câu... đúng? A Sản phẩm pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa APG thành AlPG B Sản phẩm quang phân li nước CO2 C Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần tham gia trực tiếp NADPH D Trong quang... Trong hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng tháp sinh thái kí hiệu A, B, C, D E Sinh khối bậc là: A = 200 kg/ha - B = 250 kg/ha - C = 2000 kg/ha - D = 30 kg/ha - E = kg/ha Các bậc dinh dưỡng tháp sinh thái
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (36) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (36)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay