ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (34)

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI KSCL SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 21 Ngày thi: 21h30 - 11/03/2019 Thời gian làm bài:50 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 021 Câu Các phản ứng sáng quang hợp cung cấp cho phản ứng pha tối (chu trình Canvin)? A Năng lượng ánh sáng B CO2 ATP C H2O NADPH D ATP NADPH Câu Vi khuẩn phản nitrat hóa có khả năng: A Biến đổi NH3 thành NH4+ NO3- để dễ hấp thụ B Biến đổi N2 thành NH3 (NH4+) nhờ nitrogenaza C Chuyển hóa nitrat NO3- thành N2 D Chuyển hóa nitơ hữu đất thành NH4+ Câu Nước xâm nhập thụ động theo chế: A Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất B Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất C Thẩm thấu thật tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất D Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất Câu Nguyên nhân tượng ứ giọt do: A Các phân tử nước có liên kết với tạo nên sức căng bề mặt B Sự thoát nước yếu C Độ ẩm khơng khí cao gây bão hòa hơ nước D Cả A C Câu Páp-lốp làm thí nghiệm: Vừa đánh chng vừa cho chó ăn giúp chó học tập kiểu? A In vết B Quen nhờn C Điều kiện hóa đáp ứng D Học ngầm Câu Trong câu, Gliberin (GA) sinh chủ yếu ở? A Lá rễ B Quả C Hoa D Cành Câu Có phân tử ATP hình thành từ phân tử glucozo bị phân giải trình phân giải kị khí? A 38 B C D 36 Câu Q trình tiêu hố cỏ dày ngăn Trâu diễn theo trình tự nào? A Dạ cỏ → sách → tổ ong → múi khế B Dạ cỏ → tổ ong → sách → múi khế C Dạ cỏ → múi khế → sách → tổ ong D Dạ cỏ → tổ ong → múi khế → sách Câu Hô hấp sáng xảy với tham gia bào quan đây? (1) Lizoxom (2) Riboxom (3) Lục lạp (4) Peroxixom (5) Ti thể (6) Bộ máy Golgi Phương án trả lời là: A (3), (4), (5) B (1), (4), (5) C (2), (3), (6) D (1), (4), (6) Câu 10 Quan sát đồ thị sau Trong nhận định sau: Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 1/5 - Mã đề thi 021 (1) Đồ thị biểu diễn thay đổi tốc độ cố định CO2 loài thực vật theo cường độ ánh sáng nồng độ CO2 khơng khí (2) Tốc độ cố định CO2 tăng tăng cường độ ánh sáng tới giới hạn định dừng lại, cường độ ánh sáng tiếp tục tăng Lúc này, để tăng tốc độ cố định CO2 phải tăng nồng độ CO2 (3) Đường a thể phần mà tốc độ cố định CO2 bị hạn chế nhân tố ánh sáng Đường b thể phần tốc độ cố định CO2 bị hạn chế nhân tố nồng độ CO2 (4) a b biểu thị phụ thuộc vào nồng độ CO2 hai loài khác Số nhận định với đồ thị là: A B C D Câu 11 Nếu lạc (đậu phộng) có tỉ lệ chất khơ quan là: rễ = 0,2; = 0,3; thân = 0,2; củ= 0,3 suất kinh tế là: A 20% B 30% C 40% D 50% Câu 12 Nguyên nhân nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm là: A Vì ban đêm có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ hạ thấp thuận lợi cho hoạt động nhóm thực vật B Vì thực vật thực pha tối vào ban đêm C Vì ban đêm đủ lượng nước cung cấp cho q trình đồng hóa CO2 D Vì ban đêm, khí khổng mở ra, ban ngày khí khổng đóng để tiết kiệm nước Câu 13 Hình mơ tả q trình nào? Hãy điền thích tương ứng với số hình Phương án trả lời là: A Quá trình quang phân li nước pha sáng cố định CO2 pha tối quang hợp 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-CO2 ; 4-C6H12O6 B Quá trình quang phân li nước pha sáng cố định CO2 pha tối quang hợp 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-O2 ; 4-C6H12O6 C Quá trình quang hợp thực vật CAM 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6 D Quá trình quang phân li nước pha sáng cố định CO2 pha tối quang hợp 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6 Câu 14 Sự ảnh hưởng cường độ ánh sáng quang hợp phụ thuộc vào: A Cấu trúc (đặc trưng sinh thái lá) B Cấu trúc CO2 C Nồng độ CO2 (theo tỉ lệ thuận) D CO2, H2O Câu 15 Nếu thả đá nhỏ bên cạnh rùa, rùa rụt đầu chân vào mai Lặp lại hành động nhiều lần rùa khơng rụt đầu chân vào mai Đây ví dụ hình thức học tập A in vết B quen nhờn C học ngầm D học khôn Câu 16 Những nét hoa văn đồ gỗ có nguồn gốc từ: A Cây có vòng đời dài B Cây có vòng đời trung bình C Vòng năm D Cây có vòng đời ngắn Câu 17 Trong trình phát triển người, nhân tố mơi trường có ảnh hưởng rõ vào giai đoạn A Phôi thai B Sơ sinh C Sau sơ sinh D Trưởng thành Câu 18 Những sinh vật sau phát triển không qua biến thái? A Bọ ngựa, cào cào B Cánh cam, bọ rùa C Cá chép, khỉ, chó, thỏ D Bọ xít, ong, châu chấu, trâu Câu 19 Chọn câu khơng xác nói đến đặc điểm tiêu hóa thú? A Thú ăn thịt thường không nhai thức ăn B Thú ăn thực vật thường nhai kĩ thức ăn tiết nhiều nước bọt C Ruột thú ăn thịt ngắn ruột thú ăn thực vật D Manh tràng coi dày thứ hai thú ăn thịt Câu 20 Khi cá thở ra, diễn biến sau đúng? Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 2/5 - Mã đề thi 021 A Thể tích khoang miệng tăng, áp suất khoang miệng giảm, nước từ khoang miệng qua mang B Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng giảm, nước từ khoang miệng qua mang C Thể tích khoang miệng tăng, áp suất khoang miệng tăng, nước từ khoang miệng qua mang D Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng tăng, nước từ khoang miệng qua mang Câu 21 Khi tế bào khí khổng nước A Thành dày căng làm cho thành mỏng co lại nên khí khổng đóng lại B Thành mỏng hết căng làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại C Thành mỏng căng làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng khép lại D Thành dày căng làm cho thành mỏng cong theo nên khí khổng đóng lại Câu 22 Nhịp tim trung bình người A 75 nhịp/phút người trưởng thành, 100-120 nhịp/phút trẻ sơ sinh B 85 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh C 75 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh D 65 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh Câu 23 Ở cá xương, mang có diện tích trao đổi khí lớn vì: (1) Mang có nhiều cung mang (2) Mỗi cung mang có nhiều phiến mang (3) Mang có khả mở rộng (4) Mang có diềm nắp mang Phương áp trả lời là: A (2) (3) B (1) (4) C (2) (4) D (1) (2) Câu 24 Hình mơ tả hơ hấp chim Có phát biểu nói hơ hấp chim? (1) Khi hít vào O2 tràn vào túi sau,dồn khơng khí phổi túi trước làm cho túi khí phồng lên (2) Khi thở ra, O2 từ túi sau đẩy khơng khí phổi, túi trước ép CO2 ngồi (3) Q trình hơ hấp chim thực nhờ phổi cấu tạo nhiều phế nang (4) Khi hít vào thở có khơng khí giàu O2 qua phổi A B C D Câu 25 Ý đặc tính huyết áp: A Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn B Tim đập nhanh mạnh làm tăng huyết áp; tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạ C Càng xa tim, huyết áp giảm D Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phân tử máu với vận chuyển Câu 26 Hệ thần kinh dạng lưới có nhóm động vật nào? A Trùng giày, thủy tức, mực ống B Thủy tức, sứa, giun dẹp C Mực ống, bạch tuột, tôm D Thủy tức, sứa, hải quỳ Câu 27 Khi chạm tay phải gai nhọn, trật tự sau mô tả cung phản xạ co ngón tay? A Thụ quan đau da → sợi vận động dây thần kinh tủy → tủy sống→ sợi cảm giác dây thần kinh tủy → ngón tay B Thụ quan đau da→ sợi cảm giác dây thần kinh tủy → tủy sống → ngón tay C Thụ quan đau da→ sợi cảm giác dây thần kinh tủy → tủy sống → sợi vận động dây thần kinh tủy → ngón tay D Thụ quan đau da → tủy sống → sợi vận động dây thần kinh tủy → ngón tay Câu 28 Cấu tạo lục lạp thích nghi với chức quang hợp: A Màng tilacoit nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy phản ứng sáng B Xoang tilacoit nơi xảy phản ứng quang phân li nước trình tổng hợp ATP quang hợp Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 3/5 - Mã đề thi 021 C Chất stroma nơi diễn phản ứng pha tối trình quang hợp D Cả đáp án Câu 29 Hoạt động dẫn truyền tim theo thứ tự? A Nút xoang nhĩ phát xung điện → Nút nhĩ thất → Bó His → Mạng lưới Puockin B Nút xoang nhĩ phát xung điện → Bó His → Nút nhĩ thất → Mạng lưới Puockin C Nút xoang nhĩ phát xung điện → Nút nhĩ thất → Mạng lưới Puockin → Bó His D Nút xoang nhĩ phát xung điện → Mạng lưới Puockin → Nút nhĩ thất → Bó His Câu 30 Đặc điểm cảm ứng thực vật là? A Xảy nhanh, dễ nhận thấy B Xảy chậm, khó nhận thấy C Xảy nhanh, khó nhận thấy D Xảy chậm, dễ nhận thấy Câu 31 Cấu trúc hệ thần kinh dạng ống người từ xuống theo thứ thự: A Não → Hạch thần kinh → Dây thần kịnh → Tủy sống B Hạch thần kinh → Tủy sống → Dây thần kinh → Não C Não → Tủy sống → Hạch thần kinh → Dây thần kinh D Tủy sống → Não → Dây thần kinh → Hạch thần kinh Câu 32 Tại hệ thần kinh dạng chuỗi hạch trả lời cục (như co chân) bị kích thích? A Số lượng tế bào thần kinh tăng B Mỗi hạch trung tâm điều khiển vùng xác định thể C Do tế bào thần kinh hạch nằm gần D Các hạch thần kinh liên hệ với Câu 33 Sự đóng mở khí khổng thuộc dạng ứng động nào? A Hướng hóa B Ứng động không sinh trưởng C Ứng động sức trương D Ứng động tiếp xúc 2+ Câu 34 Vai trò ion Ca chuyển xung điện qua xinap? A Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hóa học vào màng trước xinap gỡ B Tạo môi trường thích hợp để chất trung gian hóa học hoạt động C Xúc tác tổng hợp chất trung gian hóa học D Tăng cường tái phân cực màng trước xinap Câu 35 So sánh giống sinh sản hữu tính thực vật động vật? A Đều có kết hợp giao tử đực (n) giao tử → Hợp tử(2n) B Hợp tử (2n) phát triển thành thể mang TTDT bố, mẹ C Quá trình giảm phân hình thành giao tử, thụ tinh phát triển hợp tử D Cả A B Câu 36 Khi nói hoạt động tim hệ mạch, có phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền II Vận tốc máu hệ mạch không liên quan tới tổng tiết diện mạch mà liên quan tới chênh lệch huyết áp hai đầu mạch III Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể IV Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co V Trong suốt chiều dài hệ mạch huyết áp tăng dần VI Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phân tử màu với vận chuyển A B C D Câu 37 Khi nói quang hợp thực vật C4, phát biểu sau đúng? (1) Chất nhận CO2 RiDP (2) Sản phẩm cố định CO2 AOA (3) Thời gian diễn cố định CO2 vào ban ngày (4) Thời gian cố định CO2 vào ban đêm (5) Xảy lục lạp tế bào mơ giậu tế bào bao bó mạch (6) Xảy lục nạp tế bào mô giậu (7) Chất nhận CO2 PEP (8) Sản phẩm cố định CO2 APG A (2), (3), (5), (7) B (2), (4), (6), (7) C (1), (3), (5), (8) D (1), (3), (6), (8) Câu 38 Những phát biểu sau nói đặc điểm tiêu hóa động vật? I Tất lồi thú ăn thực vật có dày ngăn II Ở thú ăn thịt, thức ăn thịt tiêu hóa học hóa học dày giống người III Ruột non thú ăn thịt ngắn so với ruột non thú ăn thực vật IV Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa nội bào Trang 4/5 - Mã đề thi 021 Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn A II, III B I, IV C I, III D II, IV Câu 39 Trong nhận định sau: (1) Nitơ rễ hấp thụ dạng NH4+ NO3(2) NH4+ mô thực vật đồng hóa theo đường: amin hóa, chuyển vị amin hình thành amít (3) Nitơ ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu, thành phần khơng thể thay nhiều hợp chất sinh học quan trọng (4) Trong cây, NO3- khử thành NH4+ (5) Hình thành amit đường khử độc NH4+ dư thừa, đồng thời tạo nguồn trữ NH4+ cho trình tổng hợp axit amin cần thiết Có nhận định q trình đồng hóa nitơ thực vật? A B C D Câu 40 Xét đặc điểm sau: (1) Máu tim bơm vào động mạch sau tràn vào khoang thể (2) Máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô (3) Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh (4) Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào, sau trở tim (5) Máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm Có đặc điểm với hệ tuần hồn hở? A B C D Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 5/5 - Mã đề thi 021 ... trung gian hóa học hoạt động C Xúc tác tổng hợp chất trung gian hóa học D Tăng cường tái phân cực màng trước xinap Câu 35 So sánh giống sinh sản hữu tính thực vật động vật? A Đều có kết hợp giao... trình phát triển người, nhân tố mơi trường có ảnh hưởng rõ vào giai đoạn A Phôi thai B Sơ sinh C Sau sơ sinh D Trưởng thành Câu 18 Những sinh vật sau phát triển không qua biến thái? A Bọ ngựa, cào... thành, 100-120 nhịp/phút trẻ sơ sinh B 85 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh C 75 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh D 65 nhịp/phút người trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (34) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (34)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay