ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (33)

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ PHÂN TỬ Mức độ 2: Thông hiểu ĐỀ SỐ 01 Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Theo mơ hình operon Lac, prơtêin ức chế bị tác dụng A Vì lactơzơ làm gen điều hòa khơng hoạt động B Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt C Vì protêin ức chế bị phân hủy có lactơzơ D Lactose làm cấu hình khơng gian Câu 2: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac mơi trường khơng có lactose A Vùng vận hành khơng liên kết với prơtêin điều hồ B Gen cấu trúc không phiên mã C Prôtêin ức chế bị bất hoạt D Gen điều hồ khơng hoạt động Câu 3: Với loại nuclêôtit A, U, G, X số mã di truyền mã hoá axit amin A 61 B 18 C 64 D 27 Câu 4: Một đoạn phân tử ADN sinh vật nhân thực có trình tự nucleotit mạch mã gốc 3’ TGTGAAXTTGXA 5’ Theo lí thuyết, trình tự nucltit mạch bổ sung đoạn phân tử ADN A 5' TGTGAAXXTGXA 3’ B 5' AAAGTTAXXGGT 3’ C 5’ TGXAAGTTXAXA 3’ D 5’ AXAXTTGAAXGT 3’ Câu 5: Một gen sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêơtit có tỉ lệ A/G=2/3 Gen bị đột biến cặp nuclêotit (nu) giảm liên kết hiđrơ so với gen bình thường, số lượng loại nuclêôtit gen hình thành sau đột biến A A = T = 600 nu; G = X = 899 nu B A = T = 900 nu; G = X = 599 nu C A = T = 600 nu; G = X = 900 nu D A = T = 599 nu; G = X = 900 nu Câu 6: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli đánh dấu N15 hai mạch đơn, Nêu chuyển E coli sang nuôi cấy môi trường có N14 sau lân nhân đơi, số phân tử ADN có phân tử ADN chứa N15 ? A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 7: Nhận xét chế di truyền cấp độ phân tử? (1) Trong trình phiên mã tồng hợp ARN, mạch khn ADN phiên mã mạch có chiều 3’ (2) Trong trình phiên mã tồng hợp ARN, mạch ARN kéo dài theo chiều 5’→ 3’ (3) Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tồng hợp mạch khuôn ADN chiều 3’→ 5’ liên tục mạch tổng hợp mạch khn ADN chiều 5’→ 3’ không liên tục (gián đoạn) (4) Trong q trình dịch mã tổng họp prơtêin, phân tử mARN dịch mã theo chiều 3’→ 5’ A 2,3,4 B 1,2,3 C 1.2,4 D 1,3,4 Câu 8: Có trình tự ARN 5’…AUG GGG UGX XAU UUU…3’ mã hóa cho đoạn polipeptit gồm aa Sự thay nu dẫn đến việc chuỗi polipeptit lại aa A Thay X ba nu thứ ba A B Thay A ba nu X C Thay G ba nu A D Thay U ba nu A Câu 9: Chuyển gen tổng hợp Insulin người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp protein Insulin mã di truyền có A Tính phổ biến B Tính đặc hiệu C Tính thối hóa D Bộ ba kết thúc Câu 10: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau ? (1) Đột biến gen thay cặp nucleotit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen có liên quan đến số cặp nucleotit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (2),(4),(5) B (3),(4),(5) C (1),(2),(3) D (1,(3),(5) Câu 11: Trong bảng mã di truyền, người ta thấy loại mã di truyền quy định tổng hợp axit amin prolin 5’XXU3’,5’XXX3’,5’XXA3’,5’XXG3’ Từ thông tin cho thấy việc thay đổi nucleotit ba không làm thay đổi cấu trúc axit amin tương ứng chuỗi polipeptit A Thay đổi nucleotit thứ ba B Thay đổi nucleotit ba C Thay đổi nucleotit thứ ba D Thay đổi vị trí tất nucleotit ba Câu 12: Chỉ có loại nucleotit A,T,G người ta tổng hợp nên phân tử ADN nhân tạo, sau sử dụng phân tử ADN làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN có tối đa loại mã di truyền ? A loại B loại C 27 loại D loại Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 13: Số mạch đơn ban đầu phân tử ADN chiếm 6,25 % số mạch đơn có tổng số phân tử ADN tái từ ADN ban đầu Trong q trình tái mơi trường cung cấp nguyên liệu tương đương với 104160 Nu Phân tử ADN có chiều dài A 11067 Å B 11804,8 Å C 5712 Å D 25296 Å Câu 14: Trong dạng đột biến gen A đột biến gen trội có nhiều ý nghĩa q trình tiến hóa gen trội tạo kiểu hình thích nghi với điều kiện mơi trường mà làm tăng giá trị thích nghi quần thể trước thay đổi điều kiện môi trường B đột biến trội hay đột biến lặn có ý nghĩa q trình tiến hóa tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể nguyên liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa C đột biến gen trội có nhiều ý nghĩa q trình tiến hóa biểu ngồi kiểu hình mà đột biến gen trội thường có lợi cho sinh vật nhanh chóng tạo dạng thích nghi thay dạng thích nghi D đột biến gen lặn có nhiều ý nghĩa q trình tiến hóa tạo khơng biểu mà tồn trạng thái dị hợp, dù đột biến có hại khơng biểu kiểu hình có nhiều hội tồn làm tăng đa dạng di truyền quần thể Câu 15: Dạng đột biến gen sau làm thay đổi axit amin không làm thay đổi số lượng axit amin chuỗi pôlipeptit tương ứng? A Thay cặp nuclêôtit thứ 14 gen cặp nucleotit khác B Mất ba cặp nuclêôtit ba mã hoá thứ năm gen C Mất cặp nuclêơtit ba mã hố thứ năm gen D Thêm cặp nuclêôtit ba mã hoá thứ năm gen Câu 16: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn môi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng B ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã C Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế D Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế Câu 17: Một chuỗi polinucleotit tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp dung dịch chứa U X theo tỉ lệ 4:1 Số đơn vị mã chứa 2U1X tỉ lệ mã di truyền 2U1X A 48/125 B 16/125 C 64/125 D 48/125 Câu 18: Có hai loại prơtêin bình thường có cấu trúc khác dịch mã từ phân tử mARN khác Biết hai phân tử mARN phiên mã từ gen nhân tế bào trình phiên mã, dịch mã diễn bình thường Hiện tượng xảy do? A Hai prôtêin tạo từ gen hai riboxom khác nên có cấu trúc khác B Một đột biến xuất trước gen phiên mã làm thay đổi chức gen C mARN sơ khai xử lý theo cách khác tạo nên phân tử mARN khác D Các mARN phiên mã từ gen thời điểm khác Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 19: Một gen có tỷ lệ AT  Một đột biến không làm thay đổi chiều dài gen tỷ lệ GX = 65,2 % Đây dạng đột biến A thêm cặp G-X C thay cặp G – X cặp A – T B cặp nuclêôtit D thay cặp A –T cặp G – X Câu 20: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không ? A Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến B Phần lớn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN C Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hóa D Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nucleotit Câu 21: Kiểu gen cá không vảy Bb, cá có vảy bb Kiểu gen BB làm trứng khơng nở tính theo lý thuyết phép lai cá khơng vảy cho tỷ lệ kiểu hình đời A 3/4 cá khơng vảy:1/4 cá có vảy B 100% cá không vảy C 2/3 cá không vảy:1/3 cá có vảy D 1/3 cá khơng vảy:2/3 cá có vảy Câu 22: Một gen cấu trúc dài 4080 Å, có tỷ lệ A/G =1,5; gen bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X Số lượng nucleotit loại gen sau đột biến A A = T =720; G = X = 480 B A = T =719; G = X = 481 C A = T =419; G = X = 721 D A = T =721; G = X = 479 Câu 23: Phân tích thành phần axit nucleic tách từ ba chủng virut thu kết sau Chủng A : A = U = G = X = 25 % Chủng B : A= G = 20 % ; U = X =30 % Chủng C : A = T = G = X = 25 % Vật chất di truyền A Chủng A ARN chủng B C ADN B Chủng A B ARN chủng C ADN C Cả ba chủng mà ARN D Cả ba chủng ADN Câu 24: Một phân tử mARN nhân tạo có tỉ lệ loại nucleotit A: U :G:X = :3:2:1 Tỉ lệ ba có chứa ba loại nuclêôtit A, U, G mong đợi : A 7,2% B 21,6% C 2,4% D 14,4% Câu 25: Dung dịch có 80% Ađênin, lại Uraxin Với đủ điều kiện để tạo thành ba ribơnuclêơtit, dung dịch ba AUU AUA chiếm tỷ lệ A 16% B 38,4% C 24% D 51,2% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 26: Cho phát biểu sau: (1)Gen đoạn ADN mang thơng tin mã hóa cho sản phẩm xác định, sản phẩm phân tử ARN chuỗi pôlipeptit (2)Một đột biến điểm xảy vùng mã hóa gen khơng ảnh hưởng đến chuỗi pơlypeptit mà gen tổng hợp (3)Có ba ba làm tín hiệu kết thúc trình dịch mã 5'UAA3'; 5'UAG3' 3'UGA5' (4)Gen bị đột biến tạo alen mới, cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa Trong phát biểu trên, có phát biểu Sai? A B C D Câu 27: Một gen có chiều dài 0,408 micrơmet, gen đột biến biến tạo thành alen có khối lượng phân tử 72.104 đvC giảm liên kết hydro Dạng đột biến gen xảy ra? A Thêm cặp G - X B Thay cặp A - T cặp G - X C Thêm cặp A - T D Thay cặp G - X cặp A - T Câu 28: Alen B dài 204nm Alen B bị đột biến thay cặp nucleotit thành alen b, alen b có 1546 liên kết hidro Số lượng nucleotit loại G alen b A 253 B 254 C 346 D 347 Câu 29: Khi nói chế di truyền cấp độ phân tử sinh vật nhân thực, phát biểu sau ? A Quá trình dịch mã xảy nhân tế bào B Quá trình dịch mã kết thúc riboxom tiếp xúc với codon 3’UAG5’ C Q trình phiên mã ln diễn đồng thời với q trình nhân đơi ADN D Chỉ mạch mã gốc gen sử dụng làm khn để thực q trình phiên mã Câu 30: Khi nói đột biến gen có phát biểu sau (1) Nuclêơtit dẫn đến kết hợp sai cặp trình nhân đôi ADN gây đột biến thay cặp nuclêôtit (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho trình tiến hóa (5) Mức độ gây hại Alen biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường (6) Hợp chất 5BU Gây đột biến thay cặp G-X cặp A- T A B C D Câu 31: Trong phát biểu sau gen, có phát biểu đúng? I Khi gen bị đột biến tạo alen II Chỉ có hai mạch gen dùng làm khn q trình phiên mã III Có ba ba làm tín hiệu kết thúc trình phiên mã 5’UAA3’, 5’UAG3’ 5’UGA3’ IV Gen bị đột biến biểu kiểu hình thể sinh vật Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích A B C D Câu 32: Một gen bình thường dài 0,4080 μm, có 3120 liên kết hiđrơ, bị đột biến thay cặp nuclêôtit không làm thay đổi số liên kết hiđrô gen số nuclêôtit loại gen đột biến là: A A = T = 270; G = X = 840 B A = T = 479;G = X = 721 A=T = 481;G = X = 719 C A = T = 840; G = X = 270 D A = T = 480; G = X = 720 Câu 33: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli đánh dấu N15 hai mạch đơn.Nếu chuyển E coli sang nuôi cấy môi trường chi có N14 sau lần nhân đơi số phân tử ADN có phân tử ADN chứa N15 ? A B C D Câu 34: Người ta chuyển số phân tử ADN vi khuẩn E.coli chứa N15 sang môi trường chứa N14 Tất ADN nói thực nhân đơi lần sau chuyển mơi trường chứa N15 để nhân đôi thêm lần Ở lần nhân đôi cuối người ta thu 70 phân tử ADN chứa mạch N14 mạch N15 Số phân tử ADN ban đầu là: A B C D Câu 35: Cho nhận định sau đột biến gen: (1) Phần lớn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN (2) Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống tiến hóa (3) Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nuclêotit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Dưới tác dụng tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen Số nhận định sai là: A B C D Câu 36: Có nhận định sau với trình dịch mã sinh vật nhân thực: (1) Số lượt tARN số codon mARN? (2) Với loại nucleotit A G tạo tối đa lọại mã khác (3) Có loại tARN vận chuyển axit amin kết thúc (4) Số axit amin chuỗi polipeptit hoàn chỉnh số lượt tARN (5) Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã dừng lại, mARN phân giải giải phóng nucleotit vào mơi trường nội bào A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 37: Nhiệt độ nóng chảy ADN nhiệt độ để phá vỡ liên kết hidro làm tách hai mạch đơn phân tử Hai phân tử ADN có chiều dài phân tử ADN thứ có tỉ lệ A/G thấp phân tử ADN thứ Nhận định sau xác: A Nhiệt độ nóng chảy phân tử thứ lớn phân tử thứ B Nhiệt độ nỏng chảy phân tử C Nhiệt độ nóng chảy phân tử thứ lớn phân tử thứ D Chưa đủ sở kết luận Câu 38: Trong thể người, tế bào thần kinh tế bào khác chủ yếu chúng: A có biểu gen khác B có nhiễm sắc thể khác nhau, C sử dụng mã di truyền khác D chứa gen khác Câu 39: Gen A dài 510 nm có A=10% Gen A bị đột biến thành alen a So với gen A, alen a ngắn 1,02 nm liên kết hidro Có thể dự đốn: (1) Cặp Aa nhận đơi lần cần 7194 Guanin (2) Cặp Aa có tổng cộng 8392 liên kết hidro (3) Gen A có nhiều liên kết hidro gen a (4) Cặp Aa có tổng cộng 600 Timin (5) Đột biển xảy đột biến điểm Số nhận định là: A B C D Câu 40: Có loại codon mã hóa cho axit amin tạo đoạn phân tử mARN gồm loại nuclêotit A, U G? A 64 B 24 C 21 D 27 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... biến biểu kiểu hình thể sinh vật Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page :... mã từ gen thời điểm khác Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... 16% B 38,4% C 24% D 51,2% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (33) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (33)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay