ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (32)

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ PHÂN TỬ Mức độ 1: Nhận biết ĐỀ SỐ 01 Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Trong trình dịch mã, phân tử mARN thường có số ribơxơm hoạt động Các ribôxôm gọi A Pôlinuclêôxôm B Pôliribôxôm C pôlipeptit D pôlinuclêôtit Câu 2: Thông tin di truyền ADN biểu thành tính trạng đời sống cá thể nhờ A nhân đôi ADN phiên mã C nhân đôi ADN dịch mã B phiên mã dịch mã D nhân đôi AND, phiên mã dịch mã Câu 3: Trong trình phiên mã, chuỗi polinuclêôtit tổng hợp theo chiều nào? A 5’→3’ B 5’ → 5’ C 3’ → 5’ D 3’ → 3’ Câu 4: Gen ban đầu có cặp nuclêơtit chứa G (G*) X-G*, sau đột biến cặp biến đổi thành cặp A T-A B X-G C G-X D A-T Câu 5: Điều hòa hoạt động gen A Điều hòa lượng tARN gen tạo B Điều hòa lượng sản phẩm gen tạo C Điều hòa lượng mARN gen tạo D Điều hòa lượng rARN gen tạo Câu 6: Một base nito gen trở thành dạng qua q trình nhân đơi ADN làm phát sinh dạng đột biến A Thêm cặp nucleotit B Mất cặp nucleotit C Thêm cặp nucleotit D Thay cặp nucleotit Câu 7: Trong ba sau đây, ba ba kết thúc trình dịch mã? A 3' UAG 5' B 5' AUG 3' C 3' AGU 5' D 3' UGA 5' Câu 8: Xét phát biểu sau (1) Mã di truyền có tính thối hố tức mã di truyền mã hố cho loại axit amin (2) Tất ADN có cấu trúc mạch kép (3) Phân tử tARN có cấu trúc mạch kép có liên kết hiđrô (4) Ở tế bào, ADN loại axit nucleic có kích thước lớn (5) ARN thơng tin có cấu trúc mạch thẳng Có phát biểu đúng? A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 9: Trong chế điều hòa biểu gen E.coli, trình tự khởi động nằm cấu trúc operon có vai trò quan trọng biểu operon, trình tự khởi động A trình tự nằm trước gen cấy trúc vị trí tương tác với protein ức chế B trình tự nằm trước vùng vận hành, vị trí tương tác enzim ARN polimeraza C vùng chứa ba qui định axit amin mở đầu chuỗi polipeptit D trình tự nằm đầu 5' mạch mang mã gốc chứa tín hiệu mã hóa cho axit amin Câu 10: Cho kiện diễn biến trình dịch mã: 1- Sự hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu với axit amin thứ 2- Hạt bé ribôxôm gắn với mARN mã mở đầu 3- tARN có anticodon 3' UAX 5' rời khỏi ribôxôm 4- Hạt lớn ribôxôm gắn với hạt bé 5- Phức hợp [fMet-tARN] vào vị trí mã mở đầu 6- Phức hợp [aa2-tARN] vào ribôxôm 7- Mêtionin tách rời khỏi chuỗi pôlipeptit 8- Hình thành liên kết peptit aa1 aa2 9- Phức hợp [aa1-tARN] vào ribơxơm Trình tự sau đúng? A 2-4-1-5-3-6-8-7 B 2-5-9-1-4-6-3-7-8 C 2-5-4-9-1-3-6-8-7 D 2-4-5-1-3-6-7-8 Câu 11: Sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn A dịch mã B phiên mã C sau dịch mã D trước phiên mã Câu 12: Mỗi gen mã hóa protein điển hình có vùng trình tự nucleotit Vùng trình tự nucleotit nằm đầu 5’ mạch mã gốc có chức A Mang tín hiệu mở đầu dịch mã B Mang tín hiệu kết thúc trình dịch mã C Mang tín hiệu kết thúc q trình phiên mã D Mang tín hiệu mở đầu q trình phiên mã Câu 13: Vai trò enzyme ADN polimerase q trình nhân đơi ADN A Nối okazaki với B Bẻ gãy liên kết hidro mạch ADN C Lắp ráp nucleotit tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN D Tháo xoắn phân tử ADN Câu 14: Mối quan hệ gen tính trạng biểu qua sơ đồ sau ? A Gen → mARN → polipeptit→ protein → tính trạng B Gen → mARN → tARN → polipeptit → tính trạng C Gen → rARN → mARN → protein → tính trạng D ADN → tARN → protein → polipeptit → tính trạng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 15: Loại base nito liên kết bổ sung với Uraxin ? A Timin B Guanin C Adenin D Xitozin Câu 16: Loại axit nucleic đóng vai trò “người phiên dịch” q trình dịch mã : A ADN B t ARN C rARN D mARN Câu 17: Loại đột biến gen làm thay đổi số lượng liên kết hydro nhiều gen? A Thêm cặp G-X cặp A-T B Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp G-X cặp A-T D Thêm cặp A-T cặp G-X Câu 18: Enzim ligaza dùng công nghệ gen với mục đích A nối đoạn ADN để tạo ADN tái tổ hợp B cắt phân tử ADN vị trí xác định C nhận phân tử ADN mang gen mong muốn D phân loại ADN tái tổ hợp để tìm gen mong muốn Câu 19: Khi nói chế di truyền cấp độ phân tử, phát biểu sau đúng? A Trong q trình nhân đơi ADN, hai mạch tổng hợp liên tục B Quá trình dịch mã có tham gia nuclêơtit tự C Dịch mã trình dịch trình tự cơđon mARN thành trình tự axit amin chuỗi pơlipeptit D Q trình phiên mã cần có tham gia enzim ADN pôlimeraza Câu 20: Nội dung sau phù hợp với tính đặc hiệu mã di truyền A mã di truyền đọc từ điểm xác định theo ba không gối lên B ba mã hóa cho loại axit amin C tất loài dung chung mã di truyền D nhiều ba khác xác định axit amin Câu 21: Đột biến phát sinh kết cặp không nhân đôi ADN guanine dạng (G*) đột biến gây nên tác nhân – brom uraxin (5BU) làm A Thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác B thêm cặp nucleotit C thay cặp G-X A-T D cặp nucleotit Câu 22: Một đoạn phân tử ADN sinh vật nhân thực có trình tự nucleotit mạch bổ sung với mạch mã gốc 3’…AAAXAATGGGGA…5’ Trình tự nucleotit mạch mARN gen điều khiển tổng hợp A 3’….AAAXAAUGGGGA…5’ B 5’…AAAXAAUGGGGA…3’ C 5’…UUUGUUAXXXXU…3’ D 3’UXXXXAUUGAAA…5’ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 23: Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin sau đây? A Valin B Mêtiơnin C Glixin D Lizin Câu 24: Khi nói axit nuclêic sinh vật nhân thực, phát biểu sau đúng? A Chỉ có ARN có khả bị đột biến B Tất loại axit nuclêic có liên kết hiđrơ theo ngun tắc bổ sung C Axit nuclêic sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch D Axit nuclêic có nhân tế bào Câu 25: Trong đặc điểm sau, có đặc điểm với ADN sinh vật nhân thực? I Có cấu trúc xoắn kép, gồm chuỗi pôlinuclêôtit xoắn với II Các bazơ mạch liên kết với theo nguyên tắc bổ sung: A - U, G - X ngược lại III Có thể có mạch thẳng mạch vòng IV Trên phân tử ADN chứa nhiều gen A B C D Câu 26: Nuôi cấy vi khuẩn cỏ phân tử ADN vùng nhân đánh dấu 15N mạch đơn mơi trường có l4N Sau thời gian nuôi cây, tất tế bào vi khuẩn thu có tổng cộng 128 phân tử ADN vùng nhân Cho biết không xảy đột biến Trong tế bào vi khuẩn tạo thành có A phân tử ADN chứa l4N 15N B 126 phân tử ADN chứa 14N C 128 mạch ADN chứa l4N D tế bào có chứa 15N Câu 27: Nhận định sau phân tử ARN ? A Trên phân tử mARN có chứa liên kết bổ sung A-U, G-X B Tất loại ARN có cấu tạo mạch thẳng C tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribơxơm D Trên tARN có anticơđon giống Câu 28: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm cặp G-X số liên kết hiđrơ A tăng B tăng C giảm D giảm Câu 29: Đặc điểm không q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực ? A Mỗi đơn vị nhân đơi có chạc tái hình chữ Y B Trên phân tử ADN có nhiều đơn vị tái C Q trình nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc bán bảo tồn ngun tắc bổ sung D Q trình nhân đơi ADN xảy kì trung gian hai lần phân bào Câu 30: Vai trò q trình hoạt hóa axit amin dịch mã là: A sử dụng ATP để kích hoạt axit amin gắn axit amin vào đầu 3’ tARN B sử dụng ATP để hoạt hóa tARN gắn vào mARN C gắn axit amin vào tARN nhờ enzim photphodiesteaza D sử dụng ATP để hoạt hóa axit amin gắn axit amin vào đầu 5’ tARN Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 31: Loại ARN sau có thời gian tồn lâu nhất? A xARN B rARN C tARN D mARN Câu 32: Trong phát biểu sau, có phát biểu sai điều hòa hoạt động gen? (1) Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen (ADN, ARN chuỗi polipeptit) gen tạo (2) Điều hòa hoạt động gen tế bào nhân sơ xảy chủ yếu mức độ dịch mã (3) Điều hòa hoạt động gen tế bào nhân sơ thực thông qua Operon (4) Để điều hòa phiên mã gen nhóm gen phải có vùng điều hòa A B C D Câu 33: loại axit nucleic sau đây, cấu trúc phân tử đặc trưng nucleotit loại timin A rARN B tARN C AND D mARN Câu 34: Khi nói enzim tham gia q trình nhân đơi ADN, nhận định sau A Thứ tự tham gia enzim là: Tháo xoắn → ADN polimeraza → ARN polimeraza→ Ligaza B Cả ADN polimeraza ARN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều ’ - 5’ C ARN polimeraza có chức tháo xoắn tổng hợp đoạn mồi D ADN polimeraza tổng hợp nucleotit đâu tiên chuỗi polinucleotit Câu 35: Trong chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ, gen điều hồ có vai trò A mang thơng tin qui định prơtêin ức chế (prơtêin điều hòa) B mang thông tin qui định enzim ARN pôlimeraza C nơi tiếp xúc với enzim ARN pôlimeraza D nơi liên kết với prơtêin điều hòa Câu 36: Q trình nhân đơi ADN ln cần có đoạn ARN mồi A enzim ADN polimeraza gắn nucleotit vào đầu có 3’OH tự B enzim ADN polimeraza hoạt động theo nguyên tắc bổ sung C đoạn mồi làm nhiệm vụ sửa chữa sai sót q trình nhân đơi ADN D tất enzim xúc tác cho nhân đôi ADN cần có đoạn mồi hoạt động Câu 37: Ở sinh vật nhân thực, nhũng codon mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã là: A 3'UAG5’ B 3’AAU5’ C 5’AGU3’ D 5’UGG3’ Câu 38: Đột biến gen thường gây hại cho thể mang đột biến vì: A Làm sai lệch thơng tin di truyền di truyền dẫn tới làm rối loạn trình sinh tổng hợp protein B Làm ngưng trệ trình dẫn tới làm rối loạn trình sinh tổng hợp protein C Làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới thể sinh vật khơng kiểm sốt q trình tái gen D Làm gen bị biến đổi dẫn tới không kể vật chất di truyền qua hệ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 39: Khi nói q trình nhân đôi ADN, kết luận sau không đúng? A Trên phân tử ADN sinh vật nhân sơ có điểm khởi đầu nhân đơi ADN B Tính theo chiều tháo xoắn, mạch khn có nhiều 5’ – 3’ mạch tổng hợp gián đoạn C Enzim ADN polimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN nhân tế bào D Sự nhân đôi ADN ti thể độc lập so với nhân đôi ADN nhân tế bào Câu 40: Trong phát triển sau, có phát biểu nói q trình phiên mã dịch mã? 1.Ở tế bào nhân sơ, mARN sau phiên mã trực tiếp dung làm khuôn để tổng hợp protein 2.Ở sinh vật nhân sơ, chiều dài phân tử mARN chiều dài đoạn mã hóa gen 3.Ở tế bào nhân thực, mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron nối exon lại với thành mARN trưởng thành làm khuôn để tổng hợp protein 4.Quá trình dịch mã bao gồm giai đoạn hoạt hóa axit amin tổng hợp chuỗi polipeptit 5.Mỗi phân tử mARN sinh vật nhân sơ mang thơng tin mã hóa loại chuỗi polipeptit xác định A B C D Câu 41: Trong thể sống axit nuclêic đóng vai trò quan trọng hoạt động nào? A Nhân đôi NST phân chia tế bào B Nhận biết vật thể lạ xâm nhập C Tổng hợp phân giải chất D Sinh sản di truyền Câu 42: Đặc điểm sau không với tARN? A Mỗi loại tARN có ba đối mã đặc hiệu B tARN có kích thước ngắn có liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung C Đầu tARN nơi liên kết với axit amin mà vận chuyển D tARN đóng vai trò “một người phiên dịch” Câu 43: Enzyme có vai trò nối đoạn Okazaki q trình tái ADN A ARN polimerase B Ligaza C ADN polimerase D Restrictaza Câu 44: Trong chế điều hòa Operon E.coli có lactozo, protein ức chế sẽ: A Không tổng hợp B Liên kết với Operato C Biến đổi cấu hình khơng gian D Bị biến tính Câu 45: Điểm giống ADN ARN sinh vật nhân thực là: A Được tổng hợp từ mạch khuôn phân tử ADN mẹ B Trong phân tử có liên kết Hidro liên kết hóa trị C Tồn suốt hệ tế bào D Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân có cấu tạo giống (trừ Timin ADN thay Uraxin mARN) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 46: Ở vi khuẩn E.coli, ARN polymeraza có chức trình tái ADN? A Mở xoắn phân tử ADN làm khuôn B Tổng hợp đoạn ARN mồi có chứa nhóm 3’ - OH tự C Nối đoạn ADN ngắn thành đoạn ADN dài D Nhận biết vị trí khởi đầu đoạn ADN nhân đôi Câu 47: Codon sau không mã hóa axit amin ? A 5’-AUG-3’ B 5’-AUU-3’ C 5’-UAA-3’ D 5’-UUU-3’ Câu 48: Một đoạn gen vi khuẩn có trình tự nucleotit mạch mã hóa là: 5’-ATG GTX TTG TTA XGX GGG AAT -3’ Trình tự nucleotit sau phù hợp với trình tự mạch mARN phiên mã từ gen ? A 3' -UAX XAG AAX AAU GXG XXX UUA- 5’ B 5’ -AUG GUX UUG UUA XGX GGG AAU 3’ C 3’-AUG GUX UUG UUA XGX GGG AAU-5’ D 5’ UAX XAG AAX AAU GXG XXX UUA-3’ Câu 49: Một đoạn gen có trình tự 5’ –AGA GTX AAA GTX TXA XTX-3’ Sau xử lí với tác nhân gây đột biến, người ta thu trình tự đoạn gen đột biến 5’ –AGA GTX AAA AGT XTX AXT-3’ Phát biểu sau nói dạng đột biến trên? A Một cặp nucleotit A-T thêm vào đoạn gen B Một cặp nucleotit G-X bị làm khỏi đoạn gen C Một cặp nucleotit G-X thay cặp nucleotit A-T D Không xảy đột biến số ba Câu 50: Một gen có chiều dài 0,51 µm Tổng số liên kết hidro gen 4050 Số nucleotit loại adenin gen la bao nhiêu? A 1500 B 1050 C 750 D 450 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... → polipeptit → tính trạng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... 5’…UUUGUUAXXXXU…3’ D 3’UXXXXAUUGAAA…5’ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... axit amin vào đầu 5’ tARN Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (32) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (32)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay