ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (30)

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENĐEN Mức độ 1: Nhận biết ĐỀ SỐ 01 Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đời là: A 27/256 B 1/16 C 81/256 D 3/ 256 Câu 2: Theo Menđen, phép lai cặp tính trạng tương phản, tính trạng biểu F1 Tính trạng biểu F1 gọi A tính trạng ưu việt C tính trạng trội B tính trạng lặn D tính trạng trung gian Câu 3: Cơ sở tế bào học quy luật phân ly theo quan điểm di truyền học đại A Sự phân ly tái tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh B Sự tổ hợp cặp NST tương đồng thụ tinh C Sự phân ly đồng NST cặp tương đồng giảm phân D Sự phân ly cặp NST tương đồng nguyên phân Câu 4: Trong trường hợp không xảy đột biến, cặp alen nằm cặp NST tương đồng khác chúng A Sẽ phân ly độc lập trình giảm phân hình thành giao tử B Di truyền tạo thành nhóm gen liên kết C Ln có số lượng, thành phần trật tự nucleotit giống D Luôn tương tác với quy định tính trạng Câu 5: Trong trường hợp gen quy định tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn, thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thu đời có số kiểu gen kiểu hình tối đa A kiểu hình,12 kiểu gen B kiểu hình, 27 kiểu gen C kiểu hình, 12 kiểu gen D kiểu hình, kiểu gen Câu 6: Cặp phép lai sau phép lai thuận nghịch ? A ♀AaBb × ♂AaBb ♀AABb × ♂aabb B ♀aabb × ♂AABB ♀AABB × ♂aabb C ♀AA × ♂aa ♀Aa × ♂aa D ♀Aa × ♂aa ♀aa × ♂AA Câu 7: Cơ thể sau có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen? A AaBBdd B aaBBdd C aaBBDd D AaBbdd Câu 8: Mỗi alen cặp gen phân li đồng giao tử A bố mẹ phải chủng B số lượng cá thể lai phải lớn C NST cặp NST tương đồng phân li đồng hai cực tế bào giảm phân D alen trội phải trội hoàn tồn Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 9: Phương pháp dùng để xác định vị trí gen tế bào A sử dụng phương pháp lai thuận nghịch B sử dụng phương pháp gây đột biến C sử dụng phép lai phân tích D phân tích thể lai Câu 10: Ở cừu kiểu gen HH quy đinh có sừng; hh: khơng sừng; Hh: đực có sừng cừu lại không sừng Đây tượng tính trạng A di truyền liên kết với giới tính B biểu phụ thuộc ngoại cảnh C di truyền theo dòng mẹ D biểu phụ thuộc giới tính Câu 11: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa hai gen không alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen, có đồng thời hai loại alen trội A B cho hoa đỏ, có alen trội A B cho hoa hồng, khơng có alen trội cho hoa trắng Cho hoa hồng chủng giao phối với hoa đỏ (P), thu F1 gồm 50% hoa đỏ 50% hoa hồng Cho phép lai duới đây: I AAbb × AaBb II aaBB × AaBb III AAbb × AaBB IV AAbb × AABb V aaBb × AaBB VI Aabb × AABb Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai phù hợp với tất thông tin trên? A B C D Câu 12: Để xác định gen quy định cho tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, nhiễm sắc thể giới tính hay tế bào chất, người ta dùng phương pháp A lai thuận nghịch B lai phân tích C phân tích thể lai D tự thụ phấn hay giao phối cận huyết Câu 13: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng giải thích thành cơng “phương pháp phân tích hệ lai G.Menđen? (1) Đối tương nghiên cứu Đậu Hà Lan thuận lợi cho việc nghiên cứu số lượng lớn cá thể (2) Khác nhà khoa học thời, G.Menđen theo dõi di truyền riêng rẽ tính trạng qua nhiều hệ (3) G Menđen sư dụng toán xác suất thống kê nghiên cứu (4) G Men đen phát tính trạng gen quy định chúng tồn thành cặp tưong đồng A B C D Câu 14: Để kiểm tra độ chủng thể đem lai, G.Menđen sử dụng A phép lai thuận nghịch, B phép lai khác dòng C phép lai xa D phép lai phân tích Câu 15: Trong kiểu gen sau, có kiểu gen dị hợp ? (1).Aa (2).AAbb (3) AABb 4) AaBBXMXm A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 16: Trong phép lai hai cá có kiểu gen AaBBDd × aaBbDd (mỗi gen quy định tính trang, gen trội hoàn toàn) thu kết A loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen B loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen C loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen D loại kiểu hình : loại kiểu gen Câu 17: Quy luật phân ly độc lập góp phần giải thích tượng? A Biến dị vô phong phú lồi giao phối B Hốn vị gen C Đột biến gen D Các gen phân ly ngẫu nhiên giảm phân tổ hợp tự thụ tinh Câu 18: Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, tỷ lệ phân ly tính trạng 1:1 đời kết phép lai sau A Aa × aa B AA ×Aa C Aa × Aa D AA × aa A B O Câu 19: người, nhóm máu ABO gen có alen I , I , I quy định Mẹ có nhóm máu AB, sinh có nhóm máu AB, nhóm máu chắn khơng phải nhóm máu người bố? A Nhóm máu B B Nhóm máu A C Nhóm máu O D Nhóm máu AB Câu 20: Điều kiện đảm bảo cho di truyền độc lập cặp tính trạng A gen trội phải lấn át hồn tồn gen lặn để F2 có tỉ lệ kiểu hình 9: 3: 3: B số lượng sức sống đời lai phải lớn để F2 có tỉ lệ kiểu gen (1: 2: 1)2 C Các cặp gen quy định cặp tính trạng phải nằm cặp nhiễm sắc thể khác D gen tác động riêng rẽ lên hình thành tính trạng Câu 21: Hai cặp alen Aa, Bb phân li độc lập với trình giảm phân hình thành giao tử chúng A nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác B tương tác qua lại với để quy định tính trạng, C nằm cặp nhiễm sắc thể giới tính D nằm cặp nhiễm sắc thể thường Câu 22: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1? A Aabb × aaBB C AB ab  ab ab B Ab aB  ab ab D AaBb × aaBb Câu 23: Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời có loại kiểu gen? A B C D Câu 24: Trong phép lai hai cá thể có kiểu gen: AaBbDdEeHh × aaBBDdeehh Các cặp gen quy định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác Tỷ lệ đời có kiểu hình trội tất tính trạng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích A 1/128 B 9/128 C 3/32 D 9/64 Câu 25: Quy luật phân li độc lập thực chất nói A phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1 B tổ hợp alen trình thụ tinh C phân li độc lập tính trạng D Sự phân li độc lập cặp alen trình giảm phân Câu 26: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định tính trạng hạt vàng trội hồn tồn so với alen a quy định tính trạng hạt xanh Phép lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu hình hạt vàng : hạt xanh? A AA × Aa B Aa × Aa C AA × aa D Aa × aa Câu 27: Phương pháp phân tích thể lai Menđen gồm bước: (1) Cho P chủng khác hai tính trạng lai với (2) Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thiết (3) Sử dụng tốn xác suất thống kê phân tích kết lai đưa giả thuyết (4) Tạo dòng chủng khác hai tính trạng tương phản Thứ tự là: A (4) → (1) → (3) → (2) B (1) → (2) → (3) → (4) C (4) → (3) → (2) → (1) D (1) → (3) → (2) → (4) Câu 28: Kết phép lai thuận, nghịch giống quy luật di truyền? A Hoán vị gen B Phân li độc lập C Liên kết với giới tính D Di truyền ngồi nhân Câu 29: Ở sinh vật lưỡng bội, trường hợp gen qui định tính trạng, tính trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBBDd × AabbDd cho đời có loại kiểu hình? A B C D Câu 30: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội khơng hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai Aa × Aa cho đời có A loại kiểu gen, loại kiểu hình B loại kiểu gen, loại kiểu hình C loại kiểu gen, loại kiểu hình D loại kiểu gen, loại kiểu hình Câu 31: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen quy định theo kiểu tương tác bổ sung: kiểu gen có hai loại alen trội A B quy định hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A B quy định hoa hồng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng Cho hoa đỏ lai với hoa hồng thu F1 gồm 75% hoa đỏ 25% hoa hồng Theo lí thuyết, có phép lai phù hợp với thông tin trên? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 32: Trong nội dung học thuyết mình, Menđen khơng đề cập đến nội dung sau đây? A Có phân li đồng nhiễm sắc thể giao tử trình giảm phân B Có phân li đồng nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền giao tử C Trong tế bào nhân tố di truyền khơng hòa trộn vào D Mỗi tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 33: Trong thí nghiệm Menđen lai tính trạng, lai bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F1, cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình F2 A trội : lặn B 100% kiểu hình trội C 100% kiểu hình lặn D trội : lặn Câu 34: Cho biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội lặn hồn tồn Cho phép lai (P) ♂ AaBbDD × ♀ AabbDd Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng trội F1 A B 16 C D Câu 35: Ở loài thực vật, chiều cao quy định gen nằm NST khác nhau, gen có alen Những cá thể mang alen lặn thấp với chiều cao 150 cm Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cho tăng thêm 10 cm Cho cao lai với thấp F1 Cho F1 lai với cao Tính theo lý thuyết, tỷ lệ phân li kiểu hình đời F2 là? A 1:1:1:1 B 1: 3: 3:1 C 1: 4: 4:1 D 9: 3: 3:1 Câu 36: Ở lồi động vật, màu sắc lơng lơcut nằm cặp NST thường khác chi phối Kiểu hình cá thể chi phối theo mơ hình, có đồng thời hai loại alen trội A B cho lơng đỏ, có loại alen trội A B cho lơng hồng, khơng có alen trội cho lông trắng Cho cá thể lông hồng chủng giao phối với cá thể lông đỏ (P), thu F1 gồm có tỷ lệ lơng đỏ: lơng hồng = 1:1 Biết không xảy đột biến, theo lý thuyết, phép lai sau đây, số phép lai phù hợp với tất thông tin trên? (1) AAbb × AaBb (2) aaBB × AaBb (3) AAbb × AaBB (4) AAbb × AABb (5) aaBb × AaBB (6) Aabb × AABb A B C D Câu 37: Ở loài thực vật, gen quy định tính trạng phân ly độc lập tổ hợp tự Cho thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn tỷ lệ kiểu gen aabb đời A 2/16 B 1/16 C 9/16 D 3/16 Câu 38: Theo quy luật phân ly độc lập Menđen với gen trội trội hoàn toàn Nếu P chủng khác n cặp tính trạng tương phản tỷ lệ kiểu hình đời bố mẹ dị hợp là: A (3:1)n B (1:1)n C 9:3:3:1 D (1:2:1)n Câu 39: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Phép lai P; AabbDd × AaBbDd tạo F1 có số cá thể mang kiểu hình khác P chiếm tỉ lệ: A 7/16 B 9/32 C 18/32 D 23/32 Câu 40: Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập số lượng loại kiểu gen xác định theo công thức nào? A 2n B 3n C 4n D 5n Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... AABb 4) AaBBXMXm A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... hình trội tất tính trạng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... nhân tố di truyền quy định Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (30) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (30)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay