ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (29)

15 1 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 12 Thầy Đinh Đức Hiền THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI- LẦN ĐÁP ÁN 1-B 2-A 3-D 4-B 5-A 6-D 7-D 8-D 9-D 10-A 11-D 12-D 13-A 14-C 15-C 16-A 17-C 18-B 19-A 20-B 21-B 22-C 23-B 24-D 25-A 26-B 27-B 28-A 29-C 30-A 31-C 32-A 33-A 34-D 35-B 36-C 37-A 38-B 39-C 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI Câu 1: Giả sử lưới thức ăn mô tả sau: Thỏ, chuột, châu chấu chim sẻ ăn thực vật; châu chấu thức ăn chim sẻ; cáo ăn thỏ chim sẻ; cú mèo ăn chuột Phát biểu sau lưới thức ăn này? (1) Cáo cú mèo có ổ sinh thái dinh dưỡng khác (2) Có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3) Chuỗi thức ăn dài gồm có mắt xích (4) Cú mèo sinh vật tiêu thụ bậc A B C D Đáp án B (1)- (2)- đúng, có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3)- sai, Chuỗi thức ăn dài gồm có mắt xích (4)- sai, Cú mèo sinh vật tiêu thụ bậc Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 2: Khi nói chứng tiến hóa, có phát biểu sau sai? (1) Bằng chứng sinh học phân tử chứng tiến hóa trực tiếp nghiên cứu thực nghiệm (2) Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa phân li mà không phản ảnh nguồn gốc chung sinh giới (3) Tất cảc sinh vật từ virut, vi khuẩn tới động vật, thực vật cấu tạo từ tế bào nên chứng tế bào học phản ánh nguồn gốc chung sinh giới (4) Cơ quan tương tự loại chứng tiến hóa trực tiếp không phản ánh nguồn gốc chung sinh giới A B C D Đáp án A Cả phát biểu sai chứng tiến hóa (1) sai chứng sinh học phân tử chứng tiến hóa gián tiếp (2) sai quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung sinh giới (3) sai virus chưa có cấu tạo tế bào (4) sai quan tương tự chứng gián tiếp, hóa thạch chứng trực tiếp Câu 4: Ở loài sinh sản hữu tính có NST lưõng bội 2n=6 gen quy định tính trạng Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét căp gen đươc kí hiệu NST có kiểu gen ABDE MNpqo HKL Giả sử có thể đột biến cấu trúc aedb mnPQO HKL ABDE MNpqo HKL theo thuyết, có phát biểu sau đúng? adbe mnPQO HKL (1) Thể đột biến phát sinh tiếp hợp trao đổi chéo cromatit thuộc cặp NST không tương đồng (2) Mức độ biểu gen Q tăng cường (3) Hình thái NST khơng bị thay đổi (4) Thể đột biến làm giảm biểu gen A B C D Đáp án B Đây đột biến chuyển đoạn NST (aedb → adbe) (1) sai, (2) sai, đột biến không ảnh hưởng tới gen Q (3) sai, hình thái NST bị thay đổi (4) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 6: Tính trạng thân xám (A), cánh dài (B) ruồi giấm trội hoàn toàn so với thân đen(a), cánh cụt (b); gen quy định tính trạng nằm cặp NST thường Gen D quy định mắt màu đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm vùng không tương đồng NST giới tính X.Thế hệ P cho giao phối ruồi ♀ Ab D d AB d X X với ruồi ♂ X Y F1 có 160 cá thể số có ruồi đen, dài, trắng aB ab Cho tất trứng tạo tham gia vào trình thụ tinh hiệu suất thụ tinh trứng 80%, 100% trứng thụ tinh phát triển thành cá thể Có tế bào sinh trứng ruồi giấm nói khơng xảy hốn vị gen q trình tạo giao tử A 10 tế bào B 30 tế bào C 15 tế bào D 40 tế bào Đáp án D Cá thể ruồi đen, cụt, trắng aB d d aB 0, 0375 X X  0, 0375   ab ab 0, 25 Mà ruồi giấm hoán vị gen xảy cá thể → aBcơ thể cái=0,3 →f =40% Ta có: F1 có 160 cá thể→ số trứng thụ tinh=160 → Số trứng sinh 160/0,8 =200 (tế bào trứng) -f=40% → số trứng xảy hốn vi gen=2×200×0,4=160(trứng) -Số trứng khơng xảy hốn vị gen= 200-160=40 Câu 8: cà chua có NST 2n = 24 Tổng số NST có tế bào tạo thành qua nguyên phân lần liên tiếp từ tế bào sinh dưỡng loài 383 nhiễm sắc thể đơn Biết tế bào mang đột biến NST thuộc loại đột biến Tỉ lệ tế bào đột biến tổng số tế bào bình thường là? A 1/16 B 3/32 C 1/32 D 1/15 Đáp án D Một tế bào nguyên phân lần tạo 24=16 tế bào Nếu tế bào bình thường có 16×24 = 384 NST đơn mà đề cho 383 NST đơn → có tế bào có 23 NST đơn (2n -1) Vậy tỷ lệ tế bào đột biến tổng số tế bào bình thường 1/15 Câu 9: Cho kiểu gen tạo nên kiểu hình sau: A-B- : màu đỏ; A-bb: màu mận; aaB-: màu đỏ tía; aabb: màu trắng Một gen lặn thứ ba cc gây chết tất cá thể đồng hợp tử màu mận, không ảnh hưởng đến kiểu gen khác Alen trội C khơng biểu kiểu hình Nếu hai cá thể dị hợp cặp gen đem lai với Hỏi tỉ lệ kiểu hình màu đỏ nhận đời con? A 54,7% B 42,9% C 56,3% D 57,1% Đáp án D AAbbcc : chết P : AaBbCc × AaBbCc Nếu kiểu gen AAbbcc khơng chết, tỉ lệ kiểu hình màu đỏ A-B-C+ A-B-cc : 3/4×3/4×1=9/16 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Tỉ lệ bị chết : (1/4)3 = 1/64 Vậy tỉ lệ sống 63/64 Tỉ lệ màu đỏ thực tế đời (9/16)/(63/64) = 57,1% Câu 11: Ở loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, gen qui định enzyme khác tham gia vào chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau : Các alen lặn đột biến a, b, d không tạo enzyme A, B D tương ứng Khi sắc tố khơng hình thành hoa có màu trắng Cho hoa đỏ đồng hợp tử ba cặp gen giao phấn với hoa trắng đồng hợp tử ba cặp gen lặn, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến Nhận định sau sai ? A F2 có kiểu gen qui định kiểu hình hoa đỏ B cho tất hoa vàng F2 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ hoa đỏ thu đời F3 0% C số hoa trắng F2 , tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp cặp gen 78,57% D F2 ,kiểu hình hoa đỏ có kiểu gen qui định Đáp án D F1 : AaBbDd F1 × F1 : F2 : Số kiểu gen qui định hoa đỏ (A-B-D-) × × = → A Kiểu hình có kiểu gen qui định hoa vàng (A-B-dd) = × = Do kiểu hình hoa trắng có số KG qui định : × × – – 4= 15 → D sai Tỉ lệ hoa đỏ : 3/4 × 3/4 × 3/4 = 27/64 Tỉ lệ hoa vàng : 3/4 × 3/4 × 1/4 = 9/64 Tỉ lệ hoa trắng : – 27/64 – 9/64 = 28/64 Tỉ lệ hoa trắng đồng hợp (aabbdd + AAbbdd + aaBBdd + aabbDD + aaBBDD + AAbbDD) ↔ aa (BB+bb) (DD+dd) + AAbb (DD + dd) : 1/4 × 1/2 × 1/2 + 1/4 × 1/4 × 1/2 = 6/64 Tỉ lệ hoa trắng có cặp gen dị hợp 28/64 – 6/64 = 22/64 → tỉ lệ hoa trắng có cặp gen dị hợp tổng hoa trắng 22/28= 78,57%→ C Hoa vàng F2 : (AA+Aa) (BB+Bb)dd Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Hoa vàng × hoa vàng : F3 khơng có hoa đỏ khơng tạo kiểu hình D-→ B Câu 12: Yếu tố sau khơng góp phần vào hình thành loài khác khu vực địa lý? A Các đột biến khác bắt đầu phân hóa vốn gen quần thể cách li B Quần thể cách li có kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên xảy C Quần thể thích nghi chịu áp lực chọn lọc khác với quần thể mẹ D Dòng gen hai quần thể mạnh Đáp án D Hình thành lồi đường địa lý cần có tác động nhân tố tiến hóa: đột biến, yếu tố ngẫu nhiên, CLTN để thành phần kiểu gen quần thể ngày khác với quần thể ban đầu Vậy ý không liên quan D Câu 13: Hai quần thể A B khác loài sống khu vực địa lý có nhu cầu sống giống nhau, xu hướng biến động cá thể xảy cạnh tranh là: (1) Nếu quần thể A B bậc phân loại lồi có tiềm sinh học cao thắng thế, số lượng cá thể tăng Lồi lại giảm dần số lượng diệt vong (2 ) Cạnh tranh gay gắt luôn làm cho lồi sống sót, lồi diệt vong (3 ) Nếu lồi khác bậc phân loại lồi tiến hóa thắng thế, tăng số lượng cá thể (4) Hai loài tồn có cạnh tranh chúng phân hóa thành ổ sinh thái khác (5) Lồi có số lượng nhiều thắng thế, tăng số lượng Lồi lại chắn bị diệt vong Số nhận định là: A B C D Đáp án A Các nhận định là: (1),(2),(3) (4) sai trùng hoàn toàn ổ sinh thái dẫn tới cạnh tranh loại trừ (5) sai khơng phải lồi có số lượng cá thể đơng thắng thế, lồi có nhiều ưu thắng Câu 14: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ tròn chủng giao phấn với hoa vàng bầu dục chủng (P) , thu F1 gồm 100% hoa đỏ tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỷ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận trên, có kết luật với phép lai ? (1) F2 có loại kiểu gen (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ tròn (3) F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% (4) Ở F2 , số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm tỷ lệ 50% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích A B C D Đáp án C Pthuần chủng: hoa đỏ, tròn × hoa vàng bầu dục F1:100% hoa đỏ tròn F1 × F1 → F2: loại kiểu hình , hoa đỏ, bầu dục chiếm 9% →Hoa đỏ trội hồn tồn so với hoa vàng →Quả tròn trội hoàn toàn so với bầu dục Quy ước gen: A : hoa đỏ, a : hoa vàng B: tròn; b: bầu dục P: AB ab AB   F1 : AB ab ab F1 × F1: AB AB  ab ab Ta có kiểu hình hoa đỏ, bầu dục (A-bb) = 9% → aabb = 0.25- 0.09= 0.16 → ab = 0,4 → f = 20% (1) sai ,Số kiểu gen F2 10 (2) Các kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ tròn là: AB AB aB AB AB ; ; ; ; AB Ab Ab ab aB (4) sai, Tỷ lệ số cá thể có kiểu gen giống F1 là:  0.4 AB  0.4ab  0.32 (3) đúng, tần số hốn vị gen f = 20% Có kết luận với phép lai Câu 15: Cho hoa trắng tự thụ phấn thu F1 có loại kiểu hình, hoa trắng chiếm tỷ lệ 75% Trong hoa trắng F1, loại không chủng chiếm tỷ lệ: A 4/9 B 1/6 C 5/6 D 2/9 Đáp án C Cây hoa trắng tự thụ phấn cho loại kiểu hình, tỷ lệ hoa trắng 75% → nhiều gen quy định 0,75 = 12/16 → cặp gen quy định tương tác theo tỷ lệ 12:3:1 (át chế trội) P: AaBb × AaBb → 9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb 9A-B-:3A-bb:3aaB-: 12 trắng Số trắng chủng là: AABB; AAbb → tỷ lệ không chủng 10/12 = 5/6 Câu 16: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong tổng số hoa hồng F2, số chủng chiếm tỉ lệ 1/3 II Các hoa đỏ khơng chủng F2 có loại kiểu gen III Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu F3 có số hoa đỏ chiếm tỉ lệ 16/27 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa hồng : hoa trắng A B C D Đáp án A F1 đồng hình → P chủng : AAbb × aaBB → F1: AaBb F2 phân ly 9:6:1 Quy ước gen: A-B- đỏ ; aaB-/A-bb: hồng ; aabb : trắng Xét phát biểu: I đúng, tỷ lệ hoa hồng chủng là: AAbb + aaBB = 2× 0,252 = 0,125 → chiếm 1/3 II đúng, AaBb, AABb, AaBB III Cho tất hoa hồng giao phấn với hoa đỏ: (1AA:2Aa)bb × (1AA:2Aa)(1BB:2Bb) → (2A:1a)b × (2A:1a)(2B:1b) → tỷ lệ hoa đỏ : 8/9 × 2/3 = 16/27 aa(1BB:2Bb) × (1AA:2Aa)(1BB:2Bb) ↔a(2B:1b) × (2A:1a)(2B:1b) → tỷ lệ hoa đỏ : 8/9 × 2/3 = 16/27 ↔ số hoa đỏ chiếm : 16/27 → III IV cho hoa hồng giao phấn với hoa trắng : (1AA:2Aa)bb × aabb → Hồng :1 trắng aa(1BB:2Bb) × aabb → Hồng :1 trắng → IV Câu 17: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Một gen có nhiều alen bị đột biến 15 lần tạo tối đa 15 alen (2) Đột biến gen xảy vị trí gen không làm ảnh hưởng tới phiên mã (3) Đột biến làm tăng tổng liên kết hidro gen làm tăng chiều dài gen (4) Ở gen đột biến, hai mạch gen không liên kết theo nguyên tắc bổ sung A B C D Đáp án C Phát biểu (1), đột biến gen tạo alen mới, đột biến theo 15 hướng khác tạo 15 alen (2) sai đột biến gen làm vị trí đặc hiệu để khởi đầu phiên mã gen khơng phiên mã (3) sai đột biến thay cặp A-T cặp G-X làm tăng số liên kết hidro không làm tăng chiều dài gen (4) sai hai mạch gen liên kết theo nguyên tắc bổ sung Câu 18: Cho biết gen trội trội hoàn toàn , gen quy định tính trạng Trong q trình giảm phân khơng xảy đột biến hốn vị xảy hai giới với tần số 30% Theo lí thuyết phép lai AABb De DE × aaBb cho đời có tỷ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen có kiểu hình trội tính dE de trạng A 7,22% 21,1875% B 10,5% 41,4375% C 14,5 39,1875% D 5,25% 27,625% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án B Giao tử liên kết: 0,35; giao tử hoán vị:0,15; tỷ lệ ddee = 0,15×0,35=0,0525 → D-E-=0,5525  DE De  Tỷ lệ dị hợp cặp gen: 1Aa×0,5Bb ×    = 1×0,5× (4×0,15×0,35) =10,5%  de dE  Tỷ lệ trội tính trạng: 1×0,75×0,5525=41,4375% Câu 19: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp đại, phát biểu sau nói q trình tiến hóa nhỏ A Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc truyền quần thể B Tiến hóa nhỏ diễn quy mơ lồi diễn biến khơng ngừng C Tiến hóa nhỏ diễn thời gian lịch sử lâu dài D Tiến hóa nhỏ giúp hình thành đơn vị phân loại lồi Đáp án A Phát biểu q trình tiến hóa nhỏ là: A B sai, tiến hóa nhỏ diễn quy mô quần thể C sai, đặc điểm tiến hóa lớn D sai, tiến hóa nhỏ hình thành lồi Câu 24: Những nhận định sau với bệnh di truyền người? Ở nước nhiệt đới ẩm, tần số alen quy định hồng cầu hình liềm cao alen có ưu việc chống lại bệnh sốt rét Bệnh mù màu gặp nữ alen gây bệnh alen lặn nằm NST giới tính Hội chứng Đao mang nhiễm sắc thể 21 đột biến dị bội, hội chứng Đao xảy sai sót q trình nhân đơi ADN xảy pha S kì trung gian chu kì tế bào Trứng khơng mang nhiễm sắc thể giới tính thụ tinh với tinh trùng nguyên nhân tượng xảy thai tự nhiên Số nhận định là: A B C D Đáp án D Các nhận định là: 1,2,3,5 (4) sai hội chứng Đao rối loạn phân ly NST nhân đôi ADN Câu 25: Phương pháp sau không thuộc công nghệ tế bào? A Chuyển gen từ tế bào sinh vật vào tế bào sinh vật khác B Nhân vơ tính cừu Đơly C Dung hợp tế bào trần khác lồi D Ni cấy hạt phấn, sau gây lường bội hóa để tạo dòng lưỡng bội Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án A A công nghệ tế bào, công nghệ gen Câu 26: Cá xương lấy 80% lượng O2 nước qua mang dòng nước chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch: A xuyên ngang với dòng nước B song song, ngược chiều với dòng nước C song song, chiều với dòng nước D song song với dòng nước Đáp án B Cá xương lấy 80% lượng O2 nước qua mang dòng nước chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch song song, ngược chiều với dòng nước Câu 27: Một gen có tổng số 1824 liên kết hidro Trên mạch gen có G = X, A = 2X, T = 3X Gen có chiều dài bao nhiêu? A 6504,2 Å B 2713,2 Å C 2284,8 Å D 4824,6 Å Đáp án B Ta có mạch 1: G1 = X1, A1 = 2X1, T1 = 3X1 A=T=5X1 G=X=2X1 → N=14X1; H=16X1 Tính theo số liên kết hidro là: 10X1 + 6X1 = 1824 → X1 =114 → N = 1596 nucleotit → L N  3,  2713, Å Câu 28: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Phép lai: AB De de aB De X X  X Y thu F1 Biết không xảy đột biến, khoảng cách gen A gen B ab ab 30cM; gen D gen E 20 cM Theo lý thuyết, có phát biểu sau sai? (1) Đời F1 có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình (2) Ở F1 loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 15,6% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình [A-,B-][D-, E-] (4) Lấy ngẫu nhiên cá thể có kiểu hình [aa,B-][D-,ee], xác suất để thu cá thể chủng 7/48 A B C D Đáp án A Xét cặp NST số 1: AB aB  ; f  30%   0,35 AB : 0,35ab : 0,15 Ab : 0,15aB  0,5aB : 0,5ab  ab ab → A-B-=0,35 + 0,15×0,5 = 0,425; aabb = 0,175; A-bb = 0,075; aaB-=0,15 + 0,35×0,5=0,325 Xét cặp NST số 2: XDeXde × XDeY →XDeXDe:XDeXde:XDeY:XdeY →D-ee = 0,75; ddee =0,25 Xét phát biểu Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (1) sai, số kiểu gen tối đa 28; kiểu hình 12 (2) sai, loại kiểu hình có tính trạng trội, tính trạng lặn 0,175 ×0,75 +0,325×0,25 + 0,075×0,25 =23,125% (3) sai, phép lai khơng tạo kiểu hình E(4) sai, tỷ lệ [aa,B-][D-,ee] = 0,325 ×0,5=0,1625 Tỷ lệ aB D D X e X e  0,15  0,5  0, 25  0, 01875 aB → Tỷ lệ 3/26 Câu 29: Ở loài thực vật, alen A quy định tròn, alen a quy định dài; alen B quy định ngọt, alen b quy định chua; alen D quy định chín sớm, alen d quy định chín muộn Biết gen (B,b) (D,d) nằm cặp NST cách 40 cM Người ta lấy hạt phấn có kiểu gen Aa Bd ni cấy bD mơi trường nhân tạo thu dòng đơn bội sau đa bội hóa để tạo dòng Tính theo lý thuyết, tỉ lệ dòng thn chủng cho tròn, chín muộn thu là: A 22,5% B 6,25% C 15% D 2,25% Đáp án C Cây tròn ngọt, chín muộn chủng có kiểu gen AA Bd tạo từ giao tử có kiểu gen ABd; tỷ lệ Bd giao tử là: 0,50,3Bd =0,15 Câu 30: Ở lồi động vật ngẫu phối, có nhiễm sắc thể (NST) giới tính XX, đực XY Xét bốn locut gen locut có alen Locut nằm cặp NST thường, locut nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X, locut nằm vùng tương đồng NST giới tính X Y Theo lý thuyết, số phát biểu sai là: (1) Có tối đa 180 loại kiểu gen (2) Những cá thể có tối đa 32 loại kiểu gen dị hợp cặp gen (3) Những cá thể đực có tối đa 40 loại kiểu gen (4) Những cá thể có tối đa 16 loại kiểu gen đồng hợp tử A B C D Đáp án A Locus nằm NST thường ta coi gen có alen Số kiểu gen tối đa là: C42   10 Số kiểu gen đồng hợp : ; số kiểu gen dị hợp cặp gen : ; số kiểu gen dị hợp cặp gen : Locus 3: vùng không tương đồng NST X, Locus : vùng tương đồng X Y → X coi gen có alen Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích + Giới XX : C42   10 →Số kiểu gen đồng hợp : ; số kiểu gen dị hợp cặp gen : ; số kiểu gen dị hợp cặp gen : + Giới XY : 4×2=8 Xét phát biểu (1) đúng, số kiểu gen tối đa : 10 × (10+8) = 180 (2) sai, số kiểu gen tối đa dị hợp cặp gen : 2×4×2 +2×4×4=48 (3) đúng, số kiểu gen tối đa cá thể đực 40 (4) đúng, số loại kiểu gen đồng hợp 16 Câu 31: Biết gen -1 tính trạng, gen trội hồn tồn, khơng có đột biến, tính theo lý thuyết phép lai sau cho đời có nhiều loại KH A AaBbDd × AaBbDd B Ab AB Dd  Dd aB ab C Ab D d AB D AB DE AB DE X X   X Y D aB ab dE ab dE ab Đáp án C A: Cho loại kiểu hình B: Cho loại kiểu hình C: Cho 12 loại kiểu hình D: Cho loại kiểu hình Câu 32: Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có tỉ lê loại kiểu gen hệ xuất phát sau: 0,3 AABb: 0,2AaBb: 0,1 AaBB: 0,4aabb Biết gen quy định tính trạng trội hồn tồn Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền, có phát biểu sau đúng? (1) Chọn thể mang hai tính trạng trội, khả chủng 6,16% (2) Khả bắt gặp thể chủng quần thể 27,5225% (3) Kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ lớn (4) Kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng lặn chiếm 26,025% A B C D Đáp án A Tần số alen quần thể: A=0,45; a=0,55; B=0,35; b=0,65 Khi quần thể cân di truyền có cấu trúc: (0,2025AA:0,495Aa:0,3025aa)(0,1225BB:0,455Bb:0,4225bb) Xét dự đoán: (1) đúng, chọn thể mang hai tính trạng trội, khả chủng 0, 2025  0,1225  6,16% 1  0,30251  0, 4225 (2) đúng, khả bắt gặp thể chủng quần thể (1 – 0,495)(1 – 0,455)=27,5225% (3) đúng, tỷ lệ dị hợp cặp gen lớn Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (4) sai, Kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng lặn chiếm (1 – 0,3025)×0,4225 + 0,3025×(10,4225)=0,4694 Câu 34: Khi nói hệ sinh thái cạn, phát biểu sau đúng? A Vật chất lượng trao đổi theo vòng tuần hồn kín B Vi khuẩn nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô C Sự thất thoát lượng qua bâc dinh dưỡng hệ sinh thái không đáng kể D Thực vật đóng vai trò quan trọng q trình truyền lượng từ mơi trường vơ sinh vào quần xã sinh vật Đáp án D A sai lượng khơng tuần hồn, theo chiều, vật chất có lắng đọng B sai, nấm có khả phân giải chất hữu thành chất vơ C sai, thất năn lượng lớn (90%) Câu 35: Cho biết đoạn mạch gốc cuả gen A sinh vật nhân thực có 15 nucleotit : 3’-GXA TAA GGG XXA AGG-5’ Các codon mã hóa axit amin: 5’-UGX-3’, 5’-UGU-3’ quy định Cys; 5’-XGU-3’, 5’XGA-3’, 5’-XGG-3’, 5’-XGX-3’ quy định Arg; 5’-GGG-3’, 5’-GGA-3’, 5’-GGX-3’, 5’-GGU-3’ quy định Gly; 5’-AUU- 3-, 5’-AUX-3’, 5’-AUA-3’ quy định Ile; 5’-XXX-3’, 5’-XXA-3’, 5’-XXU-3’, 5’-XXG-3’ quy định Pro; 5’- UXX-3’ quy định Ser Đoạn mạch gốc gen nói quy định trình tự axit amin Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu gen A bị đột biến cặp A-T vị trí số đoạn ADN nói codon thứ khơng có thay đổi thành phần nucleotit (2) Nếu gen A bị đột biến thêm cặp G-X trước cặp A-T vị trí thứ 13 codon đoạn mARN tổng hợp từ đoạn gen nói khơng bị thay đổi (3) Nếu gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ 10 thành cặp T-A đoạn polipeptit đoạn gen tổng hợp có trình tự axit amin Arg - Ile - Pro - Cys - Ser (4) Nếu gen A bị đột biến thay cặp A-T vị trí số thành G-X phức hợp axit amin - tARN tham gia dịch mã cho ba Met-tARN A B C D Đáp án B Mạch mã gốc: 3’- GXA TAA GGG XXA AGG-5’ mARN : 5’- XGU AUU XXX GGU UXX 3’ Cys Arg Gly Ile Pro Ser 5’-UGX-3’ 5’-XGU-3’ 5’-GGG-3’ 5’-AUU-3’ 5’-XXX-3’ 5’-UXX-3’ 5’-UGU-3’ 5’-XGA-3’ 5’-GGA-3’ 5’-AUX-3’ 5’-XXA-3’ 5’-XGG-3’ 5’-GGX-3’ 5’-AUA-3’ 5’-XXU-3’ 5’-XGX-3’ 5’-GGU-3’ 5’-XXG-3’ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (1) đúng, codon có nucleotit nên codon thứ khơng bị ảnh hưởng, vị trí đột biến thuộc codon (2) sai, đột biến thêm cặp G-X vào trước cặp nucleotit 13 : Mạch mã gốc: 3’-GXA TAA GGG XXA A(13)GG-5’ Đột biến : 3’-GXA TAA GGG XXA GA(13)GG-5’ (3) đúng, đột biến thay thể cặp G-X thành cặp A-T nucleotit số 10 Câu 38: Giả sử lượng đồng hóa sinh vật dị dưõrng chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật sản xuất sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21×104 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165×102 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal Tỉ lệ thất thoát lượng cao quần xã là: A bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp B bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp C bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp D bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp Đáp án B Năng lượng tích lũy (E) Bậc dinh dưỡng 2 28 105 kcal 21104 kcal SVTT Hiệu suất sinh thái (H) Tỷ lệ thất thoát (1 – H) H 3  28 105 100%  10, 2% 275 105 89,8% H 3  21104 100%  7,5% 28 105 92,5% 275 105 kcal 165 102 kcal 92,14% 165 102 H 5   100%  7,86% 21104 91% 1490 kcal 1490 H 5  100%  9% 165 10 Câu 39: Ở loài cá, tiến hành phép lai cá vảy đỏ, to, chủng với cá vảy trắng, nhỏ, thu F1 đồng loạt có kiểu hình vảy đỏ, to Cho F1 lai phân tích thu kết hệ Fa sau: Ở giới đực: 121 vảy trắng, nhỏ: 118 vảy trắng, to: 42 vảy đỏ, nhỏ: 39 vảy đỏ, to Ở giới cái: 243 vảy trắng, nhỏ: 82 vảy đỏ, nhỏ Biết loài này, giới dị giao tử, đực đồng giao Nếu cho cá vảy trắng, nhỏ Fa đem tạp giao tỷ lệ giới có kiểu hình vảy trắng, nhỏ ? A 1/12 B 107/196 C 119/144 D 1/64 Đáp án C Chú ý: P AaBb × aabb F1 có TLKH 1:1:1:1 → PLĐL F1 có TLKH 1: → Tương tác gen, kiểu bổ trợ :7 F1 có TLKH 1:2:1→ Tương tác gen, kiểu bổ trợ 9: 6: Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Phép lai phân tích: - Xét Trắng/Đỏ = 3/1 → Tương tác bổ sung kiểu 9:7 (A-B-: Đỏ, A-bb = aaB- = aabb: Trắng) - Xét Nhỏ/ To = 3/1 → Tương tác bổ sung kiểu 9:7 (D-E-: To, D-ee = ddE- = ddee: nhỏ) - Vì tính trạng kích thước vảy phân bố không giới (Cái có vảy nhỏ) → Tính trạng gen NST X quy định - Ở Fb, tích tính trạng (3:1)(3:1) = 9:3:3:1 với tỉ lệ đề → gen phân li độc lập - F1 lai phân tích: AaBbDdXEY × aabbddXeXe → Fb : (1AaBb :1Aabb :1aaBb :1aabb)(1Dd :1dd)(XEXe :XeY) - Cho vảy trắng, nhỏ Fb giao phối với nhau: + Đực vảy trắng, nhỏ Fb: (1/3Aabb; 1/3aaBb; 1/3aabb)(ddXEXe) ↔ (1/6Ab:1/6aB:4/6ab)(dXE:dXe) + Cái vảy trắng, nhỏ Fb: (1/3Aabb ; 1/3aaBb ; 1/3aabb) (1/2DdXeY ; 1/2ddXeY) ↔ (1/6Ab:1/6aB:4/6ab)(1DY:3dY) 1  1  119  Cái vảy trắng, nhỏ 1    1     6   144  Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả khả uốn cong lưỡi người người hai alen gen quy định Biết quần thể trạng thái cân tỉ lệ người có khả uốn cong lưỡi quần thể 64% Có phát biểu sau đúng? (1) Trong phả hệ có tối đa người có khả uốn cong lưỡi mang kiểu gen đồng hợp (2) Xác suất cặp vợ chồng I3 I4 mang kiểu gen khác 18,75% (3) Xác suất để người II8 II9 có kiểu gen giống 43,75% (4) Người số II7 có xác suất kiểu gen 1/3AA:2/3Aa A B C D Đáp án C - Bố mẹ I1, I2 uốn cong lưỡi sinh gái II5 khơng uốn cong lưỡi → tính trạng uốn cong lưỡi gen trội nằm NST thường quy định (A – uốn cong lưỡi, a – không uốn cong lưỡi) - Quần thể cân di truyền: p2AA + 2pqAa + q2aa = → q2 = 0,36 → q = 0,6, p = 0,4 - Cấu trúc di truyền quần thể: 0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa = Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (II5) aa (I1) Aa (II6) aa (I2) Aa (II7) 1/3AA:2./3Aa (I3) 1/4AA:3/4Aa (II8) 5/11AA:6/11Aa (I4) 1/4AA:3/4Aa (II9) 5/11AA:6/11Aa (III10) 8/15AA:7/15Aa (1) sai, phả hệ có tối đa người có khả uốn cong lưỡi mang kiểu gen đồng hợp I3, I4, II7, II8, II9, III10 (2) sai, xác suất cặp vợ chồng I3 I4 mang kiểu gen khác nhau: 1- 1/4 × 1/4 – 3/4 × 3/4 = 0,375 Chú ý: I3 I4 anh em ruột quần thể (3) sai: (I3): 1/4AA:3/4Aa × (I4): 1/4AA : 3/4Aa + TH1: 1/4AA × 1/4AA → con: (1/4 × 1/4)(1AA) → XS sinh II8, II9 có kiểu gen giống = (1/4 × 1/4) × = 1/16 + TH2: 1/4AA × 3/4Aa → con: (1/4 × 3/4)(1/2AA : 1/2Aa) → XS sinh II8, II9 có kiểu gen giống = (1/4 × 3/4) × (1/2 × 1/2 + 1/2 × 1/2) = 3/32 + TH3: 3/4Aa × 1/4AA → con: (3/4 × 1/4)(1/2AA:1/2Aa) → XS sinh II8, II9 có kiểu gen giống = (3/4 × 1/4) × (1/2 × 1/2 + 1/2 × 1/2) = 3/32 + TH4: 3/4Aa × 3/4Aa → con: (3/4 × 3/4)(1/4AA:2/4Aa:1/4aa) → XS sinh II8, II9 có kiểu gen giống = (3/4 × 3/4) × (1/3 × 1/3 + 2/3 × 2/3) = 5/16 → XS II8 II9 có kiểu gen giống = 1/16 + 3/32 + 3/32 + 5/16 = 9/16 = 56,25% Chú ý: II8 II9 sinh từ cặp bố mẹ nên chúng phải anh em ruột (4) đúng: II7 có anh em ruột khơng uốn lưỡi (aa) → bố mẹ họ có kiểu gen Aa × Aa → II7: 1/3AA:2/3Aa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... thái NST bị thay đổi (4) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... A-B-C+ A-B-cc : 3/4×3/4×1=9/16 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... vàng F2 : (AA+Aa) (BB+Bb)dd Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (29) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (29)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay