ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (28)

22 3 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 11 Thầy Đinh Đức Hiền ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 11 1.D 2.A 3.B 4.B 5.B 6.B 7.D 8.A 9.B 10.B 11.D 12.B 13.D 14.C 15.B 16.A 17.B 18.B 19.C 20.D 21.C 22.B 23.C 24.B 25.B 26.A 27.A 28.B 29.C 30.D 31.B 32.D 33.A 34.B 35.B 36.C 37.A 38.B 39.D 40.D Câu 1: Thuyết tiến hóa đại phát triển quan niệm chọn lọc tự nhiên Đacuyn điểm sau đây? Chọn lọc tự nhiên không tác động riêng lẽ gen mà toàn vốn gen, gen tương tác thống Chọn lọc tự nhiên không tác động tới cá thể riêng lẽ mà tác động quần thể, cá thể quan hệ ràng buộc với Chọn lọc tự nhiên dựa sở tính biến dị di truyền sinh vật Làm rõ vai trò chọn lọc tự nhiên theo khía cạnh nhân tố định hướng cho q trình tiến hóa A 2, 3, B 2, C 1, 2, 3, D 1, 2, Đáp án D - Thuyết tiến hóa đại phát triển quan niệm chọn lọc tự nhiên Đacuyn điểm: + Chọn lọc tự nhiên không tác động riêng lẽ gen mà toàn vốn gen, gen tương tác thống + Chọn lọc tự nhiên không tác động tới cá thể riêng lẽ mà tác động quần thể, cá thể quan hệ ràng buộc với + Làm rõ vai trò chọn lọc tự nhiên theo khía cạnh nhân tố định hướng cho q trình tiến hóa - Đối với ý 3, chọn lọc tự nhiên dựa sở tính biến bị di truyền xuất học thuyết Đacuyn thuyết tiến hóa đại mở rộng quan niệm Đauyn nên ta loại ý Câu 2: Cho phát biểu sau hình ảnh bên: (1) Quá trình nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung bán bảo tồn (2) Q trình nhân đơi ADN diễn đồng thời với trình phiên mã (3) Trên hai mạch khuôn, ADN polymeraza di chuyển theo chiều 5 đến 3 để tổng hợp mạch theo chiều 3  5 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (4) Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu (5) Trong q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ Trong phát biểu trên, có phát biểu không đúng? A B C D Đáp án A (1) Quá trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung A liên kết với T, G liên kết với X ngược lại Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp mạch ADN ban đầu (ngun tắc bán bảo tồn) (2) sai q trình nhân đơi khơng diễn đồng thời q trình phiên mã Q trình nhân đơi giúp vật liệu di truyền ADN truyền lại cho đời sau Trong đó, thơng tin di truyền ADN biểu thành tính trạng thể thơng qua chế phiên mã dịch mã Phiên mã diễn phụ thuộc vào nhu cầu tế bào thể (3) sai mạch khn, ADN polimeraza di chuyển theo chiều 3  5 tổng hợp mạch theo chiều 5  3 (4) (5) sai enzim nối ligaza không nối đoạn Okazaki mạch ADN gián đoạn mà nối đoạn mạch tái với Do vậy, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tạo từ phân tử ADN mẹ ban đầu Vậy có phát biểu không Câu 3: Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn khơng có đột AB Ab x biến xảy Ở phép lai hoán vị gen xảy hai bên với tần số 30% Cho ab aB phát biểu sau đời phép lai trên: (1) Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 39,5% (2) Kiểu hình khác bố mẹ chiếm tỉ lệ nhỏ 45% AB (3) Kiểu gen chiếm tỉ lệ lớn 10% ab (4) Có tối đa kiểu gen tạo đời Số phát biểu là: A B C Đáp án B AB Ab P: x ab aB Hoán vị gen xảy hai bên f=30% AB Ta có: cho giao tử: AB = ab = 35% Ab = aB = 15% ab AB cho giao tử: AB = ab = 15% Ab = aB = 35% ab Có kiểu hình aabb = 0,35 x 0,15 = 0,0525 = 5,25% Kiểu hình A-bb = aaB- = 25% - aabb = 19,75% D Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Kiểu hình A-B- = 50% + aabb = 55,25% (1) A-bb + aaB- = 39,5% Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 39,5% nên (2) Kiểu hình bố mẹ A-B- = 55,25% Kiểu hình khác bố mẹ A-bb = aaB- = aabb = 100% - 55,25% = 44,75% >d: chín muộn Giả sử gen phân li độc lập Tỉ lệ kiểu hình đời : (9 :7) x (3 :1) khác với đề  gen nằm NST Do gen A B vai trò tương đương  Giả sử gen A D nằm NST Ta có đỏ, sớm (A-D-)B- = 49,5% Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích  (A-D-) = 49,5% : 0,75 = 66%  (aadd) = 66% - 50% = 16%  P cho giao tử ad  0,16  0, >0,25 Vậy ad giao tử liên kết, tần số hoán vị gen f = 20% Vậy sai AD ad Bbx bb ad ad Gp: AD  ad  0, ad  P lai phân tích: Ad  aD  0,1 Fa : (0,4AaDd : 0,4aadd : 0,1Aadd : 0,1aaDd) x (1Bb:1bb) TLKH: đỏ sớm : đỏ, muộn : trắng muộn : trắng sớm Vậy Do tần số hoán vị gen f = 20%  Có 40% số tế bào sinh giao tử có hốn vị gen Vậy kết luận 3, Câu 10: Khi nhà nghiên đặt chân đến đảo đại dương, họ thống kê tần số kiểu gen quần thể lồi động vật có vú sau: 0,36AA:0,48Aa:0,16aa (thế hệ P) Sau thời gian, nhà khoa học quay trở lại đảo, họ tiếp tục nghiên cứu loài động vật lúc này, thống kê họ thấy hệ F1 , tần số kiểu gen 0, 45AA:0,475Aa:0,075aa Biết A trội hoàn toàn so với a Nguyên nhân biến động tần số kiểu gen loài động vật là: A Do trình đột biến diễn mạnh B Do phiêu bạt di truyền C Do dòng gen D Do áp lực lớn chọn lọc tự nhiên Đáp án B Nhận xét: sau hệ, ta có tỉ lệ: AA tăng mạnh: 0,36  0,45 Aa giảm nhẹ: 0,48  0,475 aa giảm mạnh: 0,16  0,075 c trình sau: Sau lần nguyên phân hợp tử 2n, NST nhân đôi phân ly đồng cực tế bào tạo thành phơi bào bình thường Ở lần ngun phân thứ hai: phơi bào 2n ngun phân bình thường, phôi bào 2n nguyên phân bất thường: cromatit NST kép tách rời tâm không phân ly hai cực tế bào, tạo thành phôi bào 4n Phôi bào 2n phôi bào 4n sau phát triển thành thể khảm 2n/4n Câu 28: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai sau: (1) AaBb x aabb (2) aaBb x AaBB (3) aaBb x aaBb (4) AABb x AaBb (5) AaBb x AaBB (6) AaBb x aaBb (7) AAbb x aaBb (8) Aabb x aaBb Theo lý thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Đáp án B Để có loại kiểu hình bắt buộc phép lai kiểu gen phải có kiểu hình trội hồn tồn lặn hoàn toàn, dựa vào điều kiện ta chọn phép lai phù hợp 2, 3, 4, 5, Câu 29: Cho mối quan hệ sinh thái sau: Nấm, vi khuẩn tảo đơn bào địa y Cây nắp ấm bắt chim sẻ Trùng roi ruột mối Hợp tác chim sáo trâu rừng Chim mỏ đỏ linh dương Vi khuẩn lam cánh bèo dâu Cây tầm gửi thân gỗ Có ví dụ ví dụ thuộc mối quan hệ cộng sinh? A B C D Đáp án C Các mối quan hệ cộng sinh 1, 3, - Cây nắp ấm bắt chim sẻ thuộc quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác - Hợp tác chim sáo trâu rừng mối quan hệ hợp tác - Chim mỏ đỏ linh dương mối quan hệ hợp tác - Cây tầm gửi thân gỗ mối quan hệ kí sinh Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 30: Một kiến chúa giao phối tìm thấy tổ khoảng đất tự Giả sử tổ khơng bị tác động thảm họa kiểu đường cong sau hợp lí để biểu thị sinh trưởng quần thể? A Đường thẳng nằm ngang B Đường thẳng nằm ngang sau giảm nhanh cuối C Đường cong hình chữ S D Đường cong hình chữ J Đáp án D Kiểu đường cong hợp lí để biểu thị sinh trưởng quần thể đường cong hình chữ J Do lồi kiến lồi có kích thước thể nhỏ, tuổi thọ thấp, tuổi sinh sản lần đầu đến sớm, sinh sản nhanh, sức sinh sản cao nên đường sinh trưởng quần thể kiến chữ J Do môi trường mới, tự nên chưa có cạnh tranh mơi trường tạm thời cung ứng đủ cho quần thể phát triển Câu 31: Giải phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ vào thân là: A Vỏ  Biểu bì  Mạch rây sơ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ sơ cấp  Tuỷ B Biểu bì  Vỏ  Mạch rây sơ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ sơ cấp  Tuỷ C Biểu bì  Vỏ  Gỗ sơ cấp  Tầng sinh mạch  Mạch rây sơ cấp  Tuỷ D Biểu bì  Vỏ  Tầng sinh mạch  Mạch rây sơ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ Đáp án B Câu 32: Ở người, bệnh điếc bẩm sinh alen a nằm NST thường quy định, alen A quy định tai nghe bình thường; bệnh mù màu gen alen m nằm vùng không tương đồng NST X quy định, alen M quy định nhìn màu bình thường Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường Bên vợ có anh trai bị mù màu, em gái bị điếc bẩm sinh; bên chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh Những người lại gia đình có kiểu hình bình thường Xác suất cặp vợ chồng sinh đầu lòng gái không mắc bệnh là: A 98% B 25% C 43,66% D 41,7% Đáp án D Xét bệnh điếc: Bên vợ: có người em gái bị điếc bẩm sinh (aa), bố mẹ vợ bình thường có kiểu gen Aa Do đó, người vợ mang kiểu gen Aa AA Thành phần kiểu gen người vợ: AA: Aa 3  tỉ lệ giao tử: a: A 3 Bên chồng: người mẹ bị điếc bẩm sinh (aa), người chồng bình thường nên suy người chồng mang kiểu gen Aa 2 1 P: ( AA: Aa ) x Aa  ( a: A) ( A: a) 3 3 2 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích 1 Xác suất để hai vợ chồng sinh đứa không bị bệnh:  x  Xét bệnh mù màu: Bên vợ: người anh trai bị mù màu (XmY)  người mẹ bình thường mang kiểu gen XMXm (người anh trai nhận Xm từ mẹ) M M M m M Phép lai: XMXm x XMY  X X : X X : X Y : XmY 4 4 M M M m Người vợ có thành phần kiểu gen: X X : X X 2 M Người chồng có kiểu gen X Y 1 1 M P: ( XMXM : XMXm)x XMY  ( XM : Xm)( X : Y) 2 4 2 Xác suất cặp vợ chồng sinh đầu lòng gái khơng mắc bệnh là: 1 5 ( x  x )x   41, 7% 4 12 Câu 33: Cho số phát biểu sau gen operon Lac E Coli: (1) Mỗi gen mã hóa cho chuỗi pơlipeptit khác (2) Mỗi gen có vùng điều hòa nằm đầu 3 mạch mã gốc (3) Các gen có số lần nhân đơi số lần phiên mã (4) Sự nhân đôi, phiên mã dịch mã gen diễn tế bào chất (5) Mỗi gen tạo phân tử mARN riêng biệt Số phát biểu là: A B C D Đáp án A (1) gen mã hóa cho chuỗi pơlipeptit khác (2) sai gen có chung vùng điều hòa, gồm vùng P vùng O (3) gen phân tử ADN vùng nhân nên có số lần nhân đơi nhau, operon nên phiên mã đồng thời (4) SV nhân sơ khơng có màng nhân nên hoạt động di truyền diễn tế bào chất (5) sai gen phiên mã tạo phân tử mARN chung Câu 34: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen không alen A B tương tác với quy định Nếu kiểu gen có hai gen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại gen trội A B hay tồn gen lặn cho kiểu hình hoa trắng Tính trạng chiều cao gen gồm hai alen D d quy định, gen D quy định thân thấp trội hồn toàn so với alen d quy định thân cao Cho phép lai ♂ AaBbDd x ♀ aabbDd, số phát biểu sau đây, phát biểu đúng? Đời có kiểu hình giống mẹ chiếm tỉ lệ 16 Đời có kiểu gen AabbDD chiếm tỉ lệ 16 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đời có kiểu hình hoa trắng, thân cao chiếm tỉ lệ Đời có kiểu hình khác bố chiếm tỉ lệ 16 13 16 C 3,4 A 1,2 B 2,4 D 1,4 Đáp án B Quy ước: A-B- : hoa đỏ A-bb; aaB- aabb : hoa trắng P: ♂ AaBbDd x ♀ aabbDd 1 1 Hoa đỏ (A-B-) chiếm tỉ lệ: x  Hoa trắng chiếm tỉ lệ là:   2 4 Đời có kiểu hình giống mẹ có dạng hoa trắng, thân thấp chiếm tỉ lệ là: 3 x  4 16 Vậy sai 1 1 x x  Vậy 2 16 3 Đời có kiểu hình hoa trắng, thân cao mang chiếm tỉ lệ là: x  4 16 Vậy sai 3 Đời có kiểu hình giống bố (A-B-D-) chiếm tỉ lệ x  4 16 13 Đời có kiểu hình khác bố chiếm tỉ lệ là:   16 16 Vậy Các em lưu ý khác kiểu hình bố khác tính trạng khác hai tính trạng Câu 35: Giả sử gen B sinh vật nhân thực gồm 2400 nuclêơtit có số nuclêơtit loại ađênin (A) gấp lần số nuclêôtit loại guanin (G) Một đột biến điểm xảy làm cho gen B bị đột biến thành alen b Alen b có chiều dài khơng đổi giảm liên kết hiđrô so với gen B Cho phát biểu sau: Số lượng nuclêôtit loại gen B A=T=300; G=X=900 Số lượng nuclêôtit loại gen b A=T=301; G=X=899 Tổng số liên kết hiđrô alen b 2699 liên kết Dạng đột biết xảy cặp nuclêôtit G-X nên số lượng liên kết hidro alen b giảm so với gen B Dạng đột biến xảy thay cặp G-X cặp A-T Đây dạng đột biến làm thay đổi trình tự axit amin protein làm thay đổi chức protein Trong số phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Đáp án B Gen B: A + G = 1200 A = 3G  A = T = 900; G = X = 300 Đời có kiểu gen AabbDD chiếm tỉ lệ là: Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Theo đề bài: Gen B bị đột biến thành alen b, alen b có chiều dài khơng đổi số lượng liên kết hidro giảm liên kết Từ đó, ta suy đột biến điểm xảy dạng đột biến thay cặp G-X cặp A-T Do đó, alen b có A = T = 901; G = X = 299 Tổng số liên kết hidro alen b = 2A+3G = 2.901 + 3.299 = 2699 liên kết Vậy 1, 2, sai; 3, Câu 36: Ở chuột, lai cặp bố mẹ chủng mang kiểu gen khác nhau, người ta thu F1 đồng loạt lông xoăn, tai dài Cho F1 giao phối với nhau, F2 xuất kết sau: Chuột cái: 108 lông xoăn, tai dài; 84 lông thẳng, tai dài Chuột đực: 55 lông xoăn, tai dài; 53 lông xoăn, tai ngắn; 43 lông thẳng, tai ngắn; 41 lơng thẳng, tai dài Biết tính trạng kích thước tai cặp gen qui định Nếu cho chuột đực có kiểu hình lơng xoăn, tai ngắn chuột có kiểu hình lơng xoăn, tai dài F2 ngẫu phối tỉ lệ chuột đồng hợp lặn tất cặp gen thu đời bao nhiêu? A 1/1296 B 1/2592 C 1/648 D 1/324 Đáp án C Với dạng tốn em nên xét tính trạng trước để xác định quy luật di truyền tính trạng Xét tính trạng hình dạng lơng: Xoăn : thẳng = 9:7 Vì tính trạng hình dạng lông gen không alen tương tác với theo tương tác bổ trợ, gen nằm NST thường F1 : AaBb x AaBb Quy ước: A-B- : lông xoăn; A-bb; aaB-; aabb: lông thẳng Xét tính trạng hình dạng tai: Ta có: Cái: 100% tai dài, đực 50% tai dài: 50% tai ngắn  gen thuộc NST giới tính kiểu hình phân bố khơng đồng hai giới Vậy F1 : XDXd x XDY - Các chuột đực có kiểu hình lơng xoăn, tai ngắn có kiểu gen A-B-XdY x chuột có 1 kiểu hình lơng xoăn, tai dài ( A-B-XDXD: A-B-XDXd) 2 2 A-B- gồm: AaBb : AABb : AaBB : AABB 9 9 Cái: A-B- x đực : A-B- để tạo chuột có kiểu gen aabb mẹ bố phải có kiểu gen AaBb 4 4 1 Ta có: AaBb x AaBb  aabb = x x x  9 9 4 81 1 D d 1 d ( XDXD: X X ) x XdY  XdXd = Xd x X = 2 1 x  Chuột đồng hợp lặn tất cặp gen (aabbXdXd) chiếm tỉ lệ: 81 648 Câu 37: Một chuột có vấn đề phát triển, khả sinh sản, kiểm tra nhà di truyền học – người phát chuột có nhiễm sắc thể 21 Có kết luận chắn dựa vào thông tin này? Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Quả trứng thụ tinh để tạo chuột có hai nhiễm sắc thể 21 Tinh trùng thụ tinh để tạo chuột có hai nhiễm sắc thể 21 Giao tử tạo chuột có giao tử bình thường (một nhiễm sắc thể 21) giao tử bất thường (hai nhiễm sắc thể 21) Chuột sinh chuột có nhiễm sắc thể 21 A B C D Đáp án A Chuột có NST 21 giao tử bình thường kết hợp với giao tử có NST 21  nhận NST 21 từ trứng mẹ từ tinh trùng bố 1, sai Ý sai chuột sinh tạo 50% chuột có NST số 21 Vậy có kết luận chắn đúng: (3) Câu 38: Cho nhận xét sau: Tỉ lệ giới tính quần thể đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu sinh sản quần thể điều kiện môi trường thay đổi Tuổi sinh lí thời gian sống thực tế cá thể Tuổi sinh thái thời gian sống đạt tới cá thể quần thể Mật độ cá thể quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm tùy điều kiện môi trường sống Quần thể tăng trưởng theo tiềm sinh học điều kiện mơi trường hồn tồn thuận lợi tiềm sinh học cá thể cao Mức độ sinh sản quần thể sinh vật phụ thuộc vào thức ăn có mơi trường Mức độ tử vong số lượng cá thể quần thể bị chết đơn vị thời gian Đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ J Trong số phát biểu có phát biểu đúng? A B C D Đáp án B Ý Ý sai tuổi sinh lí thời gian sống đạt tới cá thể quần thể Ý sai tuổi sinh thái thời gian sống thực tế cá thể Ý Ý Ý sai mức độ sinh sản quần thể sinh vật khơng phụ thuộc thức ăn có mơi trường mà phụ thuộc vào số lượng trứng hay non lứa đẻ, số lứa đẻ cá thể đời… tỉ lệ đực/cái quần thể Ý Ý sai đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S Lưu ý: So sánh hai quần thể tăng trưởng theo tiềm sinh học thực tế Quần thể tăng trưởng theo tiềm sinh học Quần thể tăng trưởng thực tế - Điều kiện môi trường không bị giới - Điều kiện môi trường bị giới hạn, hạn, hồn tồn thuận lợi khơng hồn tồn thuận lợi - Đường cong tăng trưởng hình chữ J - Đường cong tăng trưởng hình chữ S Câu 39: Cho phát biểu sau di truyền học quần thể: Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (1) Q trình tự thụ phấn thường làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp đồng thời làm thay đổi tần số alen quần thể (2) Quần thể ngẫu phối cung cấp nguồn biến dị di truyền phong phú cho q trình tiến hóa chọn giống (3) Nếu điều kiện nghiệm định luật Hacđi – Vanbec, trình ngẫu phối qua số hệ thường làm cho quần thể đạt trạng thái cân di truyền thời gian sau quần thể lại cân di truyền (4) Quá trình ngẫu phối cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa biến dị tổ hợp (5) Nếu quần thể xảy ngẫu phối mà khơng chịu ảnh hưởng nhân tố tiến hóa tần số alen thành phần kiểu gen không đổi qua hệ (6) Khi quần thể cân di truyền, dựa vào số lượng cá thể kiểu hình suy tần số alen quần thể Số phát biểu sai là: A B C D Đáp án D (1) sai trình tự thụ không làm thay đổi tần số alen (2) ngẫu phối cung cấp nguồn biến dị tổ hợp cho tiến hóa chọn giống (3) sai điều kiện nghiệm định luật Hacđi – Vanbec, quần thể cân di truyền mãi (4) sai trình ngẫu phối cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa (5) trình ngẫu phối tần số alen thành phần kiểu gen khơng đổi (6) sai từ số lượng cá thể kiểu hình suy tần số alen quần thể Ví dụ trường hợp gen đa alen (nhóm máu) phải yêu cầu phải biết số lượng cá thể kiểu hình, tính trội – lặn… Câu 40: Trong đặc điểm sau, đặc điểm có quần thể sinh vật? (1) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật (2) Quần thể tập hợp cá thể loài (3) Quần thể gồm nhiều cá thể loài phân bố nơi xa (4) Các cá thể quần thể có khả giao phối với (5) Các cá thể có kiểu gen giống (6) Quần thể có khu phân bố rộng, giới hạn với chướng ngại thiên nhiên núi, sông, biển… (7) Trong trình hình thành quần thể, tất cá thể lồi thích nghi với mơi trường mà chúng phát tán tới A 2; 4; B 2; 4; C 2; 4; D 2; Đáp án D Những đặc điểm có quần thể là: 2; sai cá thể phải loài coi quần thể sinh vật sai cá thể lồi phải phân bố khơng gian, có khả tạo hệ quần thể sai cá thể có kiểu gen giống – giới nên không sinh sản Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích sai bị giới hạn chướng ngại địa lý khơng thể gặp chúng khơng coi quần thể sai khơng phải tất thích nghi được, có cá thể bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ...i coi quần thể sinh vật sai cá thể loài phải phân bố khơng gian, có khả tạo hệ quần thể sai cá thể có kiểu gen giống – giới nên không sinh sản Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh họ...m gửi thân gỗ mối quan hệ kí sinh Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 30: Một kiến chúa giao phối tìm thấy t...t chuột có vấn đề phát triển, khả sinh sản, kiểm tra nhà di truyền học – người phát chuột có nhiễm sắc thể 21 Có kết luận chắn dựa vào thông tin này? Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh họ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (28) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (28)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay