ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (27)

14 1 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 10 Thầy Đinh Đức Hiền Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-A 5-A 6-B 7-D 8-A 9-D 10-B 11-A 12-C 13-C 14-B 15-C 16-A 17-D 18-C 19-B 20-B 21-C 22-D 23-B 24-D 25-A 26-B 27-C 28-D 29-C 30-B 31-C 32-A 33-C 34-A 35-D 36-A 37-B 38-D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI 39-D 40-D Câu 1: Một gen tác động đến hình thành nhiều tính trạng khác gọi A gen điều hòa B gen đa hiệu C gen tăng cường D gen trội Đáp án B Một gen tác động đến hình thành nhiều tính trạng khác gọi gen đa hiệu Câu 2: Cho giao phấn đậu Hà Lan hoa đỏ chủng với hoa trắng F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Theo lí thuyết, phương pháp sau xác định kiểu gen hoa đỏ F2? A Lai hoa đỏ F2 với hoa đỏ P B Lai hoa đỏ F2 với F1 C Lai hoa đỏ F2 với hoa trắng P D Cho hoa đỏ F2 tự thụ phấn Đáp án A F2 cho tỉ lệ 3:1 → F1 cho loại giao tử, dị hợp cặp gen → P: AA (Đỏ) × aa (Trắng) →F1 : Aa (Đỏ) → F2: 1AA : 2Aa : 1aa Đỏ : Trắng Phép lai A Lai hoa đỏ F2 (AA Aa) × hoa đỏ P (AA) → cho kết khơng phân tính nên khơng xác định kiểu gen hoa đỏ F2 Các phép lai B, C, D: F2 AA cho kết phép lai đồng tính, F2 Aa cho kết phép lai phân tính Câu 3: Một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Do đột biến lệch bội làm xuất thể Thể có nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể sau đây? A AaBbEe B AaaBbDdEe C AaBbDEe D AaBbDdEe Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án C Thể một: 2n – C A: thể không B : thể ba D : Thể lưỡng bội Câu 4: Quần thể thực vật có hệ xuất phát P: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa Biết rằng, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng (I) Sau hệ tự thụ phấn, F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa (II) Cho hoa đỏ P giao phấn tự do, tỉ lệ kiểu hình F1 15 đỏ : trắng (III) Cho hoa đỏ P giao phấn với hoa trắng, tỉ lệ kiểu hình F1 đỏ : trắng (IV) Cho hoa đỏ P tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình F1 đỏ : trắng Có nhận định nhận định trên? A B C D Đáp án A Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền x y(1  1/ 2n ) y y(1  1/ 2n ) AA : n Aa : z  aa 2 Quần thể cân di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa Tần số alen pA  x  y  qa   pA Quần thể cân di truyền thoả mãn công thức: y  x.z Cách giải: (I): đúng, sau hệ tự thụ phấn, cấu trúc di truyền quần thể là: 0,  0, 4(1  1/ 2) 0, 0, 4(1  1/ 2n ) AA : Aa : 0,  aa ↔ 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa 2 (II): (1/2AA ; 1/2Aa) × (1/2AA ; 1/2Aa) = 15 đỏ; trắng →(II) (III): (1/2AA; 1/2Aa) × aa = đỏ ; trắng → (III) (IV): (1/2AA; 1/2Aa) tự thụ = đỏ ; trắng→ (IV) Câu 5: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (2) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (3) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (4) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (1), (3) (4) B (1), (2) (4) C (2), (3) (4) D (1), (2) (3) Đáp án A Các phát biểu (1), (3) (4) Ý (2) sai đột biến điểm liên quan tới cặp nucleotit Câu 6: Một loài thực vật, A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp; B qui định đỏ trội hoàn toàn so với b qui định vàng Cho thể có kiểu gen Ab (hốn vị gen với tần số f = 20% aB hai giới) tự thụ phấn Xác định tỉ lệ kiểu hình thấp, vàng hệ sau A 24% Đáp án B Cơ thể: B 1% C 8% D 16% Ab ab ; f  20%  ab  0,1   1% aB ab Câu 7: Trình tự nuclêơtit ADN có tác dụng bảo vệ làm NST khơng dính vào nằm A điểm khởi nhân đôi B eo thứ cấp C tâm động D hai đầu mút NST Đáp án D Hai đầu mút NST có tác dụng bảo vệ làm NST khơng dính vào Câu 8: Cho cấu trúc sau: (1) Crômatit (2) Sợi (3) ADN xoắn kép (4) Sợi nhiễm sắc.(5) Vùng xếp cuộn (6) NST kì (7) Nuclêơxơm Trong cấu trúc siêu hiển vi NST nhân thực trình tự sau đúng? A (3) – (7) – (2) – (4) – (5) – (1) – (6) B (3) – (1) – (2) – (4) – (5) – (7) – (6) C (2) – (7) – (3) – (4) – (5) – (1) – (6) D (6) – (7) – (2) – (4) – (5) – (1) – (3) Đáp án A Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 9: Trong quần thể người có số thể đột biến sau: (1) Ung thư máu (2) Hồng cầu hình liềm (3) Bạch tạng (5) Máu khó đơng (6) Hội chứng Tơcnơ (4) Hội chứng Claiphentơ (7) Hội chứng Đao Những thể đột biến đột biến lệch bội? A (1), (3) (7) B (1), (3) (5) C (4), (6) (2) D (4), (6), (7) Đáp án D Những thể đột biến lệch bội (4), (6), (7) (1) đột biến cấu trúc NST (2),(3),(5) đột biến gen Câu 10: Pha sáng trình quang hợp pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng A liên kết hoá học ATP B liên kết hoá học ATP NADPH C liên kết hoá học NADPH D liên kết hoá học ATP, NADPH C6H12O6 Đáp án B Trong pha sáng, lượng ánh sáng tích luỹ dạng liên kết hố học ATP NADPH Câu 11: Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN gọi A gen B anticodon C mã di truyền D codon Đáp án A Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN gọi gen Câu 12: Nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác với nhân đôi ADN E coli về: (1) Chiều tổng hợp (2) Các enzim tham gia (3) Số lượng đơn vị nhân đôi (4) Nguyên tắc nhân đôi Phương án : A (1) (2) B (2) (4) C (2) (3) D (1) (3) Đáp án C Nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác với nhân đôi ADN E coli về: (2) Các enzim tham gia (3) Số lượng đơn vị nhân đôi Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 13: Khi nói mức phản ứng kiểu gen, phát biểu sau đúng? A Có thể xác định mức phản ứng kiểu gen dị hợp loài thực vật sinh sản hữu tính cách gieo hạt môi trường khác theo dõi đặc điểm chúng B Các cá thể lồi có kiểu gen khác nhau, sống mơi trường có mức phản ứng giống C Tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác gọi mức phản ứng kiểu gen D Mức phản ứng kiểu gen tập hợp phản ứng thể điều kiện môi trường biến đổi Đáp án C Phát biểu mức phản ứng là: C A sai, hạt dị hợp có kiểu gen khác nên sử dụng để xác định mức phản ứng B sai, mức phản ứng gen quy định nên cá thể có kiểu gen khác có mức phản ứng khác D sai, Mức phản ứng kiểu gen tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác gọi mức phản ứng kiểu gen Câu 14: Với n cặp gen dị hợp tử F1 di truyền độc lập số loại giao tử F1 bao nhiêu? A 1/2n B 2n C 3n D 4n Đáp án B Số loại giao tử 2n Câu 15: Lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu tính trạng bên bố mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, đời lai thu tỉ lệ 1: hai tính trạng di truyền theo qui luật sau đây? A Hoán vị gen B Phân li độc lập C Liên kết hoàn toàn D Tương tác gen Đáp án C Lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu tính trạng bên bố mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, đời lai thu tỉ lệ 1: hai tính trạng di truyền theo qui luật liên kết hoàn toàn gen quy định tính trạng gen đa hiệu: VD: liên kết hoàn toàn: AB ab AB ab AB ab    1 :1 AB ab ab ab ab ab Gen đa hiệu: AA × aa → Aa ×aa →1Aa:1aa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 16: Ở loài thực vật, cho hai chủng có hoa màu trắng lai với nhau, thu F1 100% hoa màu đỏ Cho F1 lai với có kiểu gen đồng hợp lặn, Fa phân li theo tỉ lệ hoa màu trắng : hoa màu đỏ Màu sắc hoa di truyền theo quy luật A Tương tác bổ sung B Tương tác át chế C Tương tác cộng gộp D Phân li Đáp án A Lai phân tích cho tỷ lệ trắng:1 đỏ tương tác bổ sung: A-B-: Đỏ; A-bb/aaB-/aabb: trắng P: AAbb × aaBB → AaBb × aabb → 1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb Câu 17: Phát biểu sau sai nói tượng liên kết gen A Liên kết gen đảm bảo di truyền bền vững nhóm gen quý có ý nghĩa trọng chọn giống B Số lượng nhóm gen liên kết loài thường số lượng nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể đơn bội lồi C Các gen nhiễm sắc thể di truyền tạo thành nhóm gen liên kết D Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm tăng xuất biến dị tổ hợp Đáp án D Phát biểu sai tượng liên kết gen là: D, liên kết hoàn toàn hạn chế xuất biến dị tổ hợp Câu 18: Hình mô tả tượng nhiều ribôxôm trượt phân tử mARN tham gia dịch mã Quan sát hình cho biết có nhận xét đúng? (I) Mỗi phân tử mARN thường dịch mã đồng thời số ribôxôm gọi pôliribôxôm (II) Ribơxơm tham gia vào q trình dịch mã xong tách thành tiểu đơn vị bé tiểu đơn vị lớn (III) Có nhiều loại chuỗi pơlipeptit khác hình thành (IV) Hiện tượng pơliribơxơm làm tăng suất tổng hợp prôtêin loại A B C D Đáp án C I ; II III sai, có loại chuỗi polipeptit hình thành IV Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 19: Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ bao nhiêu? A 1/6 B 1/8 C 1/4 D 1/16 Đáp án B Tỷ lệ giao tử 1 1   1  2 Câu 20: Tính trạng hình dạng hạt lúa gen có alen qui định trội lặn hồn tồn Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài Cho F1 tự thụ phấn F2 Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết số hạt dài tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ A 1/4 B 1/3 C 2/3 D 3/4 Đáp án B A- Hạt dài; a- hạt tròn P: AA × aa → Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa Trong số hạt dài có 1/3 AA tự thụ phấn cho hạt dài Câu 21: Các loài thân mềm sống nước có hình thức hơ hấp nào? A Hô hấp phổi B Hô hấp hệ thống ống khí C Hơ hấp mang D Hô hấp qua bề mặt thể Đáp án C Các lồi thân mềm sống nước hơ hấp mang Câu 22: Q trình phân giải kị khí phân giải hiếu khí có giai đoạn chung sau đây? A Tổng hợp Axêtyl – Co A B Chu trình crep C Chuỗi chuyền êlectron D Đường phân Đáp án D Q trình phân giải kị khí phân giải hiếu khí có giai đoạn chung đường phân Câu 23: Phát biểu sau nói NST giới tính động vật? A Cơ thể mang cặp NST giới tính XX gọi giới dị giao tử B NST giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng C NST giới tính khơng có tế bào sinh dưỡng D Hợp tử mang cặp NST giới tính XY phát triển thành thể đực Đáp án B Phát biểu B A sai, XX giới đồng giao tử C sai, NST giới tính có tất tế bào thể D sai, tuỳ loài mà XY đực hay Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 24: Rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể kì sau phân bào chế làm phát sinh đột biến A cấu trúc NST B đột biến gen C đa bội D lệch bội Đáp án D Rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể kì sau phân bào gây đột biến lệch bội Câu 25: Đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh, alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với b quy định hạt nhăn Hai cặp gen di truyền phân ly độc lập với Cho P: hạt vàng, nhăn lai với hạt xanh, trơn F1: hạt vàng, trơn; hạt xanh, trơn Kiểu gen P là: A Aabb × aaBB B Aabb × aaBb C AAbb × aaBb D AAbb × aaBB Đáp án A Aabb × aaBB → 1AaBb:1aaBb; KH: hạt vàng, trơn; hạt xanh, trơn Câu 26: Dạng đột biến ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể gen không mong muốn số giống trồng? A Đột biến lệch bội B Mất đoạn nhỏ C Đột biến gen D Chuyển đoạn nhỏ Đáp án B Người ta dùng đột biến đoạn nhỏ để loại bỏ gen không mong muốn số giống trồng Câu 27: Định luật phân ly độc lập góp phần giải thích tượng A Kiểu hình giống bố mẹ B Các gen phân li ngẫu nhiên giảm phân tổ hợp tự thụ tinh C Biến dị tổ hợp vô phong phú loài giao phối D Phân li độc lập nhiễm sắc thể Đáp án C Định luật phân ly độc lập góp phần giải thích tượng biến dị tổ hợp vơ phong phú lồi giao phối Câu 28: Một lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F1 toàn hoa hồng Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 25% hoa đỏ ; 50% hoa hồng ; 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, có kết luận đúng? (I) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình (II) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (III) Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng (IV) Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A B C D Đáp án D F1: 100% hoa hồng → trội khơng hồn tồn AA: Hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng I đúng, II III Sai, đời cho 100% hoa hồng IV Câu 29: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa tỉ lệ kiểu hình bắt gặp F1? (I) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (II) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (III) 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (IV) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Đáp án C Cây thân thấp hoa đỏ có kiểu gen aaBb aaBB Có trường hợp xảy ra: TH1: có kiểu gen aaBB → 100% Thân thấp hoa đỏ TH2: có kiểu gen aaBb → thân thấp hoa đỏ: thân thấp hoa vàng TH3: Cây có kiểu gen aaBb, có kiểu gen aaBB →5 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng TH4: có kiểu hình aaBB, có kiểu gen aaBb → 11 thân thấp, hoa đò : thân thấp, hoa vàng Câu 30: Phép lai tạo nhiều biến dị tổ hợp nhất? A AABbDd × AaBbDd B AaBbDd × AaBbDd C AabbDd × AaBbDD D AaBbDD × AABbDd Đáp án B P nhiều cặp gen dị hợp tạo nhiều biến dị tổ hợp Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 31: Ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép lai (P): AB D d AB D X X  X Y , thu F1 Trong tổng số ruồi F1, số ruồi ab ab thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm 1,25% Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F1 có 40 loại kiểu gen (2) Khoảng cách gen A gen B 20 cM (3) F1 có 52,5% số ruồi mang kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ (4) F1 có 10% số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng A B C D Đáp án C Phương pháp: Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Hoán vị gen bên cho loại kiểu gen Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Cách giải: Tỷ lệ thân xám, cánh cụt mắt trắng : A-bbXdY = 0,0125 → A-bb=0,0125:0,25 = 0,05 → ab/ab = 0,2 = 0,5× 0,4 →ab♀=0,4 = 1 f → f= 0,2 A-B- = 0,7; A-bb=aaB- =0,5; aabb=0,2 Xét phát biểu I sai , Số kiểu gen tối đa 7×4=28 II đúng, III đúng, tỷ lệ A-B-D- = 0,7 × 0,75 = 0,525 IV sai, tỷ lệ cá thể trội tính trạng là: A-bbD- + aaB-D- = 2× 0,05×0, 5=0,05 Câu 32: Phiên mã q trình tổng hợp nên phân tử A ARN B ADN C prôtêin D ADN ARN Đáp án A Phiên mã trình tổng hợp nên ARN Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 33: Một lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao hai gen không alen quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen thêm alen trội A hay B chiều cao tăng thêm 10 cm Khi trưởng thành, thấp lồi có chiều cao 100 cm Giao phấn (P) cao với thấp nhất, thu F1, cho F1 tự thụ phấn Biết đột biến xảy ra, theo lí thuyết, có chiều cao 120 cm F2 chiếm tỉ lệ A 25,0% B 6,25% C 37,5% D 50,0% Đáp án C Phương pháp: Cơng thức tính tỷ lệ kiểu gen có a alen trội Cna n số cặp gen dị hợp bố mẹ 2n Cách giải Cây cao có kiểu gen : AABB × aabb thấp F1 : AaBb × AaBb C42 Cây có chiều cao 120cm F2 mang alen trội chiếm tỷ lệ :  0,375 Câu 34: Trong đặc điểm sau bề mặt trao đổi khí (1) diện tích bề mặt lớn (2) mỏng ln ẩm ướt (4) có sắc tố hơ hấp (5) dày ln ẩm ướt (3) có nhiều mao mạch Hiệu trao đổi khí liên quan đến đặc điểm ? A (1), (2), (3), (4) B (1), (2), (3) C (1), (4), (5) D (1), (3), (5) Đáp án A Hiệu trao đổi khí liên quan tới (1), (2), (3), (4) (5) sai, bề mặt trao đổi khí phải mỏng Câu 35: Kết luận sau sai nói đột biến nhiễm sắc thể? A Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể làm không làm tăng số lượng nhiễm sắc thể B Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN nhiễm sắc thể C Sử dụng đột biến đoạn xác định vị trí gen nhiễm sắc thể D Trao đổi chéo không cân nhiễm sắc thể khác nguồn gây nên đột biến lặp đoạn đoạn Đáp án D Phát biểu sai đột biến NST D, trao đổi chéo không cân nhiễm sắc thể nguồn gây nên đột biến lặp đoạn đoạn Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 36: Quả cà chua, tính trạng màu sắc hình dạng quả, tính trạng gen có alen quy định Đem chủng đỏ, tròn vàng, bầu dục lai với thu F1 100% đỏ, tròn Cho F1 lai với F2 thấy xuất kiểu hình đỏ, bầu dục chiếm 9% Nhận xét sau đúng: (1) Hoán vị gen với f = 36% (2) Hoán vị gen với f = 48% (3) Hoán vị gen với f = 20% (4) Hoán vị gen với f = 40% A (1) (3) B (1) (2) C (3) (4) D (1) Đáp án A Phương pháp : Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Cách giải : Quả đỏ bầu dục chiếm 9% → vàng bầu dục (aabb) = 16% = 0.32ab×0,5ab = 0,4ab×0,4 ab Trường hợp 0.32ab×0,5ab →( hốn vị bên) 0.32ab > 0,25 → ab giao tử liên kết , → Hoán vị với tần số (0,5 – 0,32)×2 = 36% Trường hợp 0,4ab×0,4 ab → hốn vị hai bên với tần số , ab giao tử liên kết → Tần số hoán vị (0,5 – 0,4 )×2 = 0.2 = 20% Câu 37: Một lồi thú, cho đực mắt trắng, dài giao phối với mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu F1 có 100% mắt đỏ, ngắn Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có: 50% cá thể mắt đỏ, ngắn; 21% cá thể đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài Biết cặp tính trạng cặp gen quy định khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F2 có loại kiểu gen II Q trình giảm phân thể xảy hoán vị gen với tần số 16% III Lấy ngẫu nhiên cá thể F2, xác suất thu cá thể chủng 20% IV Nếu cho cá thể F1 lai phân tích thu Fa có cá thể đực mắt đỏ, dài chiếm 4% A B C D Đáp án B Phương pháp: Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Ở thú XX cái; XY đực Cách giải: Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Ta thấy F2 có kiểu hình giới khác tính trạng → cặp gen nằm vùng không tương đồng NST X F1: 100% mắt đỏ, đuôi ngắn →P chủng, hai tính trạng trội hoàn toàn Quy ước gen: A- mắt đỏ; a – mắt trắng B- đuôi ngắn; b – đuôi dài P: ♂ X baY × ♀ X BA X BA → F1: X BAY : X BA X ba Ở giới đực F2 có loại kiểu hình → có HVG cái, Tỷ lệ kiểu gen giới đực F2: 0,42:0,42:0,08:0,08 → tỷ lệ giao tử F1: 0, 42 X BA : 0, 42 X ba : 0,08 X Ba : 0,08 X bA → f = 16% Cho F1 × F1: X BAY  X BA X ba   0, 42 X BA : 0, 42 X ba : 0,08 X Ba : 0,08 X bA    X BA : Y  Xét phát biểu: (1) (2) (3) sai, 42% (4) đúng, cho cá thể F1 lai phân tích: X BA X ba  X baY  X bAY  0,08  0,5  0,04 Câu 38: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Biết thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 hoa đỏ : hoa trắng? A AAAa × AAAa B AAaa × Aaaa C Aaaa × Aaaa D AAaa × AAaa Đáp án D Cây hoa trắng chiếm 1/36 = (1/6)2 → P: AAaa × AAaa AAaa → 1AA:4Aa:1aa Câu 39: Một opêron Lac E coli, mơi trường khơng có lactơzơ enzim chuyển hóa lactơzơ tạo Một học sinh đưa số giải thích cho tượng sau: (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN pơlimeraza bám vào để khởi động trình phiên mã (2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên khơng tạo protein ức chế (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết với protein ức chế (4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả biểu gen Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Những giải thích là: A (2) (4) B (1) (3) C (3) (4) D (2) (3) Đáp án D Các giải thích (2),(3) (1) sai, P bị bất hoạt enzyme ARN pôlimeraza bám vào → không dịch mã (4) sai, đột biến gen cấu trúc không ảnh hưởng tới gen điều hoà, protein ức chế bám vào O → không dịch mã Câu 40: Cho thông tin sau đây: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN q trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron, nối êxon lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin trình phiên mã dịch mã với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ là: A (1) (4) B (3) (4) C (2) (4) D (2) (3) Đáp án D Các thông tin dịch mã : (2) (3) (1) sai, sau hình thành mARN cần gắn mũ,vận chuyển tế bào chất, … sau tha gia dịch mã (4) sai, tế bào nhân sơ khơng có q trình Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... trung tính thể đột biến Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... (5) – (1) – (3) Đáp án A Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... AA × aa → Aa ×aa →1Aa:1aa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (27) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (27)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay