ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (25)

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 08 Thầy Đinh Đức Hiền THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 1-B 2-B 3-C 4-A 5-C 6-C 7-A 8-D 9-C 10-A 11-C 12-D 13-B 14-B 15-A 16-B 17-B 18-D 19-A 20-A 21-B 22-C 23-C 24-A 25-A 26-D 27-D 28-A 29-C 30-D 31-B 32-B 33-B 34-C 35-A 36-B 37-C 38-D 39-A 40-C Câu 6: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: : : : 1? A AaBbDd × aabbDd B AabbDd × aaBbDd C AabbDd × aabbDd D AaBbdd × AAbbDd Đáp án C : : : = (3 :1)(1 :1)1 → Phép lai phù hợp C Câu 8: Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa, Tần số alen A A 0,5 B 0,6 C 0,3 D 0,4 Đáp án D Cấu trúc di truyền quần thể là: 0,16AA:0,48Aa:0,36aa Tần số alen A = 0,4 Câu 11: Ở người, alen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh Nếu khơng có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng sau sinh có người mắt đen, có người mắt xanh? A aa × aa B AA × Aa C Aa × aa D aa × AA Đáp án C Để sinh có mắt đen mắt xanh họ phải có alen a, người có alen A Câu 14: Ở ruồi giấm, nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n= Số nhóm gen liên kết lồi A B C D Đáp án B Số nhóm gen liên kết lồi n = Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 15: Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến chuyển đoạn hai NST tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết (2) Đột biến đảo đoạn chuyển đoạn NST làm thay đổi trật tự xếp gen NST, không làm thay đổi số lượng thành phần gen nhóm gen liên kết (3) Đột biến chuyển đoạn xảy NST hai NST không tương đồng (4) Chuyển đoạn hai NST khơng tương đồng làm thay đổi hình thái NST A B C D Đáp án A Các phát biểu : (2),(3),(4) Ý (1) sai, đột biến chuyển đoạn hai NST tương đồng khơng làm thay đổi nhóm gen liên kết Câu 18: Một lồi thực vật có NST lưỡng bội 2n = 14 Số loại thể kép (2n-1-1) tối đa có lồi A B 42 C 14 D 21 Đáp án D Số cặp NST 7, số thể kép tối đa C72 = 21 Câu 22: Phân tích vật chất di truyền chủng vi sinh vật gây bệnh thu kết sau: Chủng gây Loại nucleotit (tỉ lệ %) bệnh A T U G X Số 10 10 40 40 Số 20 30 20 30 Số 22 22 26 30 Số 35 35 18 12 Kết luận sau không đúng? A Vật chất di truyền chủng số ADN mạch kép B Vật chất di truyền chủng số ADN mạch đơn C Vật chất di truyền chủng số ARN mạch kép D Vật chất di truyền chủng số ADN mạch đơn Đáp án C Nếu có T → ADN ; có U → ARN Nếu G=X; A=T A=U → Mạch kép ; lại mạch đơn Chủng gây Loại nucleotit (tỉ lệ %) bệnh A T U G X Loại VCDT Số 10 10 40 40 ADN kép Số 20 30 20 30 ADN đơn Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Số 22 22 26 30 ARN đơn Số 35 35 18 12 ARN đơn C sai Câu 23: Cho nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (2) Giao phối ngẫu nhiên (5) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (6) Di-nhập gen Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A (3), (4), (5), (6) B (1), (3), (5), (6) C (1), (4), (5), (6) D (1), (3), (4), (5) Đáp án C Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (1), (4), (5), (6) Câu 24: Dạng đột biến gen sau làm cho số liên kết hiđrô gen tăng thêm liên kết? A Thay cặp (A - T) cặp (G – X) B Thêm cặp (A – T) C Mất cặp (A – T) D Thay cặp (G – X) cặp (A – T) Đáp án A Thay cặp (A - T) cặp (G – X) làm tăng liên kết hidro B : Tăng C : giảm D : giảm Câu 25: Ở người, tính trạng nhóm máu gen I nằm NST thường quy định Gen I có alen IA, IB, IO, IA IB trội so với IO khơng trội so với Người có kiểu gen IAIA IAIO có nhóm máu A; kiểu gen IBIB IBIO có nhóm máu B; kiểu gen IAIB có nhóm máu AB; kiểu gen IOIO có nhóm máu O Cho sơ đồ phả hệ: Biết không xảy đột biến, người số 11 có bố mang nhóm máu Cho phát biểu: (1) Biết xác kiểu gen người (2) Xác suất sinh có máu O cặp – 1/24 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (3) Xác suất sinh có máu A cặp – 1/8 (4) Xác suất sinh có máu B cặp 10 – 11 3/4 Theo lí thuyết, có phát biểu đúng? A B C D Đáp án A IBIO IBIO IOIO IAIB IAIO IAIB 10 11 IBIO IBIO (1) (2) đúng, (3) (4):1IBIB : 2IBIO 5: IAIB (6) IAIO (7) IAIB ↔ (2IB:1IO) (8) 2IBIB : 1IBIO ↔ 5IB : 1IO (9) : 1IAIA : 1IAIO ↔3IA : 1IO XS sinh nhóm máu O: 1/6  1/4 = 1/24 XS sinh nhóm máu A: 1/6  3/4 = 1/8 (4) Câu 26: Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen : 0, AB De AB De Cho gen : 0,8 aB De aB de quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F5 có tối đa loại kiểu gen (2) Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử cặp gen (3) Ở F3, có số đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160 (4) Trong số mang kiểu hình trội tính trạng F4, số đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85 A B C D Đáp án D Xét cặp NST số mang cặp gen Aa Bb : sau hệ tự thụ : AB AB aB :2 :1 AB aB aB Như sau n hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen quần thể : (1  / 2n ) AB AB (1  / 2n ) aB : : AB 2n aB aB  De De de  Xét cặp NST số mang cặp gen Dd Ee : sau hệ tự thụ 1 :2 :1  de de   De Như sau n hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen quần thể : (1  / 2n ) De De (1  / 2n ) de : : De 2n de de Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Kiểu gen AB De  AB AB aB  De tự thụ phấn cho kiểu gen  ; ;  aB De  AB aB aB  De Kiểu gen AB De  AB AB aB  De De de  tự thụ phấn cho kiểu gen  ; ; ; ;   aB de  AB aB aB  De de de  (1) đúng, số kiểu gen tối đa (2) sai, cá thể dị hợp cặp gen có kiểu gen AB De 1  0,8    0, 05 aB de 2 (3) sai, Ở F3, đồng hợp tử lặn cặp gen :   / 23  / 23  / 23  / 23  63 aB De AB de aB De  / 23    0,    0,8       aB De AB de aB De 2 2   160 (4) đúng, trội tính trạng có:  (1  / 24 ) aB  De  (1  / 24 ) aB  (1  / 24 ) de   AB AB  De  AB AB  De De  ;  ; ;  0,8  1   1 1        0,  1  aB  De aB  de   AB aB  De  AB aB  De de    Tỷ lệ trội tính trạng đồng hợp tử : AB De AB De (1  / 24 ) AB De (1  / 24 ) AB (1  / 24 ) De 69   0,  1  0,8    AB De AB De AB De AB De 256 Vậy tỷ lệ cần tính : 69/85 Câu 27: Ở lồi thực vật, xét hai cặp gen Aa Bb quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa hình dạng Cho chủng hoa đỏ, tròn lai với chủng hoa vàng, bầu dục thu F1 có 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 lai với nhau, F2 thu 2400 thuộc loại kiểu hình khác nhau, có 216 hoa đỏ, bầu dục, Cho nhận xét sau: (1) Nếu hoán vị gen xảy bên F1 F2 có loại kiểu gen (2) Ở F2 ln có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) F2 ln có 16 kiểu tổ hợp giao tử (4) Ở hệ F1, hoán vị gen xảy thể đực tần số hốn vị gen thể đực 18% Có nhận xét đúng? A B C D Đáp án D F1 : 100% hoa đỏ tròn → hai tính trạng tính trạng trội hoàn toàn A- hoa đỏ ; a- hoa trắng ; B- tròn ; b- bầu dục Tỷ lệ hoa đỏ bầu dục (A-bb) =0,09 ≠ 3/16 → hai gen liên kết khơng hồn tồn aabb =0,25 – 0,09 = 0,16 = 0,42 = 0,32×0,5 → HVG bên với f = 36% bên với f = 20% (1) (2) sai, Có kiểu gen quy định hoa đỏ, tròn (3) sai, có tối đa 10 kiểu tổ hợp giao tử Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (4) sai, Câu 28: Ở quần thể, cấu trúc di truyền hệ liên tiếp sau: F1: 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa F2: 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa F3: 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa F4: 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Giao phối không ngẫu nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên C Đột biến gen D Giao phối ngẫu nhiên Đáp án A Tần số alen F1: A=0,4; F4:0,4 → Tần số alen không thay đổi Tỷ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp tăng → chịu tác động giao phối không ngẫu nhiên Câu 29: Theo dõi di truyền hai cặp tính trạng quy định cặp gen di truyền trội hồn tồn Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb kiểu gen P tần số hoán vị gen A AB AB ; hoán vị gen bên với f = 25%  ab ab B Ab Ab  ; f  8, 65% aB aB C AB Ab  ; f  25% ab ab D Ab Ab  ; f  37,5% aB ab Đáp án C Ta thấy (A-B-) - aabb = 4/16 ≠0,5 → P không dị hợp cặp gen → loại A,B Phương án C: aabb = 0,5× (1-f)/2 = 0,1875 → TM Phương án D: aabb = 0,5× (f/2) = 3/32 → khơng TM Câu 30: Trong q trình nhân đơi phân tử ADN sinh vật nhân thực có đơn vị tái giống Trên chạc chữ Y đơn vị tái bản, người ta thấy có 14 đoạn Okazaki Tính đến thời điểm quan sát, số đoạn ARN mồi tổng hợp cho trình nhân đôi ADN A 128 B 112 C 120 D 240 Đáp án D Số đoạn mồi = 8× (14×2 +2)=240 Câu 31: Một đoạn mạch bổ sung gen có trình tự nuclêơtit sau: 5’…GXT XTT AAA GXT…3’ Biết ba mã hóa axit amin GXU: Ala, AAA: Lys, XUU: Leu Trình tự axit amin chuỗi pôlipeptit tổng hợp từ đoạn gen A – Leu – Ala – Lys – Ala – B – Ala – Leu – Lys – Ala – C – Lys – Ala – Leu – Ala – D – Leu – Lys – Ala – Ala – Đáp án B Mạch bổ sung : 5’…GXT XTT AAA GXT…3’ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Mạch mã gốc : 3’ …XGA GAA TTT XGA…5’ Mạch mARN : 5’…GXU XUU AAA GXU…3’ Trình tự a.a : – Ala – Leu – Lys – Ala – Câu 32: Ở loài động vật, cặp tính trạng màu thân màu mắt cặp gen quy định Cho đực (XY) thân đen, mắt trắng chủng lai với (XX) thân xám, mắt đỏ chủng F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% thân xám, mắt đỏ : 20% đực thân xám, mắt đỏ : 20% đực thân đen, mắt trắng : 5% đực thân xám, mắt trắng : 5% đực thân đen, mắt đỏ Tần số hoán vị gen cá thể F1 A 40% B 20% C 30% D 10% Đáp án B Ta thấy phân ly tính trạng giới khác → hai gen nằm NST X Quy ước gen : A- thân xám ; a- thân đen ; B- Mắt đỏ; b- mắt trắng P : X BA X BA  X baY  F1 : X BA X ba  X BAY Tỷ lệ đực thân xám mắt trắng : X bAY  0,05  X bA  0,1  f  20% Câu 33: Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet Alen A có 2400 liên kết hiđrơ; alen a có 2300 liên kết hiđrơ Do đột biến lệch bội xuất thể ba (2n+1) có số nuclêôtit gen T = 1000 G = 1700 Kiểu gen thể lệch bội A AAA B AAa C aaa D Aaa Đáp án B Hai gen có chiều dài 0,306 micromet →tổng số nucleotit N 2L  1800 3, 2 A  2G  1800  A  T  300  Xét gen A:  2 A  3G  2400 G  X  600 2 A  2G  1800  A  T  400  ; Xét gen a:  2 A  3G  2300 G  X  500 Thể ba có 1000T ; 1700G → Kiểu gen thể ba AAa Câu 34: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D,d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Kiểu gen P AA Bd bD  aa Bd bD (2) F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 16% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (3) F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép (4) F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 10,25% A B C D Đáp án C Tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ/ hoa trắng = 9/7 → cặp gen tương tác bổ sung Quy ước gen: A-B-: Hoa đỏ; A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng D- cánh kép; d- cánh đơn Nếu cặp gen PLĐL tỷ lệ kiểu hình phải (9:7)(3:1)≠ đề cho → gen quy định màu sắc nằm cặp NST với gen quy định cấu trúc cánh Giả sử cặp gen Bb Dd nằm cặp NST tương đồng Tỷ lệ hoa đỏ, cánh kép: A-B-D-=0,495 →B-D-=0,495:0,75 =0,66 →bbdd=0,16; B-dd=bbD-= 0,09 → F1: Aa BD BD BD bd  Aa ; f  0,  P : AA  aa bd bd BD bd I sai II sai , tỷ lệ hoa đỏ cánh kép dị hợp cặp gen là: Aa BD BD BD  AA  AA  0,5  0, 42    0, 25  0,  0,1  0,12 BD bD Bd III đúng, số kiểu gen kiểu hình hoa trắng cánh kép là: (A-bbD-; aaB-D-;aabbD-) = 4+5+2 =11; cặp gen Dd Bb nằm cặp NST tương đồng nên aaB-D- có kiểu gen IV sai, tỷ lệ hoa trắng cánh đơn chủng: AA bd Bd bd  aa  aa  0, 25   0, 42  0,12  0, 44   8, 25% bd Bd bd Câu 35: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính × có alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Lai ruồi mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng Cho F1 giao phối tự với thu F2 Cho phát biểu sau ruồi hệ F2, có phát biểu đúng? (1) Trong tổng số ruồi F2, ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25% (2) Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ phần ba ruồi đực mắt trắng (3) Số ruồi mắt trắng 50% số ruồi đực mắt trắng (4) Ruồi mắt đỏ chủng 25% ruồi mắt đỏ không chủng A B C D Đáp án A F1 phân ly theo tỷ lệ 1:1 → ruồi mắt đỏ dị hợp tử, kiểu gen P là: XAXa × XaY → XAXa : XaY: XaXa : XAY Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Ruồi F1 giao phối tự với ta được: (XAXa: XaXa)( XaY : XAY) ↔ (1XA :3Xa)( 1XA :1Xa:2Y) Xét phát biểu: (1) ruồi mắt đỏ chiếm tỷ lệ: 1     31, 25% → (1) 4 (2) Đúng, ruồi đực mắt đỏ 1/3 ruồi đực mắt trắng (3) số ruồi mắt trắng 3  , ruồi đực mắt trắng:  → (3) 4 (4) ruồi mắt đỏ chủng chiếm: 1   0, 0625 ; ruồi mắt đỏ không chủng: 4 1     0, 25 → (4) 4 4 Câu 36: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai gen trội A B quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A B quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng Gen A B có tác động gây chết giai đoạn phôi trạng thái đồng hợp tử trội AABB, Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Trong lồi có tối đa loại kiểu gen kiểu hình hoa vàng (2) Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 8:6:1 (3) Cho dị hợp cặp gen giao phấn với hoa trắng thu F1 có 25% số hoa đỏ (4) Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F1 thu chủng với xác suất 1/3 A B C D Đáp án B (1) Đúng: AAbb;Aabb; aaBB; aaBb (2) đúng, AABB bị chết nên kiểu hình đời sau 8:6:1 (3) đúng, AaBb × aabb → 1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb (trắng) (4) đúng, tỷ lệ hoa vàng đời sau: 1AAbb:2AaBB:1aaBB:1aaBb xác suất thu chủng số hoa vàng là: 1/3 Câu 37: Một gen có chiều dài 408nm có 3100 liên kết hiđrơ Sau xử lí 5-BU thành cơng số nuclêôtit loại gen đột biến A A = T = 500; G = X = 700 B A = T = 503; G = X = 697 C A = T = 499; G = X = 701 D A = T = 501; G = X = 699 Đáp án C Tổng số nucleotit gen là: N  2L  2400 3, Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích 2A  2G  2400  A  T  500 Ta có hệ phương trình:   2A  3G  3100 G  X  700 Xử lý 5BU gây đột biến thay cặp A-T cặp G-X Gen đột biến có: A = T = 499; G = X = 701 Câu 38: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen có alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Thực hai phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cây hoa tím lai với hoa đỏ (P), thu F1 có tỉ lệ hoa tím : hoa đỏ: hoa vàng - Phép lai 2: Cây hoa vàng lai với hoa hồng (P), thu F1 có tỉ lệ hoa vàng : hoa hồng : hoa trắng Biết không xảy đột biến, khơng xét đến vai trò bố mẹ phép lai Cho cá thể lai với nhau, thu đời có kiểu hình hoa vàng Tính theo lí thuyết, có tối đa sơ đồ lai thỏa mãn? A 45 B 65 C 60 D 50 Từ phép lai ta suy : tím > đỏ> vàng Từ phép lai ta suy : vàng> hồng> trắng →tím (a1) > đỏ(a2) > vàng(a3) > hồng(a4) > trắng(a5) : Số kiểu gen tối đa C52   15 ; Số kiểu gen loại kiểu hình : tím : ; đỏ :4 ; vàng : ; hồng :2 ; trắng :1 ; số kiểu gen khơng có a3: C42   10 Số phép lai tối đa : C152  15  120 Các phép lai không mang alen a3 chắn khơng tạo kiểu hình hoa vàng : C102  10  55 Còn trường hợp phép lai khơng có a3 có a3 mà khơng tạo kiểu hình hoa vàng : Cùng màu Tím Đỏ Vàng (a1a1/a1a2  a1a3) (a2a2  a2a3) Tím  đỏ: a1a1/a1a2  a1a1/a1a2 → phép lai Khác màu Tím  vàng: a1a1/a1a2  a3a3/a3a4/a3a5→ phép lai Đỏ  vàng: a2a2  a3a3/a3a4/a3a5 → phép lai → có 15 phép lai có a3 mà khơng tạo kiểu hình hoa vàng Vậy số phép lai thoả mãn 120 – 55 – 15 = 50 Câu 39: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh cho kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ A 27/64 B 9/64 C 27/256 D 81/256 Đáp án A Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh cho đời có kiểu hình mang tính trạng 3 27 lặn, tính trạng trội chiếm tỉ lệ C      4 64 Câu 40: Ở loài động vật, trình giảm phân thể đực mang kiểu gen AABbDd có 20% tế bào bị rối loạn không phân li cặp NST mang cặp gen Bb giảm phân I, giảm phân II bình thường, cặp NST khác phân li bình thường Kết tạo giao tử Abd chiếm tỉ lệ A 12,5% B 80% C 20% D 25% Đáp án C Sẽ có 80% tế bào giảm phân bình thường tạo 40%b Tỷ lệ giao tử Abd = 1×0,4×0,5= 20% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... người (2) Xác suất sinh có máu O cặp – 1/24 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi... có tối đa 10 kiểu tổ hợp giao tử Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page :... 2n ) de : : De 2n de de Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (25) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (25)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay