ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH MỚI 2019 (24)

10 0 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 06 Thầy Đinh Đức Hiền ĐÁP ÁN ĐỀ THI 1-B 2-C 3-D 4-A 5-B 6-D 7-B 8-B 9-C 10-A 11-C 12-C 13-A 14-B 15-B 16-D 17-A 18-A 19-C 20-B 21-D 22-B 23-C 24-A 25-D 26-B 27-C 28-B 29-B 30-A 31-D 32-D 33-A 34-B 35-C 36-C 37-C 38-B 39-A 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 2: Trong nhận định sau alen đột biến trạng thái lặn phát sinh giảm phân, có nhận định ? I Có thể tổ hợp với alen trội tạo thể đột biến II Có thể phát tán quần thể nhờ q trình giao phối III Khơng biểu kiểu hình IV Được nhân lên số mô thể biểu kiểu hình phần thể A B C D Đáp án C Xét phát biểu : I sai, gen lặn trạng thái dị hợp khơng biểu kiểu hình nên khơng coi thể đột biến II III sai, biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp IV sai, phát sinh giảm phân nên tất tế bào chứa alen đột biến Câu 3: Cơ quan quan tương đồng? A Chân chuột chũi chân dế chũi B Gai xương rồng gai hoa hồng C Mang cá mang tôm D Tay người vây cá voi Đáp án D Cơ quan tương đồng: Là quan có nguồn gốc chúng có chức khác A sai, chân chuột chũi hình thành từ phơi giữa, chân dế chũi hình thành từ phơi ngồi B sai, gai xương rồng lá; gai hoa hồng biểu bì C sai Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 4: Ở người, bệnh mù màu quy định gen lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Bố mẹ không bị bệnh mù màu Họ có trai đau lòng bị bệnh mù màu Xác suất để họ sinh đứa thứ hai gái không bị bệnh mù màu A 50% B 100% C 25% D 75% Đáp án A Người trai bị mù màu có kiểu gen XaY → Nhận Xa từ mẹ → kiểu gen P: XAXa × XAY Xác suất họ sinh đứa thứ gái không bị mù màu 1/2 (Vì xác suất sinh gái 1/2) Câu 6: Trường hợp khơng có hốn vị gen, gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1? A Ab aB  ab ab B AB AB  ab ab C AB AB  ab AB D Ab Ab  aB aB Đáp án D Xét phép lai: A : Cho tỷ lệ kiểu hình 1:1:1:1 B: 3:1 C: D: 1:2:1 Câu 9: Một gen có khối lượng 540000 đơn vị cacbon có 2320 liên kết hiđrơ Số lượng loại nuclêôtit gen : A A = T = 520, G = X = 380 B A = T = 360, G = X = 540 C A = T = 380, G = X = 520 D A = T = 540, G = X = 360 Đáp án C Số nucleotit gen N  M  1800 nucleotit 300 2 A  2G  1800  A  T  380 Ta có hệ phương trình:   2 A  3G  2320 G  X  520 Câu 10: Kiểu phân bố thường xuất quần thể sống điều kiện môi trường đồng nhất? A Phân bố phân bố ngẫu nhiên B Phân bố ngẫu nhiên phân bố theo nhóm, C Phân bố theo nhóm D Phân bố phân bố theo nhóm Đáp án A Trong điều kiện môi trường đồng + Nếu cá thể cạnh tranh gay gắt → phân bố + Nếu cá thể không cạnh tranh gay gắt → phân bố ngẫu nhiên Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 12: Hệ mạch thú có đặc điểm số đặc điểm đây? I Máu động mạch chủ giàu O2 II Máu động mạch phổi nghèo CO2 III Máu tĩnh mạch chủ giàu O2 IV Máu tĩnh mạch phổi giàu O2 A B C D Đáp án C Xét phát biểu: I,IV III sai, máu tĩnh mạch chủ nghèo oxi II sai, máu động mạch phổi giàu CO2 Câu 14: Trong đặc điểm sau có đặc điểm đặc trưng cho lồi có tốc độ tăng trưởng quần thể chậm I Kích thước thể lớn II Tuổi thọ cao III Tuổi sinh sản lần đầu đến sớm IV Dễ bị ảnh hưởng nhân tố sinh thái vô sinh môi trường A B C D Đáp án B Đặc điểm lồi có tốc độ tăng trưởng quần thể chậm là: I,II III sai, tuổi sinh sản lần đầu đến muộn; IV sai, bị ảnh hưởng nhân tố sinh thái vô sinh môi trường bị ảnh hưởng nhiều thể có sức sống Câu 16: Trong khu vực địa lí thường có hình thành lồi đường sinh thái Đặc điểm trình là: A Chỉ xảy thực vật mà không xảy động vật B Sự hình thành lồi ln xảy nhanh chóng tự nhiên C Khơng có tham gia nhân tố tiến hóa D Có tích lũy đột biến nhỏ q trình tiến hóa Đáp án D A sai xảy ĐV thực vật B sai, hình thành lồi diễn chậm chạp C sai, có tham gia nhân tố tiến hóa Câu 20: Khi ăn mặn, thể có hoạt động điều tiết số hoạt động đây: I Tăng tái hấp thu nước ống thận, II Tăng lượng nước tiểu xuất III Tăng tiết hoocmôn ADH thùy sau tuyến yên IV Co động mạch thận A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án B Khi ăn mặn, thể có xu hướng giữ lại nước thể hoạt động xảy là: I,III (ADH hormone chống niệu) ,IV ( làm cho lượng máu tới thận giảm) Câu 24: Khi nói thể đa bội lẻ, có phát biểu số phát biểu sau ? I số NST tế bào sinh dưỡng thường số lẻ II Hầu khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường III Có hàm lượng ADN tăng gấp số nguyên lần so với thể lưỡng bội IV Được ứng dụng để tạo giống khơng hạt V Khơng có khả sinh sản hữu tính nên khơng hình thành lồi A B C D Đáp án A Xét phát biểu : I sai, số NST tế bào bội số lẻ NST đơn bội II đúng, trình giảm phân hình thành giao tử khơng binh thường III sai, đa bội lẻ nên không tăng gấp số nguyên lần (VD 3n so với 2n tăng 1,5 lần) IV Đúng, đa bội lẻ thường khơng có hạt V Sai, cần cách ly sinh sản với lồi lưỡng bội hình thành lồi Câu 25: Dấu hiệu sau phân biệt khác hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo A Hệ sinh thái tự nhiên có chu trình tuần hồn lượng khép kín hệ sinh thái nhân tạo khơng B Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng loài cao hệ sinh thái tự nhiên C hệ sinh thái tự nhiên thuờng có suất sinh học cao hệ sinh thái nhân tạo D Hệ sinh thái tự nhiên thường ổn định, bền vững hệ sinh thái nhân tạo Đáp án D A sai hệ sinh thái tự nhiên nhân tạo có chu trình tuần hồn lượng khơng khép kín B sai HST nhân tạo đa dạng loài HST tự nhiên C sai HST tự nhiên có suất thấp HST nhân tạo Câu 27: Trong số thành tựu sau đây, có thành tựu ứng dụng công nghệ tế bào? I Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt II Tạo đực có kiểu gen giống hệt III Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin nguời IV Tạo lai khác loài V Tạo giống dâu tằm tứ bội tứ giống dâu tằm lưỡng bội VI Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án C Thành tựu công nghệ tế bào : II,V, VI I,III ứng dụng công nghệ gen V ứng dụng lai giống Câu 28: Cho tập hợp cá thể sau: I Một đàn sói sống rừng II Một lồng gà bán ngồi chợ III Đàn cá rơ phi đơn tính sống ao IV Các ong thợ lấy mật vườn hoa V Một rừng Có tập hợp cá thể sinh vật quần thể? A B C D Đáp án B Quần thể sinh vật - Là nhóm cá thể lồi, sinh sống khoảng khơng gian xác định, vào thời gian định, có khả sinh sản tạo thành hệ I quần thể sinh vật, Câu 31: Mã di truyền có tính thối hóa A số loại axit amin nhiều số loại nuclêôtit B số loại mã truyền nhiều số loại nuclêôtit C số loại axit amin nhiều số loại mã di truyền D Số loại mã di truyền nhiều số loại axit amin Đáp án D Mã di truyền có tính thối hóa : nhiều ba tham gia mã hóa axit amin Là số loại mã di truyền (64) nhiều số loại axit amin (20) Câu 32: Ở ruồi giấm, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Phép lai : Ab d AB D d X EY  X e X e tạo F1 aB ab Trong kết luận sau có kết luận ? I Đời F1 có số loại kiểu gen tối đa 40 II Số cá thể mang tính trạng trội F1 chiếm 12,5% III Số cá thể đực mang tính trạng lặn F1 chiếm 6,25% IV F1 có loại kiểu hình A B C D Đáp án D P: Ab d AB D d X EY  X e X e , không tạo kiểu gen ab/ab → A-B- = 0,5 ; aB ab Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Xét phát biểu I sai, số kiểu gen tối đa 4×7 = 28 II, A-B-D-E = 0,5 ×0,5XdE × 0,5 XDe =12,5% → II III, cá thể đực lặn tính trạng =0% ( ab/ab = 0) → III sai IV, P : Ab d AB D d X EY  X e X e  phép lai cặp NST thường cho kiểu hình ; cặp NST giới tính cho kiểu hình aB ab giới → giới có kiểu hình → IV Câu 33: Ở lồi thực vật lưỡng bội alen A1 quy định hoa đỏ Alen A2 quy định hoa hồng, A3 quy định hoa vàng, A4 quy định hoa trắng Các alen trội hoàn toàn theo thứ tự A1 > A2 > A3 > A4 dự đốn sau có dự đốn đúng? I lai hoa đỏ với hoa vàng cho loại kiểu hình II lai hoa hồng với hoa vàng cho F1 có tỷ lệ: hồng :1 vàng: trắng III Lai hoa hồng với hoa trắng cho F1 khơng có hoa trắng IV Lai hoa đỏ với hoa vàng cho F1 có tỷ lệ hoa vàng nhiều 25% A B C D Đáp án A I sai, cho tối đa kiểu hình: VD cho kiểu hình hoa trắng thể P phải dị hợp mang alen A4: A1A4 × A3A4 → Khơng thể hoa hồng II đúng, phép lai: A2A4 × A3A4 → 2A2- (hồng): 1A3A4: 1A4A4 III đúng, trường hợp hoa hồng không mang alen A4: VD: A2A3 / A2A2 IV sai, tối đa 50% phép lai A1A3 ×A3A3 → 1A1A3 :1 A3A3 Câu 34: Ở quần thể ngẫu phối cân di truyền có tần số alen A 0,3; b 0,2 Biết gen phân li độc lập, alen trội trội khơng hồn tồn, có nhận định nhận định sau quần thể này: I có loại kiểu hinh II có loại kiểu gen III Kiểu gen AaBb có tỉ lệ lớn IV Kiểu gen AABb khơng phải kiểu gen có tỉ lệ nhỏ A B C D Đáp án B Cấu trúc di truyền quần thể là: (0,09AA:0,42Aa:0,49aa)(0,64BB:0,32Bb: 0,04bb) I sai, II có ×3 =9 kiểu hình III sai, kiểu gen aaBB có tỷ lệ lớn IV đúng, kiểu gen có tỷ lệ nhỏ AAbb Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 35: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội lả trội hồn tồn, q trình tạo giao tử bên diễn Tiến hành phép lai P : AB AB Dd  dd , tổng số cá thẻ thu F1 số cá có ab ab kiểu hình trội ba tính trạng chiếm tỉ lệ 35,125% Biết khơng có đột biến, số nhận định sau, có nhận định hệ F1: I Có tối đa 30 loại kiểu gen II Có cá thề đồng hợp trội tính trạng III Số cá thể mang tính trạng lặn chiếm tỷ lệ 20,25% IV Số cá thể mang tính trạng trội ba tính trạng chiếm tỷ lệ 14,875% A B C D Đáp án C Tỷ lệ trội tính trạng (A-B-D-) = 0,35125 → A-B- =0,7025 → aabb =0,2025; A-bb/aaB- =0,0475; aabb = 0,2025 →ab = 0,45 = (1 – f)/2 Xét phát biểu I sai, có tối đa 20 kiểu gen II sai, khơng có cá thể có kiểu gen DD III sai, ab/ab dd = 0,2025 × 0,5 =0,10125 IV Đúng, tỷ lệ trội tính trạng: 2× 0,0475× 0,5 + 0,2025×0,5 =0,14875 Câu 36: Ở lồi trùng, cho (XX) mắt đỏ chủng lai với đực (XY) mắt trắng chủng F1 đồng loạt mắt đỏ Cho đực F1 lai phân tích, đời thu tỷ lệ: l mắt đỏ: măt trắng, đực mắt trắng Nếu cho F1 giao phối tự với nhau, nhận định sau, có nhận định kết thu đời F2? I F2 xuất loại kiểu gen II Cá thể đực mắt trắng chiếm tỷ lệ 5/16 III Cá thể mắt trắng chủng chiếm tỷ lệ 1/16 IV Trong tổng sổ cá thể mắt đỏ, cá thể mắt đỏ không chủng chiếm tỷ lệ 5/9 A B C D Đáp án C Ta thấy tỷ lệ kiểu hình giới khác → tính trạng có liên kết với giới tính F2 có tổ hợp, trắng :1 đỏ → tính trạng gen tương tác theo kiểu 9:7 F1 đồng hình mắt đỏ → đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng Quy ước gen: A-B- mắt đỏ; A-bb/aaB-/aabb mắt trắng P: AAXBXB × aaXbY →F1: AaXBXb: AaXBY→ F2: (AA:2Aa:1aa)(XBXB: XBXb: XBY: XbY) F1 lai phân tích: AaXBY × aaXbXb → Fa: (1Aa:1aa)(XBXb:XbY) Xét phát biểu: Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích I, sai số kiểu gen tối đa 12 II, cá thể đực mắt trắng chiếm tỷ lệ 1     → II 4 16 1 → III   4 16 III, tỷ lệ cá thể mắt trắng chủng là: IV, Tỷ lệ mắt đỏ 3/4 × 3/4 =9/16 Tỷ lệ cá thể mắt đỏ không chủng 1 → tỷ lệ cần tính 5/9 → IV     4 16 Câu 37: Ở lồi thực vật có NST 2n = 18, giả sử thể ba kép có khả thụ tinh bình thường Cho thể ba kép tự thụ phấn loại hợp tử có 21 NST chiếm tỉ lệ A 6,25% B 12,5% C 25% D 37,5% Đáp án C Thể ba kép: 2n+1+1 giảm phân cho trường hợp - Hai NST thừa phía khác tạo giao tử n +1 - Hai NST thừa hướng cho giao tử n+1+1 n Cơ thể 2n+1+1 giảm phân cho 1 n   1: n  1: n 4 Hợp tử có 21 NST : 2n+2+1 kết hợp giao tử n+1 giao tử n+1+1 1 Khi thể 2n+1+1 tự thụ phấn cho hợp tử có 21 NST chiếm tỷ lệ    25% Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Xét phép lai: I AABb × AAbb II AaBB × AaBb III Aabb × aabb IV AABb × AaBB V AaBB × aaBb VI AaBb × aaBb VII Aabb × aaBb VIII AaBB × aaBB Theo lí thuyết, số phép lai nói có phép lai mà đời kiểu hình ln có kiểu gen? A B C D Đáp án B Mỗi kiểu hình có kiểu gen hay tỷ lệ kiểu gen tỷ lệ kiểu hình Phép lai Tỷ lệ KG Tỷ lệ kiểu hình I 1:1 1:1 II (1:2:1)(1:1) (3:1) III 1:1 1:1 IV 1:1:1:1 V 1:1:1:1 1:1 VI (1:1)(1:2:1) (1:1)(3:1) VII (1:1)(1:1) (1:1)(1:1) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích VIII 1:1 1:1 Câu 39: Cho sơ đồ phả hệ sau Có phát biểu người phả hệ I Cả hai tính trạng gen lặn NST thường qui định II Có tối đa 10 người có kiểu gen dị hợp tính trạng bệnh điếc III Có 10 người xác định kiểu gen tính trạng bệnh điếc IV Cặp vợ chồng III2 III3 dự định sinh con, xác xuất để họ sinh đứa trai không mang alen bệnh 26,25% A B C D Đáp án A Ta thấy bố mẹ bình thường sinh bị bệnh → bệnh gen lặn gây Bệnh điếc : bố bình thường sinh bị bệnh → nằm NST thường, chưa kết luận bệnh mù màu gen NST thường hay NST giới tính ( thực tế người ta biết gen lặn vùng không tương đồng NST X) → I sai Quy ước gen : A – không bị điếc ; a – bị điếc ; B – không bị mù màu ; b – bị mù màu Bệnh điếc : I I I I I aa Aa aa Aa II II II III.1 III.2 Aa aa Aa Aa Có 10 người biết kiểu gen bệnh điếc → III I Aa III.3 II II aa III.4 Tối đa có người dị hợp bệnh điếc người II.1 khơng biết kiểu gen hay kiểu hình bố mẹ → II sai Do người III.1 bị bệnh mù màu (XbY) → II.2 : XBXb → người III.2 Aa(XBXB : XBXb ); (do người II.2 bị bệnh điếc) Người II.4 có em trai II.5 bị bệnh điếc → người II.4 : 1AA :2Aa Người II.3 có kiểu gen Aa →II.4 × II : (1AA :2Aa) × Aa → (2A :1a)× (1A:1a) → người III.3 :(2AA:3Aa)XBY (do người không bị mù màu) Cặp vợ chồng :III.2 × III.3 : Aa(XBXB : XBXb) × (2AA:3Aa)XBY - Xét bệnh điếc Aa × (2AA:3Aa) ↔ (1A :1a) × ( 7A:3a) → Khơng mang alen gây bệnh (AA) chiếm 7/20 - Xét bệnh mù màu: (XBXB : XBXb) × XBY → (3XB:1Xb) × (XB: Y) → XS sinh trai không bị bệnh 3/8 XS cần tính 7/20 × 3/8 = 13,125% → IV sai Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 40: Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa trắng chủng với hoa đỏ chủng F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỷ lệ: hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng Cho tất hoa vàng hoa trắng F2 giao phấn ngẫu nhiên với F3 Trong, nhận định sau đây, có nhận định đúng? I Cây hoa đỏ dị hợp hệ F2 chiếm 18,75% II F3 xuất loại kiểu gen III Cây hoa đỏ hệ F3 chiếm tỷ lệ 4/49 IV Cây hoa vàng dị hợp hệ F3 chiếm tỷ lệ 24/49 A B C D Đáp án D F2 phân ly 9:6:1 → tính trạng gen tương tác bổ sung với Quy ước gen A-B- : Hoa đỏ; A-bb/aaB- : hoa vàng; aabb : hoa trắng F1 × F1 : AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) Tỷ lệ hoa đỏ dị hợp F2 = Tỷ lệ hoa đỏ - tỷ lệ hoa đỏ đồng hợp cặp gen = 9/16 – 1/16 = 8/16 = 1/2 → I sai Cho hoa vàng trắng giao phấn ngẫu nhiên: (1AA:2Aa)bb ; aa (1BB:2Bb); aabb Tỷ lệ giao tử: 2Ab: 2aB: 3ab →cho loại kiểu gen → II sai Cây hoa đỏ F3 chiếm tỷ lệ 2×2/7× 2/7 = 4/49 → III sai Cây hoa vàng dị hợp F3 : 2×2×2/7×3/7 =24/49 → IV Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... gắt → phân bố ngẫu nhiên Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... hoocmôn ADH thùy sau tuyến yên IV Co động mạch thận A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn. .. đồng hợp tử tất gen A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH MỚI 2019 (24), ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH MỚI 2019 (24)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay