ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (23)

9 5 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 05 Thầy Đinh Đức Hiền ĐÁP ÁN ĐỀ THI 1-B 2-A 3-C 4-A 5-C 6-C 7-D 8-D 9-D 10-B 11-A 12-A 13-A 14-A 15-B 16-C 17-C 18-D 19-B 20-A 21-B 22-C 23-B 24-D 25-A 26-B 27-D 28-C 29-C 30-B 31-A 32-B 33-D 34-D 35-D 36-D 37-C 38-B 39-C 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI Câu 8: Một quần thể thực vật tự thụ phấn gồm 80 có kiểu gen AA, 20 có kiểu gen aa, 100 có kiểu gen Aa Tần số alen A a là: A 0,6 0,4 B 0,8 0,2 C 0,6525 0,3475 D 0,65 0,35 Đáp án D Tần số alen A = 80   100  0, 65  a  0,35 80  100  20   Câu 9: Phần lớn loài thực vật có hoa dương xỉ hình thành chế A cách li địa lí B cách li sinh thái C cách li tập tính D Lai xa đa bội hóa Đáp án D Cách ly địa lý thường xảy với lồi động vật có khả di chuyển, phát tán mạnh, cách ly tập tính, cách ly sinh thái xảy với động vật Phần lớn lồi thực vật có hoa dương xỉ hình thành chế lai xa đa bội hóa Câu 13: Thứ tự q trình tạo phức hệ tiến hành dịch mã gồm bước: I Bộ ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với cơđon mở đầu mARN II Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu III Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp tạo ribơxơm hồn chỉnh A II→I→III B I→II→III C III→II→I D II → III →I Đáp án A Quá trình dịch mã diễn theo bước II → I → III Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 18: Năng suất quang hợp thực vật C3 thấp thực vật C4 thực vật C3 A chuyển hóa vật chất chậm B có cường độ hô hấp mạnh C sống nơi có ánh sáng mạnh D có tượng hơ hấp sáng Đáp án D Ở thực vật C3 có tượng hô hấp sáng gây lãng phí suất quang hợp (không tạo lượng cho thể) nên suất C3 thấp so với C4 Câu 19: Đặc điểm hệ tiêu hóa thỏ ngựa A nanh phát triển, hàm to B dạ dày đơn, manh tràng phát triển C dạ dày đơn, manh tràng phát triển D dạ dày đơn, ruột ngắn Đáp án B Thỏ ngựa đều động vật ăn thực vật khơng nhai lại nên có dạ dày đơn manh tràng phát triển để tiêu hóa tốt Câu 20: Khi nói về quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể, có phát biểu sau đúng? I Cạnh tranh giành nguồn sống, cạnh tranh đực giành (hoặc ngược lại) hình thức phổ biến II Quan hệ cạnh tranh đảm bảo tồn tại phát triển quần thể III Cạnh tranh gay gắt làm quan hệ cá thể trở nên đối kháng nguyên nhân chủ yếu gây diễn sinh thái IV Hiện tượng tỉa thưa thực vật di cư động vật làm giảm nhẹ cạnh tranh cá thể loài A B C D Đáp án A Các phát biểu là: I, II, IV Ý III sai vì cạnh tranh gay gắt cá thể làm cá thể quần thể đối kháng nhau, làm cho số lượng phân bố cá thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn tại phát triển Câu 21: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1? A Aabb × aaBB B Ab aB  ab ab C AB ab  ab ab D AaBb × aaBb Đáp án B PL A: 1:1 PL B: 1:1:1:1 PL C: 1:1 PL D: 3:3:1:1 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 24: Khi nói về hệ tuần hồn kín, có phát biểu sau đúng? I Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào II Máu từ động mạch sang mao mạch theo tĩnh mạch trở về tim III Máu chảy động mạch với áp lực trung bình cao IV Tốc độ máu chảy mạch nhanh A B C D Đáp án D I sai, máu trao đổi chất với tế bào qua thành mạch máu II đúng III đúng IV đúng Câu 25: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A,a; B, b; D,d) phân li độc lập quy định, kiểu gen có mặt alen A, B, D quy định hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng Tính trạng hình dạng hạt cặp gen quy định alen E quy định quả tròn, alen e quy định quả dài Phép lai P: AaBBDdEe × AaBbDdEe, thu F1 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 tối đa có kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, quả tròn? A 20 B 28 C 16 D Đáp án A Xét tính trạng màu sắc: số kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng 3×2×3 - 2×2×2 =10 Xét tính trạng hình dạng quả số kiểu gen quy định quả tròn Vậy số kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, quả tròn 20 Câu 26: Khi nghiên cứu loài sinh vật thuộc chuỗi thức ăn quần xã người ta thu số liệu sau: Lồi Số cá thể Khối lượng trung bình cá thể (đơn vị tính theo mức tương quan Bình quân lượng đơn vị khối lượng (đơn vị tính theo mức tương quan) 1000 25,0 1,0 10,0 2,0 500 0,002 1,8 300000,0 0,5 Dòng lượng qua chuỗi thức ăn A 2→3→1→4 B 4→1→2→3 C 4→3→2→1 D 1→2→3→4 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án B Lồi Số cá thể Khối lượng trung Bình quân lượng Năng lượng bình cá thể đơn vị khối lượng tích lũy (đơn vị tính theo (đơn vị tính theo mức mức tương quan tương quan) 1000 25,0 1,0 25000 10,0 2,0 100 500 0,002 1,8 1,8 300000,0 0,5 750000 Như dòng lượng chuỗi thức ăn 4→1→2→3 Câu 27: Ở loài thực vật, cho (P) chủng, hoa đỏ giao phấn với hoa trắng thu F1 100% hoa đỏ Tiếp tục cho hoa đỏ F1 lai với hoa trắng (P) thu F2 gồm 51 hoa đỏ; 99 hoa vàng; 50 hoa trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2 có kiểu gen quy định hoa vàng II Tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định III Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 1:2:1 IV Cây hoa đỏ F2 có kiểu gen đồng hợp A B C D Đáp án D Vì F1 có 100% hoa đỏ nên ta loại trường hợp gen quy định tính trạng trội khơng hồn tồn → II, III sai F1 lai phân tích cho tổ hợp → tính trạng gen không alen quy định Quy ước gen A-B- hoa đỏ: A-bb/aaB-: hoa vàng; aabb: hoa trắng F1: AaBb × aabb (cây hoa trắng) → 1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb → I đúng, IV sai Câu 28: Có nhận định nói về điều hòa hạt động gen? I Điều hòa hoạt động gen xảy tất cả loài sinh vật II Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli Khi khơng có đường lactozơ thì prôtêin ức chế tổng hợp III Gen điều hòa khơng nằm cấu trúc opêron Lac IV Opêron gồm gen cấu trúc không liên quan về chức A B C D Đáp án C Các phát biểu là: I, II, III, Ý IV sai, gen cấu trúc có liên quan về chức Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 29: Khi nói về chu trình tuần hồn nước tự nhiên, có phát biểu sau đúng? I Nước luận chuyển theo vòng tuần hồn chủ yếu nhờ tác động sinh vật II Nước trở lại khí chủ yếu nhờ thoát nước thực vật III Sử dụng nước lãng phí làm cạn kiệt nước mặt nước ngầm IV Phá rừng làm giảm lượng nước ngầm đất A B C D Đáp án C Các phát biểu III, IV Ý IV vì phá rừng làm nước chảy nhanh hơn, khó thấm vào đất để trở thành nước ngầm Ý I sai vì tác động sinh vật phần chu trình nước Ý II sai vì nước trở lại khí nhờ thoát nước bốc nước mặt đất, biển, ao hồ… Câu 30: Một phân tử mARN có: 150 ađênin; 210 uraxin; 90 guanin 300 xitôzin Số axit amin cần cung cấp cho phân tử mARN thực dịch mã là: A 248 Đáp án B B 249 Số axit amin C 251 D 250 150  210  90  300   249 Câu 32: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, cặp gen phân li độc lập Cho hai dị hợp (P) giao phấn với thu F1 gồm 37,5% thân cao, hoa vàng: 37,5% thân thấp, hoa vàng;12,5% thân cao, hoa trắng; 12,5% thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen F1 là: A 1:1:1:1 B 2:2:1:1:1:1 C 4:2:2:1:1 D 3:3:1:1:1:1 Đáp án B Tỷ lệ KH F1 3:3:1:1 = (3:1)(1:1) → P: AaBb × aaBb Aabb Tỷ lệ kiểu gen F1 (1:2:1)(1:1) =2:2:1:1:1:1 Câu 33: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Đem lai hai (P) có kiểu hình khác Sử dụng cơnsixin tác động vào q trình giảm phân hình thành giao tử, tạo F1 tứ bội gồm hai loại kiểu hình Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, nhận định sau đúng? A F1 có tối đa loại kiểu gen B Thế hệ P có kiểu gen chủng về tính trạng đem lai C F1 tạo tối đa loại giao tử D F1 có tối đa loại kiểu gen Đáp án D Cây tứ bội F1 có loại kiểu hình → P: Aa, aa ( AA vì AA thì nhận alen A nên khơng thể có kiểu hình) → tứ bội F1: AAaa; aaaa, Aaaa → A, B sai, D đúng Cây tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n nên số loại giao tử tối đa 3: AA, Aa, aa → C sai Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 34: Theo thuyết tiến hóa đại, nói về nhân tố tiến hóa có phát biểu sau đúng? I Nếu có di – nhập gen chắn làm giảm alen quần thể II Nếu quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể III Nếu quần thể chịu tác động đột biến xuất alen IV Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen quần thể A B C D Đáp án D Các nhận xét là: II, III Ý I sai vì nhập gen mang alen vào quần thể Ý IV sai vì CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen Câu 35: Cho gà trống lông trơn chủng lai với gà mái lông vằn, thu F1 100% gà lông trơn Tiếp tục cho gà mái lông trơn F1 lai phân tích thu đời (Fa) có tỉ lệ kiểu hình gà lơng trơn: gà lơng vằn, lơng trơn tồn gà trống Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Tính trạng màu lơng gà di trùn tương tác có cặp gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X II Cho gà lơng vằn Fa giao phối với nhau, có phép lai đời xuất gà mái lông trơn III Cho gà F1 giao phối với thu F2 có tỉ lệ gà trống lơng trơn gà mái lông vằn 3/8 IV Ở Fa có hai kiểu gen quy định gà mái lơng vằn A B C D Đáp án D F1 lai phân tích cho tổ hợp → tính trạng gen quy định, tỷ lệ kiểu hình giới khác nên có cặp nằm vùng không tương đồng X → I Quy ước gen A-B- lông trơn ; A-bb/aaB-/aabb : lơng vằn P: ♂AAXBXB ×♀aaXbY →AaXBXb: AaXBY Cho F1 lai phân tích: ♀AaXBY ×♂ aaXbXb → (Aa:aa)(XBXb:XbY) Xét phát biểu I đúng II, cho gà lơng vằn Fa giao phối với nhau: aaXBXb × (Aa:aa)XbY → II sai, có phép lai xuất gà mái lông trơn III, cho F1 giao phối với nhau: AaXBXb× AaXBY→ (3A-:1aa)(XBXB:XBXb: XBY:XbY), tỷ lệ gà trống lông trơn = 3/8; tỷ lệ gà mái lơng vằn = 1- 3/4×1/4=13/16 → III sai IV đúng, Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 36: Ở loài thực vật, cho quả đỏ lai với quả vàng chủng thu F1 toàn quả đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 với tỉ lệ 56,25% quả đỏ: 43,75% quả vàng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho quả đỏ F1 giao phấn với số quả đỏ F2 thu tỉ lệ kiểu hình đời quả đỏ: quả vàng II Ở F2 có kiểu gen quy định quả đỏ III Cho quả đỏ F2 giao phấn với quả vàng F2 thu F3 có tỉ lệ quả đỏ: quả vàng IV Trong số quả đỏ F2 quả đỏ không chủng chiếm 8/9 A B C D Đáp án D F2 phân ly theo tỷ lệ quả đỏ: quả vàng → kiểu hình gen tương tác bổ sung, P: AABB × aabb →F1: AaBb × AaBb → 9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb Xét phát biểu I, đúng phép lai: AaBb × AaBB AABb đều cho kiểu hình quả đỏ:1 quả vàng II Sai, có kiểu gen quy định quả đỏ III đúng, AaBb ×Aabb aaBb đều cho kiểu hình đời quả đỏ: quả vàng IV Đúng, tỷ lệ quả đỏ chủng 1/9 nên quả đỏ không chủng chiếm 8/9 Câu 37: Một quần thể thực vật giao phấn, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, alen B quy định quả tròn trội hồn tồn so với alen b quy định quả dài Hai cặp gen phân li độc lập Thống kê quần thể (P) thu kết quả sau: 32,76% quả đỏ, tròn; 3,24% quả đỏ, dài; 58,24% quả vàng, tròn; 5,76% quả vàng, dài Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số alen B, b 0,2 0,8 II Tỉ lệ quả đỏ, tròn đồng hợp quần thể chiếm 1,96% III Trong số quả vàng, tròn có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 53,8% IV Nếu cho tất cả quả đỏ, dài tự thụ phấn thì thu F1 có 8% quả vàng, dài A B C D Ta thấy tỷ lệ kiểu hình quần thể (36% quả đỏ:64% quả vàng)(91%quả tròn:9% quả dài) → tần số alen a = 0, 64 = 0,8→ A=0,2; b= 0, 09 =0,3 → B=0,7 (vì quần thể cân di truyền) → I sai Cấu trúc di truyền quần thể (0,04AA:0,32Aa:0,64aa)(0,49Bb:0,42Bb:0,09bb) Xét phát biểu I sai II, Tỷ lệ quả đỏ, tròn đồng hợp = 0,04×0,49 =1,96% → II đúng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích III, Trong số quả vàng, tròn có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 0, 64  0, 49  53,8% →III đúng 0, 64  0,91 IV: Các quả đỏ, dài tự thụ phấn: (0,04AA:0,32Aa)bb ↔ (1AA:8Aa)bb → tỷ lệ vàng quả dài   → IV sai 9 Chọn C Câu 38: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai căp gen A, a B, b cùng nằm cặp NST thường Alen D quy định quả to trội hoàn toàn so với alen d quy định quả nhỏ Cho phép lai P: AB Ab Dd  Dd ,thu F1 có tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 1,5% Biết không ab aB xảy đột biến, hoán vị hai bên với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1 thu 30 kiểu gen kiểu hình II Ở F1 tỉ lệ kiểu hình có hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14% III Ở F1 thân cao, hoa đỏ, quả to dị hợp về ba cặp gen chiếm tỉ lệ 12% IV Ở F1 tổng số thu thì thân cao, hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 28% A B C D Tỷ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 1,5% hay ab ab 0, 015 dd  0, 015    0, 06  A  B  0,56; A  bb  aaB  0,19 ab ab 0, 25 f  40% Xét phát biểu: I đúng, có 3×10 = 30 kiểu gen; 4×2 =8 kiểu hình II, tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng lặn là: 0,06 ×0,75 +2×0,19×0,25 =0,14 →II đúng III, Cây thân cao, hoa đỏ, quả to dị hợp về ba cặp gen chiếm tỉ lệ 4×0,2×0,3 ×0,5 = 12% → III đúng IV, thân cao, hoa đỏ, quả nhỏ chiếm 0,56×0,25 =0,14 → IV sai Đáp án B Câu 39: Ở loài thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Khi kiểu gen có mặt alen A B cho kiểu hình hoa màu đỏ; kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) lai với hoa trắng đồng hợp lặn thu F1 có kiểu tổ hợp giao tử khác Biết đột biến xảy Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Cho hoa trắng có kiểu gen khác giao phấn, xuất phép lai thu hoa đỏ III.Cho hoa trắng có kiểu gen khác giao phấn, xuất phép lai có tỉ lệ kiểu hình đời hoa đỏ: hoa trắng IV Cho hoa đỏ (P) giao phấn với hoa trắng chủng thu đời có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích F1 cho tổ hợp giao tử → P: AaBb ×aabb →AaBb:Aabb:aaBb:aabb Xét phát biểu I, cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn:AaBb ×AaBb → loại kiểu gen hoa đỏ: AABB; AABb;AaBB, AaBb→ I đúng II, Các phép lai hoa trắng thu hoa đỏ là: AAbb × aaBB; Aabb× aaBB; AAbb× aaBb, Aabb × aaBb → II đúng III sai, khơng có phép lai hoa trắng cho tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng IV, cho hoa đỏ P giao phấn với hoa trắng chủng , phép lai AaBb × aaBB AAbb đều cho kiểu hình hình hoa đỏ: hoa trắng → IV đúng Đáp án C Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết rằng, người bệnh X hai gen lặn a b quy định; kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai gen gây sẩy thai Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Xác suất sinh bình thường cặp vợ, chồng 9, 10 5/12 II Có thể xác định kiểu gen tối đa người phả hệ III Người phụ nữ có kiểu gen đồng hợp IV Cặp vợ chồng 9, 10 sinh chắn bị bệnh X A B C D Cặp vợ chồng (6), (7) đều bị bệnh mà đã bị sảy thai lần →mỗi người mang đồng hợp lặn cặp gen nên người (10) phải có kiểu gen AaBb, cặp vợ chồng (6), (7) có kiểu gen Aabb × aaBb Cặp vợ chồng (4),(5) có lần sảy thai nên người phải có kiểu gen AaBb ×AaBb → người (9) có kiểu gen: (1AA:2Aa)bb aa(1BB:2Bb) giả sử người (9) có kiểu gen (1AA:2Aa)bb Cặp vợ chồng (9),(10): (1AA:2Aa)bb × AaBb ↔ (2A:1a)b× (1A:1a)(1B:1b) → XS họ sinh bình thường 5/6 × 1/2 =5/12 →I đúng II, xác định kiểu gen người (10), Cặp vợ chồng (4),(5), (2)AaBb Người số (2) xác định kiểu gen vì vợ chồng người có lần sảy thai → II đúng III, Sai, người có kiểu gen đồng hợp (AAbb aaBB) thì sẽ khơng có lần sảy thai IV sai, họ sinh bình thường Đáp án A Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... 1:1:1:1 PL C: 1:1 PL D: 3:3:1:1 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... 4→1→2→3 C 4→3→2→1 D 1→2→3→4 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... trúc có liên quan về chức Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (23) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (23)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay