ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (20)

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 01 Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Gen M có 2400 nucleotit có A/G = 2/3 Gen M bị đột biến thành gen m có chiều dài khơng đổi so với gen trước đột biến G = 719 Phát biểu sau sai? A Cặp gen Mm nhân đôi lần số nucleotit tự loại A mơi trường cung cấp 961 B Gen m có số liên kết hidro 3120 C Đột biến thuộc dạng đột biến thay cặp nucleotit D Cặp gen Mm nhân đơi lần tổng số nucleotit tự môi trường cung cấp 4800 Đáp án C Gen M có 2400 nu có A/G = 2/3 → gen M có: A = T = 480 G = X = 720 Gen m có chiều dài gen M → gen m có 2400 nu, mà gen m có G = 719 → gen m có: A = T = 481 G = X = 719 Đột biến đột biến thay cặp G – X cặp A – T ↔ (A) Cặp gen Mm nhân đôi lần, số nu loại A môi trường cung cấp là: 480 + 481 = 961↔ (B) Gen m có số liên kết hidro là: 481 x + 719 x = 3119 ↔ (C) sai Cặp gen Mm nhân đôi, số nucleotit tự môi trường cung cấp là: 2400 + 2400 = 4800↔ (D) Câu 2: Trong dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi A lặp đoạn B đảo đoạn C đoạn D chuyển đoạn Đáp án B Trong dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi đảo đoạn Câu 3: Trong bảng mã di truyền mARN mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA Bộ ba sau mạch gốc gen bị biến đổi thành ba vô nghĩa (không mã hoá axit amin cả) cách thay nucleotit A TAX B AXX C AGG D AAG Đáp án B Bộ ba gen bị biến thành ba vô nghĩa ⇔ ba kết thúc thay nu 3’AXX5’, thay nu X T thành 3’ATX5’ mARN 5’UAG3’ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 4: Một gia đình bố bình thường mang kiểu gen XAY, mẹ bình thường có kiểu gen XAXA Họ sinh đứa trai bị đột biến ba nhiễm mang tính trạng gen lặn qui định Nguyên nhân tạo bị đột biến bện là: A Mẹ có phân li khơng bình thường giảm phân B Bố có phân li khơng bình thường giảm phân C Bố có phân li khơng bình thường giảm phân D Mẹ có phân li khơng bình thường giảm phân Đáp án A Một gia đình bố bình thường mang kiểu gen XAY, mẹ bình thường có kiểu gen XAXa Họ sinh đứa trai bị đột biến ba nhiễm mang tính trạng gen lặn qui định: XaXaY  Mẹ giảm phân tạo giao tử XaXa ⇒ Mẹ có phân li khơng bình thường giảm phân Câu 5: Ở thực vật có hoa, phận phát triển thành hạt A bầu nhụy B noãn thụ tinh C nhân cực D nội nhũ Câu 6: Ở lồi, hợp tử bình thường ngun phân lần không xảy đột biến, số nhiễm sắc thể chứa tế bào 624 Có tế bào sinh dưỡng loài chứa 77 nhiễm sắc thể Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng là: A Thể ba nhiễm B Thể đa bội chẵn C Thể đa bội lẻ D Thể nhiễm Đáp án D Số TB tạo sau nguyên phân = 23 = Số NST TB = 624/8 = 78  NST loài 2n = 78 Có tế bào sinh dưỡng loài chứa 77 nhiễm sắc thể Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng là: thể nhiễm Câu 7: Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân cho số loại giao tử : A B C 12 D 16 Đáp án B Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân cho số loại giao tử là: 23 = Câu 8: Trong q trình bảo quản nơng sản, hoạt động hô hấp nông sản gây tác hại sau đây? A Làm giảm nhiệt độ B Làm tăng khí O2 ; giảm CO2 C Làm giảm độ ẩm D Tiêu hao chất hữu Đáp án D Trong q trình bảo quản nơng sản, hoạt động hô hấp nông sản gây tác hại: Tiêu hao chất hữu Câu 9: Sự không phân li toàn bộ NST xảy đỉnh sinh trưởng cành tạo A thể khảm B thể đa bội C thể tam bội D thể tứ bội Đáp án A Sự không phân li toàn bộ NST xảy đỉnh sinh trưởng cành tạo thể khảm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 10: Khi nói opêron Lac vi khuẩn E.coli, phát biểu sau sai? A Gen điều hòa (R) khơng nằm thành phần opêron Lac B Khi gen cấu trúc A phiên mã lần gen cấu trúc Z phiên mã lần C Vùng vận hành (O) nơi prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã D Khi mơi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa (R) phiên mã Đáp án B A Gen điều hòa (R) khơng nằm thành phần opêron Lac  B Khi gen cấu trúc A phiên mã lần gen cấu trúc Z phiên mã lần  sai, số lần phiên mã gen giống chung vùng điều hòa C Vùng vận hành (O) nơi prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã  D Khi mơi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa (R) phiên mã  Câu 11: Liên kết gen hoàn toàn có đặc điểm A làm tăng xuất biến dị tổ hợp B làm giảm xuất biến dị tổ hợp C liên kết gen tạo nhiều giao tử hoán vị D tạo điều kiện cho gen nhiễm sắc thể khác tổ hợp lại với Đáp án B Liên kết gen hồn tồn có đặc điểm làm giảm xuất biến dị tổ hợp Câu 12: Gen B có 390 guanin có tổng số liên kết hidro 1670, gen B bị đột biến thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác thành gen B Gen b nhiều gen B liên kết hidro Số nucleotit loại gen b A A = T = 250; G = X = 390 B A = T = 249; G = X = 391 C A = T = 251; G = X = 389 D A = T = 610; G = X = 390 Đáp án B Số nu loại A gen B: H = 2A + 3G = 1670 ⇒A=T=(1670−3×390)/2=250 (Nu) Gen b có nhiều gen B LKH ⇒ ĐB thay cặp A - T cặp G - X Số Nu loại gen b: A = T = 250 - = 249 Nu G = X = 390 + = 391 Nu Câu 13: Điều hoà hoạt động gen E.coli chủ yếu xảy giai đoạn A phiên mã B dịch mã C nhân đôi ADN D phiên mã dịch mã Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 14: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (1), (3), (5) B (1), (2), (3) C (3), (4), (5) D (2), (4), (5) Đáp án D (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã  sai (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể  (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit. sai, đột biến điểm liên quan đến cặp nu (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến  (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường  Câu 15: Quá trình phát triển động vật đẻ gồm giai đoạn A Phôi B Phôi hậu phôi C Phôi thai sau sinh D Hậu phơi Câu 16: Nỗn bình thường lồi hạt kín có 12 nhiễm sắc thể đơn Hợp tử nỗn thụ tinh lồi này, người ta đếm 25 nhiễm sắc thể đơn trạng thái chưa tự nhân đôi Bộ nhiễm sắc thể hợp tử thuộc dạng đột biến sau đây? A 2n + + B 2n + C 2n + + D 2n + Đáp án B Nỗn bình thường lồi hạt kín có 12 nhiễm sắc thể đơn  n = 12 Hợp tử nỗn thụ tinh loài này, người ta đếm 25 nhiễm sắc thể đơn trạng thái chưa tự nhân đôi  2n + = 25 Câu 17: Sau đưa giả thuyết phân li đồng đều, Men Đen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Lai thuận B Cho tự thụ phấn C Lai phân tích D Lai nghịch Câu 18: Một bệnh nhân bị hở van tim ( van nhĩ thất đóng khơng kín) Nhận định sai? A Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ giảm chu kỳ tim B Tim phải giảm hoạt động thời gian dài nên gây suy tim C Huyết áp giảm D Nhịp tim cuả bệnh nhân tăng Câu 19: Trong nguyên phân thể đa bội sau tạo thành? A 4n, 5n B 3n, 4n C 4n, 6n D 4n, 8n Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 20: Một gen có 480 Ađênin 3120 liên kết hiđrơ Gen có số lượng nuclêơtit A 2400 B 1800 C 3000 D 2040 Đáp án A 480 A; 3120 liên kết hidro  số nu G = (3120 – 480x2):3 = 720 Tổng số nu = (480+720)x2 = 2400 Câu 21: Cho biết ba mARN mã hoá axit amin tương ứng sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin, AAA = lizin, UAG = kết thúc (KT) Trình tự axit amin chuỗi pơlipeptit sau: mêtiônin - alanin – lizin – valin – lơxin – KT Nếu xảy đột biến gen, cặp nuclêơtit số 7, 8, gen đoạn pơlipeptit tương ứng tổng hợp có thành phần trật tự axit amin nào? A mêtiônin - alanin – lizin – lơxin – KT B mêtiônin – lizin – valin – lơxin – KT C mêtiônin – alanin – valin – lơxin – KT D mêtiônin - alanin – valin – lizin – KT Đáp án C Protein: mêtiônin - alanin – lizin – valin – lơxin – KT cặp nu 7, 8,  mARN: aa lizin  aa: mêtiônin - alanin – valin – lơxin – KT  Câu 22: Trên mARN axit amin Asparagin mã hóa ba GAU, tARN mang axit amin có ba đối mã A 5´ XUA 3´ B 5´ XTA 3´ C 3´ XUA 5´ D 3´ XTA 5´ Đáp án C Trên mARN axit amin Asparagin mã hóa ba GAU, tARN mang axit amin có ba đối mã 3’ XUA 5’ (nguyên tắc bổ sung) Câu 23: Mã di truyền mang tính thối hố tức A tất lồi dùng chung nhiều mã di truyền B tất loài dùng chung mã di truyền C nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin D ba mã di truyền mã hố cho axit amin Câu 24: Hình thức dinh dưỡng nguồn cacbon chủ yếu CO2 lượng ánh sáng gọi A quang dị dưỡng B hoá dị dưỡng C hoá tự dưỡng D quang tự dưỡng Câu 25: Ý nghĩa trao đổi chéo nhiễm sắc thể giảm phân mặt di truyền A làm tăng số lượng nhiễm sắc thể tế bào B tạo ổn định thơng tin di truyền C góp phần tạo đa dạng kiểu gen loài D thể trì tính đặc trưng cấu trúc nhiễm sắc Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 26: Các tính chất đặc biệt nước phân tử nước A dễ tách khỏi B có xu hướng liên kết với C nhỏ D có tính phân cực Câu 27: Thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân bình thường cho loại gaio tử 2n A AAA, aaa B Aaa, Aa, aa C AA, aa D AA, Aa, aa Câu 28: Trong gia đình, ứng dụng hoạt động vi khuẩn lactic để thực trình sau đây? A Làm tương B Muối dưa C Làm nước mắm D Sản xuất rượu Câu 29: Cơ chế dẫn đến làm phát sinh đột biến cấu trúc NST là: A Rối loạn nhân đôi NST B Một số cặp NST khơng phân li giảm phân C Trong ngun phân có cặp NST khơng phân li D Tồn NST khơng phân li phân bào Câu 30: Dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng hội chứng Đao A thể cặp NST 21- có 47 NST B thể cặp NST 23 - có 47 NST C thể cặp NST 23 - có 45 NST D thể cặp NST 21 - có 45 NST Câu 31: Trao đổi khí hệ thống túi khí hình thức hơ hấp A giun đất B châu chấu C ếch nhái D chim Câu 32: Trong tế bào sinh dưỡng bình thường Cà Độc Dược có 24 NST trạng thái chưa nhân đội Nếu xảy đột biến số lượng NST dạng thể ba tối đa có dạng thể ba loài này? A 12 B 25 C 13 D 72 Đáp án A Trong tế bào sinh dưỡng bình thường Cà Độc Dược có 24 NST trạng thái chưa nhân đội  2n =24 Nếu xảy đột biến số lượng NST dạng thể ba tối đa có số dạng thể ba lồi = n = 12 Câu 33: Hình thức học tập đơn giản động vật là: A Học ngầm B Quen nhờn C Điều kiện hoá hành động D In vết Câu 34: Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × Aaaa Đáp án là: A (1), (4) B (1), (2) C (3), (4) D (2), (3) Đáp án B (1) AAAa × AAAa  1AAAA: 2AAAa: 1AAaa (2) Aaaa × Aaaa  1AAaa: 2Aaaa: 1aaaa (3) AAaa × AAAa  1AAAA: 5AAAa: 5AAaa: 1Aaaa (4) AAaa × Aaaa  1AAAa: 5AAaa: 5Aaaa: 1aaaa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 35: Một đoạn pôlipeptit gồm axit amin có trình tự Val – Trp – Lys – Pro Biết codon mã hóa axit amin tương ứng sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys – AAG; Pro – XXA Đoạn mạch gốc gen mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit nói có trình tự nuclêơtít A 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’ B 5’ GTT – TGG – AAG – XXA 3’ C 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’ D 5’ XAA – AXX – TTX – GGT 3’ Đáp án A Protein: Val – Trp – Lys – Pro mARN: 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’ ADN: 3’ XAA – AXX – TTX – GGT 5’ Câu 36: Hô hấp diễn mạnh trường hợp sau đây? A Lúa trổ B Lúa chín C Hạt lúa nảy mầm D Lúa làm đòng Câu 37: Ý nghĩa khơng phải tượng hốn vị gen ? A Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp ngun liệu cho q trình chọn giống tiến hố B Giải thích chế tượng chuyển đoạn tương hỗ đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể C Tái tổ hợp lại gen quý NST khác cặp tương đồng, tạo thành nhóm gen liên kết D Là sở cho việc lập đồ gen Câu 38: Những nội dung sau nói tự nhân đơi ADN ? (1) Khi ADN tự nhân đôi, có gen tháo xoắn tách mạch (2) Sự lắp ghép nucleotit môi trường vào mạch khuôn ADN tuân theo nguyên tắc bổ sung (A liên kết với U, G liên kết với X) (3) Cả mạch ADN khuôn để tổng hợp mạch (4) Tự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực xảy nhân A (3) B (1), (3), (4) C (3), (4) D (1), (2) Đáp án A (1) Khi ADN tự nhân đơi, có gen tháo xoắn tách mạch  sai (2) Sự lắp ghép nucleotit môi trường vào mạch khuôn ADN tuân theo nguyên tắc bổ sung (A liên kết với U, G liên kết với X)  sai, nguyên tắc bổ sung: A-T; G-X (3) Cả mạch ADN khuôn để tổng hợp mạch  (4) Tự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực xảy nhân  sai, Tự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực xảy nhân, bào quan có gen lạp thể, ti thể Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 39: Nhận định sau đúng? A Thực vật mầm có mơ phân sinh đỉnh B Thực vật hai mầm có sinh trưởng thứ cấp C Mô phân sinh gồm tế bào chưa phân hóa khả phân chia D Ở ngơ có sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp Đáp án A A Thực vật mầm có mơ phân sinh đỉnh  B Thực vật hai mầm có sinh trưởng thứ cấp  sai, thực vật mầm có sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp C Mô phân sinh gồm tế bào chưa phân hóa khả phân chia  sai D Ở ngơ có sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp  sai, ngô mầm, có sinh trưởng sơ cấp Câu 40: Q trình tự nhân đơi ADN có mạch tổng hợp liên tục, mạch lại tổng hợp gián đoạn A enzim xúc tác trình tự nhân đơi ADN gắn vào đầu 3’ pơlinuclêơtít ADN mẹ mạch pơlinuclêơtit kéo dài theo chiều 5’ - 3’ B enzim xúc tác q trình tự nhân đơi ADN gắn vào đầu 3’của pơlinuclêơtít ADN mẹ mạch pơlinuclêơtit kéo dài theo chiều 3’- 5’ C enzim xúc tác q trình tự nhân đơi ADN gắn vào đầu 5’của pơlinuclêơtít ADN mẹ mạch pơlinuclêơtit kéo dài theo chiều 5’ – 3’ D hai mạch phân tử ADN ngược chiều có khả tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung Đáp án A Q trình tự nhân đơi ADN có mạch tổng hợp liên tục, mạch lại tổng hợp gián đoạn enzim xúc tác trình tự nhân đôi ADN gắn vào đầu 3’ pơlinuclêơtít ADN mẹ mạch pơlinuclêơtit kéo dài theo chiề u 5’ - 3’ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... trưng cấu trúc nhiễm sắc Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... 1AAAa: 5AAaa: 5Aaaa: 1aaaa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... xảy giai đoạn A phiên mã B dịch mã C nhân đôi ADN D phiên mã dịch mã Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (20) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (20)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay