ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (19)

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 12 THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI- LẦN Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Giả sử lưới thức ăn mô tả sau: Thỏ, chuột, châu chấu chim sẻ ăn thực vật; châu chấu thức ăn chim sẻ; cáo ăn thỏ chim sẻ; cú mèo ăn chuột Phát biểu sau lưới thức ăn này? (1) Cáo cú mèo có ổ sinh thái dinh dưỡng khác (2) Có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3) Chuỗi thức ăn dài gồm có mắt xích (4) Cú mèo sinh vật tiêu thụ bậc A B C D Câu 2: Khi nói chứng tiến hóa, có phát biểu sau sai? (1) Bằng chứng sinh học phân tử chứng tiến hóa trực tiếp nghiên cứu thực nghiệm (2) Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa phân li mà không phản ảnh nguồn gốc chung sinh giới (3) Tất cảc sinh vật từ virut, vi khuẩn tới động vật, thực vật cấu tạo từ tế bào nên chứng tế bào học phản ánh nguồn gốc chung sinh giới (4) Cơ quan tương tự loại chứng tiến hóa trực tiếp khơng phản ánh nguồn gốc chung sinh giới A B C D C Vitamin D Sáp Câu 3: Chất sau steroit? A Cholesterol B Testosterol Câu 4: Ở loài sinh sản hữu tính có NST lưõng bội 2n=6 gen quy định tính trạng Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét căp gen đươc kí hiệu NST có kiểu gen ABDE MNpqo HKL Giả sử có thể đột biến cấu trúc aedb mnPQO HKL ABDE MNpqo HKL theo thuyết, có phát biểu sau đúng? adbe mnPQO HKL (1) Thể đột biến phát sinh tiếp hợp trao đổi chéo cromatit thuộc cặp NST không tương đồng (2) Mức độ biểu gen Q tăng cường (3) Hình thái NST khơng bị thay đổi (4) Thể đột biến làm giảm biểu gen A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 5: Khi nói tiêu hóa thức ăn phận ống tiêu hóa người, phát biểu sau sai? A Ở ruột già có tiêu hóa hóa học tiêu hóa học B Tiêu hóa hóa học ruột non quan trọng dày C Ở miệng có enzim amilaza phân giải tinh bột D Ở dày chứa enzim pepsin Câu 6: Tính trạng thân xám (A), cánh dài (B) ruồi giấm trội hoàn toàn so với thân đen(a), cánh cụt (b); gen quy định tính trạng nằm cặp NST thường Gen D quy định mắt màu đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X.Thế hệ P cho giao phối ruồi ♀ Ab D d AB d X X với ruồi ♂ X Y F1 có 160 cá thể số có ruồi đen, dài, trắng aB ab Cho tất trứng tạo tham gia vào trình thụ tinh hiệu suất thụ tinh trứng 80%, 100% trứng thụ tinh phát triển thành cá thể Có tế bào sinh trứng ruồi giấm nói khơng xảy hốn vị gen q trình tạo giao tử A 10 tế bào B 30 tế bào C 15 tế bào D 40 tế bào Câu 7: Nhận xét sau không với cấu trúc ôpêron Lac vi khuẩn E.coli A Vùng khởi động trình tự nucltít mà enzim ARN polimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã B Vùng vận hành trình tự nucltit liên kết với protein ức chế làm ngăn cản phiên mã C Khi mơi trường có khơng có lactozo, gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế để điều hòa hoạt động Operon Lac D Các gen cấu trúc Z,Y,A phiên mã, dịch mã Câu 8: cà chua có NST 2n = 24 Tổng số NST có tế bào tạo thành qua nguyên phân lần liên tiếp từ tế bào sinh dưỡng loài 383 nhiễm sắc thể đơn Biết tế bào mang đột biến NST thuộc loại đột biến Tỉ lệ tế bào đột biến tổng số tế bào bình thường là? A 1/16 B 3/32 C 1/32 D 1/15 Câu 9: Cho kiểu gen tạo nên kiểu hình sau: A-B- : màu đỏ; A-bb: màu mận; aaB-: màu đỏ tía; aabb: màu trắng Một gen lặn thứ ba cc gây chết tất cá thể đồng hợp tử màu mận, không ảnh hưởng đến kiểu gen khác Alen trội C không biểu kiểu hình Nếu hai cá thể dị hợp cặp gen đem lai với Hỏi tỉ lệ kiểu hình màu đỏ nhận đời con? A 54,7% B 42,9% C 56,3% D 57,1% Câu 10: Tất ion khoáng vào thể thực vật phải qua màng sinh chất loại tế bào sau đây? A Tế bào nội bì B Tế bào mạch rây C Tế bào khí khổng D Tế bào biểu bì Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 11: Ở loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, gen qui định enzyme khác tham gia vào chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau : Các alen lặn đột biến a, b, d không tạo enzyme A, B D tương ứng Khi sắc tố khơng hình thành hoa có màu trắng Cho hoa đỏ đồng hợp tử ba cặp gen giao phấn với hoa trắng đồng hợp tử ba cặp gen lặn, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến Nhận định sau sai ? A F2 có kiểu gen qui định kiểu hình hoa đỏ B cho tất hoa vàng F2 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ hoa đỏ thu đời F3 0% C số hoa trắng F2 , tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp cặp gen 78,57% D F2 ,kiểu hình hoa đỏ có kiểu gen qui định Câu 12: Yếu tố sau không góp phần vào hình thành lồi khác khu vực địa lý? A Các đột biến khác bắt đầu phân hóa vốn gen quần thể cách li B Quần thể cách li có kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên xảy C Quần thể thích nghi chịu áp lực chọn lọc khác với quần thể mẹ D Dòng gen hai quần thể mạnh Câu 13: Hai quần thể A B khác loài sống khu vực địa lý có nhu cầu sống giống nhau, xu hướng biến động cá thể xảy cạnh tranh là: (1) Nếu quần thể A B bậc phân loại lồi có tiềm sinh học cao thắng thế, số lượng cá thể tăng Loài lại giảm dần số lượng diệt vong (2 ) Cạnh tranh gay gắt luôn làm cho lồi sống sót, lồi diệt vong (3 ) Nếu lồi khác bậc phân loại lồi tiến hóa thắng thế, tăng số lượng cá thể (4) Hai loài tồn có cạnh tranh chúng phân hóa thành ổ sinh thái khác (5) Lồi có số lượng nhiều thắng thế, tăng số lượng Lồi lại chắn bị diệt vong Số nhận định là: A B C D Câu 14: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ tròn chủng giao phấn với hoa vàng bầu dục chủng (P) , thu F1 gồm 100% hoa đỏ tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỷ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận trên, có kết luật với phép lai ? (1) F2 có loại kiểu gen (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ tròn (3) F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% (4) Ở F2 , số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm tỷ lệ 50% A B C D Câu 15: Cho hoa trắng tự thụ phấn thu F1 có loại kiểu hình, hoa trắng chiếm tỷ lệ 75% Trong hoa trắng F1, loại không chủng chiếm tỷ lệ: A 4/9 B 1/6 C 5/6 D 2/9 Câu 16: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong tổng số hoa hồng F2, số chủng chiếm tỉ lệ 1/3 II Các hoa đỏ khơng chủng F2 có loại kiểu gen III Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu F3 có số hoa đỏ chiếm tỉ lệ 16/27 IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa hồng : hoa trắng A B C D Câu 17: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Một gen có nhiều alen bị đột biến 15 lần tạo tối đa 15 alen (2) Đột biến gen xảy vị trí gen không làm ảnh hưởng tới phiên mã (3) Đột biến làm tăng tổng liên kết hidro gen ln làm tăng chiều dài gen (4) Ở gen đột biến, hai mạch gen không liên kết theo nguyên tắc bổ sung A B C D Câu 18: Cho biết gen trội trội hoàn toàn , gen quy định tính trạng Trong q trình giảm phân khơng xảy đột biến hoán vị xảy hai giới với tần số 30% Theo lí thuyết phép lai AABb DE De × aaBb cho đời có tỷ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen có kiểu hình trội tính dE de trạng A 7,22% 21,1875% B 10,5% 41,4375% C 14,5 39,1875% D 5,25% 27,625% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 19: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp đại, phát biểu sau nói q trình tiến hóa nhỏ A Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc truyền quần thể B Tiến hóa nhỏ diễn quy mơ lồi diễn biến khơng ngừng C Tiến hóa nhỏ diễn thời gian lịch sử lâu dài D Tiến hóa nhỏ giúp hình thành đơn vị phân loại loài Câu 20: Trong hệ sinh thái sau đây, hệ sinh thái có sản lượng sơ cấp tinh/ha lớn sao? A Đại dương mở tổng sinh khối sinh vật tự dưỡng quang hợp lớn B Rừng mưa nhiệt đới tổng sinh khối sinh vật sản xuất lớn đa dạng lồi C Rừng rụng ơn đới giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng suốt mùa hè D Đồng cỏ tổng sinh khối sinh vật sản xuất nhỏ việc tiêu thụ động vật ăn cỏ phân hủy nhanh Câu 21: Khi uống thuốc kháng sinh không đủ liều lại gây nhờn thuốc kháng sinh liều nhẹ A kích thích vi khuẩn tạo kháng thể chống lại kháng sinh B tạo áp lực chọn lọc dòng vi khuẩn kháng kháng sinh C gây đột biến gen, có số đột biến có lợi cho vi khuẩn D kích thích vi khuẩn nhận gen kháng kháng sinh thông qua đường tải nạp Câu 22: Ở nơi khí hậu nóng, ẩm vùng nhiệt đới, nhóm thực vật sau thường cho suất sinh học cao nhất? A Thực vật CAM B Cả nhóm C Thực vật C4 D Thực vật C3 Câu 23: Điều sau giả thuyết hợp lý để giải thích lồi ngoại lai lại phát triển mạnh quần xa nơi mà đưa tới? A Các lồi ngoại lai có khả sinh sản cao so với lồi địa B Các lồi ngoại lai khơng bị khống chế kẻ săn mồi dịch bệnh mà lồi địa ln phải đối mặt C Các loài ngoại lai cạnh tranh tốt so với loài địa việc cạnh tranh nguồn sống hạn chế mơi trường D Các lồi ngoại lai có thời gian hệ ngắn lồi địa Câu 24: Những nhận định sau với bệnh di truyền người? Ở nước nhiệt đới ẩm, tần số alen quy định hồng cầu hình liềm cao alen có ưu việc chống lại bệnh sốt rét Bệnh mù màu gặp nữ alen gây bệnh alen lặn nằm NST giới tính Hội chứng Đao mang nhiễm sắc thể 21 đột biến dị bội, hội chứng Đao xảy sai sót trình nhân đơi ADN xảy pha S kì trung gian chu kì tế bào Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Trứng khơng mang nhiễm sắc thể giới tính thụ tinh với tinh trùng nguyên nhân tượng xảy thai tự nhiên Số nhận định là: A B C D Câu 25: Phương pháp sau không thuộc công nghệ tế bào? A Chuyển gen từ tế bào sinh vật vào tế bào sinh vật khác B Nhân vô tính cừu Đơly C Dung hợp tế bào trần khác lồi D Ni cấy hạt phấn, sau gây lường bội hóa để tạo dòng lưỡng bội Câu 26: Cá xương lấy 80% lượng O2 nước qua mang dòng nước chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch: A xuyên ngang với dòng nước B song song, ngược chiều với dòng nước C song song, chiều với dòng nước D song song với dòng nước Câu 27: Một gen có tổng số 1824 liên kết hidro Trên mạch gen có G = X, A = 2X, T = 3X Gen có chiều dài bao nhiêu? A 6504,2 Å B 2713,2 Å C 2284,8 Å D 4824,6 Å Câu 28: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai: AB De de aB De X X  X Y thu F1 Biết không xảy đột biến, khoảng cách gen A gen B ab ab 30cM; gen D gen E 20 cM Theo lý thuyết, có phát biểu sau sai? (1) Đời F1 có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình (2) Ở F1 loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 15,6% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình [A-,B-][D-, E-] (4) Lấy ngẫu nhiên cá thể có kiểu hình [aa,B-][D-,ee], xác suất để thu cá thể chủng 7/48 A B C D Câu 29: Ở loài thực vật, alen A quy định tròn, alen a quy định dài; alen B quy định ngọt, alen b quy định chua; alen D quy định chín sớm, alen d quy định chín muộn Biết gen (B,b) (D,d) nằm cặp NST cách 40 cM Người ta lấy hạt phấn có kiểu gen Aa Bd ni cấy bD mơi trường nhân tạo thu dòng đơn bội sau đa bội hóa để tạo dòng Tính theo lý thuyết, tỉ lệ dòng thn chủng cho tròn, chín muộn thu là: A 22,5% B 6,25% C 15% D 2,25% Câu 30: Ở loài động vật ngẫu phối, có nhiễm sắc thể (NST) giới tính XX, đực XY Xét bốn locut gen locut có alen Locut nằm cặp NST thường, locut nằm vùng không tương đồng NST giới tính X, locut nằm vùng tương đồng NST giới tính X Y Theo lý thuyết, số phát biểu sai là: Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (1) Có tối đa 180 loại kiểu gen (2) Những cá thể có tối đa 32 loại kiểu gen dị hợp cặp gen (3) Những cá thể đực có tối đa 40 loại kiểu gen (4) Những cá thể có tối đa 16 loại kiểu gen đồng hợp tử A B C D Câu 31: Biết gen -1 tính trạng, gen trội hồn tồn, khơng có đột biến, tính theo lý thuyết phép lai sau cho đời có nhiều loại KH A AaBbDd × AaBbDd B Ab AB Dd  Dd aB ab C Ab D d AB D AB DE AB DE X X   X Y D aB ab dE ab dE ab Câu 32: Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có tỉ lê loại kiểu gen hệ xuất phát sau: 0,3 AABb: 0,2AaBb: 0,1 AaBB: 0,4aabb Biết gen quy định tính trạng trội hồn tồn Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền, có phát biểu sau đúng? (1) Chọn thể mang hai tính trạng trội, khả chủng 6,16% (2) Khả bắt gặp thể chủng quần thể 27,5225% (3) Kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ lớn (4) Kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng lặn chiếm 26,025% A B C D Câu 33: Mô mô gan chứa loại đường đa nào? A Glicogen B Glucozo C Tinh bột D Kitin Câu 34: Khi nói hệ sinh thái cạn, phát biểu sau đúng? A Vật chất lượng trao đổi theo vòng tuần hồn kín B Vi khuẩn nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vơ C Sự thất lượng qua bâc dinh dưỡng hệ sinh thái khơng đáng kể D Thực vật đóng vai trò quan trọng q trình truyền lượng từ mơi trường vô sinh vào quần xã sinh vật Câu 35: Cho biết đoạn mạch gốc cuả gen A sinh vật nhân thực có 15 nucleotit : 3’-GXA TAA GGG XXA AGG-5’ Các codon mã hóa axit amin: 5’-UGX-3’, 5’-UGU-3’ quy định Cys; 5’-XGU-3’, 5’XGA-3’, 5’-XGG-3’, 5’-XGX-3’ quy định Arg; 5’-GGG-3’, 5’-GGA-3’, 5’-GGX-3’, 5’-GGU-3’ quy định Gly; 5’-AUU- 3-, 5’-AUX-3’, 5’-AUA-3’ quy định Ile; 5’-XXX-3’, 5’-XXA-3’, 5’-XXU-3’, 5’-XXG-3’ quy định Pro; 5’- UXX-3’ quy định Ser Đoạn mạch gốc gen nói quy định trình tự axit amin Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu gen A bị đột biến cặp A-T vị trí số đoạn ADN nói codon thứ khơng có thay đổi thành phần nucleotit (2) Nếu gen A bị đột biến thêm cặp G-X trước cặp A-T vị trí thứ 13 codon đoạn mARN tổng hợp từ đoạn gen nói không bị thay đổi Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (3) Nếu gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ 10 thành cặp T-A đoạn polipeptit đoạn gen tổng hợp có trình tự axit amin Arg - Ile - Pro - Cys - Ser (4) Nếu gen A bị đột biến thay cặp A-T vị trí số thành G-X phức hợp axit amin - tARN tham gia dịch mã cho ba Met-tARN A B C D Câu 36: Trong trình giảm phân hình thành giao tử thể có kiểu gen AB có tượng hốn ab vị gen xảy vị trí locut Hiện tượng dẫn tới tần số hoán vị gen 50%? A 50% số tế bào tham gia giảm phân có tượng tiếp hợp cromatit B 100% cặp NST kép tương đồng phân li khơng bình thường kì sau giảm phân I C 100% số tế bào tham gia giảm phân có tượng hốn vị gen locut nói D kì sau giảm phân II, nửa số tế bào không phân li NST NST kép Câu 37: Lồi sinh vật A có giới hạn sinh thái nhiệt độ từ 25 đến 33°C, giới hạn chịu đựng độ ẩm từ 70% đến 95% Trong loại mơi trường sau đây, lồi sinh vật sống mơi trường nào? A Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 27 đến 30°C, độ ẩm từ 85% đến 90% B Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 20 đến 35°C, độ ẩm từ 75% đến 95% C Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 25 đến 40°C, độ ẩm từ 65% đến 95% D Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 12 đến 30°C, độ ẩm từ 90% đến 100% Câu 38: Giả sử lượng đồng hóa sinh vật dị dưõrng chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật sản xuất sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21×104 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165×102 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal Tỉ lệ thất thoát lượng cao quần xã là: A bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp B bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp C bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp D bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp Câu 39: Ở loài cá, tiến hành phép lai cá vảy đỏ, to, chủng với cá vảy trắng, nhỏ, thu F1 đồng loạt có kiểu hình vảy đỏ, to Cho F1 lai phân tích thu kết hệ Fa sau: Ở giới đực: 121 vảy trắng, nhỏ: 118 vảy trắng, to: 42 vảy đỏ, nhỏ: 39 vảy đỏ, to Ở giới cái: 243 vảy trắng, nhỏ: 82 vảy đỏ, nhỏ Biết loài này, giới dị giao tử, đực đồng giao Nếu cho cá vảy trắng, nhỏ Fa đem tạp giao tỷ lệ giới có kiểu hình vảy trắng, nhỏ ? A 1/12 B 107/196 C 119/144 D 1/64 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả khả uốn cong lưỡi người người hai alen gen quy định Biết quần thể trạng thái cân tỉ lệ người có khả uốn cong lưỡi quần thể 64% Có phát biểu sau đúng? (1) Trong phả hệ có tối đa người có khả uốn cong lưỡi mang kiểu gen đồng hợp (2) Xác suất cặp vợ chồng I3 I4 mang kiểu gen khác 18,75% (3) Xác suất để người II8 II9 có kiểu gen giống 43,75% (4) Người số II7 có xác suất kiểu gen 1/3AA:2/3Aa A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... xảy pha S kì trung gian chu kì tế bào Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page... 39,1875% D 5,25% 27,625% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích giao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (19) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (19)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay