ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (18)

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 11 Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Ở lồi động vật, tính trạng màu sắc lơng cặp gen không alen tương tác quy định, có mặt alen A kiểu gen ln quy định lơng xám, có mặt alen B quy định lơng đen, alen a b khơng có khả nên cho lơng màu trắng Tính trạng chiều cao chân cặp gen D, d trội lặn hoàn toàn quy định Tiến hành lai thể bố mẹ (P) chủng tương phản cặp gen thu F1 tồn lơng xám, chân cao Cho F1 giao phối với thể (I) lông xám, chân cao thu đời F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% lơng xám, chân cao; 25% lông xám chân thấp; 12,5% lông đen chân cao; 12,5% lông trắng chân cao Khi cho lông trắng chân cao F2 giao phối tự với thu đời F3 có kiểu hình Biết khơng có đột biến gen xảy ra, sức sống cá thể Xét kết luận sau: (1) Ở hệ (P) có phép lai khác (khơng kể đến vai trò bố mẹ) (2) Cặp gen quy định chiều cao thuộc nhóm gen liên kết với cặp gen (A,a) (B,b) AD Ad (3) Kiểu gen F1 là: Bb Bb aD ad AD (4) KG thể (I) là: bb ad (5) Nếu cho F1 lai phân tích, đời Fb thu kiểu hình lơng xám chân thấp chiếm 50% Số kết luận là: A B C D Câu 2: Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người: (1) Bệnh mù màu (2) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (3) Tật có túm lông vành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Tơcnơ (6) Bệnh máu khó đơng Các bệnh, tật hội chứng phát đột biến cấp độ phân tử gây nên? A (1), (3), (5) B (2), (3), (6) C (1), (2), (3), (6) D (1), (4), (5) Câu 3: Bảng cho biết số ví dụ ứng dụng di truyền học chọn giống: Cột A Cột B a Giống lúa lùn có suất cao tạo từ Sinh vật chuyển gen giống lúa Peta Indonexia giống lúa Đài Loan b Trong sinh đôi trứng: hợp tử lần Công nghệ tế bào thực vật nguyên phân bị tách thành nhiều phôi riêng biệt phát triển thành cá thể giống Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích c Giống dâu tằm tứ bội tạo từ giống dâu tằm lưỡng bội d Nuôi cấy hạt phấn chưa thụ tinh ống nghiệm Tạo giống dựa nguồn biến dị cho phát triển thành đơn bội, sau xử lý tổ hợp hóa chất tạo thành lưỡng bội hồn chỉnh Nhân vơ tính tự nhiên e Cừu sản sinh protein người sữa Trong tổ hợp ghép đôi phương án đây, phương án đúng? A 1-e, 2-d, 3-c, 4-a, 5-b B 1-b, 2-c, 3-a, 4-e, 5-d C 1-e, 2-c, 3-a, 4-d, 5-b D 1-b, 2-a, 3-c, 4-e, 5-d Câu 4: Các bước phương pháp lai phân tích thể lai Men Đen gồm: (1) Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết (2) Lai dòng khác vài tính trạng khác phân tích kết đời F1 , F2 , F3 Phương pháp gây đột biến (3) Tạo dòng chủng tính trạng cách cho tự thụ phấn qua nhiều hệ (4) Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai sau đưa giả thuyết giải thích kết Trình tự bước Men Đen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A (1), (2), (3), (4) B (2), (3), (4), (1) C (3), (2), (4), (1) D (2), (1), (3), (4) Câu 5: Trong trình giảm phân người mẹ, lần phân bào I, nhiễm sắc thể phân ly bình thường lần phân bào II, 50% số tế bào có tượng khơng phân ly nhiễm sắc thể giới tính Q trình giảm phân người bố bình thường, khơng có đột biến xảy Người vợ mang thai sinh khả đứa họ sinh bị bất thường số lượng nhiễm sắc thể là: A 5/8 B 1/2 C 3/8 D 3/7 Câu 6: Nhiệt độ có ảnh hưởng: A Chỉ đến vận chuyển nước thân B Chỉ đến trình hấp thụ nước rễ C Chỉ đến q trình nước D Đến hai trình hấp thụ nước rễ thoát nước Câu 7: Trong phương pháp tạo giống mới, phương pháp sau sử dụng phổ biến tạo giống vật nuôi trồng? A Tạo giống phương pháp gây đột biến B Tạo giống dựa vào công nghệ gen C Tạo giống công nghệ tế bào D Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp Câu 8: Một nhóm tế bào sinh tinh với cặp gen dị hợp nằm cặp NST thường qua vùng chín để thực giảm phân Trong số 1800 tinh trùng tạo có 256 tinh trùng xác định có gen bị hốn vị Cho khơng có đột biến xảy ra, mặt lý thuyết, số tế bào thực giảm phân số tế bào sinh tinh khơng xảy hốn vị gen là: A 128 B 194 C 322 D 386 Câu 9: Sự di truyền bệnh P người alen quy định thể qua sơ đồ phả hệ Các chữ cho biết nhóm máu tương ứng người Biết Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích di truyền bệnh P độc lập với di truyền nhóm máu, q trình giảm phân bình thường khơng có đột biến xảy Có kết luận sau đúng? (1) Chưa thể xác định xác kiểu gen bệnh P người phả hệ (2) Có tối đa người mang kiểu gen đồng hợp nhóm máu (3) Xác suất để cặp vợ chồng (7) (8) hệ (II) sinh trai có nhóm máu A 11 khơng bị bệnh P 144 (4) Xác suất để cặp vợ chồng (7) (8) hệ (II) sinh trai gái có nhóm máu A bị bệnh P 2592 Số phát biểu là: A B C D Câu 10: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 0,5AA:0,3Aa:0,2aa, kiểu gen AA có khả tham gia sinh sản 50%, kiểu gen khác có khả tham gia sinh sản 100% Quần thể tự thụ phấn liên tiếp qua hệ tỉ lệ đồng hợp tử lặn qua hệ là: A 16/47 B 6/47 C 18/47 D 25/47 Câu 11: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau : Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa F1 0,25 0,5 0,25 F2 0,28 0,44 0,28 F3 0,31 0,38 0,31 F4 0,34 0,32 0,34 Quần thể chịu tác động nhân tố tiến hóa sau đây? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Di – nhập gen Câu 12: Khi nói quan tương đồng, có ví dụ sau đúng? (1) Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt, Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (2) Củ khoai lang củ khoai tây, (3) Gai hoàng liên gai hoa hồng, (4) Chân chuột chũi chân dế chũi, (5) Vòi hút bướm mỏ chim ruồi, (6) Cánh dơi, cánh chim A B C D Câu 13: Quá trình hấp thụ ion khống rễ theo hình thức nào? A Điện li hút bám trao đổi B Hấp thụ khuếch tán thẩm thấu C Hấp thụ bị động hấp thụ chủ động D Cùng chiều nồng độ ngược chiều nồng độ Câu 14: Trong q trình ơn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học, học sinh so sánh giống khác đặc điểm gen nằm nhiễm sắc thể thường gen nằm nhiễm sắc thể giới tính ruồi giấm lập bảng tổng kết sau: Gen nằm nhiễm sắc thể thường (1) Số lượng nhiều (3) Có thể bị đột biến (5) Tồn thành cặp gen alen (7) Có thể quy định giới tính Gen nằm nhiễm sắc thể giới tính (2) Số lượng nhiều (4) Khơng thể bị đột biến (6) Không tồn thành cặp gen alen (8) Có thể quy định tính trạng thường (10) Không phân chia đồng phân (9) Phân chia đồng phân bào bào Số thông tin mà học sinh nhầm lẫn lập bảng tổng kết là: A B C D Câu 15: Sự tăng trưởng kích thước quần thể cá rô mô tả đồ thị sau: Cho nhận xét sau: (1) Từ đồ thị cho thấy quần thể cá rô tăng trưởng theo tiềm sinh học điều kiện môi trường bị giới hạn (2) Tốc độ tăng trưởng quần thể cá rô tăng dần đạt giá trị tối đa điểm uốn, qua điểm uốn tốc độ tăng trưởng quần thể giảm dần dừng lại quần thể đạt kích thước tối đa (3) Ở pha cân bằng, quần thể cá rơ có số lượng cá thể ổn định phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường (4) Quần thể có số lượng tăng lên nhanh trước điểm uốn nhờ quan hệ hỗ trợ diễn mạnh mẽ quần thể sinh vật Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Số nhận xét là: A B C D Câu 16: Nguyên liệu cho trình tiến hóa đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể, song đột biến gen coi nguyên liệu chủ yếu Nguyên nhân sau không phù hợp? A Đột biến gen ảnh hưởng đến tính trạng thể B Đột biến gen ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sinh sản sinh vật C Giá trị thích nghi đột biến gen thay đổi tùy thuộc vào môi trường sống tổ hợp gen D Đột biến gen phổ biến đột biến nhiễm sắc thể Câu 17: Chiết cành hình thức sinh sản có đặc điểm: A Chặt cành thể, trồng xuống đất để tạo thời gian ngắn B Chặt cây, để mẹ đẻ nhánh, mọc chồi bên C Kích thích cành rễ, cắt rời cành đem trồng D Đem chồi này, cho mọc thân Câu 18: Cho P: ♀ AaBbDd x ♂ AabbDd Biết gen quy định tính trạng trội – lặn hồn tồn Giả sử, q trình phát sinh giao tử đực có 16% số tế bào bị rối loạn phân li cặp Dd lần giảm phân I, cặp lại bình thường Trong q trình phát sinh giao tử có 20% số tế bào sinh trứng bị rối loạn phân li cặp Aa giảm phân I, cặp khác phân li bình thường Theo lý thuyết, có tối đa kiểu gen đột biến hình thành F1 80 Có tối đa loại hợp tử thể ba hình thành F1 24 Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen AaaBbdd F1 là: 0,525% Theo lý thuyết, tỷ lệ hợp tử bình thường thu F1 là: 96,8% Số đáp án là: A B C D Câu 19: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hoàn toàn khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết, có kết luận kết phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe ? (1) Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256 (2) Có dòng chủng tạo từ phép lai (3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ 1/16 (4) Tỉ lệ có kiểu hình khác bố mẹ (3/4) (5) Có 256 kiểu tổ hợp giao tử hình thành từ phép lai (6) Tỉ lệ kiểu gen chứa cặp gen đồng hợp tử lặn cặp gen dị hợp 3/32 A B C D Câu 20: Ở vùng biển, lượng xạ chiếu xuống mặt nước đạt đến triệu kcal/m2/ngày Tảo silic đồng hóa 3% tổng lượng Giáp xác hồ khai thác 40% lượng tích lũy tảo, cá ăn giáp xác khai thác 0,0015 lượng giáp xác Hiệu suất sử dụng lượng bậc dinh dưỡng cuối so với tổng lượng ban đầu là: A 0,00018% B 0,18% C 0,0018% D 0,018% Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 21: Ở loài thực vật, xét gen nằm nhân tế bào, gen có alen Cho hai (P) chủng khác hai cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 lai với thể đồng hợp tử lặn hai cặp gen, thu Fa Biết khơng xảy đột biến có hốn vị gen tần số hốn vị 12,5%, biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Theo lý thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình Fa ? (1) Tỉ lệ : : : (2) Tỉ lệ : (3) Tỉ lệ : (4) Tỉ lệ : : : (5) Tỉ lệ : : (6) Tỉ lệ : : : A B C D Câu 22: Ở loài động vật, cho đực lông xám giao phối với lông vàng F1 tồn lơng xám, tiếp tục cho F1 giao phối với F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: Giới đực: lông xám : lông vàng; Giới cái: lông xám : lông vàng Cho không xảy đột biến biểu tính trạng khơng chịu ảnh hưởng mơi trường Nếu cho lông xám F2 giao phối với nhau, xác suất để F3 xuất mang toàn gen lặn %? A 1/64 B 1/72 C 1/32 D 1/8 Câu 23: Khi nói trình dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Các ribôxôm tARN sử dụng nhiều lần, tồn qua số hệ tế bào có khả tham gia tổng hợp nhiều loại prơtêin khác B Trong trình dịch mã, hình thành liên kết peptit axit amin phải diễn trước ribôxôm dịch chuyển tiếp ba mARN trưởng thành theo chiều 5' 3' C Hiện tượng pôliribôxôm làm tăng hiệu suất trình dịch mã nhờ tổng hợp đồng thời phân đoạn khác chuỗi pôlipeptit D Phân tử mARN làm khn dịch mã thường có chiều dài ngắn chiều dài gen tương ứng tượng loại bỏ đoạn intron khỏi phân tử mARN sơ cấp để tạo nên phân tử mARN trưởng thành Câu 24: Trong phát biểu đây, có phát biểu khơng nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái? (1) Thực vật nhóm sinh vật có khả tổng hợp chất hữu từ chất vô (2) Tất loài vi khuẩn sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải chất hữu thành chất vô (3) Nấm hoại sinh nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô (4) Sinh vật tiêu thụ gồm động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật vi khuẩn (5) Sinh vật phân giải chủ yếu vi khuẩn, nấm, số lồi động vật có xương sống A B C D Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 25: Cho thơng tin hóa thạch : (1) Lồi cá Phối có hình dạng gần khơng thay đổi suốt hàng triệu năm tiến hóa nên chúng xem “hóa thạch sống” (2) Từ hóa thạch, người ta biết lịch sử xuất hiện, phát triển diệt vong lồi (3) Hóa thạch dẫn liệu giúp nghiên cứu lịch sử vỏ đất (4) Hóa thạch chứng gián tiếp cho ta thấy mối quan hệ tiến hóa lồi Các thơng tin hóa thạch là: A (1), (2) (3) B (3) (4) C (2) (3) D (1) (4) Câu 26: Thời kì mang thai khơng có trứng chín rụng vì: A Khi thai hình thành, thể vàng tiết hoocmôn Prôgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên B Khi thai hình thành tiết hoocmơn kích dục thai (HCG) trì thể vàng tiết hoocmơn Prơgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên C Khi thai hình thành tiết hoocmơn kích dục thai ức chế tiết FSH LH tuyến yên D Khi thai hình thành trì thể vàng tiết hoocmơn Prơgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên Câu 27: Nhận xét không so sánh khác cấu trúc, chu trình dinh dưỡng chuyển hóa lượng hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo là: A Ở hệ sinh thái tự nhiên, tất thức ăn cho sinh vật cung cấp bên hệ sinh thái hệ sinh thái nhân tạo thức ăn người cung cấp, có phần sản lượng sinh vật thu hoạch mang hệ sinh thái B Hệ sinh thái tự nhiên cung cấp lượng chủ yếu từ mặt trời hệ sinh thái nhân tạo lượng mặt trời cung cấp thêm phần sản lượng lượng khác (phân bón,…) C Hệ sinh thái tự nhiên nhân tạo có cấu trúc phân tầng có đủ thành phần sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải D Thành phần loài phong phú lưới ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo có lồi lưới thức ăn đơn giản Câu 28: Để sản xuất hoocmôn insulin với số lượng lớn nhằm điều trị bệnh tiểu đường, người ta sử dụng plasmit có chứa gen kháng chất kháng sinh ampixilin để tạo ADN tái tổ hợp chuyển vào tế bào tế bào vi khuẩn E coli vốn khơng có khả kháng chất kháng sinh ampixilin Có nhận xét sau đúng? (1) Gen mã hóa insulin lấy trực tiếp từ tế bào người (2) Các vi khuẩn E coli nhận ADN tái tổ hợp xem sinh vật chuyển gen (3) Gen kháng chất kháng sinh sử dụng nhằm giúp vi khuẩn E coli tăng sức đề kháng để thu nhiều sản phẩm (4) Phương pháp chuyển gen vào tế bào E coli phương pháp biến nạp A B C D Câu 29: Để tìm hiểu tượng kháng thuốc sâu bọ, người ta làm thí nghiệm dùng DDT để xử lý dòng ruồi giấm tạo phòng thí nghiệm Ngay từ lần xử lý đầu tiên, tỉ Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích lệ sống sót dòng khác (thay đổi từ 0-100% tùy dòng) Kết thí nghiệm chứng tỏ khả kháng DDT: A Chỉ xuất tạm thời tác động trực tiếp DDT B Là biến đổi đồng loạt để thích ứng trực tiếp với mơi trường có DDT C Khơng liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh quần thể D Liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước Câu 30: Một chuột cống đặt hộp kim loại kín có khe thức ăn đòn bẩy để cung cấp thức ăn Chuột để tự chạy lung tung tình cờ đạp phải đòn bẩy thức ăn tn Chuột cống nhanh chóng học cách đạp đòn bẩy muốn có thức ăn Kiểu học gì? A Ghi nhớ B Thói quen C Tính nhạy cảm D Thử sai Câu 31: Xét kết luận sau : (1) Liên kết gen hạn chế xuất biến dị tổ hợp (2) Các cặp gen nằm vị trí gần tần số hốn vị gen cao (3) Số lượng gen nhiều số lượng nhiễm sắc thể nên liên kết gen phổ biến (4) Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác khơng liên kết với (5) Số nhóm gen liên kết số nhiễm sắc thể đơn có tế bào sinh dưỡng Có kết luận đúng? A B C D Câu 32: Một người đàn ơng có nhóm máu A từ quần thể đạt cân di truyền có tỉ lệ người mang nhóm máu O 4% nhóm máu B 21% Kết hôn với người phụ nữ có nhóm máu A từ quần thể khác đạt cân di truyền có tỉ lệ người có nhóm máu O 9% nhóm máu A 27% Tính xác suất họ sinh người khác giới tính, nhóm máu A A 85,73% B 43,51% C 46,36% D 36,73% Câu 33: Vai trò chủ yếu chọn lọc tự nhiên tiến hóa nhỏ là: A quy định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể, định hướng q trình tiến hóa B làm cho thành phần kiểu gen quần thể thay đổi đột ngột C phân hóa khả sinh sản kiểu gen khác quần thể D làm cho tần số tương đối alen gen biến đổi theo hướng xác định Câu 34: Trong thể bình thường người khỏe mạnh, tế bào hồng cầu hình thành ở: A Xương ức, xương sườn xương sống B Xương đùi xương ống tay, chân C Gan D Lách Câu 35: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử: (1) Hai loài rắn sọc sống khu vực địa lí, lồi chủ yếu sống nước, loài sống cạn (2) Một số loài kì giơng sống khu vực giao phối với nhau, nhiên phần lớn lai phát triển khơng hồn chỉnh (3) Ngựa lai với lừa đẻ la bất thụ (4) Trong khu phân bố địa lí, chồn đốm phương đơng giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (5) Các phân tử prôtêin bề mặt trứng tinh trùng nhím biển tím nhím biển đỏ khơng tương thích nên khơng thể kết hợp với (6) Hai dòng lúa tích lũy alen đột biến lặn số locut khác nhau, hai dòng phát triển bình thường, hữu thụ lai hai dòng mang nhiều alen đột biến nên có kích thước nhỏ cho hạt lép A (2), (4), (5) B (2), (3), (6) C (2), (3), (5) D (1), (3), (6) Câu 36: Tính trạng thân xám (A) cánh dài (B) ruồi giấm trội hoàn toàn so với thân đen (a), cánh cụt (b), gen quy định tính trạng nằm cặp NST thường Gen D quy định mắt màu đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Thế hệ P cho giao phối ruồi Ab/aBXD Xd với ruồi đực AB/ab Xd Y F1 160 cá thể số có ruồi đen, dài trắng Cho tất trứng tạo tham gia vào trình thụ tinh hiệu suất thụ tinh trứng 80%, 100% trứng thụ tinh phát triển thành cá thể Có tế bào sinh trứng ruồi giấm nói khơng xảy hốn vị gen q trình tạo giao tử A 32 tế bào B 40 tế bào C 120 tế bào D 96 tế bào Câu 37: Xung thần kinh là: A Thời điểm xuất điện hoạt động B Sự xuất điện hoạt động C Thời điểm sau xuất điện hoạt động D Thời điểm chuyển giao điện nghỉ sang điện hoạt động Câu 38: Trong quần thể loài thực vật phát sinh đột biến gen lặn Cá thể mang đột biến gen lặn có kiểu gen dị hợp Trường hợp sau đột biến nhanh chóng biểu quần thể? A Các cá thể quần thể tự thụ phấn B Các cá thể quần thể chịu tác động chọn lọc tự nhiên C Các cá thể quần thể giao phối ngẫu nhiên D Các cá thể quần thể sinh sản vơ tính Câu 39: Phát biểu sau nói bệnh ung thư? A Đột biến làm gen ức chế khối u khả kiểm soát khối u thường đột biến trội B Ung thư tế bào xôma bị đột biến, làm khả kiểm soát phân bào liên kết tế bào C Ung thư tượng tế bào nhân đơi khơng phân li hình thành khối u sau di D Những gen ung thư tạo thành đột biến gen tiền ung thư thường di truyền qua hệ Câu 40: Ở loài thực vật, cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn F2 có 245 hoa trắng; 315 hoa đỏ Hãy chọn kết luận số loại kiểu gen hệ F2 : A Đời F2 có kiểu gen quy định hoa đỏ, kiểu gen quy định hoa trắng B Đời F2 có loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa đỏ C Đời F2 có 16 loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa trắng D Đời F2 có 16 loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa trắng ... tăng lên nhanh trước điểm uốn nhờ quan hệ hỗ trợ diễn mạnh mẽ quần thể sinh vật Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ... chồn đốm phương đơng giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu...Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích c Giống
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (18) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (18)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay