ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (15)

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 08 THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Gen B trội hoàn toàn so với gen b, Biết khơng có đột biến xảy ra, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu gen : 1? A BB × bb B Bb × bb C BB × B B D Bb × Bb Câu 2: Nhóm động vật khơng có pha trộn máu giàu O2 máu giàu CO2 tim? A Lưỡng cư, thú B Cá xương, chim, thú C Lưỡng cư, bò sát, chim D Bò sát (trừ cá sấu), chim thú Câu 3: Xét thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường Tỉ lệ giao tử Ab A 12,5% B 50% C 25% D 75% Câu 4: Rễ cạn hấp thụ nước ion muối khoáng chủ yếu qua A miền lơng hút B miền chóp rễ C miền trưởng thành D miền sinh trưởng Câu 5: Một loài sinh vật có NST lưỡng bội 2n Thể thuộc lồi có NST A 2n + B n + C 2n - D n - Câu 6: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: : : : 1? A AaBbDd × aabbDd B AabbDd × aaBbDd C AabbDd × aabbDd D AaBbdd × AAbbDd Câu 7: Người đưa khái niệm biến dị cá thể A Đacuyn B Menđen C Lamac D Moocgan Câu 8: Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa, Tần số alen A A 0,5 B 0,6 C 0,3 D 0,4 Câu 9: Loại enzim sau trực tiếp tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? A Ligaza B Restrictaza C ARN pôlimeraza D ADN pôlimeraza Câu 10: Có hóa chất sau dùng để tách chiết sắc tố quang hợp? I Axêtôn II Cồn 90 – 960 IV Benzen V CH4 A B III NaCl C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 11: Ở người, alen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh Nếu khơng có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng sau sinh có người mắt đen, có người mắt xanh? A aa × aa B AA × Aa C Aa × aa D aa × AA Câu 12: Bằng chứng sau không xem chứng sinh học phân tử? A Prơtêin lồi sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin B ADN loài sinh vật cấu tạo từ loại nuclêơtit C Mã di truyền lồi sinh vật có đặc điểm giống D Các thể sống cấu tạo tế bào Câu 13: Ở ruồi giấm, thể đực bình thường có cặp NST giới tính A XXY B XY C XO D XX Câu 14: Ở ruồi giấm, nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n= Số nhóm gen liên kết loài A B C D Câu 15: Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến chuyển đoạn hai NST tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết (2) Đột biến đảo đoạn chuyển đoạn NST làm thay đổi trật tự xếp gen NST, không làm thay đổi số lượng thành phần gen nhóm gen liên kết (3) Đột biến chuyển đoạn xảy NST hai NST không tương đồng (4) Chuyển đoạn hai NST khơng tương đồng làm thay đổi hình thái NST A B C D Câu 16: Đặc điểm sau với loài động vật nhai lại? A Có dày tuyến B Có dày ngăn C Có dày đơn D Có dày Câu 17: Hiện tượng kiểu gen thay đổi kiểu hình trước điều kiện môi trường khác gọi A thích nghi kiểu gen B mềm dẻo kiểu hình C thích nghi sinh vật D mức phản ứng Câu 18: Một lồi thực vật có NST lưỡng bội 2n = 14 Số loại thể kép (2n-1-1) tối đa có lồi A B 42 C 14 D 21 Câu 19: Gen chi phối đến hình thành nhiều tính trạng gọi A gen đa hiệu B gen tăng cường C gen điều hòa D gen trội Câu 20: Loại đột biến sau thường không làm thay đổi số lượng thành phần gen NST? A Đảo đoạn NST B Mất đoạn NST C Lặp đoạn NST D Chuyển đoạn hai NST khác Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 21: Loại tế bào sau gọi tế bào trần? A Tế bào bị nhân B Tế bào bị thành xenlulozơ C Tế bào bị số bào quan D Tế bào bị màng sinh chất Câu 22: Phân tích vật chất di truyền chủng vi sinh vật gây bệnh thu kết sau: Chủng gây Loại nucleotit (tỉ lệ %) bệnh A T U G X Số 10 10 40 40 Số 20 30 20 30 Số 22 22 26 30 Số 35 35 18 12 Kết luận sau không đúng? A Vật chất di truyền chủng số ADN mạch kép B Vật chất di truyền chủng số ADN mạch đơn C Vật chất di truyền chủng số ARN mạch kép D Vật chất di truyền chủng số ADN mạch đơn Câu 23: Cho nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (2) Giao phối ngẫu nhiên (5) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (6) Di-nhập gen Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A (3), (4), (5), (6) B (1), (3), (5), (6) C (1), (4), (5), (6) D (1), (3), (4), (5) Câu 24: Dạng đột biến gen sau làm cho số liên kết hiđrô gen tăng thêm liên kết? A Thay cặp (A - T) cặp (G – X) B Thêm cặp (A – T) C Mất cặp (A – T) D Thay cặp (G – X) cặp (A – T) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 25: Ở người, tính trạng nhóm máu gen I nằm NST thường quy định Gen I có alen IA, IB, IO, IA IB trội so với IO không trội so với Người có kiểu gen IAIA IAIO có nhóm máu A; kiểu gen IBIB IBIO có nhóm máu B; kiểu gen IAIB có nhóm máu AB; kiểu gen IOIO có nhóm máu O Cho sơ đồ phả hệ: Biết không xảy đột biến, người số 11 có bố mang nhóm máu Cho phát biểu: (1) Biết xác kiểu gen người (2) Xác suất sinh có máu O cặp – 1/24 (3) Xác suất sinh có máu A cặp – 1/8 (4) Xác suất sinh có máu B cặp 10 – 11 3/4 Theo lí thuyết, có phát biểu đúng? A B C Câu 26: Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen : 0, D AB De AB De Cho gen : 0,8 aB De aB de quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F5 có tối đa loại kiểu gen (2) Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử cặp gen (3) Ở F3, có số đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160 (4) Trong số mang kiểu hình trội tính trạng F4, số đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85 A B C D Câu 27: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen Aa Bb quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa hình dạng Cho chủng hoa đỏ, tròn lai với chủng hoa vàng, bầu dục thu F1 có 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 lai với nhau, F2 thu 2400 thuộc loại kiểu hình khác nhau, có 216 hoa đỏ, bầu dục, Cho nhận xét sau: (1) Nếu hoán vị gen xảy bên F1 F2 có loại kiểu gen (2) Ở F2 ln có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) F2 ln có 16 kiểu tổ hợp giao tử (4) Ở hệ F1, hoán vị gen xảy thể đực tần số hốn vị gen thể đực 18% Có nhận xét đúng? A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 28: Ở quần thể, cấu trúc di truyền hệ liên tiếp sau: F1: 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa F2: 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa F3: 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa F4: 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Giao phối không ngẫu nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên C Đột biến gen D Giao phối ngẫu nhiên Câu 29: Theo dõi di truyền hai cặp tính trạng quy định cặp gen di truyền trội hồn tồn Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb kiểu gen P tần số hoán vị gen A AB AB ; hoán vị gen bên với f = 25%  ab ab B Ab Ab  ; f  8, 65% aB aB C AB Ab  ; f  25% ab ab D Ab Ab  ; f  37,5% aB ab Câu 30: Trong trình nhân đơi phân tử ADN sinh vật nhân thực có đơn vị tái giống Trên chạc chữ Y đơn vị tái bản, người ta thấy có 14 đoạn Okazaki Tính đến thời điểm quan sát, số đoạn ARN mồi tổng hợp cho q trình nhân đơi ADN A 128 B 112 C 120 D 240 Câu 31: Một đoạn mạch bổ sung gen có trình tự nuclêôtit sau: 5’…GXT XTT AAA GXT…3’ Biết ba mã hóa axit amin GXU: Ala, AAA: Lys, XUU: Leu Trình tự axit amin chuỗi pôlipeptit tổng hợp từ đoạn gen A – Leu – Ala – Lys – Ala – B – Ala – Leu – Lys – Ala – C – Lys – Ala – Leu – Ala – D – Leu – Lys – Ala – Ala – Câu 32: Ở lồi động vật, cặp tính trạng màu thân màu mắt cặp gen quy định Cho đực (XY) thân đen, mắt trắng chủng lai với (XX) thân xám, mắt đỏ chủng F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% thân xám, mắt đỏ : 20% đực thân xám, mắt đỏ : 20% đực thân đen, mắt trắng : 5% đực thân xám, mắt trắng : 5% đực thân đen, mắt đỏ Tần số hoán vị gen cá thể F1 A 40% B 20% C 30% D 10% Câu 33: Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet Alen A có 2400 liên kết hiđrơ; alen a có 2300 liên kết hiđrô Do đột biến lệch bội xuất thể ba (2n+1) có số nuclêơtit gen T = 1000 G = 1700 Kiểu gen thể lệch bội A AAA B AAa C aaa D Aaa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 34: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D,d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Kiểu gen P AA Bd bD  aa Bd bD (2) F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 16% (3) F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép (4) F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 10,25% A B C D Câu 35: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính × có alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Lai ruồi mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng Cho F1 giao phối tự với thu F2 Cho phát biểu sau ruồi hệ F2, có phát biểu đúng? (1) Trong tổng số ruồi F2, ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25% (2) Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ phần ba ruồi đực mắt trắng (3) Số ruồi mắt trắng 50% số ruồi đực mắt trắng (4) Ruồi mắt đỏ chủng 25% ruồi mắt đỏ không chủng A B C D Câu 36: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai gen trội A B quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A B quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng Gen A B có tác động gây chết giai đoạn phôi trạng thái đồng hợp tử trội AABB, Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Trong lồi có tối đa loại kiểu gen kiểu hình hoa vàng (2) Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 8:6:1 (3) Cho dị hợp cặp gen giao phấn với hoa trắng thu F1 có 25% số hoa đỏ (4) Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F1 thu chủng với xác suất 1/3 A B C D Câu 37: Một gen có chiều dài 408nm có 3100 liên kết hiđrơ Sau xử lí 5-BU thành cơng số nuclêơtit loại gen đột biến A A = T = 500; G = X = 700 B A = T = 503; G = X = 697 C A = T = 499; G = X = 701 D A = T = 501; G = X = 699 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 38: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen có alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Thực hai phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cây hoa tím lai với hoa đỏ (P), thu F1 có tỉ lệ hoa tím : hoa đỏ: hoa vàng - Phép lai 2: Cây hoa vàng lai với hoa hồng (P), thu F1 có tỉ lệ hoa vàng : hoa hồng : hoa trắng Biết không xảy đột biến, không xét đến vai trò bố mẹ phép lai Cho cá thể lai với nhau, thu đời có kiểu hình hoa vàng Tính theo lí thuyết, có tối đa sơ đồ lai thỏa mãn? A 45 B 65 C 60 D 50 Câu 39: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh cho kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ A 27/64 B 9/64 C 27/256 D 81/256 Câu 40: Ở loài động vật, trình giảm phân thể đực mang kiểu gen AABbDd có 20% tế bào bị rối loạn khơng phân li cặp NST mang cặp gen Bb giảm phân I, giảm phân II bình thường, cặp NST khác phân li bình thường Kết tạo giao tử Abd chiếm tỉ lệ A 12,5% B 80% C 20% D 25% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... Chuyển đoạn hai NST khác Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... Thay cặp (G – X) cặp (A – T) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... AAA B AAa C aaa D Aaa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (15) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (15)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay