ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (11)

9 7 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 03 Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Ở loài thực vật lưỡng bội, màu sắc hoa locus đơn gen chi phối Alen A chi phối hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Trong quần thể cân di truyền tính trạng màu hoa, có 91% số cho hoa đỏ Tần số alen chi phối hoa đỏ quần thể là: A 0,91 B 0,09 C 0,3 D 0,7 Câu 2: Loại enzyme có khả cố định nitơ phân tử thành NH4+? A Rhizobium B Rubisco C Nitrogenase D Nitratereductase Câu 3: Nhóm động vật có phổi cấu tạo từ ống khí với mao mạch bao quanh? A Thú B Cá C Chim D Lưỡngcư Câu 4: Ở người, q trình hít vào, đường khí phù hợp? A Mũi → quản → khí quản → tiểu phế quản → phế quản → phế nang B Mũi → khí quản → phế quản → tiểu phế quản → phế nang C Mũi → hầu → thực quản → nắp quản → quản → khí quản → tiểu phế quản → phế quản D Mũi → Khí quản → quản → phế quản → phế nang → tiểu phế quản Câu 5: Ở thực vật C3, trình quang hợp cung cấp chất hữu chủ yếu cho thực nhóm tế bào đây? A Tế bào mô giậu B Tế bào mơ xốp C Tế bào lỗ khí D Tế bào biểu bì Câu 6: Ở sinh vật nhân sơ, phát biểu xác nói cấu trúc gen operon điểnhình? A Các gen cấu trúc có mặt operon thường mã hóa chuỗi polypeptide có chức khơng liên quan tới B Triplet mã hóa cho ba kết thúc mARN nằm vùng mã hóa gen C Trong operon, gen cấu trúc có vùng điều hòa riêng D Chiều dài gen mã hóa ln chiều dài mARN mà gen quy định Câu 7: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trội trội khơng hồn tồn, khơng xảy đột biến hốn vị gen phép lai Ab/aB × AB/ab cho loại kiểu hình? A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 8: Khi nói cơng cụ định tuổi hóa thạch phương pháp đồng vị phóng xạ, thơng tin đưa xác? A Cả 12C 14C đồng vị phóng xạ sử dụng định tuổi hóa thạch, 14C có chu kỳ bán rã 5700 năm B Khi mẫu sinh vật chết đi, hàm lượng 14C giảm dần theo thời gian, sử dụng thông tin thu thập xác định tuổi hóa thạch C Phương pháp định tuổi 14 C xác định tuổi hóa thạch xác, đặc biệt với mẫu có tuổi hàng triệu đến hàng tỉ năm D Đồng vị 238U dùng để định tuổi hóa thạch, chu kỳ bán rã 1,5 tỉ năm Câu 9: Theo quan điểm học thuyết tiến hóa tổng hợp đại, nhân tố làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể theo hướng trì tần số tương đối alen, biến đổi thành phần kiểu gen quần thể: A Đột biến gen B Di nhập gen C Nội phối D Chọn lọc tự nhiên Câu 10: Khẳng định xác loại ARN phổ biến có mặt tế bào? A Đầu 3’ mARN có trình tự khơng dịch mã cho phép ribosome nhận biết mARN gắn vào phân tử B Trên phân tử tARN, axit amin gắn đặc hiệu vào đầu 5’P nhờ điều khiển ba đối mã C Trên phân tử mARN tế bào nhân sơ, ribonucleotide ba mở đầu nằm đầu phân tử D Ở tế bào nhân sơ, mARN có cấu trúc mạch thẳng, dịch mã lúc nhiều ribosome khác Câu 11: Để tìm hiểu trình quang hợp thực vật, học sinh đưa vào chng thủy tinh có nồng độ CO2ổn định tiến hành điều chỉnh cường độ chiếu sáng Sau thời gian làm thí nghiệm, đo thơng số, học sinh viết vào nhật kí thí nghiệm nội dungsau: I Ở điểm bù ánh sáng, khơng có tích lũy chất hữu II Tính từ điểm bù ánh sáng, cường độ chiếu sáng tăng dần lượng chất hữu tích lũy tăng III Thay đổi cường độ chiếu sáng có ảnh hưởng đến lượng chất hữu tích lũy IV Trong trường hợp, tăng cường độ chiếu sáng dẫn đến tăng suất quang hợp Số ghi xác là: A B C D Câu 12: Phát biểu xác đặc trưng quần thể? A Hầu hết lồi động vật có kích thước lớn tự nhiên có đường cong tăng trưởng chữ B Hầu hết quần thể động vật, tỉ lệ giới tính trì trạng thái 1:1 C Trong môi trường giới hạn, tốc độ tăng trưởng quần thể đạt giá trị lớn kích thước nhỏ D Trong quần thể, cá thể tuổi sinh sản đóng vai trò quan trọng tồn quần thể Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 13: Một quần thể có kích thước giảm mức tối thiểu dễ vào trạng thái suy vong vì: A Số lượng cá thể q dẫn đến nguy xuất cư sang khu vực khác phận cá thể làm quần thể tan rã B Kích thước quần thể nhỏ dễ chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên, dẫn đến biến động di truyền, tăng giao phối cận huyết, làm nghèo vốn gen C Số lượng cá thể làm giảm tiềm sinh học quần thể, quần thể phục hồi D Kích thước quần thể nhỏ dẫn đến suy giảm di nhập gen,làm giảm đa dạng di truyền Câu 14: Nghiên cứu chủng E.coli đột biến, người ta nhận thấy đột biến khiến sản xuấtenzyme phân giải lactose môi trường có khơng có lactose Các sinh viên đưa khả : I – đột biến gen điều hòa ; II – đột biến promoter ; III – đột biến operator ; IV – đột biến vùng mã hóa operon Lac Những đột biến xuất gây tượng trên? A II,III,IV B III,IV C I, III D I ; II ;IV Câu 15: Hoạt động nhóm sinh vật chuyển nitrate (NO3-) thành amơn (NH4+) để phục vụ cho trình tổng hợp axit amin? A Vi khuẩn cố định đạm B Thực vật tự dưỡng C Vi khuẩn phản nitrat hóa D Động vật đơn bào Câu 16: N Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Số phát biểu xác là: A B C D Câu 28: Ở người, bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm gây đột biến nguyên khung khiến alen HbA chuyển thành alen HbS, nói tượng này, có phát biểu xác? I Phân tử mARN mà hai alen tạo có chiều dài II Sản phẩm chuỗi polypeptide alen tạo có trình tự khác III Đột biến gen dẫn tới thay đổi cấu trúc bậc I protein mà alen mã hóa, từ làm thay đổi cấu trúc bậc cao hơn, làm giảm chức dẫn đến gây bệnh IV Người dị hợp tử cặp alen kể tạo tất hồng cầu hồn tồn bình thường người không bị bệnh A B C D Câu 29: Khi nói q trình hơ hấp loài động vật, số phát biểu sau đây: I Tốc độ khuếch tán khí qua bề mặt trao đổi khí tỉ lệ thuận với độ dày bề mặt traođổi II Ở trùng, khí oxy từ ống khí vận chuyển nhờ phân tử hemoglobin trongmáu III Hiệu suất q trình trao đổi khí lưỡng cư, bò sát, thú thấp so với ởchim IV Ở người, chưa đến 50% lượng khí oxy vào phế nang hấp thu vào máu Số phát biểu xác là: A B C D Câu 30: Cho cá thể ruồi giấm có kiểu gen kiểu hình thân xám, cánh dài giao phối với nhau, thu F1 có loại kiểu hình, ruồi thân đen, cánh dài chiếm tỉ lệ 4,5% Theo lý thuyết, xác suất xuất ruồi đực F1 mang kiểu hình lặn tính trạng là: A 20,5% B 21,25% C 29,5% D 14,75% Câu 31: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A chi phối thân cao trội hoàn toàn so với alen a chi phối thân thấp; alen B chi phối hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen b chi phối hoa trắng, kiểu gen Bb cho kiểu hình hoa hồng Hai cặp alen phân li độc lập với Thực phép lai (P) chủng thâncao, hoa trắng laivới thân thấp, hoa đỏ F1, cho F1 tự thụ F2 Biết không xảy đột biến, cho phát biểu sau đâyvề di truyền tính trạng kể trên: I Tất thân thấp, hoa đỏ tạo F2 chủng II Ở F2 có 18,75% số thân cao, hoa hồng III Khơng cần phép lai phân tích biết kiểu gen cá thể F2 IV Lấy cặp F2 giao phấn với nhau, có phép lai khác mà chiều cao cho tỉ lệ 100%, màu sắc hoa cho tỉ lệ1:1 Số phát biểu khơng xác là: A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 32: Ở loài thực vật lưỡng bội cặp alen A/a B/b chi phối hình dạng cặp D/d chi phối màu sắc Lấy X cho tự thụ, đem gieo hạt lai thu F1 có 1201 dài, hoa đỏ; 1203 tròn, hoa đỏ; 599 dài, hoa trắng; 201 tròn, hoa trắng Biết khơng có đột biến, khơng hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau xác? I Cây X mang cặp gen dị hợp II F1 có loại kiểu gen chi phối dài, hoa trắng III Lấy ngẫu nhiên F1 có kiểu hình tròn, hoa trắng xác suất chủng 100% IV Lấy ngẫu nhiên dài, hoa trắng F1, xác suất thu chủng 33,33% A B C D Câu 33: Quan sát trình giảm phân hình thành giao tử tế bào sinh tinh có kiểu gen Ab aB trìnhxảy bình thường, học sinh đưa dự đoán: I Trong trường hợp tần số hoán vị gen 50% có loại giao tử tạo ra, tỉ lệ loại 25% II Trong trường hợp có tiếp hợp, khơng trao đổi chéo kết trình tạo loại giao tử khác III Nếu tỉ lệ tế bào xảy hốn vị gen chiếm 80% tỉ lệ giao tử tạo 3:3:2:2 IV Nếu tế bào đó, có rối loạn phân li NST kỳ sau I hay kỳ sau II làm giảm số loại giao tử q trình Số dự đốn phù hợp với lí thuyết là: A B C D Câu 34: Ở loài thực vật, nghiên cứu cân di truyền locus có (n+1) alen, alen thứ có tầnsố 50%, alen lại có tần số Có phát biểu sau đúng? I.Quần thể hình thành trạng thái cân di truyền, gặp điều kiện phù hợp II.Ở trạng thái cân di truyền, tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp 0, 75  4n III.Số loại kiểu gen tối đa locus quần thể = C2n+1 IV.Nếu đột biến làm xuất alen quần thể, quần thể thiết lập trạng thái cân di truyền A B C D Câu 35: Ở lồi động vật giới đực dị giao tử, tính trạng râu mọc cằm cặp alen NST thường chi phối, tiến hành phép lai P chủng, tương phản F1: 100% đực có râu 100% không râu, cho F1 ngẫu phối với đời F2, số 75% râu, trong số đực 75% có râu Có nhận định xác? I Tính trạng mọc râu gen nằm NST giới tính chiphối II Tỷ lệ có râu: khơng râu F1và F2 tính chung cho giới là1:1 III.Cho F2 không râu ngẫu phối với đực không râu, đời sau có 83,33% cá thể khơngrâu IV Nếu cho đực có râu F2 lai với không râu F2, đời F3 thu tỷ lệ 1:1 tính trạng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích A B C D Câu 36: Ở loài thú, giới đực dị giao tử tiến hành phép lai (♀) lơng dài, đen × (♂) lơng ngắn, trắng F1 100% lông dài, đen Cho đực F1 lai phân tích Fb: 125 (♀) ngắn, đen; 42 (♀) dài, đen; 125 (♂) lông ngắn, trắng; 42 (♂) lông dài, trắng Biết màu thân gen quy định, có kết luận đúng? I Fb có tối đa loại kiểu gen II Sự di truyền chiều dài lơng theo quy luật tương tác gen III Có kiểu gen quy định lông ngắn, trắng IV Cho cá thể dài Fb ngẫu phối, mặt lí thuyết tạo tối đa 36 loại kiểu gen kiểu hình A B C D Câu 37: Về tượng đột biến gen loài thực vật, cho phát biểu: I Các gen tế bào chất đột biến di truyền cho đời sau II Đột biến thay cặp nucleotide vùng mã hóa mà khơng tạo codon kết thúc thường có hậu nghiêm trọng so với đột biến cặp nucleotide vùngnày III Các gen điều hòa bảo vệ hệ thống protein đặc hiệu, chúng không bị độtbiến IV Một đột biến gen tạo ba 5’AUG3’ vùng mã hóa, ln khởi đầu cho q trình dịch mãmới Số phát biểu xác là: A B C D Câu 38: Ở người, bệnh gặp cặp alen A a chi phối Nghiên cứu phả hệ gia đình quần thể cân di truyền, tần số alen a là10% hình bên Biết khơng xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thông tin trên, cho biết, dự đốn sau, có dự đốn đúng? I.Xác suất để IV-10 mang alen gây bệnh 46,09% II Xác suất sinh thứ hai trai không bị bệnh III-7 III-8 46,64% III.Có thể biết xác kiểu gen người gia đình IV Xác suất để II-4 mang alen gây bệnh 18,18% A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 39: Ở ruồi giấm alen A – thân xám trội hoàn toàn so với a – thân đen; a len B – cánh dài trội hoàn toàn so với alen b – cánh ngắn D – quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d – mắt trắng Tiến hành phép lai AB D d AB D X X  X Y thu 49,5% cá thể có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ab ab Chocác kết luận sau di truyền tính trạng kết phép lai kể trên: I Trong số đực, có 33% số cá thể mang kiểu hình trội tínhtrạng II Về mặt lý thuyết, F1 tỷ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ2,25% III Hoán vị xảy hai giới với tần số khácnhau IV Nếu coi giới tính cặp tính trạng tương phản, đời F1 có 40 kiểu gen khác 16 kiểuhình Số khẳng định xác là: A B C D Câu 40: Ở loài thực vật, màu sắc hoa chi phối cặp alen phân li độc lập A/a B/b Kiểu gen chứa alen A B cho hoa màu đỏ, kiểu gen lại cho hoa trắng Một locus thứ nằm cặp NST khác có alen D cho xanh d cho đốm trắng Tiến hành phép lai AaBbDd × aaBbDd F1 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết phát biểu xác F1? A Có loại kiểu gen đồng hợp quy định kiểu hình hoa trắng, đốm B Có 43,75% số hoa trắng, xanh C Có loại kiểu hình xuất với tỉ lệ 3:3:8:8 D Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, đốm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... tuổi sinh sản đóng vai trò quan trọng tồn quần thể Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh. ..hu tỷ lệ 1:1 tính trạng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đ...ia đình IV Xác suất để II-4 mang alen gây bệnh 18,18% A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 m
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (11) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (11)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay