ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (10)

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) PEN-I SINH H C S 01 ( tiêu chu n) Giáo viên: inh I MA TR N Chuyên đ C ch di truy n bi n d Quy lu t di truy n Di truy n qu n th Di truy n ng i ng d ng di truy n Ti n hóa c Hi n THI n v ki n th c Nh Mã di truy n Quá trình d ch mã Nhân đôi ADN t bi n gen C u trúc NST V n d ng cao T ng 1 1 Câu 13 Câu 15 Câu 16 Câu 11 Câu 36 Câu 35 1 Câu 37 1 Câu 34 Câu 38 Câu 30 Câu 31 Câu 28 Câu 14, câu 23 Câu 17, Câu 33 câu 21 Câu 32 i T o gi ng nh pp gây đ t bi n Các b ng ch ng ti n hóa Các nhân t ti n hóa q trình hình thành lồi Ngu n g c s s ng s phát sinh s s ng H th ng giáo d c HOCMAI V n d ng Câu t bi n c u trúc NST Câu t bi n s l ng NST Câu Bài t p đ t bi n gen Quy lu t phân li đ c l p Câu 12 T ng tác gen Quy lu t phân li Hốn v gen Bài t p tích h p quy lu t di truy n Bài t p tính s lo i, t l giao t Bài t p tính s lo i, t l KG, KH Bài t p v qu n th t ph i Bài t p v qu n th ng u ph i Bài t p v DT ng Hi u Câu 39 Câu 40 Câu Câu Câu 20 Câu 19 Câu T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) Chuyên đ n v ki n th c Nh Hi u Sinh thái Qu n th sv Qu n xã sv Di n th sinh thái Câu Câu 24 Câu 18 Câu 22 H sinh thái Câu 10 Câu 25 S thoát h i n Sinh h c c th th c v t Sinh h c c th đ ng v t II T NG THI V n d ng V n d ng cao 1 Câu 29 Câu c Vai trò ngun t khống Quang h p th c v t Hô h p th c v t Hô h p đ ng v t Tu n hoàn máu Cân b ng n i môi C m ng đ ng v t T ng 1 Câu 26 Câu 27 Câu 12 15 1 1 1 40 NH N BI T Câu Th c v t phát sinh A K Ocđôvic k ? B K Than đá C K Ph n tr ng D K Cambri Câu Mã di truy n có tính thối hóa do: A S lo i axit amin nhi u h n s lo i nucleotit B S lo i mã di truy n nhi u h n s lo i nucleotit C S lo i axit amin nhi u h n s lo i mã di truy n D S lo i mã di truy n nhi u h n s lo i axit amin Câu S trao đ i chéo không cân gi a cromatit không ch em m t c p NST t ng đ ng nguyên nhân d n đ n A Hoán v gen B t bi n đ o đo n C D t bi n chuy n đo n t bi n l p đo n Câu 4: Quan sát s l ng voi li u cho ta bi t đ c đ c tr ng c a qu n th ? m t qu n xã sinh v t, ng i ta đ m đ A T l đ c/cái B Thành ph n nhóm tu i C S phân b cá th D M t đ cá th c 125 con/km2 S Câu Ý khơng nói v đ t bi n đa b i l A S nhi m s c th t bào sinh d ng m t s l B Th đ t bi n đa b i l khơng có kh n ng sinh s n h u tính bình th H th ng giáo d c HOCMAI ng T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) C c ng d ng đ t o gi ng qu không h t D Hàm l Câu 6: ng ADN t ng g p m t s nguyên l n so v i th đ n b i n l n h n 2n bàng, n A Lá c ch y u đ c thoát qua c quan sau đây? B Thân Câu Ng C Cành D R i ta có th t o gi ng khác lồi b ng ph ng pháp A Lai t bào xoma B Lai khác dòng C Ni c y h t ph n D Nuôi c y mô Câu 8: S u hòa l ng n c c th ph thu c vào y u t ch y u nào? A Áp su t th m th u huy t áp B Ch t vô c ch t h u c huy t t C T l Ca2+ : K+ có huy t t D pH l ng ng protein có huy t t Câu C quan d ng i c quan t ng ng đ ng: A Chân chu t ch i chân d ch i B Vây cá m p cánh b C Mang cá mang tôm D Tay ng Câu 10: Trong h sinh thái, n ng l ng đ m i vây cá voi c truy n t m t tr i theo chi u sau đây? A Sinh v t sang sinh v t khác quay tr l i sinh v t ban đ u B Sinh v t s n xu t qua b c dinh d C Môi tr ng t i môi tr ng ng vào sinh v t phân gi i sau đ n sinh v t s n xu t D Sinh v t tiêu th vào sinh v t s n xu t tr v môi tr ng Câu 11 Trong m c c u trúc siêu hi n vi c a nhi m s c th n hình m c c u trúc sau có đ sinh v t nhân th c, ng kính 300 nm? A Crơmatit B Vùng x p cu n (siêu xo n) C S i c b n D S i nhi m s c Câu 12: Theo lí thuy t, c th có ki u gen AaBBDd gi m phân t o lo i giao t aBD chi m t l A 50% B 15% C 25% D 100% THỌNG HI U Câu 13 Khi nói v c ch d ch mã, có nh n đ nh không nh n đ nh sau: (1) Trên m t phân t mARN, ho t đ ng c a polixom giúp t o nhi u chu i polipeptid khác lo i (2) Riboxome d ch chuy n theo chi u t 3’ 5’ mARN (3) B ba đ i mã v i b ba UGA mARN AXT tARN H th ng giáo d c HOCMAI T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) (4) Các chu i polypeptid sau đ c t ng h p s đ c c t b axit amin m đ u, cu n xo n theo nhi u cách khác đ hình thành b c c u trúc cao h n (5) Sau d ch mã, Ribosome gi nguyên c u trúc đ ti n hành trình d ch mã ti p theo A B.3 C.1 D.2 Câu 14 Hai t bào sinh tinh đ u có ki u gen AB/ab XDXd gi m phân bình th hốn v gen m t hai t bào Theo lí thuy t, s lo i giao t t i đa đ A.4 B.16 C.6 ng nh ng x y c t o là: D.8 Câu 15 Khi nói v enzym tham gia trình nhân đơi ADN nh n đ nh sau đúng: A Th t tham gia c a enzyme là: tháo xo n ADN polimeraza ARN polimeraza Ligaza B ADN polimeraza ARN polimeraza đ u ch di chuy n m ch khuôn theo chi u 5’ 3’ C ARN polimeraza có ch c n ng tháo xo n t ng h p đo n m i D Xét m t ch c ba tái b n, enzyme ligaza ch tác d ng lên m ch Câu 16 A t bi n gen đ t bi n NST có m khác c b n là: t bi n NST có th làm thay đ i s l đ is l B ng gen NST đ t bi n gen không th làm thay ng gen NST t bi n NST th ng phát sinh gi m phân, đ t bi n gen th ng phát sinh nguyên phân C t bi n NST có h ng, đ t bi n gen vô h D t bi n NST có th gây ch t, đ t bi n gen không th gây ch t Câu 17 Th c hi n phép lai P: ng AaBbCcDdee x mang ki u hình khác v i b m aaBbCCDdEE Theo lý thuy t, t l cá th F1 ? Bi t m t gen quy đ nh m t tính tr ng, tr i l n hoàn toàn A 31,25% B.25% C.71,875% D.50% Câu 18 Khi nói v m i quan h gi a loài phát bi u sau đúng? A T o giáp n hoa gây đ c cho cá tơm ví d v quan h sinh v t n sinh v t B Kh ng ch sinh h c hi n t ng s l ng cá th c a m t loài b kh ng ch m t m c nh t đ nh C Trong quan h h p tác, n u loài tách c hai đ u b ch t D Chim sáo b t r n cho trâu bò ví d v quan h h i sinh Câu 19 Khi nói v vai trò c a cách li đ a lí q trình hình thành lồi m i, có phát bi u sau khơng ? I Cách li đ a lí nh ng tr ng i v m t lí nh sông, núi, bi n… ng n c n cá th c a qu n th khác loài g p g giao ph i v i H th ng giáo d c HOCMAI T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) II Cách li đ a lí m t th i gian dài t t y u s d n t i cách li sinh s n hình thành lồi m i III Cách li đ a lí góp ph n trì s khác bi t v v n gen gi a qu n th đ c t o b i nhân t ti n hóa IV Cách li đ a lí có th x y v i nh ng lồi có kh n ng phát tán m nh, có kh n ng di c di c A B.1 C.3 D.4 Câu 20: Th h xu t phát (P) c a m t qu n th ng u ph i có t l ki u gen 0,25AA : 0,5Aa : 0,25 aa Theo quan ni m ti n hóa hi n đ i, có phát bi u sau đúng? I N u qu n th ch u tác đ ng c a nhân t đ t bi n ch c ch n qu n th s xu t hi n ki u gen m i II N u qu n th ch ch u tác đ ng c a ch n l c t nhiên F1 có t l ki u gen 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa ch ng t trình ch n l c ch ng l i alen l n III N u qu n th ch u tác đ ng c a y u t ng u nhiên có th s có t l ki u gen 100%AA IV N u có di – nh p gen có th s làm t ng t n s alen a c a qu n th A B C D Câu 21 Theo lí thuy t, tr ng h p tr i l n khơng hồn tồn, phép lai sau cho đ i có ki u hình phân li theo t l : ? A AA × AA B Aa × aa C Aa × Aa D AA × aa Câu 22: Di n th nguyên sinh có đ c m sau đây? I B t đ u t m t môi tr II ng ch a có sinh v t c bi n đ i tu n t qua qu n xã trung gian III Quá trình di n th g n li n v i s h y ho i môi tr IV K t qu cu i th V S l ng s hình thành qu n xã đ nh c c ng loài t ng lên, l A ng i th c n ngày ph c t p B C D Câu 23: Trong tr ng h p gen liên k t hoàn toàn, c th có ki u gen sau cho t l giao t Ab v i t l 50% ? A AB/ab B Ab/aB C Ab/Ab D AB/aB Câu 24: Khi nói v s phân b cá th qu n th , phát bi u sau đúng? A Trong m i qu n th , s phân b cá th m t cách đ ng đ u x y môi tr ng không đ ng nh t c nh tranh loài di n kh c li t H th ng giáo d c HOCMAI T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) B V m t sinh thái, s phân b cá th loài m t cách đ ng đ u mơi tr ng có ý ngh a gi m s c nh tranh gay g t gi a cá th qu n th C Phân b đ ng đ u d ng trung gian c a phân b ng u nhiên phân b theo nhóm D Phân b theo nhóm ki u phân b ph bi n nh t phân b theo nhóm sinh v t d b k thù tiêu di t Câu 25: Khi nói v thành ph n c a h sinh thái, có phát bi u sau đúng? I M t h sinh thái ln có lồi sinh v t mơi tr II T t c loài th c v t quang h p đ u đ ng s ng c a sinh v t c x p vào nhóm sinh v t s n xu t III Sinh v t phân gi i có ch c n ng chuy n hóa ch t vô c thành ch t h u c đ cung c p cho sinh v t tiêu th h sinh thái IV Xác ch t c a sinh v t đ A c x p vào thành ph n h u sinh c a h sinh thái B C D Câu 26: Khi nói v hô h p c a th c v t, có phát bi u sau đúng? I N u khơng có O2 th c v t ti n hành phân gi i k khí đ l y ATP II Q trình hơ h p hi u khí di n qua giai đo n, CO2 đ c gi i phóng giai đo n chu trình Crep III Q trình hơ h p th c v t t o ATP IV T m t mol glucoz , tr i qua hô h p k khí (phân gi i k khí) s t o mol ATP A B C D Câu 27: Khi nói v tu n hoàn c a đ ng v t, phát bi u sau đúng? A Trong m t chu kì tim, tâm th t co tr c tâm nh đ đ y máu đ n tâm nh B Máu đ ng m ch giàu O2 có màu đ t i C Các lồi thú, chim, bò sát, ch nhái đ u có h tu n hồn kép D H tu n hồn h có t c đ l u thông máu nhanh h n so v i h tu n hồn kín V N D NG Câu 28 Cho bi t m i gen quy đ nh m t tính tr ng, gen tr i tr i hoàn toàn Xét phép lai sau: AABb x AAbb 2.AaBB x AaBb 3.Aabb x aabb AABb x AaBB AaBB x aaBb AaBb x aaBb Aabb x aaBb AaBB x aaBB Theo lí thuy t, s phép lai nói có phép lai mà đ i cho t l phân li ki u gen gi ng t l phân li ki u hình A.6 B.3 H th ng giáo d c HOCMAI C.4 D.5 T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) Câu 29: M t l i th c g m có lồi đ c mơ t nh hình bên Theo lí thuy t, có phát bi u sau đúng? I Có 10 chu i th c n, chu i dài nh t có m t xích II N u lồi K b t di t l i th c n ch có t i đa lồi III Lồi H tham gia vào 10 chu i th c n IV Chu i th c n ng n nh t ch có m t xích A B.2 C.4 Câu 30 M t lồi th c v t có b NST l ng i ta phát hi n t bào sinh d D.3 ng b i (2n=6), nghiên c u t bào h c hai thu c loài ng c a th nh t có 14 NST đ n chia thành nhóm gi ng phân ly v hai c c c a t bào T bào sinh d x p thành hàng ng c a th có NST kép m t ph ng xích đ o c a thoi phân bào Có th d đốn: A Cây th có th th m t, th nh t có th th ba B Cây th nh t th ba, th th không C Cây th có th th m t, th nh t có th th ba T bào c a th nh t cu i c a nguyên phân, th bào th k đ u nguyên phân D Cây th hai th m t, t bào c a th hai th không, t bào k k gi a c a nguyên phân, th nh t k sau c a nguyên phân Câu 31 M t gen c a sinh v t nhân s ch huy t ng h p chu i polypeptid huy đ ng t môi tr ng n i bào 597 aa lo i Phân t mARN đ c t ng h p t gen có 100 A 125 U Gen b đ t bi n d n đ n h u qu t ng s Nu gen không thay đ i nh ng t l A/G b thay đ i b ng 59,15% t bi n thu c d ng sau A Thay th hai c p G-X b ng hai c p A-T B Thay th m t c p G-X b ng m t c p A-T C Thay th m t c p A-T b ng m t c p G-X D Thay th hai c p A-T b ng hai c p G-X Câu 32 m t loài th c v t, alen A qui đ nh hoa vàng, alen a qui đ nh hoa tr ng M t qu n th ban đ u (P) có c u trúc di truy n 0,5 AA + 0,2 Aa + 0,3 aa = Ng qu n th qua th h , 16% hoa tr ng i ta ti n hành thí nghi m th h th nh t (F1) có t l phân li ki u hình 84% hoa vàng : th h th (F2) t l phân ly ki u hình 72% hoa vàng : 28% hoa tr ng H th ng giáo d c HOCMAI T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) Bi t r ng khơng có s tác đ ng c a y u t làm thay đ i t n s alen c a qu n th Có th k t lu n v thí nghi m này: A Cho P t th , F1 giao ph n B C hai th h đ u giao ph n ng u nhiên B Cho P giao ph n, F1 t th C Cho t th ph n c th h Câu 33 Tính tr ng chi u c a m t loài th c v t c p gen Aa, Bb, Dd n m c p NST khác t ng tác theo ki u c ng g p Khi ki u gen có thêm alen tr i cao thêm 10 cm, th p nh t có chi u cao 100 cm Cho cao nh t lai v i th p nh t thu đ F1 Ti p t c cho F1 giao ph n ng u nhiên thu đ c c F2 Theo lý thuy t, có phát bi u sau đúng: F2 lo i cao 130 cm chi m t l cao nh t F2 có ki u gen quy đ nh ki u hình cao 110 cm Cây cao 120cm F2 chi m t l 3/32 F2 có ki u hình 27 ki u gen A B.2 Câu 34 C.3 D.4 m t lồi trùng, cho XX m t đ thu n ch ng lai v i đ c XY m t tr ng thu n ch ng đ c F1 đ ng lo t m t đ Cho đ c F1 lai phân tích, đ i thu đ ct l m t đ : m t tr ng : đ c m t tr ng N u cho F1 giao ph i t v i nhau, nh n đ nh sau, có nh n đ nh v k t qu thu đ c đ i F2? I F2 xu t hi n 12 ki u gen II Cá th đ c m t tr ng chi m t l 5/16 II Cá th m t tr ng thu n ch ng chi m t l 3/16 IV Trong t ng s cá th m t đ , cá th m t đ không thu n ch ng chi m t l 5/9 A.3 B.4 C.1 D.2 Câu 35: M t loài th c v t, cho thân cao, hoa đ giao ph n v i thân th p, hoa tr ng (P), thu đ c F1 có 100% thân cao, hoa đ Cho F1 t th ph n, thu đ c F2 có lo i ki u hình g m 2000 cây, 320 có ki u hình thân th p, hoa tr ng Bi t m i c p tính tr ng m t c p gen quy đ nh tr i hoàn tồn, khơng x y đ t bi n nh ng x y hoán v gen c gi i v i t n s nh Theo lí thuy t, có phát bi u sau đúng? (1) T n s hoán v gen F1 30% (2) F2, có 180 mang ki u hình thân cao, hoa tr ng (3) F2, có 320 mang ki u hình thân cao, hoa đ thu n ch ng (4) F2, có 180 mang ki u hình thân th p, hoa đ A B H th ng giáo d c HOCMAI C D T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) Câu 36 m t loài th c v t l ng b i, alen A1 quy đ nh hoa đ Alen A2 quy đ nh hoa h ng, alen A3 quy đ nh hoa vàng, a quy đ nh hoa tr ng Các alen tr i hồn tồn theo th t A1>A2>A3>a, theo lí thuy t có k t lu n d i đúng: (1) Lai hoa đ v i hoa vàng có th cho lo i ki u hình (2) Lai hoa h ng v i hoa vàng có th cho F1 có t l h ng : vàng : tr ng (3) Lai hoa h ng v i hoa tr ng có th cho F1 khơng có hoa tr ng (4) Lai hoa đ v i hoa vàng s cho F1 có t l hoa vàng nhi u nh t 25% A B.3 C.4 D.1 V N D NG CAO Câu 37 m t loài th c v t, cho giao ph n hoa tr ng thu n ch ng v i hoa đ thu n ch ng đ c F1 có 100% hoa đ Cho F1 t th ph n thu đ c F2 có t l : hoa đ : hoa vàng : hoa tr ng Cho t t c hoa vàng hoa tr ng nhiên v i đ F2 giao ph n ng u c F3 Trong nh n đ nh sau, có nh n đ nh không ? (1) Cây hoa đ d h p th h F2 chi m t l 18,75% (2) F3 xu t hi n lo i ki u gen (3) Cây hoa đ th h F3 chi m t l 4/49 (4) Cây hoa vàng d h p A th h F3 chi m t l 24/49 B.3 C.2 D.4 Câu 38 Cho bi t m i gen quy đ nh m t tính tr ng, alen tr i tr i hồn tồn, q trình t o giao t bên di n nh Ti n hành phép lai P: AB/ab Dd x AB/ab dd, t ng s cá th thu đ c F1 s cá th có ki u hình tr i v ba tính tr ng chi m t l 35,125% Bi t khơng có đ t bi n, s nh n đ nh sau, nh n đ nh v F1: I Có t i đa 30 lo i ki u gen II Cá th d h p v c p gen chi m t l 20,25% III Cá th đ ng h p l n chi m t l 10,125% IV Cá th mang m t tính tr ng tr i chi m t l 14,875% V Cá th đ ng h p tr i t ng s cá th ki u hình tr i chi m t l 14,875% A.3 B.4 Câu 39 ng C.2 i, alen A quy đ nh da bình th D.5 ng tr i hồn toàn so v i alen a quy đ nh da b ch t ng Qu n th có c u trúc di truy n: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa; Qu n th có c u trúc di truy n: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa M t c p v ch ng đ u có da bình th ch ng thu c qu n th 1, ng ng, ng i i v thu c qu n th Bi t không x y đ t bi n Theo lí thuy t, có phát bi u sau đúng? I Xác su t c p v ch ng sinh đ a gái d h p 11/48 H th ng giáo d c HOCMAI T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn H c ch đ ng - S ng tích c c Khóa h c PEN I N3 Sinh h c (Th y Đinh Đ c Hi n) II Xác su t c p v ch ng sinh đ a có đ a bình th ng đ a b b nh 3/16 III Xác su t c p v ch ng sinh đ a đ u có ki u gen d h p 11/48 IV Xác su t c p v ch ng sinh đ a đ u có ki u gen đ ng h p 5/16 A B Câu 40: Ph h hình d C D i mô t s di truy n b nh ng i: B nh P m t hai alen c a m t gen quy đ nh; b nh M m t hai alen c a m t gen n m vùng không t ng đ ng nhi m s c th gi i tính X quy đ nh Bi t r ng không x y đ t bi n Theo lí thuy t, có phát bi u sau đúng? I Ng II Ng i s không mang alen quy đ nh b nh P i s 13 có ki u gen d h p t v m t c p gen III Xác su t sinh th nh t ch b b nh P c a c p 12 - 13 7/48 IV Xác su t sinh th nh t trai ch b b nh P c a c p 12 - 13 1/16 A B C D B NG ÁP ÁN PEN-I S III ÁP ÁN 01 n m 2018-2019 1.A 2.D 3.C 4.D 5.A 6.A 7.A 8.A 9.D 10.B 11.B 12.C 13.A 14.C 15.D 16.A 17.C 18.B 19.A 20.C 21.B 22.C 23.B 24.B 25.B 26.C 27.C 28.C 29.B 30.A 31.D 32.B 33.C 34.A 35.C 36.A 37.B 38.C 39.D 40.C Giáo viên : inh Ngu n H th ng giáo d c HOCMAI : c Hi n Hocmai T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | 10 - ... ng c a sinh v t c x p vào nhóm sinh v t s n xu t III Sinh v t phân gi i có ch c n ng chuy n hóa ch t vơ c thành ch t h u c đ cung c p cho sinh v t tiêu th h sinh thái IV Xác ch t c a sinh v t... tôm D Tay ng Câu 10: Trong h sinh thái, n ng l ng đ m i vây cá voi c truy n t m t tr i theo chi u sau đây? A Sinh v t sang sinh v t khác quay tr l i sinh v t ban đ u B Sinh v t s n xu t qua b c... vào sinh v t phân gi i sau đ n sinh v t s n xu t D Sinh v t tiêu th vào sinh v t s n xu t tr v môi tr ng Câu 11 Trong m c c u trúc siêu hi n vi c a nhi m s c th n hình m c c u trúc sau có đ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (10) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (10)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay