ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (9)

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học HƯỚNG DẪN GIẢI THPT NGÔ SĨ LIÊN TỈNH BẮC GIANG LẦN Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến dị: A Một tính trạng B Ở số tính trạng mà chi phối C Ở loạt tính trạng chi D Ở tồn kiểu hình Câu 2: Loại đột biến sau không làm thay đổi độ dài phân tử ADN? A Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể B Đột biến đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể D Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể Câu 3: Dạ dày động vật sau có ngăn? A Ngựa B Thỏ C Bò D Chuột Câu 4: Đặc điểm đường nước qua khí khổng thực vật là: A Lượng nước lớn, khơng thể điều chỉnh đóng mở khí khổng B Lượng nước nhỏ, khơng thể điều chỉnh đóng mở khí khổng C Lượng nước nhỏ, điều chỉnh đóng mở khí khổng D Lượng nước lớn, điều chỉnh đóng mở khí khổng Câu 5: Trong q trình nhân đơi AND, NST diễn pha: A G2 chu kỳ tế bào B G1 chu kỳ tế bào C M chu kỳ tế bào D S chu kỳ tế bào Câu 6: Biến đổi sau thường biến? A Xù lông gặp trời lạnh B Thể bạch tạng lúa C Hồng cầu tăng di chuyển lên vùng cao D Tắc kè đổi màu theo môi trường Câu 7: Nhận xét sau không mức phản ứng? A Mức phản ứng giới hạn thường biến kiểu gen trước điều kiện môi trường khác B Mức phản ứng tính trạng kiểu gen quy định C Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp D Năng suất vật ni, trồng phụ thuộc chủ yếu vào mức phản ứng phụ thuộc vào môi trường Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 8: Kiểu gen AAaa giảm phân bình thường cho giao tử với tỉ lệ A 1AA : 2Aa : 1aa B 1AA : 1Aa C 1AA : 1Aa : 1aa D 1AA : 4Aa : 1aa Câu 9: Nguyên liệu sử dụng pha tối trình quang hợp là: A H2O, ATP, NADPH B NADPH, H2O, CO2 C O2, ATP, NADPH D ATP, NADPH, CO2 Câu 10: Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen A Tiếp hợp crômatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I B Trao đổi đoạn tương ứng crômatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I C Trao đổi đoạn tương ứng cromatít chị em kì đầu giảm phân I D Trao đổi đoạn tương ứng crơmatit khơng chị em kì đầu giảm phân I Câu 11: Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn theo trật tự nào? A Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi truyền electron hơ hấp B Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp C Đường phân → Chuỗi truyền electron hơ hấp → Chu trình Crep D Chuỗi truyền electron hơ hấp → Chu trình Crep → Đường phân Câu 12: Khi nói mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình, nhận định sau khơng đúng? A Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường B Bố mẹ khơng truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen C Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước điều kiện môi trường khác D Kiểu hình thể phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường Đáp án D Khi nói mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình, nhận định khơng đúng: Kiểu hình thể phụ thuộc vào kiểu gen mà khơng phụ thuộc vào mơi trường (kiểu hình kết kiểu gen điều kiện môi trường định) Câu 13: Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ đất trồng : A Vi khuẩn cố định ni tơ B Vi khuẩn phản nitrat C Vi khuẩn nitrat D Vi khuẩn a môn Câu 14: Quy luật di truyền phân ly độc lập góp phần giải thích tượng: A Các gen phân ly tổ hợp giảm phân B Các gen nằm nhiễm sắc thể C Sự di truyền gen tồn nhân tế bào D Biến dị tổ hợp phong phú loài giao phối Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 15: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp phân tử mARN nhân tạo Phân tử mARN thực dịch mã loại nuclêôtit sử dụng là: A ba loại G, A, U B ba loại A, G, X C ba loại U, A, X D ba loại U, G, X Đáp án A Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp phân tử mARN nhân tạo Phân tử mARN thực dịch mã loại nuclêôtit sử dụng là: A ba loại G, A, U (vì cần có mã mở đầu để bắt đầu dịch mã AUG) Câu 16: Chọn nhận xét sai : A Tế bào xoma chấu chấu đực bình thường có số NST số lẻ B Giới di giao XY nhận gen X từ giới đồng giao XX hệ P C Gen X giới đồng giao XX hệ P truyền cho dị giao XY D Gen quy định tính trạng thường có NST thường NST giới tính Đáp án C Gen X giới đồng giao XX hệ P truyền cho dị giao XY  sai, gen X giới XX truyền cho giới XX XY đời Câu 17: Chọn nhận xét sai: A Thể tứ bội thể song nhị bội sinh sản hữu tính B Thể song nhị bội có đặc tính di truyền hai lồi khác C Các thể song nhị bội có tất gen đồng hợp D Các ăn đa bội lẻ có to khơng có hạt Câu 18: Tế bào sau tế bào thể ba : A AaBBbbDdEe B AaBbDddEe C AaBDdEe D Aaa BBB DDd eee Câu 19: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể X, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Alen trội A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng Biết khơng có đột biến xảy rA Nếu hệ F1 xuất đồng thời ruồi mắt màu đỏ ruồi mắt màu trắng kiểu gen bố, mẹ là: A Xa Y XA Ya B XA Y Xa Xa C Xa Y Xa Xa D XA Y XA Xa Đáp án A A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng A XaY XAXa  đỏ trắng ruồi B XAY XaXa  ruồi có đỏ C XaY XaXa  ruồi có trắng D XAY XAXa  ruồi có đỏ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 20 Khi nói hệ tuần hồn, phát biểu sau đúng? A Giun đất châu chấu có hệ tuần hở B Ở cá tim ngăn, máu nuôi thể máu đỏ tươi C Ở người, tim co máu giàu O2 đẩy từ tâm thất trái vào tĩnh mạch chủ nuôi thể D Ở bò sát có vòng tuần hồn, máu nuôi thể máu không pha trộn Đáp án B A Giun đất châu chấu có hệ tuần hở  sai B Ở cá tim ngăn, máu nuôi thể máu đỏ tươi  C Ở người, tim co máu giàu O2 đẩy từ tâm thất trái vào tĩnh mạch chủ nuôi thể  sai D Ở bò sát có vòng tuần hồn, máu ni thể máu không pha trộn  sai Câu 21: Trong trường hợp gen qui định tính trạng, trội hoàn toàn, gen phân li độc lập khơng có đột biến xảy rA Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời có tỉ lệ kiểu hình A : : : B : : : C : D : Đáp án B AaBb × aabb  1: 1: 1: Câu 22: Trong trường hợp gen qui định tính trạng, trội hoàn toàn, gen phân li độc lập khơng có đột biến xảy rA Theo lí thuyết, phép lai P: AaBbDd × aaBBDd cho hệ sau A kiểu hình : kiểu gen B kiểu hình : kiểu gen C kiểu hình : 12 kiểu gen D kiểu hình : 12 kiểu gen Đáp án C P: AaBbDd × aaBBDd Số KH = 2x1x2 = Số KG = 2x2x3 = 12 Câu 23: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, phát biểu sau đúng? A Nhóm gen cấu trúc khơng hoạt động prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành lại diễn bình thường chất ức chế làm bất hoạt chất cảm ứng B Khi mơi trường khơng có lactôzơ, prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành, ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc C Nhóm gen cấu trúc khơng hoạt động chất ức chế gắn vào vùng khởi động lại diễn bình thường chất cảm ứng làm bất hoạt prơtêin ức chế D Khi mơi trường có lactơzơ, prơtêin ức chế khơng thể gắn vào vùng khởi động, mARN pôlimeraza liên kết với vùng vận hành để tiến hành phiên mã Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 24: Khi nói hoạt động tim hệ mạch, có phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền tim II Vận tốc máu hệ mạch tỉ lệ thuận với tổng tiết diện mạch III Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể IV Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co V Huyết áp giảm dần từ động mạch →tĩnh mạch →mao mạch VI Huyết áp phụ thuộc nhiều yếu tố : khối lượng máu ; độ quánh máu ; độ đàn hồi mạch máu A B C D Đáp án C I Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền tim  II Vận tốc máu hệ mạch tỉ lệ thuận với tổng tiết diện mạch  sai, tỉ lệ nghịch III Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể  IV Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co  sai, Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim co, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim giãn V Huyết áp giảm dần từ động mạch → tĩnh mạch → mao mạch  sai, huyết áp giảm dần từ động mạch → mao mạch → tĩnh mạch VI Huyết áp phụ thuộc nhiều yếu tố như: khối lượng máu; độ quánh máu; độ đàn hồi mạch máu  Câu 25: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng tương tác hai alen trội A B quy định Trong kiểu gen, có alen A alen B cho lơng đen, có alen A alen B cho lơng nâu, khơng có alen trội cho lơng trắng Cho phép lai P: AaBb × aaBb, theo lí thuyết, tổng số cá thể thu F1, số cá thể lơng đen có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ: A 37,5% B 50% C 6,25% D 25% Đáp án D A - B -: lông đen A-bb; aaB-: lông nâu aabb: lơng trắng Cho phép lai P: AaBb × aaBb  AaBb = 0,5 x 0,5 = 25% Câu 26: Nếu kiểu gen liên hết hoàn toàn, gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3:1 là: A Ab AB  aB ab B AB AB  ab ab C Ab Ab  aB aB D AB ab  ab ab Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án B A Ab/aB x AB/ab  1: 2: B AB/ab x AB/ab  3: C Ab/aB x Ab/aB  1: 2: D AB/ab x ab/ab  1: Câu 27: Nhận định hô hấp sáng thực vật đúng? A Hô hấp sáng xảy cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều B Thực vật C3 thực vật CAM có hơ hấp sáng C Ngun liệu hô hấp sáng glucôzơ D Hô hấp sáng tạo ATP, axit amin O2 Đáp án A A Hô hấp sáng xảy cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều  B Thực vật C3 thực vật CAM có hơ hấp sáng  sai, thực vật C3 có hô hấp sáng C Nguyên liệu hô hấp sáng glucôzơ  sai, nguyên liệu hô hấp sáng Ribulose -1,5 – điphotphat D Hô hấp sáng tạo ATP, axit amin O2  sai, hô hấp sáng không tạo ATP Câu 28: Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường lục nhạt với thu kết sau: Lai thuận: P: ♀ xanh lục × ♂ lục nhạt → F1: 100% xanh lụC Lai nghịch: P: ♀ lục nhạt × ♂ xanh lục→ F1: 100% lục nhạt Nếu cho F1 phép lai nghịch tự thụ phấn kiểu hình F2 nào? A 100 % lục nhạt ` C xanh lục : lục nhạt B 100% xanh lục D xanh lục : lục nhạt Đáp án A Lai thuận: P: ♀ xanh lục × ♂ lục nhạt → F1: 100% xanh lục Lai nghịch: P: ♀ lục nhạt × ♂ xanh lục→ F1: 100% lục nhạt  gen nằm tế bào chất (di truyền theo dòng mẹ) ♂ lục nhạt x ♀ lục nhạt  100% lục nhạt Câu 29: Chiều cao ngô cặp gen tác động cộng gộp quy định Cây ngơ cao 100cm có kiểu gen aabbcc, ngơ cao 180 cm có kiểu gen AABBCCDD Số loại kiểu hình xuất hệ F1 phép lai hai thể có cặp gen dị hợp là: A B C 256 D 16 Đáp án B Chiều cao ngô cặp gen tác động cộng gộp quy định Cây ngơ cao 100cm có kiểu gen aabbcc, ngơ cao 180 cm có kiểu gen AABBCCDD  alen trội tăng số cm (180-100)/8 = 10cm AaBbCcDd x AaBbCcDd  số KH: từ alen trội  alen trội (có 9KH) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 30: Trong trình giảm phân ruồi giấm có kiểu gen AB/ab xảy hoán vị gen với tần số 17% Tỷ lệ loại giao tử tạo từ ruồi giấm A AB  ab  8,5%, Ab  aB  41,5% B AB  ab  41,5%, Ab  aB  8,5% C AB  ab  33%, Ab  aB  17% D AB  ab  17%, Ab  aB  33% Đáp án B AB/ab xảy hoán vị gen với tần số 17% Tỷ lệ loại giao tử tạo từ ruồi giấm này: AB = ab = 41,5%;Ab = aB = 8,5% Câu 31: Một đoạn mạch bổ xung gen có trình tự nuccleotit : 3’ T* A T T G G X G X A A G 5’ (T*: Nucleotit dạng hiếm) Khi gen nhân đôi tạo gen đột biến Có kết luận sau đột biến xẩy (1) Kiểu đột biến xẩy thay cặp TA cặp XG (2) Có axitamin bị thay đổi chuỗi polipeptit (3) Chuỗi polipeptit bị axitamin (4) Chuỗi polipeptit bị ngắn lại (5) Không làm thay đổi thành phần axitamin chuỗi polipeptit Biết ba tham gia mã hóa axitamin GAA, GAG: Glu; XGX, XGA, XGG: Arg; GGU, GGX, GGA: Gly; UAU, UAX:Tyr A B C D Đáp án C Một đoạn mạch bổ sung gen có trình tự nuccleotit : 3’ T* A T T G G X G X A A G 5’ (T*: Nucleotit dạng hiếm) Khi gen nhân đôi tạo gen đột biến (1) Kiểu đột biến xẩy thay cặp TA cặp XG  sai, mARN có 5’UAU 3’ (bình thường)  quy định Tyr; mARN sau đột biến 5’XAU3’ (sau đột biến)  quy định Tyr (2) Có axitamin bị thay đổi chuỗi polipeptit  (3) Chuỗi polipeptit bị axitamin  sai (4) Chuỗi polipeptit bị ngắn lại  sai (5) Không làm thay đổi thành phần axitamin chuỗi polipeptit  Câu 32: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? (1) ♀ AB AB ♂ ab ab (2) ♀ Ab AB  ab ab  3 ♀ AB × ♂ Ab ab aB (4) ♀ AB Ab  ab Ab (5) ♀ Ab aB ♂ ab ab (6) ♀ A B C AB AB  ×♂ ab ab D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án C (1) ♀ AB/ab × ♂ AB/ab  KH (2) ♀ Ab/ab × ♂ AB/ab  KH (3) ♀ AB/ab × ♂ Ab/aB  KH (4) ♀ AB/ab × ♂ Ab/Ab  KH (5) ♀ Ab/ab × ♂ aB/ab  KH (6) ♀ AB/ab × ♂ AB/ab  2KH Câu 33: Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBBddEe (các gen trội trội hoàn toàn) Tỉ lệ loại kiểu hình mang tính trội tính lặn F1 A 3/16 B 3/8 C.1/2 D 9/128 Đáp án B Khi lai: P: AaBbddEe x AaBBddEe, cho kiểu hình trội gen B, lặn gen d Vậy cần trội gen A lặn gen e lặn gen a trội gen E thỏa mãn đề có Aa x Aa Ee x Ee, nên tỷ lệ: Trội kiểu hình gen A E (A_ E_) ln 3/4 Lặn kiểu hình gen a e (aa ee) ln 1/4 Kiểu hình mang KH trội, KH lặn: C12 x 0,75 x 0,25 = 6/16 Câu 34: Ở loài động vật, cho đực thân đen, mắt trắng chủng lai với thân xám, mắt đỏ chủng thu F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, hệ F2 có 100% thân xám, mắt đỏ, 40% đực thân xám, mắt đỏ, 40% đực thân đen, mắt trắng, 10% đực thân xám, mắt trắng, 10% đực thân đen, mắt đỏ Có nhận định phép lai sau: (1) Tính trạng màu sắc thân gen quy định (2) Tính trạng màu sắc thân phân li độc lập với tính trạng màu mắt (3) Gen quy định màu sắc thân gen quy định màu mắt nằm cặp NST (4) Tần số hoán vị gen 20% (5) Ở F2 có 10 loại kiểu gen Số nhận định A 1 ,  3 ,   B   ,   ,  5 C  3 ,   ,  5 D 1 ,   ,  5 Đáp án A Pt/c : đực thân đen, mắt trắng x thân xám, mắt đỏ F1: 100% thân xám, mắt đỏ F1 x F1 F2: Cái: 100% thân xám, mắt đỏ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đực: 40% thân xám, mắt đỏ : 40% thân đen, mắt trắng : 10% thân xám, mắt trắng :10% thân đen, mắt đỏ Do tỉ lệ kiểu hình giới khác  Gen qui định tính trạng nằm NST giới tính Mà đực khơng kiểu hình  Gen nằm NST giới tính X vùng khơng tương đồng Y Có F1 100% xám, đỏ, gen qui định tính trạng  A xám trội hồn tồn a đen B đỏ trơi hồn tồn b trắng (1) Tính trạng màu sắc thân gen quy định  (2) Tính trạng màu sắc thân phân li độc lập với tính trạng màu mắt  sai, di truyền liên kết (3) Gen quy định màu sắc thân gen quy định màu mắt nằm cặp NST  (4) Tần số hoán vị gen 20%  XABY = 20% = 40% XAB x 50% Y  tần số hoán vị = 20% (5) Ở F2 có 10 loại kiểu gen  sai, có 14KG Câu 35: Cho phép lai sau ruồi giấm: P : Ab M m AB M X X  X Y Biết gen quy định tính trạng, aB ab alen trội trội hồn tồn, F1 có kiểu hình mang ba tính trạng trội ba tính trạng lặn chiếm 42,5% Có kết luận số kết luận sau đây? 1) Số cá thể đực mang tính trạng trội F1 chiếm 11,25% 2) Số cá thể mang kiểu gen đồng hợp cặp gen chiếm 2,5 % 3) Tần số hoán vị gen giới 20% 4) Số cá thể mang ba cặp gen dị hợp F1 chiếm 2,5% A B C D Đáp án D P: Ab/aB XMXm x AB/ab XMY F1 có kiểu hình mang ba tính trạng trội ba tính trạng lặn chiếm 42,5%  A-B-XM- + aabbXmY = (50%+aabb)x3/4 + aabb x 1/4 = 42,5%  aabb = 5% 1) Số cá thể đực mang tính trạng trội F1 chiếm 11,25%  A-bbXmY = (25%-aabb) x 1/4 = 5% aaB-XmY = 5% aabbXMY = 5% x 1/4 = 1,25% 2) Số cá thể mang kiểu gen đồng hợp cặp gen chiếm 2,5 %  AABBXMXM = aabbXMXM = 5% x 1/4 = 1,25%  tổng số 2,5% 3) Tần số hoán vị gen giới 20%  aabb = 5% = 10% ab x 50% ab  f = 20% 4) Số cá thể mang ba cặp gen dị hợp F1 chiếm 2,5%  AaBbXMXm = (0,1 x 0,5 x 2) x 1/4 = 2,5% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 36: Ở ruồi giấm, xét bốn tế bào sinh trứng có kiểu gen AB D d X E X e , khoảng cách gen A ab gen B 20cM, gen D E 30cM Tỉ lệ giao tử AbX ED thu là: (1) 25% ( ) 100% (3) 14% (4) 50% (5) 75% (6) 3,5% (7) 0% Có phương án tỷ lệ giao tử trên? A B C D Đáp án C tế bào sinh trứng, sau giảm phân tạo trứng → tỉ lệ giao tử Ab XDE là: 100 % ↔ trứng tạo giao tử Ab XDE 75% ↔ trứng tạo giao tử Ab XDE 50% ↔ trứng Ab XDE 25% ↔ trứng Ab XDE 0% ↔ trứng Ab XDE Vậy phương án là: (1) (2) (4) (5) (7) Câu 37: Một lồi có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Có phát biểu sau sai? (1) Ở lồi có tối đa thể đột biến thể ba (2) Một tế bào thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, kì sau nguyên phân tế bào có 18 nhiễm sắc thể đơn (3) Ở thể đột biến lệch bội thể ba lồi có tối đa 432 kiểu gen (4) Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử n (n+1) , tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) tạo 1/8 A B C D Đáp án A Một lồi có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Có phát biểu sau sai? (1) Ở lồi có tối đa thể đột biến thể ba  (2) Một tế bào thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, kì sau nguyên phân tế bào có 18 nhiễm sắc thể đơn  (3) Ở thể đột biến lệch bội thể ba lồi có tối đa 432 kiểu gen  đúng, Ở thể ba 2n + Nếu NST xét gen có alen thể đột biến thể ba có tối đa số loại kiểu gen là:C14 × × 33 =432 (4) Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử n ( n+1) , tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) tạo 1/8  sai, cá thể thể ba 2n+1 tiến hành giảm phân tạo giao tử → tạo 1/2 giao tử n 1/2 giao tử n+1 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 38: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường qui định, bệnh máu khó đơng gen lặn b nằm NST giới tính X qui định Ở cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đơng, có bà ngoại ơng nội bị bạch tạng Bên phía người chồng có bố mẹ bình thường, có bị bệnh bạch tạng ơng bà nội bình thường Những người khác gia đình bình thường Cặp vợ chồng sinh đứa gái bình thường, xác suất để đứa mang alen gây bệnh bao nhiêu? Biết mẹ người chồng không mang alen gây bệnh bạch tạng A 70,59% B 29,41% C 13,89% D 86,11% Đáp án A Bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường qui định Bệnh máu khó đơng gen lặn b nằm NST giới tính X qui định Phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đơng  vợ có KG XBXb Bà ngoại ông nội bị bạch tạng: aa  bố mẹ vợ có KG Aa  vợ: 1/3 AA; 2/3 Aa  2/3 A; 1/3 a Bên phía người chồng có bố mẹ bình thường, có bị bệnh bạch tạng  bố chồng: 1/3 AA; 2/3 Aa; mẹ: AA  chồng: 2/3 AA; 1/3 Aa  5/6 A; 1/6 a Gen máu khó đơng chồng XBY Cặp vợ chồng sinh đứa gái bình thường, xác suất để đứa mang alen gây bệnh: + Về bệnh bạch tạng: Xác suất mang alen gây bệnh = (2/3 x 1/6 + 1/3 x 5/6) / (1 – 1/3 x 1/6) = 7/17 Xác suất không mang alen bệnh = 10/17 + Về bệnh máu khó đơng: Xác suất khơng mang alen bệnh = 1/2  Xác suất cần tính = – xác suất không mang alen bệnh = – 10/17x1/2 = 12/17 Câu 39: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng II Trong tổng số hoa đỏ F2 , số không chủng chiếm tỉ lệ III Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2 , thu F1 có số hoa trắng chiếm tỉ lệ 27 IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án C F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: hoa đỏ: hoa hồng: hoa trắng  tính trạng màu hoa tương tác bổ sung theo tỉ lệ 9:6:1 Trong đó: A_B_ : hoa đỏ aabb : hoa trắng kiểu lại hoa hồng F1: AaBb x AaBb F2: 1AABB: 2AaBB: 2AABb: AaBb 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb  có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, I sai 1aabb - Trong tổng số hoa đỏ F2, số không chủng chiếm 8/9 => II - Khi cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa đỏ F2, ta được: đỏ ( 4/9 AB : 2/9 Ab: 2/9 aB : 1/9 ab) x hồng ( ⅓ Ab : ⅓ aB : ⅓ ab)  1/27 aabb  III - Cho hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, ta được: hồng ( ⅓ Ab : ⅓ aB : ⅓ ab) x ab  ⅓ Aabb : ⅓ aaBb : ⅓ aabb  hồng: trắng  IV sai Câu 40: Ở đậu Hà Lan, A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp, B qui định hoa tím trội hồn tồn so với b qui định hoa trắng Sau tiến hành phép lai P: Aabb x aabb, người ta dùng conxixin xử lý hạt F1 thấy hiệu suất tứ bội hoá kiểu gen đạt 80% (1) Ở đời F1 có kiểu gen (2) Tỉ lệ kiểu gen F1 1:1:8:8 (3) Cho toàn thân cao hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên đời F1 -1 thu tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ 94,56% (4) Cho thân cao hoa trắng F1 tứ bội ( có rễ ; thân ; to ) tự thụ phấn thu đời có tỉ lệ thân thấp hoa trắng 1/36 Số nhận xét sai : A B C D Đáp án A A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp B qui định hoa tím trội hoàn toàn so với b qui định hoa trắng P: Aabb x aabb  F1: Aabb: aabb  consixin hiệu suất 80%  40% AAaabbbb : 40% aaaabbbb: 10%Aabb: 10% aabb Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích người ta dùng conxixin xử lý hạt F1 thấy hiệu suất tứ bội hoá kiểu gen đạt 80% (1) Ở đời F1 có kiểu gen  (2) Tỉ lệ kiểu gen F1 1:1:8:8  (3) Cho toàn thân cao hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên đời F1-1 thu tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ 94,56%  sai 80% AAaabbbb: 20% Aabb giao phấn  thu A-bb = – aabb = – 1/6 x 1/2 = 11/12 (4) Cho thân cao hoa trắng F1 tứ bội (có rễ ; thân ; to ) tự thụ phấn thu đời có tỉ lệ thân thấp hoa trắng 1/36  AAaabbbb x AAaabbbb  thấp, trắng (aabb) = 1/6 x 1/6 = 1/36 - HẾT Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... dị tổ hợp phong phú loài giao phối Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page... trắng D XAY XAXa  ruồi có đỏ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... hành để tiến hành phiên mã Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (9) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay