ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (8)

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN BẮC NINH LẦN Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Ở ruồi giấm, xét gen A, B, D quy định tính trạng khác alen trội trội hoàn toàn Phép AB AB Dd  ♂ Dd thu F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng chiếm 4% Có dự ab ab đốn sau với kết F1? lai P : ♀ (1) Có 21 loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ 30% (3) Tần số hoán vị gen 36% (4) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 16,5% (5) Kiểu hình dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 16% (6) Xác xuất để cá thể A-B-D- có kiểu gen chủng 8/99 A B Tỷ lệ lặn tính trạng: C D ab ab 0, 04 1 f dd  0, 04    0,16  0,32  0,5   0,5  f  36% ab ab 0, 25 A-B- = 0,5 + 0,16 = 0,66; A-bb = aaB- = 0,25 – 0,16 =0,09 D- = 0,75; dd = 0,25 Xét phát biểu: (1) đúng, số loại kiểu gen   21; số loại kiểu hình   (2) đúng, kiểu hình có tính trạng trội: A-B-dd + A-bbD- + aaB-D- = 0,66 0, 25  0,09  0,75  0,3 (3) (4) đúng, tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng trội: A-bbdd + aaB-dd + aabbD- =  0,09 0, 25  0,16 0,75  0,16 (5) đúng, kiểu gen dị hợp cặp gen AB Dd   0,32  0,5  0,5  0,16 ab (6) đúng, tỷ lệ A-B-D- = 0, 66  0, 75  0, 495 Tỷ lệ AB DD  0,5  0,32  0, 25  0, 04 AB Tỷ lệ cần tính 0, 04  0, 495 99 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 2: Giả sử quần thể loài động vật phát sinh đột biến lặn, trường hợp sau đột biến nhanh chóng trở thành nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên? A Đột biến xuất lồi sinh sản hữu tính, cá thể giao phối có lựa chọn B Đột biến xuất lồi sinh sản hữu tính, cá thể giao phối cận huyết C Đột biến xuất quần thể lồi sinh sản hữu tính, cá thể tự thụ tinh D Đột biến xuất lồi sinh sản vơ tính, cá thể sinh từ cá thể mẹ Để trở thành nguyên liệu chọn lọc tự nhiên gen đột biến phải biểu kiểu hình, hay trạng thái đồng hợp lặn trường hợp C : Đột biến xuất quần thể loài sinh sản hữu tính, cá thể tự thụ tinh tần số kiểu gen đồng hợp tăng nên đột biến nhanh chóng trở thành nguyên liệu chọn lọc tự nhiên  Chọn C Câu 3: Có kết luận sau đúng? (1) Liên kết gen làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp (2) Các cặp gen nằm vị trí gần tần số hốn vị gen cao (3) Số lượng gen nhiều số lượng NST nên liên kết gen phổ biến (4) Hai cặp gen nằm cặp NST khác khơng liên kết với (5) Số nhóm gen liên kết số NST đơn có tế bào sinh dưỡng A B C D Xét phát biểu: (1) (2) sai, gen nằm gần lực liên kết lớn  tần số hoán vị thấp (3) đúng, VD người có 23 cặp NST có tới gần 20500 gen (4) đúng, chúng phân ly độc lập q trình giảm phân (5) sai, số nhóm gen liên kết số NST đơn bội loài  Chọn C Câu 4: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định lơng vàng trội hồn tồn so với alen a quy định lông đen Cho gà trống lông vàng chủng giao phối với gà mái lông đen thu F1 Cho F1 giao phối với thu F2 Xét kết luận sau kiểu gen kiểu hình F2 (1) Gà trống lơng vàng có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen (2) Gà trống lông vàng có tỉ lệ gấp đơi gà mái lơng vàng (3) Tất gà lông đen gà mái (4) Gà lơng vàng gà lơng đen có tỉ lệ (5) Có kiểu gen quy định gà trống lơng vàng (6) Ở F2 có loại kiểu gen khác Có kết luận đúng? A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Ở gà XX trống; XY mái P : X A X A  X aY  F1 : X A X a  X AY  F2 :1X A X A :1X A X a :1X AY :1X aY Xét phát biểu: (1) (2) (3) (4) sai, tỷ lệ lông vàng : lông đen (5)  Chọn A (6) Câu 5: Ở lồi thực vật, tính trạng khối lượng nhiều cặp gen nằm cặp NST khác di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp Cho có nặng lai với có nhẹ F1 Cho F1 giao phấn tự F2 có 15 loại kiểu hình tính trạng khối lượng Tính trạng khối lượng cặp gen quy định? A Do cặp gen quy định B Do cặp gen quy định C Do cặp gen quy định D Do cặp gen quy định Giả sử có n cặp gen quy định tính trạng F1 dị hợp n cặp gen, đời F2 có 15 loại kiểu hình  2n   15  n   Chọn A Câu 6: Giả sử hệ thứ quần thể thực vật trạng thái cân di truyền có q(a) = 0,2; q(A) = 0,8 Thế hệ thứ hai quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa Cấu trúc di truyền quần thể hệ thứ ba nào? Biết cách thức dinh dản tạo hệ thứ ba giống cách thức sinh sản tạo hệ thứ hai A 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa B 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa C 0,78AA + 0,04Aa + 0,18aa D 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa Phương pháp: Quần thể cân di truyền có cấu trúc p2 AA  pqAa  q2 aa  Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA : yAa : zaa sau n hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền x y 1  1/ 2n  y 1  1/ 2n  y AA : n Aa : z  aa 2 Tần số alen pA  x  y  qa   pA Cách giải: Thế hệ thứ có cấu trúc di truyền: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = Thế hệ thứ có cấu trúc di truyền: 0,72AA + 0,16 Aa + 0,12aa = Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Tính tần số alen hệ thứ 2: pA  0, 64  0,32  0,8  qa   PA  0, ; không đổi  tần số Aa giảm nửa  tự thụ phấn Vậy quần thể có cấu trúc di truyền 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa = tự thụ phấn lần; tỷ lệ Aa = 0,08 Chọn D Câu 7: Phương pháp nghiên cứu di truyền cho phép phát hội chứng Claiphentơ? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Nghiên cứu tế bào C Di truyền hóa sinh D Nghiên cứu phả hệ Hội chứng Clafento: tế bào NST gới tính XXY Được phát nhờ nghiên cứu tế bào  Chọn B Câu 8: Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trằng (P), thu F1 có 100% thân cao, hoa đỏ Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 có loại kiểu hình, thân cao, hoa trắng chiếm 16% Biết không xảy đột biến có hốn vị gen đực với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu cho F1 lai phân tích thu Fa có kiểu hình, thân cao, hoa trắng chiếm 20% (2) Trong trình phát sinh giao tử thể F1 xảy hoán vị gen với tần số 40% (3) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F2 , xác suất thu chủng 1/3 (4) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2 , xác suất thu chủng 2/7 A B C D Phương pháp: Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB- = 0,25 – aabb Hoán vị gen bên cho 10 loại kiểu gen Giao tử liên kết = 1  f  / ; giao tử hoán vị: f/2 Cách giải: F1 đồng hình thân cao hoa đỏ  P chủng, thân cao, hoa đỏ hai tính trạng trội Quy ước gen: A- thân cao; a- thân thấp B- hoa đỏ; b- hoa trắng Cây thân cao hoa trắng chiếm 16%: A-bb = 0,16  P: ab 1 f  0, 09  ab = 0,3   f  40% ab AB ab AB AB   F1 :  ; f  40% ; giao tử AB = ab = 0,3; Ab = aB = 0,2 AB ab ab ab Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích A-B- = 0,09 + 0,5 = 0,59; A-bb = aaB- = 0,16; aabb = 0,09 Xét phát biểu (1) đúng, cho F1 lai phân tích: AB ab  ; f  40%  A  bb  0, ab ab (2) (3) sai, tỷ lệ thân thấp hoa đỏ F2 aaB- =0,16 Tỷ lệ thân thấp hoa đỏ chủng là: aB  0,  0,  0, 04 aB  xs cần tính 1/4  (3) sai (4) sai, tỷ lệ than cao, hoa đỏ F2 0,59 Tỷ lệ thân cao hoa đỏ chủng AB  0,3  0,3  0, 09 AB Xác suất cần tính 0,09/0,59 = 9/25  Chọn A Câu 9: Trong trình phát sinh sống Trái Đất A tế bào nguyên thủy hình thành tiến hóa sinh học kết thúc B đại phân tử hữu hình thành giai đoạn tiến hóa sinh học C tế bào sơ khai khởi đầu giai đoạn tiến hóa sinh học D chất hữu đơn giản hình thành giai đoạn tiến hóa hóa học A sai, tế bào nguyên thủy hình thành tiến hóa sinh học kết thúc B sai đại phân tử hữu hình thành giai đoạn tiến hóa hóa học C sai, tế bào sơ khai khởi đầu giai đoạn tiến hóa sinh học D  Chọn D Câu 10: Phát biểu sau khơng nói q trình phiên mã gen nhân tế bào nhân thực? A Diễn theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, X – G, G – X B mARN tổng hợp xong tham gia vào trình dịch mã tổng hợp protein C Enzim ARN pôlimeraza tổng hộ mARN theo chiều 5’  3’ D Chỉ có mạch gen tham gia trình phiêm mã tổng hợp mARN Phát biểu sai B, sau mARN tạo thành cần có q trình gắn mũ đi, cắt intron, nối exon sau vận chuyển qua màng nhân tế bào chất tham gia dịch mã Chọn B Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 11: Giả sử tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB tiến hành giảm phân bình thường Theo lí ab thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử aB chiếm 25% (2) Nếu tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử Ab chiếm 10% (3) Nếu có tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3 (4) Nếu có tế bào xảy hốn ví gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1 A B Xét tế bào thể có kiểu gen C D AB ab Xét phát biểu (1) tế bào giảm phân có hốn vị gen cho loại giao tử với tỉ lệ : 1AB: 1aB: 1Ab  tế bào giảm phân có hốn vị gen cho loại giao tử với tỉ lệ: 1AB: 1ab: 1aB: 1Ab  loại giao tử aB chiếm 25%  (1) (2) tế bào xảy hoán vị gen cho loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ  0, 25  10%  (2) (3) tế bào xảy hoán vị gen cho loại giao tử hoán vị aB, Ab với tỷ lệ 3  0, 25  20  loại giao tử liên kết AB, ab có tỷ lệ 7/20  ý (3) (4) tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử hoán vị aB, Ab với tỉ lệ 1  0, 25  20  loại giao tử liên kết AB, ab có tỷ lệ 9/20  ý (4) sai Chọn C Câu 12: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên, kết luận sau không đúng? A Với quần thể có kích thước lớn yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể ngược lại B Khi không xảy đột biến, khơng có CLTN, khơng có di – nhập gen, thành phần kiểu gen tần số alen quần thể có biến đổi tác động yếu tố ngẫu nhiên C Một quần thể có kích thước lớn yêu tố thiên tai yếu tố khác làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể cá thể sống sót có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen quần thể ban đầu D Kết tác động yếu tố ngẫu nhiên thường dẫn tới làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền dẫn tới làm suy thoài quần thể Phát biểu sai A, với quần thể có kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể Chọn A Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 13: Khi cho cao, hoa đỏ chủng lại với thấp, hoa trắng chủng thu F1 có 100% cao, hoa đỏ Các F1 giao phấn ngẫu nhiên thu F2 có tỉ lệ kiểu hình 75% cao, hoa đỏ : 25% thấp, hoa trắng Có dự đoán sau phù hợp với kết phép lai nới trên? (1) Có tượng gen quy định tính trạng thân cao, hoa đỏ trội so với thân thấp, hoa trắng (2) Đời F2 có kiểu gen (3) Nếu cho F1 lai phân tích đời có tỉ lệ kiểu hình 50% cao, hoa đỏ : 50% thấp, hoa trắng (4) Có tượng tính trạng cặp gen quy định di truyền liên kết hoàn toàn A B C D F1 : 100% thân cao hoa đỏ  hai tính trạng trội hồn tồn; F2 phân ly cao đỏ : thấp trắng Có trường hợp xảy ra: TH1 : gen đa hiệu A- thân cao, hoa đỏ; a – thân thấp, hoa trắng P : AA  aa  F1 : Aa  Aa  1AA : Aa :1aa Nếu F1 lai phân tích: Aa  aa  1Aa : 1aa KH: 50% cao, hoa đỏ : 50% thấp, hoa trắng Ở trường hợp phát biểu TH : liên kết hoàn toàn A- thân cao; a – thân thấp B- hoa đỏ; b – hoa trắng P: AB ab AB AB AB AB ab   F1 :  1 :2 :1 AB ab ab ab AB ab ab Nếu cho F1 lai phân tích: AB ab AB ab KH: 50% cao, hoa đỏ : 50% thấp, hoa trắng  1 :1 ab ab ab ab Cả phát biểu Chọn D Câu 14: Xét trình sau: (1) Tạo cừu Dolly (2) Tạo giông dâu tằm tam bội (3) Tạo giống kháng sâu hại (4) Tạo chuột bạch có gen chuột cống Những q trình thuộc ứng dụng cơng nghệ gen? A 3, B 1, C 1, 3, D 2, 3, Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Các ứng dụng công nghệ gen (3), (4) (2) ứng dụng gây đột biến (1) úng dụng cơng nghệ tế bào Chọn A Câu 15: Để tìm hiểu tượng kháng thuốc sâu bọ, người ta làm thí nghiệm dùng DDT để xử lí dòng ruồi giấm tạo từ phòng thí nghiệm Ngay từ lần xử lí đầu tiên, tỉ lự sống sót dòng khác (thay đổi từ 0% đến 100% tùy dòng) Kết thí nghiệm chứng tỏ khả kháng DDT A không liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh quân thể B liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước C xuất tạm thời tác động trực tiếp DDT D biến đổi đồng loạt để thích ứng trực tiếp với mơi trường có DDT Ta thấy tỷ lệ sống sót dòng khác chứng tỏ dòng có tỷ lệ cá thể có khả kháng thuốc từ trước khác nhau, biến dị tổ hợp Chọn B Câu 16: Bệnh gen trội nhiễm sắc thể X người gây có đặc điểm di truyền sau đây? A Mẹ mắc bệnh tất trai mắc bệnh B Bố mắc bệnh tất gái mắc bệnh C Bố mẹ khơng mắc bệnh sinh mắc bệnh D Bệnh thường biểu nam nhiều nữ Bệnh gen trội NST X có đặc điểm bố bị bệnh tất gái bị bệnh gái nhận X từ bố Chọn B Câu 17: Hiện nay, biện pháp ứng dụng gen nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị bệnh di truyền người A loại bỏ khỏi thể người bệnh sản phẩm dịch mã gen gây bệnh B đưa prôtêin ức chế thể người để ức chế hoạt động gen gây bệnh C biến đổi gen gây bệnh thể thành gen lành D bổ sung gen lành thể người bệnh Câu 18: Chất cônxixin thường dùng để gây đột biến đa bội thực vật, cơnxixin có khả A kích thích quan sinh dưỡng phát triển B tăng cường trao đổi chất tế bào C tăng cường trình sinh tổng hợp chất hữu D cản trở hình thành thoi phân bào làm cho nhiễm sắc thể không phân li Cônxixin ứng dụng gây đột biến đa bội chất cản trở hình thành thoi phân bào cho nhiễm sắc thể không phân li  Chọn D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 19: Sự kiện sau có nội dung khơng với q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực? A Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn) B Vì enzim ADN – pơlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ – 3’, nên mạch khuôn 5’ – 3’ mạch tổng hợp liên tục, mạch khn 3’ – 5’ mạch tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn mối lại nhờ enzim nối C Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách dần tạo nên chạc tái bán để lộ hai mạch khuôn D Enzim ADN – pôlimeraza sử dụng mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch theo nguyên tắc bổ sung, A liên kết với T ngược lại; G liên kết với X ngược lại Phát biểu sai B: Vì enzim ADN – pơlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ – 3’, nên mạch khuôn 3’ – 5’ mạch tổng hợp liên tục, mạch khn 5’ – 3’ mạch tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn nối lại nhờ enzim nối  Chọn B Câu 20: Ở kỳ đầu giảm phân 1, tiếp hợp trao đổi chéo không cân đoạn crômatit nguồn gốc cặp NST tương đồng dẫn tói dạng đột biến A cặp thêm cặp nuclêôtit B đảo đoạn NST C chuyển đoạn NST D đoạn lặp đoạn NST Sự trao đổi chéo không cân cromatit nguồn cặp tương đồng dẫn tới bị đoạn; bị lặp đoạn  Chọn D Câu 21: Ở loài thực vật lưỡng bội sinh sản tự thụ phấn, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thề có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Ở hệ F2, tỉ lệ hoa trắng 40% Nếu F2, cá thể giao phấn ngẫu nhiên theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 A 35 hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C 99 hoa đỏ : hoa trắng D 21 hoa đỏ : hoa trắng Phương pháp: Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền x y 1  1/ 2n  y 1  1/ 2n  y AA : n Aa : z  aa 2 Quần thể cân di truyền có cấu trúc p2 AA  pqAa  q aa  Tần số alen pA  x  y  qa   pA Cách giải: Giả sử hệ xuất phát quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Quy ước gen: A- hoa đỏ; a – hoa trắng Ở F2 có 40% (aa) = 0,1  y 1  1/ 22   y  0,8 Cấu trúc di truyền quàn thể xuất phát là: 0,1AA + 0,8Aa + 0,1aa = Tần số alen quần thể là: pA qa  0,1  0,8  0,5 Cho cá thể F2 giao phấn ngẫu nhiên F3 cân di truyền có cấu trúc: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = Tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng  Chọn B Câu 22: Khi nói nhiễm sắc thể giới tính người, phát biểu sau đúng? A Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp alen B Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y C.Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp D Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y khơng mang gen B sai, vùng tương đồng gen có NST X Y C sai, vùng khơng tương đồng có gen có NST X Y D sai  Chọn A Câu 23: Đột biến đoạn có đặc điểm đặc điểm sau đây? (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào (2) Làm thay đổi chiều dài phân tử AND (3) Không phải biến dị di truyền (4) làm xuất alen quần thể A B C D Đột biến đoạn có đặc điểm: 1,2 Ý (3) sai Ý (4) sai, đặc điểm đột biến gen  Chọn B Câu 24: Gen I có alen, gen II có alen, gen III có alen Biết gen I II nằm X khơng có alen tương ứng Y gen III nằm Y khơng có alen X Số kiểu gen quần thể là? A 154 B 214 C 138 D 184 Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính số kiểu gen tối đa quần thể (n số alen) Nếu gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích + giới XX: n  n  1 kiểu gen hay Cn2  n + giới XY: n kiểu gen Nếu gen nằm Y khơng có alen tương ứng X + giới XX: + giới XY: n Nếu có nhiều gen NST coi gen có số alen tích số alen gen Cách giải: Gen I II nằm X khơng có alen tương ứng Y, số kiểu gen tối đa gen + giới XX: C324    78 + giới XY:  = 12 Gen III nằm Y khơng có alen X: + giới XX: + giới XY:  Số kiểu gen tối đa quần thể 78 1  12   138  Chọn C Câu 25: Một lồi thú, cho đực mắt trắng, dài giao phối với mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu F1 có 100% mắt đỏ, ngắn Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình gồm: Ở giới có 100% cấ thể mắt đỏ, ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá thể mắt trắng, đuôi dài, 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ, dài Biết cặp tính trạng cặp gen quy định không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Đời có F1 có loại kiểu gen (2) Đã xảy hoán vị gen giới đực với tần số 10% (3) Lấy ngẫu nhiên cá thể F2 , xác suất thu cá thể chủng 45% (4) Nếu cho cá thể đực F1 lai phân tích thu Fa có kiểu hình đực mắt đỏ, dài chiếm 2,5% A B C D Phương pháp: Sử dụng công thức A-B- =0,5 + aabb; A-bb/aaB- = 0,25 – aabb Hoán vị gen bên cho loại kiểu gen Giao tử liên kết  1  f  / ; giao tử hoán vị: f/2 Ở thú XX cái; XY đực Cách giải: Ta thấy F2 có kiểu hình giới khác tính trạng  cặp gen nằm vùng không tương đồng NST X F1 :100% mắt đỏ, ngắn  P chủng, hai tính trạng trội hoàn toàn Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Quy ước gen: A- mắt đỏ; a – mắt trắng B- đuôi ngắn; b – đuôi dài P : P : ♂X baY  ♀X BA X BA  F1 : X BAY : X BA X ba Ở giới đực F2 có loại kiểu hình  có HVG cái, Tỷ lệ kiểu gen giới đực F2 : 0,45:0,45:0,5:0,5  tỷ lệ giao tử F1 : X BA : 0, 45 X ba : 0,05 X Ba : 0,05 X bA  f  10% Cho F1  F1 : X BAY  X BA X ba   0, 45 X BA : 0, 45 X ba : 0,05 X Ba : 0,05 X bA    X BA : Y  Xét phát biểu: (1) sai, F1 có kiểu gen (2) sai, HVG giới (3) (4) sai, cho cá thể đực F1 lai phân tích: X BAY  X ba X ba  X BA X ba : X baY  Chọn C Câu 26: Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền hệ sau: Nhận xét sau tác động chọn lọc tự nhiên quần thể này? A Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn B Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen đồng hợp lại kiểu gen dị hợp C Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần D Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Ta thấy tỷ lệ AA; Aa giảm; tỷ lệ aa tăng  Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần  Chọn D Câu 27: Khi nói vấn đề quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu sau không đúng? A Con người phải tự nâng cao nhận thức hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên B Con người phải biết khai thác tài nguyên cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học C Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh D Con người cần phải bảo vệ môi trường sống Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 28: Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? (1) Khi môi trường đồng cạnh tranh cung lồi diễn khốc liệt cá thể phân bố cách đồng khu vực sống quần thể (2) Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, cân với sức chứa môi trường (3) Về mặt sinh thái, phân bố cá thể lồi cách đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá cá thể quần thể (4) Trong quần thể, cạnh tranh diễn thường xuyên cá thể để tranh giành thức ăn, nơi sinh sản,… A B C D Các phát biểu là: (1), (2), (3) Ý (4) sai, cạnh tranh xảy môi trường không cung cấp đủ nguồn sống cho tất cá Chọn D Câu 29: Cho bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng khỏi vật (2) Cấy phôi chuyển gen vào tử cung vật khác đểu mang thai sinh đẻ bình thường (3) Cho trứng thụ tinh ống nghiệm (4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử hợp tử phát triển thành phơi Trình tự quy trình tạo động vật chuyển gen A (2), (3), (4), (1) B (1), (3), (4), (2) C (3), (4), (2), (1) D (1), (4), (3), (2) Câu 30: Trong quần xã sinh vật xét loại sinh vật: Cây gỗ lớn, bụi, cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa hổ Đại bàng hổ ăn thú nhỏ; Bọ ngựa thú nhỏ ăn sâu ăn lá; Hổ bắt hươu làm thức ăn; Cây gỗ, bụi, cỏ thức ăn hươu, sâu, bọ ngựa Trong phát biểu sau quần xã này, có phát biểu đúng? (1) Chuỗi thức ăn dài có mắt xích (2) Hươu sâu lồi thuộc sinh vật tiêu thụ bậc (3) Quan hệ đại bàng hổ quan hệ hợp tác (4) Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt số lượng thú nhỏ tăng lên (5) Nếu giảm số lượng hổ tăng số lượng sâu A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (1) đúng, chuỗi thức ăn dài gỗ, cỏ, bụi  sâu  thú nhỏ  đại bàng/ hổ (2) (3) sai, quan hệ đại bàng hổ cạnh tranh có thức ăn thú nhỏ (4) đúng, khơng cạnh tranh thức ăn với thú nhỏ (5) sai, sâu thức ăn trực tiếp bọ ngựa thứ nhỏ nên tăng giảm lượng hổ không ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng sâu  Chọn C Câu 31: Khi nói hóa thạch phát biểu sau khơng đúng? A Tuổi hóa thạch xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có hóa thạch B Hóa thạch cung cấp cho chứng gián tiếp dự tiến hóa sinh giới C Căn vào hóa thạch biết loại náo xuất trước, loại xuất sau D Hóa thạch di tích sinh vật để lại lớp đất đá vỏ trái đất Câu 32: Khi nói q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau sai? A Quá trình hình thành lồi diễn khu vực địa lí khác khu vực địa lí B Hình thành lồi cách sinh thái thường xảy lồi động vật di chuyển C Q trình hình thành lồi đường cách li thường xảy cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp D Hình thành loài nhờ chế lai xa đa bội hóa diễn phổ biến động vật thực vật Câu 33: Vào năm 80 kỉ XX, ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam phát triển mạnh gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Sự gia tăng nhanh số lượng ốc bươu vàng do: (1) Tốc độ sinh sản cao (2) Gần chưa có thiên địch (3) Ngườn sống dồi nên tốc độ tăng trưởng nhanh (4) Giới hạn sinh thái rộng Số phương án là: A B C D Câu 34: Sơ đồ minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H Cho kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn (2) Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn khác Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (3) Lồi E tham gia vào chuỗi thức ăn lồi F (4) Nếu loại bỏ lồi B khỏi quần xã loại D khơng (5) Có loại thuộc bậc dinh dưỡng cấp (6) Nếu số lượng cá thể lồi C giảm số lượng cá thể loài F giảm Số kết luận là: A B.5 C D.4 (1) đúng: ABDH; AEH; ACFH; AEDH; ACFEH; ACFEDH (2) sai, ABDH, AEDH ACFEDH (3) sai, loại E tham gia vào chuỗi thức ăn; loài F tham gia chuỗi thức ăn (4) đúng, loại B D nguồn dinh dưỡng E (5) sai, có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp D H (6)  Chọn A Câu 35: Có phát biểu sau nói q trình hình thành lồi mới? (1) Hình thành lồi cách li sinh thái thường xảy với lồi động vật di chuyển xa (2) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa (3) Hình thành lồi nhờ lai xa đa bội hóa thường xảy quần xã gồm nhiều lồi thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi (4) Sự hình thành lồi khơng liên quan đến q trình phát sinh đột biến Số phương án là: A B C D Có ý 1, 2, Ý (4) sai hình thành lồi cần có phát sinh đột biến nguyên liệu sơ cấp cho trình chọn lọc tự nhiên Chọn A Câu 36: Ở loài thực vật lưỡng bội: gen A quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa kép; gen B quy định hoa dài trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa ngắn Biết gen quy định tính trạng nhóm gen liên kết cách 20 cM Mọi diễn biến giảm phân thụ tinh bình thường hoán vị gen xảy bên Phép lai P: (đơn, dài)  (kép, ngắn) F1: 100% đơn dài Đem F1 tự thụ phấn thu F2 Cho kết luận sau, có kết luận thơng tin trên? (1) F2 có kiểu gen Ab/aB chiếm tỉ lệ 2% (2) F2 tỉ lệ đơn, dài dị hợp 66% (3) F2 gồm kiểu hình: 66% đơn, dài : 9% đơn, ngắn : 9% kép, dài : 16% kép, ngắn (4) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp từ F2 chiếm 50% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (5) Khi lai phân tích F1 đời  Fa  gồm 10% kép, ngắn (6) Số kiểu gen F2 A B F1 : 100% đơn, dài  P chủng: F1  F1 : C D AB ab AB   F1 : AB ab ab AB AB ab  ; f  0,   0,  0,  0,16 ; giao tử AB = ab = 0,4; Ab = aB = 0,1 ab ab ab A-B- = 0,5 + 0,16 = 0,66; A-bb = aaB- = 0,25 – 0,16 = 0,09 (*) Xét phát biểu: (1) đúng, tỷ lệ Ab   0,1 0,1  0, 02 aB (2) sai, A-B- =0,66  đơn, dài dị hợp < 0,66 (3) (*) (4) sai, tỷ lệ dị hợp tử =1 – tỷ lệ đồng hợp  AB Ab aB ab  = 1          0,  0,   0,1  0,1   0,66  AB Ab aB ab  (5) sai, cho F1 lai phân tích: AB ab ab  ; f  0,   0,  0,5  0, ab ab ab (6) sai, số kiểu gen F2 10  Chọn A Câu 37: Mối quan hệ sau không mang tính chất thường xuyên bắt buộc? A Trùng roi sông ruột mối B Cây phong lan sống thân gỗ C Nấm sống chung với địa y D Giun sán sống ruột người Mối quan hệ phong lan gỗ hội sinh khơng mang tính bắt buộc A, C cộng sinh; D ký sinh  Chọn B Câu 38: Cho phát biểu sau đây: (1) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội (2) Chọn lọc tự nhiên tác động điều kiện môi trường sống thay đôi (3) Đột biến di – nhập gen nhân tố tiến hóa làm xuất alen quần thể sinh vật (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định (5) Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá kiểu gen khác quần thể (6) Chọn lọc tự nhiên đào thải hồn tồn alen trội có hại khỏi quần thể chọn lọc chống lại alen trội Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Số phát biểu theo quan điểm đại tiến hóa là: A B C D Phát biểu sai (2): chọn lọc tự nhiên tác động kể môi trường sống ổn định (chọn lọc ổn định) Các phát biểu lại  Chọn C Câu 39: Điều sau nguyên nhân dẫn đến diễn sinh thái? A Do cạnh tranh hợp tác lồi quần xã B Do hoạt động khai thác tài nguyên người C Do thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu D Do cạnh tranh gay gắt loài quần xã Câu 40: Phát biểu sau quan niệm Đacuyn? A Toàn sinh giới ngày kết q trình tiến hóa từ nguồn gốc chung B Chỉ có biến dị phát sinh trình sinh sản nguyên liệu tiến hóa C Ngoại cảnh thay đổi mạnh nguyên nhân gây biến đổi thể sinh vật D Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... 40% ; giao tử AB = ab = 0,3; Ab = aB = 0,2 AB ab ab ab Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh. .. 0,72AA + 0,16 Aa + 0,12aa = Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... Có kết luận đúng? A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (8) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay