ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (5)

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH PHÚC Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Khi nói q trình nhân đôi ADN tế bào nhân thực, phát biểu sau không đúng? A Theo chiều tháo xoắn, mạch khn có chiều 3’→5’mạch bổ sung tổng hợp liên tục có chiều 5’→3’ B Trong q trình nhân đôi ADN số đoạn Okazaki tạo nhỏ số đoạn mồi C Trong trình tái ADN cần đoạn mồi cho đơn vị tái D Trong q trình nhân đơi ADN, mạch khn có bổ sung A với T, G với X ngược lại Câu 2: Ở sinh vật nhân sơ, gen cấu trúc có chiều dài 0,408 micrômet Hỏi chuỗi pôlipeptit gen tổng hợp có axit amin? Biết q trình phiên mã dịch mã diễn bình thường khơng tính axit amin mở đầu A 400 B 399 C 398 D 798 Câu 3: Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêơtit: A, T, X mạch gốc gen có tối đa loại ba mã hóa axit amin? A loại mã ba B 24 loại mã ba C loại mã ba D 27 loại mã ba Câu 4: Gen B có 250 nuclêơtit loại Ađênin có tổng số liên kết hiđrơ 1670 Gen B bị đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác thành gen b Gen b ít gen B liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại gen b A A = T = 250; G = X = 390 B A = T = 249; G = X = 391 C A = T = 251; G = X = 389 D A = T = 610; G = X = 390 Câu 5: Bộ ba đối mã (anticôđon) ba có A phân tử mARN B phân tử rARN C phân tử tARN D mạch gốc gen Câu 6: Giả sử trình tự nuclêơtit vùng vận hành (O) operôn Lac vi khuẩn E coli bị thay đổi, dẫn đến A đột biến gen cấu trúc B biến đổi trình tự axit amin của prôtêin ức chế C gen cấu trúc phiên mã liên tục D biến đổi trình tự nuclêôtit vùng khởi động (P) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 7: Cho nhân tố sau: (1) Hàm lượng nước tế bào khí khổng (2) Độ dày, mỏng lớp cutin (3) Nhiệt độ mơi trường (4) Gió ion khống (5) Độ pH đất Có nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố chủ yếu? A (3) B (2) C (1) D (1) Câu 8: Tính thối hóa mã di truyền tượng nhiều ba khác mã hóa cho loại axit amin Những mã di truyền sau có tính thối hóa? A 5’UXG3’ 5’AGX3’ B 5’UUU3’, 5’AUG3’ C 5’AUG3’, 5’UGG3’ D 5’XAG3’, 5’AUG3’ Câu 9: Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A gen 2/3 số lượng loại nucleotit khác Gen thực tái liên tiếp lần Số nucleotit loại mà môi trường nội bào cung cấp cho trình tái là: A A=T= 9000; G=X=13500 B A=T=9600; G=X=14400 C A=T= 2400; G=X=3600 D A=T=18000; G=X=27000 Câu 10: Cho ý sau: (1) Tế bào nhân thực (2) Thành tế bào xenluloz (3) Sống tự dưỡng (4) Cơ thể đơn bào đa bào dạng sợi (5) Khơng có lục lạp, khơng di động (6) Sinh sản bào tử nảy chồi Trong ý trên, có mấy ý khơng phải đặc điểm giới Nấm? A B C D Câu 11: Phương thức dinh dưỡng nấm mốc A tự dưỡng B dị dưỡng kí sinh C dị dưỡng hoại sinh D dị dưỡng cộng sinh Câu 12: Trong khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy đỗ quyên lớn phát triển tốt, màu xanh sẫm chưa hoa Nhận là: A Cần bón bổ sung muối canxi cho B Có thể bón thừa nitơ C Cây cần chiếu sáng tốt D Có thể bón thừa kali Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 13: Vùng nuclêôtit đầu mút NST có chức A ngăn NST dính vào B đính với thoi vơ sắc q trình phân bào C điều hòa biểu số gen D khởi đầu q trình tự nhân đơi ADN Câu 14: Một đoạn mạch mã gốc gen có trình tự nuclêơtit sau: 3’… AAATTGAGX…5’ Biết q trình phiên mã bình thường, trình tự nuclêơtit đoạn mARN tương ứng A 5’…TTTAAXTGG…3’ B 5’…TTTAAXTXG…3’ C 3’…GXUXAAUUU…5’ D 3’…UUUAAXUXG…5’ Câu 15: Sự điều hòa hoạt động gen tổng hợp enzim phân giải lactozo vi khuẩn E coli diễn cấp độ nào? A Diễn chủ yếu cấp độ phiên mã B Diễn hoàn toàn cấp độ dịch mã C Diễn hoàn toàn cấp độ sau phiên mã D Diễn hoàn toàn cấp độ sau dịch mã Câu 16: Nội dung sau phản ánh ý nghĩa đột biến gen tiến hóa sinh vật? A Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho trình tạo giống B Đột biến gen làm xuất alen khác cung cấp nguyên liệu cho trình tiến hóa sinh vật C Đột biến gen xuất nguồn biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa sinh giới D Đột biến gen làm xuất tính trạng làm nguyên liệu cho tiến hóa Câu 17: Có nhận định sau: Thông tin di truyền mạch gốc gen phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung mARN tế bào nhân sơ sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp Prôtêin; mARN tế bào nhân thực phải cắt bỏ intron nối exon lại tạo mARN trưởng thành tham gia tổng hợp protein Trong tế bào thể sinh vật, mARN có mã kết thúc: UAA, UAG, UGA Ở tế bào nhân sơ, sau tổng hợp chuỗi pơlipéptít axitamin mở đầu cắt bỏ nhờ enzim chuyên biệt, tế bào nhân thực khơng xảy tượng Tổ hợp đáp án : A 2, 3, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, 3, Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 18: Có phân tử ADN tự liên tiếp số lần tổng hợp 112 mạch nucleotit lấy nguyên liệu hồn tồn từ mơi trường nội bào Số lần nhân đôi phân tử ADN là: A B C D Câu 19: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, kiện sau diễn môi trường có lactozo mơi trường khơng có laztozo? A Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế B ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động operon Lac tiến hành phiên mã C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã hóa tạo phân tử mARN tương ứng D Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế Câu 20: Trong tế bào axit nuclêic prơtêin có mối quan hệ sau: ADN kết hợp với prôtêin histon theo tỉ lệ tương đương tạo thành sợi rARN kết hợp với prơtêin tạo thành Ribơxơm Trình tự nuclêơtit gen quy định trình tự axit amin prơtêin Prơtêin enzim (ADN-pol III) có vai trò quan trọng q trình tổng hợp ADN Prơtêin ức chế tham gia điều hoà hoạt động gen Enzim ARN-polimeraza tham gia trình tổng hợp đoạn mồi tái ADN Hãy đâu mối quan hệ prôtêin ADN chế di truyền? A 1, 3, 4, B 2, 3, 4, C 1, 2, 4, D 3, 4, 5, Câu 21: Cho ý sau: (1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc (2) Là hệ kín, có tính bền vững ổn định (3) Liên tục tiến hóa (4) Là hệ mở, có khả tự điều chỉnh Trong ý trên, có mấy ý đặc điểm cấp độ tổ chức sống bản? A B C D Câu 22: "Đàn voi sống rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống đây? A Hệ sinh thái B Quần thể C Cá thể D Quần xã Câu 23: Một đột biến làm giảm chiều dài gen 10,2A° mất liên kết hidro Khi gen ban đầu gen đột biến đồng thời nhân đôi lần liên tiếp số nucleotit loại mơi trường nội bào cung cấp cho gen đột biến giảm so với gen ban đầu là: A A=T=14; G=X=7 B A=T=8; G=X=16 C A=T=16; G=X=8 D A=T=7; G=X=14 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 24: Khi làm thí nghiệm trồng chậu đất thiếu ngun tố khống triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy trước tiên già Ngun tố khống A sắt B nitơ C canxi D lưu huỳnh Câu 25: Xét operon Lac E coli, mơi trường khơng có lactozo enzim chuyển hóa lactozo tạo Một học sinh đưa số giải thích cho tượng sau: (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza bám vào để khởi động trình phiên mã (2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo protein ức chế (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết với protein ức chế (4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả biểu gen Những giải thích là: A (2), (3) (4) B (1), (2) (3) C (2) (4) D (2) (3) Câu 26: Phát biểu không tượng ứ giọt thực vật? A Chất lỏng hình thành từ tượng ứ giọt nhựa B Rễ hấp thụ nhiều nước thoát nước gây tượng ứ giọt C Ứ giọt xuất loài thực vật nhỏ D Ứ giọt xảy độ ẩm không khí tương đối cao Câu 27: Mạch gốc gen sinh vật nhân thực gồm: Tên vùng Exon Số nuclêôtit 100 Intron1 Exon2 Intron2 Exon3 50 70 25 75 Phân tử mARN trưởng thành từ mạch gốc gen dài bao nhiêu? (Nếu tính vùng mã hóa) A 995A0 B 175 A0 C 559 A0 D 595 A0 Câu 28: Alen A vi khuẩn E coli bị đột biến điểm thành alen a Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen a alen A có số lượng nuclêơtit ln II Nếu đột biến mất cặp nuclêơtit alen a alen A có chiều dài III Chuỗi pôlipeptit alen a chuỗi pôlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống IV Nếu đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí gen làm thay đổi toàn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 29: Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn làm giảm khả sinh sản B Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hố C Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo nằm đầu mút hay nhiễm sắc thể không mang tâm động D Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể, vậy hoạt động gen bị thay đổi Câu 30: Cho thành phần: mARN gen cấu trúc; Các loại nuclêôtit A, U, G, X; Enzim ARN pôlimeraza; Ezim ADN ligaza; Enzim ADN pơlimeraza Các thành phần tham gia vào q trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A 3, B 2, C 2, 3, D 1, 2, Câu 31: Phát biểu sau không nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? A Nhiễm sắc thể cấu tạo từ ARN prôtêin loại histôn B Vùng đầu mút nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể C Trên nhiễm sắc thể có tâm động vị trí để liên kết với thoi phân bào D Trên nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi Câu 32: Trong nguyên nhân sau: (1) Các phân tử muối sát bề mặt đất gây khó khăn cho xuyên qua mặt đất (2) Cân nước bị phá hủy (3) Thế nước đất thấp (4) Hàm lượng oxi đất thấp (5) Các ion khoáng độc hại (6) Rễ thiếu oxi nên hơ hấp khơng bình thường (7) Lông hút bị chết Cây cạn ngập úng lâu chết nguyên nhân: A (3), (4) (5) B (2), (6) (7) C (3), (5) (7) D (1), (2) (6) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 33: Thành phần sau không thuộc opêron Lac? A Các gen cấu trúc (Z, Y, A) B Vùng vận hành (O) C Gen điều hoà (R) D Vùng khởi động (P) Câu 34: Loại nấm dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm sau đây? A Nấm men B Nấm sợi C Nấm nhầy D Nấm đảm Câu 35: Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái (chạc chữ Y) có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ B Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 3’→5’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 5’→3’ D Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 3’→5’ Câu 36: Trên phân tử mARN bình thường phiên mã từ opêron Lac vi khuẩn E coli A có tối thiểu ba kết thúc B có khơng có ba kết thúc C khơng có ba kết thúc D có tối đa ba kết thúc Câu 37: Loại đột biến nhiễm sắc thể sau làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Đột biến lệch bội B Đột biến đảo đoạn C Đột biến đa bội D Đột biến mất đoạn Câu 38: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ lệ AT  tỉ G X lệ nucleotit loại G phân tử ADN là: A 25% B 40% C 20% D 10% Câu 39: Vùng điều hoà vùng A quy định trình tự xếp axit amin phân tử prôtêin B mang tín hiệu kết thúc phiên mã C mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã D mang thơng tin mã hoá axit amin Câu 40: Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc gen điều hòa? A Dựa vào chức sản phẩm gen B Dựa vào biểu kiểu hình gen C Dựa vào kiểu tác động gen D Dựa vào cấu trúc gen Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... tốt D Có thể bón thừa kali Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, 3, Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... A=T=16; G=X=8 D A=T=7; G=X=14 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (5) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay