ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (1)

10 4 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích TUYỂN CHỌN VÀ GIỚI THIỆU CÂU HỎI HAY VÀ ĐẶC SẮC Môn: Sinh học TIẾN HÓA Nguồn : Sưu tầm tổng hợp Thầy Đinh Đức Hiền Câu Cặp quan sau chứng chứng tỏ sinh vật tiến hóa theo hướng đồng quy tính trạng? A Cánh chim cánh bướm B Ruột thừa người ruột tịt động vật C Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người D Chân trước mèo cánh rơi Câu Hai loài họ hàng sống khu phân bố lại không giao phối với Lí sau nguyên nhân làm cho hai loài cách li sinh sản? Chúng có nơi khác nên cá thể không gặp gỡ Nếu giao phối không tạo lai tạo lai bất thụ Chúng có mùa sinh sản khác Con lai tạo thường có sức sống nên bị đào thải Chúng có tập tính giao phối khác Chúng có cấu tạo quan sinh sản khác Phương án A 1, 2, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, C 1, 3, 4, 5, D 1, 3, 5, Câu Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa F1 0,49 0,42 0,09 F2 0,49 0,42 0,09 F3 0,21 0,38 0,41 F4 0,25 0,30 0,45 F5 0,28 0,24 0,48 Quần thể chịu tác động nhân tố tiến hóa sau đây? A Đột biến gen chọn lọc tự nhiên B Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên D Đột biến gen giao phối không ngẫu nhiên Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu Theo quan niệm tiến hóa đại, nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau đúng? A Chọn lọc tự nhiên thực chất trình phân hóa khả sống sót, sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể, đồng thời tạo kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường B Chọn lọc tự nhiên khơng đóng vai trò sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà tạo kiểu gen thích nghi, tạo kiểu hình thích nghi C Khi chọn lọc tự nhiên chống lại thể đồng hợp trội chống lại thể đồng hợp lặn làm thay đổi tần số alen nhanh so với chọn lọc chống lại thể đồng hợp trội thể đồng hợp lặn D Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang đột biến trung tính qua làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 5: Hóa thạch ghi nhận sống lâu đời khoảng năm trước A 5,0 tỉ năm B 5,0 triệu năm C 3,5 tỉ năm D 3,4 triệu năm Câu 6: Phát biểu sau nói chọn lọc tự nhiên ? A CLTN trì củng cố đột biến có lợi B CLTN trì củng cố đột biến có lợi C Con đường để loại bỏ đột biến có hại phải trải qua CLTN D CLTN trình ngẫu nhiên Câu 7: Trong hồ Châu Phi có loài cá khác màu sác: loài màu đỏ, loại màu xanh, chúng cách ly sinh sản với Tuy nhiên ni lồi cá bể có chiếu sáng đơn sắc làm cho chúng có màu cá thể loài lại giao phối với sinh Hai lồi hình thành chế cách ly sau ? A Cách ly sinh thái B Cách ly học C Cách ly địa lí D Cách ly tập tính Câu 8: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp đại, phát biểu sau nói q trình tiến hóa nhỏ? A Tiến hóa nhỏ diễn thời gian lịch sử lâu dài B Tiến hóa nhỏ làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể C Tiến hóa nhỏ diễn quy mơ lồi diễn biến khơng ngừng D Tiến hóa nhỏ giúp hình thành đơn vị phân loại loài Câu (Nhận biết): Đột biến coi nhân tố tiến hóa A đột biến làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể B đột biến có tính phổ biến tất lồi sinh vật C đột biến nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiên Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích D đột biến ngun nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình kiểu gen quần thể Câu 10: Đại Tân sinh đại phồn thịnh của: A Thực vật hạt kín thú B Thực vật hạt kín, chim thú C Thực vật hạt kín, sâu bọ, chim thú D Thực vật hạt trần, chim thú Câu 11: Khi nói di - nhập gen, đặc điểm sau không đúng? A Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen ngẫu nhiên B Di - nhập gen làm nghèo làm giàu vốn gen quần thể C Di - nhập gen xảy quần thể loài D Di - nhập gen làm giảm tần số alen có hại quần thể Câu 12: Coaxecva có biểu là: A Có chứa hợp chất hữu có nguyên tố: C, H, O như: lipit saccarit B Có chứa hợp chất hữu phân tử hòa tan nước dạng dung dịch keo C Có khả tăng kích thước trì cấu trúc tương đối ổn định dung dịch D Có chứa enzim kết hợp với ion kim loại liên kết với polypeptit Câu 13: Khi nói nhân tố tiến hóa, phát biểu sau khơng đúng? A CLTN thực chất q trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản (hay phân hóa mức độ thành đạt sinh sản) cá thể với kiểu gen khác quần thể B Các cá thể nhập cư mang đến alen làm phong phú vốn gen quần thể mang đến loại alen có sẵn quần thể làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể C Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp ( alen đột biến), trình giao phối tạo nên nguồn biến dị thứ cấp (biến dị tổ hợp) vô phong phú cho q trình tiến hóa D Cứ khoảng triệu giao tử có giao tử mang alen đột biến Với tốc độ vậy, đột biến gen không làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Câu 14: Khi nói vai trò cách li địa lí q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau khơng đúng? (1) Cách li địa lí trở ngại mặt địa lí sơng, núi, biển ngăn cản cá thể quần thể loài gặp gỡ giao phối với (2) Cách li địa lí thời gian dài dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi (3) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa (4) Cách li địa lí tạo cách tình cờ góp phần hình thành nên lồi (5) Cách li địa lí xảy lồi có khả di cư, phát tán lồi di cư (6) Cách li địa lí trở ngại sinh học ngăn cản cá thể quần thể giao phối với Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Số phương án là: A B C D Câu 15: Tự thụ phấn bắt buộc thực vật làm A tăng tần số alen lặn, giảm tần số alen trội B tăng tần số kiểu gen dị hợp tử C giảm tần số alen lặn, tăng tần số alen trội D tăng tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp tử Câu 16: Nội dung sau phản ánh ý nghĩa đột biến gen tiến hóa sinh vật? A Đột biến gen làm xuất alen khác cung cấp nguyên liệu cho trình tiến hóa sinh vật B Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho trình tạo giống C Đột biến gen xuất nguồn biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa sinh giới D Đột biến gen làm xuất tính trạng làm nguyên liệu cho tiến hóa Câu 17: Nội dung sau nói nhân tố tiến hóa? A Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen B Các nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen C Các nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen D Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi làm thay đổi thành phần kiểu gen Câu 18: Dương xỉ phát triển mạnh vào thời kì sau đây? A Cácbon (than đá) B Pecmi C Triat (tam điệp) D Kreta (phấn trắng) Câu 19: Hình thành lồi lai xa kèm đa bội hóa lồi có đặc điểm với thể đột biến sau đây? A Thể lệch bội 2n -1 B Thể lệch bội 2n +1 C Thể dị đa bội D Thể tự đa bội Câu 20: Quần thể tiến hóa A quần thể đạt trạng thái cân B thành phần kiểu gen hay cấu trúc di truyền quần thể không biến đổi qua hệ C thành phần kiểu gen hay cấu trúc di truyền quần thể biến đổi qua hệ D kiểu hình thành phần kiểu hình quần thể biến đổi qua hệ Câu 21: Có nội dung sau phù hợp nói nhân tố tiến hóa đột biến? (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hóa (3) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp thứ cấp cho q trình tiến hóa (4) Khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích A B C D Câu 22: Trong quần thể ngẫu phối, xét cặp gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường, tần số xuất kiểu gen quần thể thời điểm nghiên cứu sau: Quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lý thuyết, tần số kiểu gen Aa hệ A 0,48 B 0,46 C 0,50 D 0,52 Câu 23: Theo quan niệm Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu trình tiến hóa A Biến dị cá thể B Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể C Đột biến gen D Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Câu 24: Trong lịch sử phát sinh phát triển sống Trái Đất, thực vật có hoa xuất A Kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh B Kỉ Đệ Tam thuộc đại Tân sinh C Kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh D Kỉ Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh Câu 25: Khi nói q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau đúng? A Q trình hình thành lồi diễn khu vực địa lí B Hình thành lồi cách li địa lí có tham gia yếu tố ngẫu nhiên C Hình thành lồi cách li sinh thái đường hình thành lồi nhanh D Hình thành loài chế lai xa đa bội hóa diễn động vật Câu 26: Các nhân tố sau làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng không xác định ? A Chọn lọc tự nhiên, giao phối ngẫu nhiên chế cách ly B Đột biến, di nhập gen yếu tố ngẫu nhiên C Di nhập gen, chọn lọc tự nhiên chế cách ly D di nhập gen, chọn lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 27: Theo quan niệm thuyết tiến hóa tổng hợp , phát biểu sau sai A Hình thành lồi nhờ chế lai xa đa bội hóa đường hình thành lồi nhanh B Quần thể khơng tiến hóa tần số alen thành phần kiểu gen quần thể trì khơng đổi từ hệ sang hệ khác C Các lồi sinh sản vơ tính tạo số lượng cá thể cháu nhiều nhanh nên mơi trường có biến động mạnh không bị chọn lọc tự nhiên đào thải hàng loạt D Tiến hóa nhỏ tiến hóa lớn khơng độc lập mà liên quan mật thiết Câu 28: Có phát biểu sau đột biến tiến hoá? I Đột biến làm phát sinh biến dị di truyền, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá II Đột biến gen làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm III Đột biến NST thường gây chết cho thể đột biến nên khơng có ý nghĩa tiến hoá IV Đột biến nhân tố tiến hố đột biến làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể A B C D Câu 29: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên, có phát biểu sau đúng? I Các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hồn tồn alen có lợi khỏi quần thể II Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen tần số kiểu gen quần thể III Các yếu tố ngẫu nhiên đào thải hết alen trội lặn có hại khỏi quần thể IV Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen A B C D Câu 30: Cặp quan quan tương đồng? A Cánh dơi cánh bướm B Mang cá mang tôm C Chân chuột chũi chân dế dũi D Cánh chim chi trước mèo Câu 31: Ở quần thể hươu, tác động lũ quét làm cho đa số cá thể khoẻ mạnh bị chết, số cá thể lại có sức khoẻ sống sót, tồn phát triển thành quần thể có thành phần kiểu gen tần số alen khác hẳn so với quần thể gốc Đây ví dụ tác động A yếu tố ngẫu nhiên B chọn lọc tự nhiên C di - nhập D đột biến Câu 32: Khi nói chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Tác động trực tiếp lên kiểu gen B Tạo alen C Định hướng q trình tiến hóa D Tạo kiểu gen thích nghi Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 33: Theo quan niệm thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Biến dị di truyền nguyên liệu cho tiến hóa B Các biến dị ngẫu nhiên, không theo hướng xác định, C Các biến dị di truyền D Đột biến không chịu ảnh hưởng môi trường sống Câu 34: Nhân tố tiến hóa sau khơng làm thay đổi tần số alen quần thể? A Đột biến B Chọn lọc tự nhiên, C Di - nhập gen D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 35: Đacuyn quan niệm biến dị cá thể A Những biến đổi thể sinh vật tác động ngoại cảnh tập quán hoạt động B Những biến đổi thể sinh vật tác động ngoại cảnh tập quán hoạt động di truyền C Sự phát sinh sai khác cá thể lồi qua q trình sinh sản D Những đột biến phát sinh ảnh hưởng ngoại cảnh Câu 36: Phương thức hình thành lồi khu thể đường hình thành lồi ? A Hình thành lồi cách li sinh thái cách li tập tính B Hình thành lồi cách li địa lí lai xa kèm theo đa bội hóa C Hình thành lồi cách li địa lí cách li tập tính D Hình thành lồi cách li địa lí cách li sinh thái Câu 37: Cơ quan tương đồng quan A bắt nguồn từ quan tổ tiên, đảm nhiệm chức phận giống B bắt nguồn từ quan loài tổ tiên tại, quan khơng chức chức bị tiêu giảm C có nguồn gốc khác nhau, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống D bắt nguồn từ quan loài tổ tiên tại, quan thực chức khác Câu 38: Trong nhân tố tiến hóa đây, có nhân tố tiến hóa vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể ? (1) Chọn lọc tự nhiên (2) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Di-nhập gen A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 39: Nhân tố tiến hoá sau có khả làm tăng đa dạng di truyền quần thể? A Giao phối ngẫu nhiên B Yếu tố ngẫu nhiên C Chọn lọc lự nhiên D Đột biến Câu 40: Một nhân 10 tiến hóa X tác động vào quần thể theo thời gian mô tả qua hình vẽ dây Có phát biểu sau nói nhân tố tiến hóa X này? I Nhân tố X nhân tố có hướng II Nhân tố X làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể III Nhân tố X làm tăng đa dạng di truyền quần thể IV Nhân tố X có xu hướng giảm dần kiểu gen dị hợp tử trì kiểu gen đồng hợp quần thể A B C D Câu 41: Đặc điểm bật kỉ Silua là? A xuất thực vật có hoa, phân hóa tảo B phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư, côn trùng C Phát sinh có mạch động vật di chuyển lên cạn D Dương xỉ phát triển mạnh thực vật có hạt xuất Câu 42: Khi nói chọn lọc tự nhiên theo quan niệm đại, phát biểu sau ? A chọn lọc tự nhiên không đào thải hết alen trội gây chết khỏi quần thể B chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ làm thay đổi tần số alen quần thể C chọn lọc tự nhiên làm thay đổi số alen quần thể vi khuẩn chậm so với quần thể sinh vật lưỡng bội D Chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm so với chọn lọc chống lại alen trội Câu 43: Khi nói vai trò cách li địa lí q trình hình thành lồi mới, có phát biểu sau khơng ? (1) Cách li địa lí trở ngại mặt địa lí sơng, núi, biển ngăn cản cá thể quần thể loài gặp gỡ giao phối với (2) Cách li địa lí thời gian dài dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi (3) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (4) Cách li địa lí xảy lồi có khả di cư, phát tán lồi di cư A B C D Câu 44: Các nhân tố làm thay đổi tần số alen nhanh xem nhân tố gây nên thay đổi tiến hóa mạnh nhất? A Các yếu tố ngẫu nhiên, di nhập gen, đột biến B Chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, di nhập gen C Chọn lọc tự nhiên, di nhập gen, đột biến D Chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên Câu 45: Ví dụ sau phản ánh tiến hóa phân li? A Tay người cánh dơi B cánh dơi cánh ong mật C tay người vây cá D cánh dơi cánh bướm Câu 46: Động vật có vú xuất A kỉ Silua B kỉ Phấn trắng C Jura D kỉ Đệ tam Câu 47: Sự hình thành lồi theo Đacuyn: A Là trình cải biến thành phần kiểu gen quần thể gốc tao kiểu gen cách ly sinh sản với quần thể gốc B Lồi hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, thơng qua việc tích lũy biến đổi nhỏ thời gian dài tương ứng với thay đổi ngoại cảnh C Lồi hình thành cách nhanh chóng đột biến lớn D Lồi hình thành qua nhiều dạng trung gian tác dụng chọn lọc tư nhiên đường phân ly tính trạng Câu 48: Điều khẳng định sau không đúng? A Điều kiện mơi trường thay đổi, giá trị thích nghi đột biến thay đổi B Chọn lọc tự nhiên thơng qua kiều hình mà chọn lọc kiểu gen, làm phân hoá vốn gen quần thể giao phối C Chọn lọc tự nhiên tác động đến gen riêng lẻ, làm biến đổi kiểu gen cá thể vốn gen quần thể D Chọn lọc tự nhiên không tác động cá thể riêng rẽ mà tác động đổi với quần thể Câu 49: Khi nói hố thạch, phát biểu sau khơng đúng? A Hố thạch cung cấp cho chứng gián tiếp lịch sử tiến hoá sinh giới B Hoá thạch di tích sinh vật để lại lớp đất đá vỏ Trái Đất C Tuối hoá thạch xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có hố thạch D Căn vào tuổi hố thạch, biết loài xuất trước, loài xuất sau Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 50: Các nhân tố tiến hoá sau vừa làm thay đồi tần số alen vừa làm phong phú vốn gen quần thể? A Đột biến di - nhập gen B Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên C Đột biến giao phối không ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên giao phối không ngẫu nhiên Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... ngại sinh học ngăn cản cá thể quần thể giao phối với Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh. .. phần kiểu gen quần thể chậm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... D Tạo kiểu gen thích nghi Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (1) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay