ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (14)

9 3 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN Tỉnh Vĩnh Phúc LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 000 Câu Khi nói q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực, phát biểu sau không đúng? A Theo chiều tháo xoắn, mạch khn có chiều 3’→5’mạch bổ sung tổng hợp liên tục có chiều 5’→3’ B Trong q trình nhân đơi ADN số đoạn Okazaki tạo nhỏ số đoạn mồi C Trong trình tái ADN cần đoạn mồi cho đơn vị tái D Trong trình nhân đơi ADN, mạch khn có bổ sung A với T, G với X ngược lại Câu Ở sinh vật nhân sơ, gen cấu trúc có chiều dài 0,408 micrơmet Hỏi chuỗi polypeptit gen tổng hợp có axit amin? Biết trình phiên mã dịch mã diễn bình thường khơng tính axit amin mở đầu A 400 B 399 C 398 D 798 Câu Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêôtit: A, T, X mạch gốc gen có tối đa loại ba mã hóa axit amin? A loại mã ba B 24 loại mã ba C loại mã ba D 27 loại mã ba Câu Gen B có 250 nuclêơtit loại Ađênin có tổng số liên kết hiđrô 1670 Gen B bị đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêơtit khác thành gen B Gen b gen B liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại gen b A A = T = 250; G = X = 390 B A = T = 249; G = X = 391 C A = T = 251; G = X = 389 D A = T = 610; G = X = 390 Câu Bộ ba đối mã (anticơđon) ba có A Phân tử mARN B Phân tử rARN C Phân tử tARN D Mạch gốc gen Câu Giả sử trình tự nuclêơtit vùng vận hành (O) operơn Lac vi khuẩn E.Coli bị thay đổi, dẫn đến A Đột biến gen cấu trúc B Biến đổi trình tự axit amin của prơtêin ức chế C Các gen cấu trúc phiên mã liên tục D Biến đổi trình tự nuclêơtit vùng khởi động (P) Câu Cho nhân tố sau: (1) Hàm lượng nước tế bào khí khổng (3) Nhiệt độ mơi trường (5) Độ pH đất (2) Độ dày, mỏng lớp cutin (4) Gió ion khống Có nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố chủ yếu? A B C D Câu Tính thối hóa mã di truyền tượng nhiều ba khác mã hóa cho loại axit amin Những mã di truyền sau có tính thối hóa? A 5’UXG3’ 5’AGX3’ B 5’UUU3’ 5’AUG3’ C 5’AUG3’ 5’UGG3’ D 5’XAG3’ 5’AUG3’ Câu Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A gen số lượng loại nucleotit khác Gen thực tái liên tiếp lần Số nucleotit loại mà môi trường nội bào cung cấp cho trình tái là: A A  T  9000;G  X  13500 B A  T  9600;G  X  14400 C A  T  2400;G  X  3600 D A  T  18000;G  X  27000 FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 10 Cho ý sau: (1) Tế bào nhân thực (2) Thành tế bào xenluloz (3) Sống tự dưỡng (4) Cơ thể đơn bào đa bào dạng sợi (5) Khơng có lục lạp, khơng di động (6) Sinh sản bào tử nảy chồi Trong ý trên, có ý khơng phải đặc điểm giới Nấm? A B C D Câu 11 Phương thức dinh dưỡng nấm mốc A Tự dưỡng B Dị dưỡng kí sinh C Dị dưỡng hoại sinh D Dị dưỡng cộng sinh Câu 12 Trong khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy đỗ quyên lớn phát triển tốt, màu xanh sẫm chưa hoa Nhận là: A Cần bón bổ sung muối canxi cho B Có thể bón thừa nitơ C Cây cần chiếu sáng tốt D Có thể bón thừa kali Câu 13 Vùng nuclêơtit đầu mút NST có chức A Ngăn NST dính vào B Đính với thoi vơ sắc q trình phân bào C Điều hòa biểu số gen D Khởi đầu q trình tự nhân đơi ADN Câu 14 Một đoạn mạch mã gốc gen có trình tự nuclêơtit sau: 3’ AAATTG AGX 5’ Biết trình phiên mã bình thường, trình tự nuclêơtit đoạn mARN tương ứng A 5’ TTT AAXTGG 3’ B 5’ TTT AAXTXG 3’ C 3’ GXU XAA UUU 5’ D 3’ UUU AAX UXG 5’ Câu 15 Sự điều hòa hoạt động gen tổng hợp enzym phân giải lactozo vi khuẩn E.Coli diễn cấp độ nào? A Diễn chủ yếu cấp độ phiên mã B Diễn hoàn toàn cấp độ dịch mã C Diễn hoàn toàn cấp độ sau phiên mã D Diễn hoàn toàn cấp độ sau dịch mã Câu 16 Nội dung sau phản ánh ý nghĩa đột biến gen tiến hóa sinh vật? A Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho trình tạo giống B Đột biến gen làm xuất alen khác cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa sinh vật C Đột biến gen xuất nguồn biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa sinh giới D Đột biến gen làm xuất tính trạng làm nguyên liệu cho tiến hóa Câu 17 Có nhận định sau: (1) Thơng tin di truyền mạch gốc gen phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung (2) mARN tế bào nhân sơ sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp Prôtêin; mARN tế bào nhân thực phải cắt bỏ intron nối exon lại tạo mARN trưởng thành tham gia tổng hợp protein (3) Trong tế bào thể sinh vật, mARN có mã kết thúc: UAA, UAG, UGA (4) Ở tế bào nhân sơ, sau tổng hợp chuỗi polypeptit axit amin mở đầu cắt bỏ nhờ enzym chun biệt, tế bào nhân thực khơng xảy tượng Tổ hợp đáp án là: A 2, 3, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, 3, Câu 18 Có phân tử ADN tự liên tiếp số lần tổng hợp 112 mạch nucleotit lấy ngun liệu hồn tồn từ mơi trường nội bào Số lần nhân đôi phân tử ADN là: A B C D Câu 19 Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactozo mơi trường khơng có laztozo? A Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế B ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động operon Lac tiến hành phiên mã C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã hóa tạo phân tử mARN tương ứng D Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế Câu 20 Trong tế bào axit nuclêic prôtêin có mối quan hệ sau: (1) ADN kết hợp với prôtêin histon theo tỷ lệ tương đương tạo thành sợi (2) rARN kết hợp với prôtêin tạo thành Ribơxơm (3) Trình tự nuclêơtit gen quy định trình tự axit amin prơtêin FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (4) Prơtêin enzym (ADN-pol III) có vai trò quan trọng q trình tổng hợp ADN (5) Prơtêin ức chế tham gia điều hồ hoạt động gen (6) Enzym ARN polymeraza tham gia trình tổng hợp đoạn mồi tái ADN Hãy đâu mối quan hệ prôtêin ADN chế di truyền? A 1, 3, 4, B 2, 3, 4, C 1, 2, 4, D 3, 4, 5, Câu 21 Cho ý sau: (1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc (2) Là hệ kín, có tính bền vững ổn định (3) Liên tục tiến hóa (4) Là hệ mở, có khả tự điều chỉnh Trong ý trên, có ý đặc điểm cấp độ tổ chức sống bản? A B C D Câu 22 "Đàn voi sống rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống đây? A Hệ sinh thái B Quần thể C Cá thể D Quần xã Câu 23 Một đột biến làm giảm chiều dài gen 10,2 Ao liên kết hidro Khi gen ban đầu gen đột biến đồng thời nhân đơi lần liên tiếp số nucleotit loại môi trường nội bào cung cấp cho gen đột biến giảm so với gen ban đầu là: A A  T  14;G  X  B A  T  8;G  X  16 C A  T  16;G  X  D A  T  7;G  X  14 Câu 24 Khi làm thí nghiệm trồng chậu đất thiếu ngun tố khống triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy trước tiên già Ngun tố khống A Sắt B Nitơ C Canxi D Lưu huỳnh Câu 25 Xét operon Lac E.Coli, mơi trường khơng có lactozo enzym chuyển hóa lactozo tạo Một học sinh đưa số giải thích cho tượng sau: (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzym ARN polimeraza bám vào để khởi động trình phiên mã (2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên khơng tạo protein ức chế (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết với protein ức chế (4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả biểu gen Những giải thích là: A (2), (3) (4) B (1), (2) (3) C (2) (4) D (2) (3) Câu 26 Phát biểu không tượng ứ giọt thực vật? A Chất lỏng hình thành từ tượng ứ giọt nhựa B Rễ hấp thụ nhiều nước thoát nước gây tượng ứ giọt C Ứ giọt xuất loài thực vật nhỏ D Ứ giọt xảy độ ẩm khơng khí tương đối cao Câu 27 Mạch gốc gen sinh vật nhân thực gồm: Tên vùng Exon Intron Exon Intron Exon Số nuclêôtit 100 75 50 70 25 Phân tử mARN trưởng thành từ mạch gốc gen dài bao nhiêu? (Nếu tính vùng mã hóa) A 995 Ao B 175 Ao C 559 Ao D 595 Ao Câu 28 Alen A vi khuẩn E.Coli bị đột biến điểm thành alen A Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Alen a alen A có số lượng nuclêôtit (2) Nếu đột biến cặp nuclêơtit alen a alen A có chiều dài (3) Chuỗi polypeptit alen a chuỗi polypeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống (4) Nếu đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí gen làm thay đổi tồn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D Câu 29 Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn làm giảm khả sinh sản B Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hố FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo C Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo nằm đầu mút hay nhiễm sắc thể không mang tâm động D Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể, hoạt động gen bị thay đổi Câu 30 Cho thành phần: (1) mARN gen cấu trúc (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X (3) Enzym ARN polymeraza (4) Enzym ADN ligaza (5) Enzym ADN polymeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A 3, B 2, C 2, 3, D 1, 2, Câu 31 Phát biểu sau không nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? A Nhiễm sắc thể cấu tạo từ ARN prôtêin loại histôn B Vùng đầu mút nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể C Trên nhiễm sắc thể có tâm động vị trí để liên kết với thoi phân bào D Trên nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi Câu 32 Trong nguyên nhân sau: (1) Các phân tử muối sát bề mặt đất gây khó khăn cho xuyên qua mặt đất (2) Cân nước bị phá hủy (3) Thế nước đất thấp (4) Hàm lượng oxi đất thấp (5) Các ion khoáng độc hại (6) Rễ thiếu oxi nên hơ hấp khơng bình thường (7) Lông hút bị chết Cây cạn ngập úng lâu chết nguyên nhân: A (3), (4) (5) B (2), (6) (7) C (3), (5) (7) D (1), (2) (6) Câu 33 Thành phần sau không thuộc opêron Lac? A Các gen cấu trúc (Z, Y, A) B Vùng vận hành (O) C Gen điều hoà (R) D Vùng khởi động (P) Câu 34 Loại nấm dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm sau đây? A Nấm men B Nấm sợi C Nấm nhầy D Nấm đảm Câu 35 Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái (chạc chữ Y) có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzym ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ B Vì enzym ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 3’→5’ C Vì enzym ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 5’→3’ D Vì enzym ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 3’→5’ Câu 36 Trên phân tử mARN bình thường phiên mã từ opêron Lac vi khuẩn E.Coli A Có tối thiểu ba kết thúc B Có thể có khơng có ba kết thúc C Khơng có ba kết thúc D Có tối đa ba kết thúc Câu 37 Loại đột biến nhiễm sắc thể sau làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Đột biến lệch bội B Đột biến đảo đoạn C Đột biến đa bội D Đột biến đoạn AT Câu 38 Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỷ lệ  tỷ lệ nucleotit GX loại G phân tử ADN là: A 25% B 40% C 20% D 10% Câu 39 Vùng điều hồ vùng A Quy định trình tự xếp axit amin phân tử prôtêin B Mang tín hiệu kết thúc phiên mã C Mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã D Mang thơng tin mã hố axit amin Câu 40 Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc gen điều hòa? FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn A Dựa vào chức sản phẩm gen C Dựa vào kiểu tác động gen Sinh học - Đam mê - Sáng tạo B Dựa vào biểu kiểu hình gen D Dựa vào cấu trúc gen FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo BẢNG ĐÁP ÁN C 21 D C 22 B B 23 D C 24 B C 25 D C 26 A D 27 D A 28 B A 29 C 10 D 30 B 11 C 31 A 12 B 32 B 13 A 33 C 14 A 34 A 15 A 35 A 16 B 36 A 17 B 37 D 18 D 38 B 19 D 39 C 20 D 40 A HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Đáp án C Sai, cần nhiều đoạn mồi Câu 2: Đáp án C 2.4080  2400 N= 3, Số axit amin chuỗi polipeptit gen tổng hợp N   398 Câu 3: Đáp án B Một gen cấu tạo từ nucleotit A, T, X → Trên mARN có loại nucleotit: U, A, G → Số ba 33 = 27, có ba kết thúc khơng mã hóa axit amin nên có 24 ba mã hóa axit amin Sai Sau tổng hợp axit amin mở đầu cắt bỏ, sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực Câu 4: Đáp án C Gen B: A = T= 250; H = 1670 → G = X = 390 Gen B đột biến thành gen b có số liên kết giảm → thay cặp G – X cặp A – T Số nucleotit loại gen b là: A = T = 251; G = X = 389 Câu 5: Đáp án C Câu 6: Đáp án C Câu 7: Đáp án D Các nhân tố chủ yếu liên quan đến đóng mở khí khổng (1), (3) Câu 8: Đáp án A 5’UXG3’, 5’AGX3’ mã hóa cho axit amin Ser UUU: Phe, AUG: Met; UGG: Trp Câu 9: Đáp án A N = 3000 nucleotit A A   Mà G X 2A  2G  3000  A  T  600   Ta có hệ phương trình  A  G  X  900  G Gen thực hiến tái lần số nucleotit loại mà môi trường cung cấp là: Tmt = Amt = A.(24 – 1) = 9000 Xmt = Gmt = G.(24 – 1) = 13500 FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 10: Đáp án D Phát biểu đặc điểm giới Nấm là: (2) đặc điểm giới Thực vật (3) Nấm sống dị dưỡng Câu 11: Đáp án C Câu 12: Đáp án B Câu 13: Đáp án A Câu 14: Đáp án C Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án D phân tử nhân đôi n lần tạo số mạch 8.2(22 – 1) = 112 → n =3 Câu 19: Đáp án D Câu 20: Đáp án D Những quan hệ protein ADN chế di truyền 3, 4, 5, Cấu tạo NST Diễn biến dịch mã Câu 21: Đáp án D Sai Các cấp tổ chức sống hệ mở Câu 22: Đáp án B Câu 23: Đáp án D N = nucleotit, H =  A  3G   A  T  Hệ phương trình   2A  G  G  X   Gen đột biến nhân đôi lần số nucleotit môi trường cung cấp giảm so với gen ban đầu là: Amt = Tmt = A.(23 – 1) = Xmt = Gmt = G.(23 – 1) = 14 Câu 24: Đáp án B Câu 25: Đáp án D Khi môi trường khơng có lactozo enzim chuyển hóa lactozo tạo có khả xảy ra: (2) Không tạo protein ức chế protein ức chế khơng có hoạt tính (3) Protein ức chế không bám vào vùng vận hành vùng vận hành bị đột biến FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 26 Đáp án A A Sai Chất lỏng nước Ứ giọt mơi trường có độ ẩm cao, bão hòa nước, nước khơng qua dạng nước nên có tượng ứ giọt nhờ áp suất rễ Câu 27: Đáp án D N = 100 + 50 + 25 = 175 nucleotit LmARN = Lmạch = 175.3,4 = 595 AO Câu 28: Đáp án A I Sai Nếu đột biến thêm cặp nucleotit số nucleotit gen không II Sai Nếu đột biến cặp nucleotit La < LA III Đúng Do tính thối hóa mã di truyền IV Sai Đột biến thay cặp nucleotit làm thay đổi ba Câu 29: Đáp án C C Sai Có thể đột biến đảo đoạn mang tâm động Câu 30: Đáp án B Các thành phần tham gia vào phiên mã E.coli 2,3 Câu 31: Đáp án A A, Sai NST cấu tạo từ ADN protein histon Câu 32: Đáp án B Cây cạn ngập úng lâu chết rễ thiếu oxi → Lông hút bị gãy → Mất cân nước Câu 33: Đáp án C Câu 34: Đáp án A Câu 35: Đáp án A Câu 36: Đáp án A Operon Lac vi khuẩn E.coli có gen cấu trúc nên có tối thiểu ba kết thúc Câu 37: Đáp án D Câu 38: Đáp án B AT A     A  10%; G  40% Ta có A = T; G = X nên A + G = 50%, G X G Câu 39: Đáp án C Câu 40 Đáp án A FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 8/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 9/9 ... http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 8/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục... cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi... giảm khả sinh sản B Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hố FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/9 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học -
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (14) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (14)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay