ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (13)

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU Tỉnh Thanh Hóa LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 202 Câu Nguyên tố sau nguyên tố vi lượng? A Canxi B Sắt C Lưu huỳnh D Photpho Câu Trong cấu tạo tế bào đường xenlulơzơ có tập trung ở: A Chất nguyên sinh B Nhân tế bào C Thành tế bào D Màng nhân Câu Vai trò phôtpho thực vật là: A Thành phần thành tế bào màng tế bào, hoạt hoá enzim B Thành phần prơtêin, axít nuclêic C Chủ yếu giữ cân nước Ion tế bào, hoạt hố enzim, mở khí khổng D Thành phần axit nuclêôtic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ Câu Pha sáng quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin A Năng lượng ánh sáng B H2O C ATP NADPH D CO2 Câu Ở động vật nhai lại, ngăn xem dày thức chúng? A Dạ tổ ong B Dạ cỏ C Dạ sách D Dạ múi khế Câu Bộ phận khơng có hệ tuần hồn châu chấu? A Tĩnh mạch B Động mạch C Mao mạch D Tim Câu Hệ số hô hấp (RQ) là: A Tỷ số phân tử H2O thải phân tử O2 lấy vào hô hấp B Tỷ số phân tử O2 thải phân tử CO2 lấy vào hô hấp C Tỷ số phân tử CO2 thải phân tử H2O lấy vào hô hấp D Tỷ số phân tử CO2 thải phân tử O2 lấy vào hô hấp Câu Các chất hữu vận chuyển từ xuống thân qua: A Qua mạch rây theo chiều từ xuống B Từ mạch gỗ sang mạch rây C Từ mạch rây sang mạch gỗ D Qua mạch gỗ Câu Gen đoạn ADN A Mang thông tin cấu trúc phân tử prôtêin B Mang thơng tin mã hố cho sản phẩm xác định chuỗi polipeptít hay ARN C Mang thơng tin di truyền D Chứa mã hoá axit amin Câu 10 T nh phổ biến m di truyền chứng : A T nh thống sinh giới B T nh đ c hiệu thơng tin di truyền lồi C Ngu n gốc chung sinh giới D ự tiến hóa li n t c Câu 11 ADN-Polimeraza có vai trò gì? A Sử d ng đ ng thời mạch khuôn để tổng hợp ADN B Chỉ sử d ng mạch khuôn để tổng hợp mạch theo chiều 5' → 3' C Chỉ sử d ng mạch khuôn để tổng hợp mạch theo chiều 3'→ 5' D Chỉ xúc tác tháo xoắn ADN mà không tổng hợp mạch Câu 12 Trên đoạn ADN có đơn vị tái hoạt động chép, đơn vị tái có 10 đoạn Okazaki Số đoạn ARN m i hình thành là: A 52 B 60 C 50 D 55 Câu 13 Dịch mã q trình: A Tổng hợp prơtêin FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo B Nhân đôi AND C Duy trì thơng tin di truyền qua hệ D Truyền thông tin di truyền từ nhân tế bào Câu 14 Thành phần khơng tham gia trực tiếp q trình phiên mã? A ADN B mARN C tARN D Ribôxôm Câu 15 Điều hoà hoạt động gen tế bào nhân sơ chủ yếu xảy mức độ nào? A Sau dịch mã B Dịch mã C Phiên mã D Phiên mã dịch mã Câu 16 Ở sinh vật nhân sơ gen hoạt động A Prôtêin ức chế liên kết vùng vận hành B Prôtêin ức chế liên kết vào vùng khởi động C Prôtêin ức chế không liên kết với vùng vận hành D Prôtêin ức chế không liên kết với vùng khởi động Câu 17 Câu sau nói đột biến điểm? A Phần lớn đột biến điểm thay c p nucleotit gây thiệt hại B Đột biến điểm biến đổi đ ng thời nhiều điểm khác gen C Trong trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm có hại D Đột biến điểm biến đổi nhỏ nên có vai trò q trình tiến hóa Câu 18 Thể đột biến A Cá thể mang đ ng thời nhiều đột biến B Cá thể mang đột biến chưa biểu kiểu hình C Quần thể có nhiều cá thể mang đột biến D Cá thể mang đột biến đ biểu kiểu hình Câu 19 Ở vi khuẩn, gen bình thường điều khiển tổng hợp phân tử protein hồn chỉnh có 298 axit amin Gen bị đột biến có chứa 3594 liên kết photphoeste Dạng đột biến xảy là: A Thay c p A-T c p G-X B Thay c p nucleotit c p nucleotit khác C Thêm c p nucleotit D Mất c p nucleotit Câu 20 Cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực A Chỉ phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng, khơng liên kết với prôtêin loại histôn B Chỉ phân tử ADN dạng vòng C G m phân tử ADN liên kết với prôtêin loại histôn D Chỉ phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng, khơng liên kết với prôtêin loại histôn Câu 21 Sợi chất nhiễm sắc cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực có đường kính bằng: A nm B 11 nm C 20 nm D 30 nm Câu 22 Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc trình tự gen ABCDE*FGH Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự đoạn sau: ADCBE*FGH Dạng đột biến A Đảo đoạn B L p đoạn C Chuyển đoạn tương hỗ D Chuyển đoạn không hỗ Câu 23 Ở người đột biến đoạn NST thứ 21 gây nên bệnh A Pheninketo niệu B Đao C Máu khó đơng D Ung thư máu Câu 24 Sự kết hợp giao tử 2n với giao tử 2n loài tạo thể A Bốn nhiễm B Tứ bội C Bốn nhiễm kép D Dị bội lệch Câu 25 Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = 10 Số nhiễm sắc thể dự đốn thể nhiễm (2n - 1) A B 11 C D 12 Câu 26 đ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, c p vợ ch ng III.14 - III.15 muốn sinh đứa xác xuất để đứa không bị bệnh (1) 82,50% (2) 89,06% (3) 15,00% (4) 9,38% Có bao nhi u phương án đúng: A B C D Câu 27 Nếu kết phép lai thuận lai nghịch giống nhau, tính trạng phân hai giới, kết luận sau đúng? A Gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể Y vùng không tương đ ng B Gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường C Gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể giới tính X vùng khơng tương đ ng D Gen quy định tính trạng nằm ti thể ho c l c lạp tế bào chất Câu 28 Trong quần thể loài, xét gen: gen có alen, gen có alen, gen có alen Gen gen nằm tr n đoạn không tương đ ng NST X alen gen liên kết khơng hồn tồn Gen nằm tr n N T thường Tính theo lí thuyết số kiểu gen tối đa quần thể bao nhiêu? Biết không xảy đột biến A 405 B 27 C 270 D 15 Câu 29 Hiện tượng di truyền làm hạn chế t nh đa dạng sinh vật: A Phân li độc lập B Hoán vị gen C Liên kết gen D Tương tác gen Câu 30 Để lập đ gen người ta dựa vào kết sau? A Đột biến chuyển đoạn để biết vị trí gen nhóm liên kết B Tần số hoán vị gen để suy khoảng cách tương đối gen NST C Tỷ lệ phân li kiểu hình hệ D Sự phân li ngẫu nhiên tổ hợp tự gen giảm phân Câu 31 Người đàn ơng nhóm máu A quần thể cân di truyền có tỷ lệ người mang nhóm máu O 4% nhóm máu B 21% Kết với người ph nữ có nhóm máu A quần thể cân di truyền khác có tỷ lệ người có nhóm máu O 9% nhóm máu A 27% Tính xác suất họ sinh người khác giới tính, nhóm máu A? A 85,73% B 46,36% C 43,51% D 36,73% Câu 32 Đột biến h ng cầu hình lưỡi liềm tượng di truyền: A Đột biến thêm c p nuclêơtít B Đột biến c p nuclêơtít C Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể D Tác động đa hiệu gen Câu 33 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa hai gen không a len quy định Khi có m t hai a len A  B  cho kiểu hình hoa màu đỏ, có m t hai a len A ho c B cho hoa màu h ng Khơng có m t hai a len A B cho hoa màu trắng Có bao nhi u phép lai sau thu đời có tỷ lệ kiểu hình 50% hoa màu đỏ : 50% hoa màu h ng? (1) AaBb × aabb (2) Aabb × aaBb (3) AaBb × Aabb (4)AABb × aaBb (5) AAbb × AaBb (6) aaBB × AaBb (7) AABb × Aabb (8)AAbb × aaBb A B C D Câu 34 Các tính trạng quy định gen l n nằm nhiễm sắc thể X A Có tượng di truyền chéo B Chỉ biểu thể C Chỉ biểu thể đực D Chỉ biểu giới Câu 35 Ở loài động vật, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn, diễn biến nhiễm sắc thể AB D d AB D hai giới Cho phép lai P: ♀ X X ×♂ X Y tạo F1 có kiểu hình mang tính trạng trội ab ab chiếm tỷ lệ 33% Tỷ lệ kiểu hình trội tính trạng F1 chiếm A 8,5% B 40% C 30% D 20% Câu 36 Đ c điểm quy luật di truyền gen nhân là: A Mẹ di truyền tính trạng cho trai B Bố di truyền tính trạng cho gái C Tính trạng biểu chủ yếu nam giới D Tính trạng ln di truyền theo dòng mẹ Câu 37 Nhận định khơng nói mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình? FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường B Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước môi trường C Bố mẹ khơng truyền đạt cho tính trạng đ hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen D Kiểu hình thể ph thuộc vào kiểu gen không ph thuộc vào môi trường Câu 38 Thành phần kiểu gen quần thể tự phối có xu hướng : A Phân hố thành dòng có kiểu gen khác B Ngày phong phú đa dạng kiểu gen C T n chủ yếu trạng thái dị hợp D Ngày ổn định tần số alen Câu 39 Quần thể sau trạng thái cân di truyền? A 0,5AA : 0,5aa B 0,3AA : 0, 4Aa : 0,3aa C 0,16AA : 0, 48Aa : 0,36aa D 0, 25AA : 0, 25Aa : 0,5aa Câu 40 Ở loài thực vật: alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp, alen B quy định đỏ, alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ dị hợp c p gen tự th phấn thu số cá thể có kiểu hình AB thân cao, vàng chiếm 24% Xác định tỷ lệ thân cao, đỏ có kiểu gen đời con? (Biết ab diễn biến giảm phân tế bào sinh hạt phấn sinh no n nhau) A 1% B 34% C 2% D 51% FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D C D C D A B C B B A A C C A D D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A D B A A B A C B C D B A C D D A C C Câu Câu 21 Đáp án B Đáp án D Câu Câu 22 Đáp án C Đáp án A Câu Câu 23 Đáp án D Đáp án D Câu Câu 24 Đáp án C Đáp án B Câu Câu 25 Đáp án D Đáp án A Thể có NST Câu Đáp án C Câu 26 Câu Đáp án A TH1: Bệnh di truyền gen l n tr n N T thường Đáp án D Câu Người III- 14 có kiểu gen Aa người III-15 Đáp án A Câu kiểu gen Aa Đáp án B Câu 10 Vậy xác suất người không bị bệnh là: Đáp án C 3 2  3  Câu 11   1     = 82,50% Đúng Đáp án B       Câu 12 TH2: Bệnh di truyền gen l n NST giới tính Đáp án B đoạn tương đ ng NST X Y Số đoạn ARN m i hình thành là: 10.5  2.5  60 Người III- 14 có kiểu gen XAXa người III-15 Câu 13 Đáp án A kiểu gen XaYA Câu 14 Đáp án A Vậy xác suất người không bị bệnh là: Câu 15 Đáp án C 1 1  3    1     = 89,0625% Đúng Câu 16  2      Đáp án C Câu 27 Câu 17 Đáp án B Đáp án A Câu 28 Câu 18 Đáp án A Đáp án D Gen 1, gen nằm tr n đoạn không tương đ ng NST Câu 19 X, liên kết khơng hồn tồn có  C62   27 (kiểu Đáp án D phân tử protein hoàn chỉnh đ bị cắt bỏ axit gen) Gen nằm tr n N T thường, có  C52  15 mở đầu Trên mARN có mã kết thúc  Số (kiểu gen) nucleotit gen bình thường: 2.3  298    1800 Vậy gen có: 27.15  405 kiểu gen Câu 29 3594   1798  Số nucleotit gen đột biến: Đáp án C Câu 30 c p nucleotit Đáp án B Câu 20 Câu 31 Đáp án C Đáp án C FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Tỉ lệ kiểu gen người đàn ơng nhóm máu A (0,25 A A AO IAIA + 0,2 IAIO) = I I + I I Tỉ lệ kiểu gen 9 người vợ nhóm máu A (0,09 IA IA + 0,18 IAIO) = A A AO I I + I I 3 Xác suất sinh người khác giới tính là: 1 C21  , sinh người nhóm máu A 2 2     47  1          54 47 Vậy xác suất cần tìm là:  43,51% 54 Câu 32 Đáp án D Câu 33 Đáp án B (1) →  AB : aB : Ab : ab  ab  = đỏ : h ng : trắng (loại) (2) → 1A :1aa 1B :1bb  = đỏ : h ng : trắng (loại) (3) →  3A :1aa 1B :1bb  = đỏ : h ng : trắng (loại) (4) → A   3B :1bb  = đỏ : h ng (loại) (5) → A  1B :1bb  = đỏ :1 h ng (6) → 1A :1aa  B  = đỏ : h ng (7) → A  1B :1bb  = đỏ :1 h ng (8) → A  1B :1bb  = đỏ :1 h ng Câu 34 Đáp án A Câu 35 Đáp án C FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Sinh học - Đam mê - Sáng tạo AB D d AB D X X ×♂ X Y từ tỉ lệ F1 có kiểu ab ab hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 33%; F1 có A – B  XDX  0,33  Xét ♀    A  B    0,33: 0,5  0,66 Có hốn vị gen bên tần số f  20%  AB Ab  F1 có XDXd  0, 25 ;  +    0, 42  0,12   ab aB  Tỉ lệ cá thể mang c p gen dị hợp F1 chiếm 8,5% F1 có  A  B   dd   A  bb  aaB   D  0,66.0, 25  0,18.0,7 Câu 36 Đáp án D Câu 37 Đáp án D Câu 38 Đáp án A Câu 39 Đáp án C Câu 40 Đáp án C Nếu tính trạng phân li độc lập tỉ lệ kiểu hình thân cao, vàng  24% 16 → Xảy tượng liên kết gen khơng hồn tồn Kiểu gen thân cao, qua vàng A- bb =24% ab  25%  24%  1% → ab →Tỉ lệ giao tử ab  10% Đây tỉ lệ giao tử hoán vị →P: Ab Ab AB   AB  ab  10%   2.10%.10%  2% aB aB ab Trang 6/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/7 ... viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy cô bạn đóng góp đề thi thử trường. .. →Tỉ lệ giao tử ab  10% Đây tỉ lệ giao tử hoán vị →P: Ab Ab AB   AB  ab  10%   2.10%.10%  2% aB aB ab Trang 6/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo THƯ VIỆN ĐỀ THI. .. diễn biến giảm phân tế bào sinh hạt phấn sinh no n nhau) A 1% B 34% C 2% D 51% FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (13) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (13)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay