ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (12)

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN Tỉnh Thanh Hóa LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Câu Mã đề thi 000 Quan sát hình sau mơ tả thí nghiệm hạt nảy mầm: Có phát biểu sau khơng tƣợng xảy hạt nảy mầm thí nghiệm ? I.Hạt mầm giải phóng O2 II.Hạt nảy mầm giải phóng CO III.Nhiệt độ ống mao dẫn tăng lên IV Giot nƣớc màu di chuyển bên phải ống mao dẫn A B C D Câu Loài động vật sau hơ hấp hệ thống ống khí ? A Cá chép B Thủy tức C Giun đất D Châu chấu Câu Trong quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét gen, gen có alen: A, a, B, b, D, d Các gen nằm cặp NST thƣờng theo trật tự ABD Có phát biểu sau ? I.Số kiểu gen tối đa quần thể 36 II.Số loại kiểu gen dị hợp tử cặp tối đa có hệ sau III.Số kiểu giao phấn tối đa quần thể 666 IV.Trong số kiểu gen đồng hợp, số kiểu gen đồng hợp trội gen chiếm tỉ lệ A B C D Câu Một loài thực vật, NST 2n=24, NST xét gen có alen, alen lặn alen đột biến Quần thể có tối đa loại kiểu gen quy định kiểu hình đột biến ? A 527345 B 2187 C 2186 D 532441 Câu Ở sinh vật, hợp chất hữu sau đây, chất khơng có cấu tạo theo ngyên tắc đa phân ? A Tinh bột B Lipit C ADN D Protein Câu Nội dung sau không với tạo giống công nghệ tế bào ? A Từ ban đầu tạo nên quần thể trồng đồng kiểu gen B Chia phôi động vật thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật khác C Tạo dòng chủng khác cho lại khác dòng chọn lọc tốt hợp gen mong muốn D Ni cấy hạt phấn, sau lƣỡng bội hóa tạo lƣỡng bội đồng hợp tử tất gen Câu Các nucleotit phân tử mARN liên kết với liên kết A photphodieste B Ion C peptit FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ D hidro Trang 1/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Câu Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Một loài thú, cho P: ♂ mắt trắng, đuôi dài  ♀ mắt đỏ, đuôi ngắn, thu đƣợc F1 có 100% mắt đỏ, ngắn Cho F1 giao phối với nhau, thu đƣợc F2 có: 50% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài Biết cặp tính trạng cặp gen quy định khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có bào nhiêu phát biểu sau đúng? I.Đời F2 có loại kiểu gen II.Qúa trình giảm phân thể xảy hoán vị ge với tần số 16% III.Bắt ngẫu nhiên cá thể F2 , xác suất thu đƣợc cá thể chủng 21% IV.Nếu cho cá thể F1 lai phân tích thu đƣợc Fa có cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 4% A B C D Câu Để cho alen gen phân ly đồng giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen cần điều kiện sau ? I.Bố mẹ phải chủng II.Số lƣợng cá thể lai phải lớn III.Alen trội phải trội hồn tồn so với alen lặn IV.Q trình giảm phân xảy bình thƣờng A B C D Câu 10 Ở loài động vật, cho đực lông xám giao phối với lơng vàng đƣợc F1 tồn lơng xám, tiếp tục cho F1 giao phối với đƣợc F2 phân li theo tỉ lệ: - Giới đực: lông xám: lông vàng; - Giới cái: lông xám: lông vàng Tiếp tục cho lông xám F2 giao phối với nhau, xác suất để F3 xuất mang toàn gen lặn là: 1 1 A B C D 24 72 81 32 Câu 11 Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen có alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Thực hai phép lai, thu đƣợc kết nhƣ sau: -Phép lai 1: Cây hoa tím lai với hoa đỏ (P), thu đƣợc F1 có tỉ lệ: hoa tím: hoa đỏ: hoa vàng -Phép lai 2: Cây hoa vàng lai với hoa hồng (P), thu đƣợc F1 có tỉ lệ: hoa vàng: hoa hồng: hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau ? I.Ở lồi này, kiểu hình hoa tím đƣợc quy định bới nhiều gen II.Cho hoa tím giao phấn với có kiểu hình khác, có tối đa 10 phép lai cho đời đồng tính hoa tím III.Cho hoa tím phép lai lai với hoa vàng phép lai 2, hệ có kiểu gen phân ly theo tỉ lệ 1:1:1:1 IV.Có tối đa sơ đồ lai thỏa mãn phép lai A B C D Câu 12 Xét quần thể có 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = Cấu trúc di truyền quần thể qua hệ tự phối là: A 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa B 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa C 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa D 0,46AA: 0,06Aa: 0,48aa Câu 13 Ở loài thực vật lƣỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng đƣợc hợp tử F1 Sử dụng consixin tác động lên hợp tử F1 để gây tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội cho đột biến giao phấn với lƣỡng bội FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo thân cao, hoa trắng dị hợp thu đƣợc F2 Cho thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lƣỡng bội Theo lý thuyết, F2 loại kiểu hình thân thấp, hoa đỏ có tỉ lệ A 72 B 16 C 16 D 11 144 Câu 14 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3:3:1:1 ? A AabbDd aabbDd B AaBbdd AAbbDd C AabbDd aaBbDd D AaBbDd aabbDd Câu 15 Có phát biểu sau sinh sản hữu tính sinh vật? I.Có kết hợp giao tử đực (n) giao tử (n) thông qua thụ tinh tạo hợp tử(2n) Hợp tử phát triển thành thể II.Cơ chế sinh sản hữu tính kết hợp trình: giảm phân, thụ tinh nguyên phân III.Các cá thể mang đặc điểm di truyền bố mẹ, xuất tính trạng IV Tạo cá thể thích nghi tốt với thay đổi mơi trƣờng V Chỉ tạo cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định A B C D Câu 16 Trong thành phần sau: 1.Gen điều hòa; 3.Vùng vận hành; Các thành phần cấu trúc Operon Lac gồm: A 1,2,3,4 B 1,2,3 2.Vùng khởi động; 4.Nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A) C 1,3,4 D 2,3,4 Câu 17 Đặc điểm sau không với với ƣu lai? A Ƣu lai biểu hiệ cao F1 sau giảm dần qua hệ B Lai hai dòng chủng với ln cho lai có ƣu lai cao C Ƣu lai thể sinh sản nhiều, chống chịu tốt, kháng bệnh tốt, suất cao D Ƣu lai biểu rõ tiến hành lai khác dòng Câu 18 Ở lồi thực vật, tính trạng khối lƣợng cặp gen Aa, Bb, Dd nằm cặp NST khác tƣơng tác cộng gộp quy định, có gen trội nặng thêm 10 gam Qủa có khối lƣợng nhẹ 80g Cho lai có nhệ với có nặng (P) thu đƣợc F1 , F1 tự thụ phấn thu đƣợc F2 Biết khơng có tƣợng đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I.Ở F2 ,tính trạng khối lƣợng có kiểu hình II.Ở F2 , có kiểu gen quy định có khối lƣợng 100g III Ở F2 , có khối lƣợng 110g chiếm tỉ lệ lớn IV Ở F2 , có kiểu gen quy định có khối lƣợng 130g A B C D Câu 19 Một thể thực vật lƣỡng bội, cặp NST có nhiều cặp gen dị hợp Cơ thể tiến hành giảm phân Gỉa sử, cặp NST xảy ratrao đổi chéo điểm trình giảm phân tạo tối đa 1024 loại giao tử Bộ NST lƣỡng bội thể là: A 2n=20 B 2n=14 C 2n=8 D 2n=10 Câu 20 Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau cho gen từ nhóm gen liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác ? A Đảo đoạn nhiễm sắc thể B Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể không tƣơng đồng C Lặp đoạn nhiễm sắc thể D Chuyển đoạn nhiễm sắc thể FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 21 Ở kì đầu q trình giảm phân I, có tƣợng nhiễm sắc thể kép cặp tƣơng đồng tiếp hợp với theo chiều dọc Khi nói ý nghĩa tƣợng này, có phát biểu sau ? I.Giúp nhiễm sắc thể co ngắn lại II.Giúp tơ vơ sắc đƣợc hình thành III.Tạo điều kiện để xảy trao đổi chép cromatit khác nguồn cặp nhiễm sắc thể tƣơng đồng IV.Giúp nhiễm sắc thể kép tập chung thành hàng mặp phẳng xích đạo thoi phân bào kì giảm phân A B C D Câu 22 Bào quan có vai trò tổng hợp protein tế bào là: A riboxom B lục lạp C ty thể D không bào Câu 23 Một quần thể thực vật tự thụ phấn, xét tính trạng màu sắc hoa, kiểu gen có alen A alen B quy định hoa đỏ, kiểu gen có alen A alen B khơng có alen trội quy định hoa trắng; gen nằm cặp nhiễm sắc thể thƣờng Thành phần kiểu gen hệ xuất phát (P) quần thể là: 0,2AABb: 0,4AaBb: 0,2 Aabb: 0,2 aabb Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lý thuyết, có phát biểu sau khơng đúng? I F2 có tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số hoa đỏ F2 , có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 15 137 IV Ở F2 số có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 160 A B C D Câu 24 Hình dƣới mơ tả hai tế bào thể lƣỡng bội có kiểu gen AaBb phân chia Có khẳng định sau đúng? I.Sau kết thúc phân bào, số tế bào sinh từ tế bào nhiều số tế bào sinh từ tế bào II.Tế bào kì giảm phân I, tế bào kì nguyên phân III.Nếu giảm phân bình thƣờng tế bào tế bào có kiểu gen Ab aB IV Nếu giảm phân bình thƣờng số NST tế bào hai tế bào A B C D Câu 25 Đặc trƣng di truyền quần thể giao phối đƣợc thể A kích thƣớc mật độ thể B tỉ lệ giới tính quần thể C vốn gen D tỉ lệ nhóm tuổi quần thể Câu 26 Khi nói hốn vị gen, phát biểu sau đúng? A Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách gen nhiễm sắc thể B Hoán vị gen xảy giảm phân cá thể C Hoán vị gen tạo điều kiện cho gen tổ hợp lại với nhau, làm phát sinh biến dị tổ hợp D Sự tiếp hợp trao đổi chéo cromatit nguồn gốc cặp hiễm sắc thể tƣơng đồng dẫn tới hoán vị gen Câu 27 Thể đột biến sau đƣợc hình thành lai xa kết hợp với đa bội hóa? A Thể tứ nhiễm B Thể tứ bội C Thể tam bội D Thể song nhị bội FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 28 Ở lồi, giống có cặp NST giới tính XX, giống đực có cặp NST giới tính XY Nếu kết phép lai thuận phép lai nghịch khác nhau, hệ ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng nghiên cứu A Nằm NST giới tính X B Nằm NST giới tính Y C Nằm ty thể D Nằm NST thƣờng Câu 29 Tính đơn vị khối lƣợng, loài động vật sau nhiều nhiệt vào mơi trƣờng xung quanh nhất? A Chó B Chuột C Mèo D Ngƣời Câu 30 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Trong số loại đột biến điểm phần lớn đột biến thay cặp nucleotit hầu nhƣ vơ hại cho thể đột biến B Gía trị thích nghi đột biến gen thay đổi gen đột biến thuộc tổ hợp gen khác C Đột biến điểm biến đổi nhỏ nên có vai trò tiến hóa D Đa số đột biến gen có hại cho thể đột biến Câu 31 Ba đồ thị (A,B,C) hình dƣới biểu diễn lần lƣợt thông số hệ mạch máu? A Vận tốc máu,tổng tiết diện mạch,huyết áp C Tổng tiết diện mạch, vận tốc máu, huyết áp B Huyết áp, vận tốc máu, tổng tiết diện mạch D Huyết áp, tổng tiết diện mạch, vận tốc máu Câu 32 Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Khi lai mẹ hoa đỏ chủng với bố hoa trắng Kết thu đƣợc F1 gồm hầu hết hoa đỏ số hoa trắng Biết tính trạng màu hoa gen nhân quy định Có giải thích sau đay xuất hoa trắng F1 ? I.Do đột biến gen lặn giao tử mẹ II.Do đột biến đoạn NST mang alen A giao tử mẹ III.Do đột biến lệch bội thể 2n-1 trình giảm phân mẹ IV.Do gen a tồn trặng thái tiềm ẩn qua giao phối đƣợc biểu trạng thái đồng hợp A B C D Câu 33 Phân tử AND nằm vùng nhân vi khuẩn E.coli có 3000 nucleotit tỉ lệ nucleotit mạch A1  T = Theo lý thuyết, số nucleotit loại A phân tử AND G1  X A 200 B 600 C 900 D 300 Câu 34 Một nhà khoa học muốn phát triển thuốc tránh thai cho nam giới cách tác động lên tuyến yên Thuốc tránh thai có tác dụng làm cho tuyến yên ngừng tiết loại hoocmon sau đây? A LH B Testosteron C FSH D Ơstrogen FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 35 Quan sát hình sau đây, thích số số lần lƣợt là: A mạch rây mạch rây B mạch gỗ mạch gỗ C mạch rây mạch gỗ D mạch gỗ mạch rây Câu 36 Ở thực vật sống cạn, nƣớc ion khoáng đƣợc hấp thụ từ đất chủ yếu loại tế bào sau đây? A tế bào biểu bì B tế bào mạch gỗ C tế bào trung trụ D tế bào lông hút Câu 37 Cho hoa đỏ lai với hoa trắng (P) thu đƣợc F1 có 100% hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu đƣợc F2 gồm loại kiểu hình đỏ, vàng, trắng, kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 6,25% Biết không xảy đột biến, biểu gen quy định màu hoa không phụ thuộc vào mơi trƣờng Có phát biểu sau phù hợp với kết phép lai trên? I.Trong số hoa đỏ F2 , kiểu hình hoa vàng có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ II.Kiểu hình hoa trắng có gen đồng hợp III.Có loại kiểu gen F2 quy định kiểu hình hoa vàng IV.Trong hoa đỏ F2 , có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 16 A B C D Câu 38 Trong q trình nhân đơi ADN, enzym ADN polimeraza có vai trò A tháo xoắn phân tử ADN B nối đoạn okazaki lại với C nối mạch ADN khuôn với mạch ADN đƣợc tổng hợp để tạo phân tử A DN D lắp ráp nucleotit để tạo mạch polinucleotit Câu 39 Trong trƣờng hợp gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn so với alen lặn Phép lai sau cho hệ có phân li kiểu hình ? A Aa  aa B AA  Aa C aa  AA D aa  aa Câu 40 Trong cấu trúc nhiễm sắc thể, tổ hợp gồm số đoạn ADN chứa khoảng 146 cặp nucleotit phân tử Histon đƣợc gọi A mã di truyền B nucleotit C nucleoxom D gen - Hết - FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo BẢNG ĐÁP ÁN C 21 D D 22 A A 23 A A 24 D B 25 C C 26 C A 27 D B 28 C C 29 B 10 B 30 C 11 B 31 D 12 B 32 A 13 A 33 B 14 A 34 C 15 B 35 D 16 D 36 D 17 B 37 A 18 C 38 D 19 D 39 A 20 B 40 C  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/7 ... B 40 C  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo thân cao, hoa trắng dị hợp thu đƣợc F2 Cho thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lƣỡng bội Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (12) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (12)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay