ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (9)

10 1 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 8/12/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Mã đề thi 303 (Đáp án có 10 trang) (Đề thi thử trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần – Mã 146 – Sưu tầm) BẢNG ĐÁP ÁN 1.C 2.D 3.D 4.D 5.D 6.A 7.A 8.C 9.D 10.B 11.D 12.B 13.B 14.B 15.B 16.A 17.B 18.D 19.A 20.B 21.C 22.C 23.A 24.C 25.C 26.B 27.B 28.C 29.A 30.D  31.A 32.C 33.A 34.D 35.A 36.A 37.C 38.C 39.D 40.B Câu 1: Một ba mã hoá mã hoá cho loại axit amin, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính thối hóa C Mã di truyền có tính đặc hiệu D Mã di truyền có tính liên tục Giải: Đáp án C Câu 2: Ở người, loại tế bào có nhiều ti thể A tế bào biểu bì B hồng cầu C bạch cầu D tế bào tim Giải: Đáp án D Ti thể có chức quan trọng cung cấp lượng cho tế bào Tế bào tim có nhiều ti thể tim hoạt động liên tục tiêu tố nhiều lượng nên cần có nhiều ti thể để tạo lượng Câu 3: Loại mơ phân sinh có Hai mầm là: A Mô phân sinh lóng B Mơ phân sinh đỉnh rễ C Mơ phân sinh đỉnh thân D Mô phân sinh bên Giải: Đáp án D Ở mầm khơng có sinh trưởng thứ cấp → Khơng có mơ phân sinh bên Câu 4: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm A ADN B mARN C tARN Giải: Đáp án D D rARN Câu 5: Khi nhuộm thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram âm có màu A vàng B xanh C nâu Giải: Đáp án D D đỏ Câu 6: Nấm phần lớn vi khuẩn khơng quang hợp dinh dưỡng theo kiểu A hố dị dưỡng B quang dị dưỡng C quang tự dưỡng Giải: Đáp án A D hoá tự dưỡng Câu 7: Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = Số nhiễm sắc thể dự đoán thể nhiễm kép A B 18 C 24 D Giải: Đáp án A 2n – – = – – = Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu 8: Trên mARN axit amin Asparagin mã hóa ba GAU, tARN mang axit amin có ba đối mã A 3´ XTA 5´ B 5´ XTA 3’ C 3´ XUA 5’ D 5´ XUA 3’ Giải: Đáp án C mARN: 5’GAU3’ tARN: 3’XUA5’ ´ Câu 9: Mã di truyền có ba mở đầu A UUG B UAX Giải: Đáp án D C UGA D AUG Câu 10: Trong opêron, vùng có trình tự nuclêơtit đặc biệt để prơtêin ức chế bám vào ngăn cản q trình phiên mã, A vùng khởi động B vùng vận hành C vùng điều hoà D vùng kết thúc Giải: Đáp án B Câu 11: Dùng hoocmôn thực vật sau để nuôi cấy tế bào mô thực vật, làm chậm trình già tế bào ? A GA B AAB C AIA D Xitôkinin Giải: Đáp án D Hoocmon xitôkinin: + Ở mức độ tế bào: Kích thích phân chia tế bào, làm chậm trình già tế bào + Ở mức độ thể: Hoạt hóa phân hóa, phát sinh chồi thân nuôi cấy mô callus Câu 12: Mạch khn gen có đoạn trình tự nucleotit :3’… TATGGGXATGTA…5’ mARN phiên mã từ mạch khn có trình tự là: A 3’… AUAXXXGUAXAU…5’ B 5’…AUAXXXGUAXAU…3’ C 3’… ATAXXXGTAXAT …5’ D 5’…ATAXXXGTAXAT …3’ Giải: Đáp án B Câu 13: Loại đột biến gen xảy làm liên kết hiđrô? A Thay cặp A-T cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T C Mất cặp A-T D Thêm cặp G-X Giải: Đáp án B Câu 14: Ở sinh vật nhân thực axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit A pheninalanin B metiônin C foocmin mêtiônin D glutamin Giải: Đáp án B Câu 15: Các nguyên tố vi lượng chủ yếu cần cho thể thực vật gồm: A Fe, Mn, B ,Cl, Zn, Cu, Mo, Si B Fe, Mn, B,Cl,Zn,Cu,Mo,Ni C Fe, Mn, B, Cl, Zn, Co, Mo,Ni D Fe, Mg, B,Cl,Zn,Cu,Mo,Ni Giải: Đáp án B Mẹo nhớ: Nguyên tố đại lượng: C,H,O,N, Sư, Phạm, Khối, Ca, Mg ( C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg) Nguyên tố vi lượng: Mời, Ban, Mê, Cho, Cà, Fê, Zê (Đê) (Mn, B, Mo, Cu, Cl, Fe, Zn) Câu 16: Nguyên tắc bổ sung thể chế dịch mã : A A liên kết U ; G liên kết X B A liên kết X ; G liên kết T C A liên kết T ; G liên kết X D A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Giải: Đáp án A Câu 17: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc có đường kính A 11nm B 30nm C 300nm D 700nm Giải: Đáp án B Câu 18: Giới nguyên sinh bao gồm A tảo, nấm, động vật nguyên sinh C vi sinh vật, động vật nguyên sinh Giải: Đáp án D B vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh D tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh Câu 19: Trên mạch tổng hợp ARN gen, enzim ARN pôlimeraza di chuyển theo chiều A từ 3’ đến 5’ B từ gen C chiều ngẫu nhiên D từ 5’ đến 3’ Giải: Đáp án A Câu 20: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau đúng? A Sự nhân đôi ADN xảy điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái B Trong phiên mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch gốc vùng mã hóa gen C Trong dịch mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit phân tử ARN D Trong tái ADN, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung không xảy tất nucleotit mạch đơn Giải: Đáp án B A Sai Sự nhân đơi ADN điểm phân tử ADN có đơn vị tái B Đúng C Sai Ví dụ ba kết thúc không kết cặp bổ sung, đoạn nu – điểm khởi đầu dịch mã không dịch mã D Sai Trong tái ADN, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch đơn Câu 21: Dạng đột biến tạo gen tiến hóa: A Chuyển đoạn tương hỗ không tương hỗ B Đảo đoạn C Lặp đoạn D Mất đoạn Giải: Đáp án C Lặp đoạn dạng đột biến làm cho đoạn NST lặp lại hay nhiều lần Lặp đoạn NST dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen trình tiến hóa Câu 22: Trong tế bào axít piruvic ơxi hố để tạo thành chất (A) Chất (A) sau vào chu trình Crep Chất (A) : A axit lactic B axit axêtic C Axêtyl-CoA D Glucôzơ Giải: Đáp án C Câu 23: Khi đem lai phân tích cá thể có kiểu hình trội hệ F2.Menđen nhận biết được: A 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1 B F2 có kiểu gen giống F1 C 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1 D 100% cá thể F2 có kiểu gen giống Giải: Đáp án A FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Xét phép lai: P: AA x aa F1: Aa x Aa F2: 1AA: Aa: aa Đem lai phân tích cá thể có kiểu hình trội hệ F2: 1/3 AA: 2/3Aa A Đúng 1/3AA cá thể F2 có kiểu gen giống P: 2/3 Aa cá thể F2 có kiểu gen giống F1 B Sai F2 có kiểu gen AA C Sai Như ý A D Sai Câu 24: Tìm câu khơng : A Thoát nước tạo độ cứng cho thân thảo B Thoát nước qua cutin chiếm 1/4 chịu bóng , giảm xuống 1/10 sáng C Động vật ăn thịt nhai thức ăn sơ qua miệng D Ở người pH máu khoảng 7,35-7,45 Giải: Đáp án C Sai Đây đặc điểm động vật ăn thực vật Câu 25: Các bước phương pháp lai phân tích thể lai MenĐen gồm: Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F 1,F2,F3 Tạo dòng chủng Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 3, 2, 4, D 2, 1, 3, Giải: Đáp án C Câu 26: Trong trường hợp gen phân ly độc lập, tác động riêng rẽ, gen trội trội hoàn toàn phép lai ♂AaBbCcDd EE x ♀AaBbccDdEe Tính tỷ lệ kiểu gen chứa alen trội hệ lai (F1) là: A 35/128 B 56/256 C 16/256 D 70/256 Giải: Đáp án B ♂AaBbCcDd EE x ♀AaBbccDdEe lệ kiểu gen chứa alen trội hệ lai (F1) Chú ý: Với tồn tìm tỷ lệ kiểu gen chứa n alen trội, ta có cơng thức: Với m số cặp gen dị hợp bố mẹ n số alen trội cần tìm k số kiểu gen đồng hợp trội bố mẹ Câu 27: Một dị hợp tử cặp gen, gen quy định tính trạng, gen trội hồn toàn, phân li độc lập Khi tự thụ phấn Xác định tỉ lệ đời có kiểu gen chứa cặp đồng hợp trội, cặp dị hợp A 4,6875% B 3,125% C.18,75% D 6,25% Giải: Đáp án B Ta có: AaBbDdEe x AaBbDdEe Tỉ lệ đời có kiểu gen chứa cặp đồng hợp trội, cặp di hợp = 3,125% Câu 28: Bệnh pheninketo niệu gen lặn nằm NST thường di truyền theo quy luật Menden Một người đàn ơng có em gái bị bệnh, lấy người vợ có anh trai bị bệnh Biết em chồng anh vợ bị bệnh ra, bên vợ chồng không khác bị bệnh.Tính xác suất để cặp vợ chồng sinh người bị bệnh A 1/81 B 1/9 C 1/36 D 1/16 Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Giải: Đáp án C Xét bên nhà chồng: + Cơ em gái bị bệnh có kiểu gen aa → Bố mẹ khơng bị bệnh có kiểu gen Aa → Người đàn ơng khơng bị bệnh có kiểu gen Xét bên nhà vợ + Anh trai bị bệnh có kiểu gen aa → Bố mẹ khơng bị bệnh có kiểu gen Aa → Người vợ khơng bị bệnh có kiểu gen Để sinh bị bệnh, hai vợ chồng phải có kiểu gen Aa Xác suất để cặp vợ chồng sinh người bị bệnh Câu 29: Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến đảo đoạn hai chiếc; cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến chuyển đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể lại bình thường Trong tổng số giao tử sinh ra, giao tử chứa đột biến đoạn đột biến đảo đoạn chiếm tỉ lệ A 1/4 B 1/2 C 3/4 D 1/8 Giải: Đáp án A 2n = → n = 4, có 4cặp Cặp 1: bình thường (A), bị đoạn (a) Cặp 2: bình thường → BB Cặp 3: bị đảo đoạn → dd Cặp 4: bình thường E, bị chuyển đoạn → AaBBddEe: Giao tử mang đột biến đoạn, đột biến đảo đoạn: aBdE = 1/2.1.1/2 = 1/4 Câu 30: Một cá thể lồi động vật có nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 1600 tế bào sinh tinh, người ta thấy 80 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ q trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ A 0,5% B 1% C 0,25% D 2,5% Giải: Đáp án D Loài có NST 2n = 12 giảm phân bình thường (các cặp NST phân li đồng cực tế bào) giao tử n = NST - Khi có cặp NST khơng phân li giảm phân tạo loại giao tử đột biến giao tử n + giao tử n – 1, loại có tỉ lệ 80  5% Giao tử đột biến chiếm tỉ lệ 1600 Vì loại giao tử đột biến có tỉ lệ nên giao tử có NST ( n + 1) chiếm tỉ lệ 0,5.5% = 2,5% Câu 31: Tìm số phát biểu đúng: (1) Loài muỗi tạo nhờ đột biến đảo đoạn (2) Sử dụng dòng trùng mang chuyển đoạn làm cơng cụ phòng trừ sâu hại biện pháp di truyền (3) Chuyển đoạn làm cho gen alen NST (4) Đột biến đoạn làm cân hệ gen (5) Đảo đoạn giữ vững mức độ hoạt động gen A B C D Giải: Đáp án A (1) Đúng Ở nhiều lồi muỗi, q trình đảo đoạn lặp lặp lại NST góp phần tạo nên loài (2) Đúng Do thể đột biến mang chuyển đoạn bị giảm khả sinh sản nên người ta sử dụng dòng trùng mang chuyển đoạn làm cơng cụ phòng trừ sâu hại biện pháp di truyền (3) Sai Hiện tượng lặp đoạn làm cho gen alen nằm NST, chuyển đoạn chuyển gen NST khác nằm NST FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo (4) Đúng Mất đoạn làm giảm số lượng gen NST, làm cân gen (5) Sai Vì đảo đoạn làm bất hoạt, tăng, giảm hoạt động gen Câu 32: Quá trình nhân đơi ADN có đặc điểm: Ở sinh vật nhân sơ qua lần nhân đôi tạo hai ADN có chiều dài ADN mẹ Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hai mạch Quá trình tự nhân đôi sở dẫn tới tượng nhân gen ống nghiệm Ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái đơn vị lại có nhiều điểm chép Trong q trình nhân đôi ADN, đơn vị tái có mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn Số phương án là: A B C D Giải: Đáp án C Đúng Đúng Trong chạc ba tái bản, enzim ligaza tác động lên mạch có đoạn okazaki, đơn vị tái bản, enzim nối ligaza thực hai mạch Đúng Sai Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị chép (đơn vị tái bản) (Hay đơn vị nhân đôi khởi đầu từ điểm chép tách hai phía thành chạc chữ Y) Sai Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái có mạch tổng hợp gián đoạn (Trên chạc chữ Y có mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn) Câu 33: Ở loài thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Có thể đột biến số lượng NST kí hiệu từ (1) đến (9) Bộ NST thể đột biến sau: (1) có 22 NST (2) có 25 NST (3) có 12 NST (4) có 15 NST (5) có 21 NST (6) có NST (7) có 11 NST (8) có 35 NST (9) có 18 NST Trong thể đột biến nói trên, đột biến thuộc loại lệch bội cặp NST? A B C.5 D Giải: Đáp án A nhóm gen liên kết → n = → 2n = 10 (3) có 12 NST → 2n + 2n + + (6) có NST → 2n – (7) có 11 NST → 2n + Câu 34: Khi nói opêron Lac vi khuẩn E coli có phát biểu sau sai? 1.Gen điều hòa (R) nằm thành phần opêron Lac 2.Gen điều hòa gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đơi 3.Khi mơi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa (R) khơng phiên mã 4.Khi gen cấu trúc A gen cấu trúc Z phiên mã 10 lần gen cấu trúc Y phiên mã 10 lần A B C D Giải: Đáp án D (1) Sai Vì Operon Lac gồm Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P), gen điều hòa (R) không nằm thành phần Operon Lac (3) Sai Gen điều hòa (R) phiên mã dù mơi trường có khơng có lactozơ Câu 35: Một lồi thực vật có 2n = 14 Khi quan sát tế bào số cá thể quần thể thu kết sau: Cặp nhiễm sắc thể Cá thể Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cá thể 2 2 Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Cá thể 2 2 Cá thể 2 2 Cá thể 3 3 (1) Cá thể 2: thể ba (2n+1) có cặp thừa NST (2) Cá thể 1: thể (2n - 1) có cặp thiếu NST (3) Cá thể 3: thể lưỡng bội bình thường (2n) (4) Cá thể 4: thể tứ bội (4n) Số đáp án là? A B C Giải: Đáp án A (1) Sai Cá thể thể ba (2n – 1) cặp NST số thừa NST (2) Sai Cá thể thể (2n + 1) cặp NST số thiếu NST (3) Đúng (4) Sai Cá thể 4: thể tam bội (3n), tất cặp NST thừa NST Sinh học – Đam mê –Sáng tạo 2 2 D Câu 36: Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp; màu hoa tính trạng gen khác nhóm gen liên kết với gen quy định chiều cao, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết đời F1 có tỉ lệ phân ly kiểu hình sau đây? I thấp, đỏ: thấp, vàng II thấp, đỏ: thấp, vàng III thấp, đỏ: thấp, vàng IV thấp, đỏ: thấp, vàng V cao, đỏ: thấp, vàng VI 11 thấp, đỏ: thấp, vàng VII 11 thấp, vàng: thấp, đỏ VIII 100% thấp, đỏ A I, IV, VI, VIII B I, II, IV, VII C I, III, VII, VIII D II, IV, V, VIII Giải: Đáp án A Quy ước: A: thân cao, a : thân thấp B: hoa đỏ; b: hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ gồm kiểu gen aaBB, aaBb TH1: thân thấp hoa đỏ có kiểu gen aaBB → Tự thụ: aaBB x aaBB → 100% thân thấp, hoa đỏ TH2: thân thấp hoa đỏ có kiểu gen aaBb → Tự thụ: aaBb x aaBb → thân thấp, hoa đỏ(aaBB, aaBb) thân thấp, hoa vàng (aabb) TH3: thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen aaBB, thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen aaBb → Tự thụ: 1/3 (aaBB x aaBB) → 1/3 aaBB 2/3 (aaBb x aaBb) → 2/3 (1/4 aaBB: 2/4 aaBb: 1/4aabb) → thân thấp, hoa vàng, thân thấp, hoa đỏ TH4: thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen aaBb, thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen aaBB → Tự thụ: 2/3 (aaBB x aaBB) → 2/3 aaBB 1/3 (aaBb x aaBb) → 1/3 (1/4 aaBB: 2/4 aaBb: 1/4aabb) → thân thấp, hoa vàng, 11 thân thấp, hoa đỏ Vậy I, IV, VI, VIII Câu 37: Giả sử Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =10 Xét cặp gen A, a; B, b; D, D; E,E; G,g; nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa 189 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 58 loại kiểu gen III Ở loài này, thể ba có tối đa 162 loại kiểu gen IV Ở lồi này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 30 loại kiểu gen A B C D FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Giải: Đáp án C Cặp gen Lưỡng bội Thể ba A, a AA, Aa, aa AAA, AAa, Aaa, aaa D,D DD DDD Tương tự cho cặp lại Đúng Số kiểu gen thể lưỡng bội (2n) = 3.3.1.1.3 = 27 kiểu gen Số kiểu gen thể ba (2n +1) có trường hợp: + Thể ba gen A = 4.3.1.1.3 = 36 + Thể ba gen B = 3.4.1.1.3 = 36 + Thể ba gen D = 3.3.1.1.3 = 27 + Thể ba gen E = 3.3.1.1.3 = 27 + Thể ba gen G = 3.3.1.1.4 = 36 → Ở lồi có tối đa 36 +36 + 27 + 27 + 36 + 27 = 189 loại kiểu gen II Sai Các mang kiểu gen trội tính trạng (A-B-DDEE-G-) có trường hợp: + Lưỡng bội bình thường = 2.2.1.1.2 = + Thể ba gen A= 3.2.1.1.2 = 12 + Thể ba gen B = 2.3.1.1.2 = 12 + Thể ba gen D = 2.2.1.1.2 = + Thể ba gen E = 2.2.1.1.2 = + Thể ba gen G = 2.2.1.1.3 = 12 → Các mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 12.3 + 8.3 = 60 loại kiểu gen III Đúng Các thể ba tối đa 189 – 27 = 162 loại kiểu gen IV Sai Các mang kiểu hình lặn tính trạng có trường hợp: + Lưỡng bội bình thường: 2.1.1.1.1.3 = loại kiểu gen (Vì cặp DD, EE trội, cặp A, a B,b G, g trường hợp cho kiểu gen trội AA, Aa) + Thể ba gen A = 1 1 2 + 1 1 = loại kiểu gen aaa bb DDEE (GG,Gg) + (AAA, AAa, Aaa) bbDDEEgg (BB,Bb) Tương tự cho cặp thể ba gen B, G → 7.3 = 21 loại kiểu gen + Thể ba gen D = 1 1 3=6 aa bb DDDEE (GG, Gg) (AA,Aa) (BB,Bb) Tương tự cho cặp thể ba E → 6.2 = 12 loại kiểu gen → Các mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa + 21 + 12 = 39 loại kiểu gen Câu 38: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng hợp tử F1 Sử dụng consisin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội cho đột biến giao phấn với tứ bội thân thấp, hoa trắng thu F2 Cho phát biểu sau đây: Theo lí thuyết, đời loại kiểu gen AaaaBBbb F2 có tỉ lệ 1/9 Tỷ lệ phân ly kiểu hình F2 : 25:5:5:1 Số kiểu gen F2 = 8, Số kiểu hình F2 = Cho Phép lai P: BB × bb, thu hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1, sau cho phát triển thành F1 Cho F1 tứ bội tự thụ phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 là: 77 hoa đỏ: hoa trắng Số đáp án : Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn A B C Giải: Đáp án C P: thân cao, hoa đỏ (AABB) x thân thấp, hoa trắng (aabb) consi sin F1: AaBb  AAaaBBbb F1: AAaaBBbb x aaaabbbb Đúng Phân tích cặp gen 1 Aaaa =Aa  aa  1  ; BBbb = BB x bb = 1  6 1 → AaaaBBbb =   Đúng AAaa x aaaa cho tỷ lệ kiểu hình (5 A-; 1aa) Tương tự: BBbb x bbbb cho tỷ lệ kiểu hình (A-; 1aa) → AAaaBBbb x aaaabbbb = (5:1)(5:1) = 25 : 5: 5:1 Sai AAaa x aaaa → Cho kiểu gen AAaa, Aaaa,aaaa Tương tự BBbb x bbbb → Cho kiểu gen BBbb, Bbbb, bbbb → Số kiểu gen 3.3 = Đúng Như ý Đúng F1: Bb → BBbb F1: BBbb x BBbb F2: BBBB: 8BBBb: 18BBbb: 8Bbbb: 1bbbb) F2 giao phấn ngẫu nhiên → Tìm giao tử lặn bb để tính tỉ lệ kiểu hình 18 18 BBbb  bb  36 36 36 8 Bbbb  bb  36 36 36 Ta có: → Kiểu hình lặn hoa trắng bbbb = 1 bbbb  bb  36 36 36  bb   36 Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 là: 77 hoa đỏ: hoa trắng Sinh học – Đam mê –Sáng tạo D 2      81 Câu 39: Ở loài sinh vật, xét locut gồm alen A a, alen A đoạn ADN dài 306nm có 2338 liên kết hiđrơ, alen a sản phẩm đột biến từ alen A Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần, số nucleotit cần thiết cho trình tái alen 5061A 7532G Cho kết luận sau: (1) Gen A có chiều dài lớn gen a (2) Gen A có G = X = 538; A = T =362 (3) Gen a có A = T = 360; G = X = 540 (4) Đây dạng đột biến cặp A – T Số kết luận A.1 B.2 C.4 D.3 Giải: Đáp án D Xét gen A có: 3060  1800 Tổng số nucleotit N = 3,  2A  2G  1800  A  T  362  Số nucleotit loại  2A  3G  2338 G  X  538 Xét cặp gen Aa tái lần cần môi trường cung cấp 5061 A 7532 G → Số nucleotit loại gen a là: FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo 5061  362  361  A=T= 7532 GX  538  538 1 → Gen A bị đột biến cặp A – T thành cặp gen a → đúng, đúng, sai, AT  Câu 40: Quá trình giảm phân bình thường lưỡng bội (cây B), xảy trao đổi chéo điểm cặp NST số số tạo tối đa 512 loại giao tử Quan sát trình phân bào tế bào (tế bào M) (cây A) loài với B, người ta phát tế bào M có 16 NST đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Cho biết không phát sinh đột biến trình phân bào tế bào M diễn bình thường Theo lí thuyết, có dự đốn sau đúng? (1) Cây B có NST 2n = 14 (2) Tế bào M kì sau trình giảm phân II (3) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào có NST lệch bội (2n+1) (4) Cây A thể nhiễm A.4 B.2 C.1 D.3 Giải: Đáp án B (1) Đúng Số loại giao tử loài B n+2 = 512 → n = → 2n = 14 (2) Đúng Cây A loài, tế bào M có 16 NST phân li cực → Tế bào M kì sau giảm phân II (3) Sai Kết thúc giảm phân, tế bào M tạo tế bào đơn bội n + = (4) Sai Cây A thể ba, kết thúc giảm phân I, tế bào có NST kép → Kỳ sau II có 16 NST đơn  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang 10 ... NST đơn  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... nguyên sinh bao gồm A tảo, nấm, động vật nguyên sinh C vi sinh vật, động vật nguyên sinh Giải: Đáp án D B vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh D tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (9) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay