ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (8)

10 1 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 1/12/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Mã đề thi 302 (Đáp án có 10 trang) (Đề KSCL kì I trường THPT chuyên Vinh- Đại học Vinh – Sưu tầm) BẢNG ĐÁP ÁN 1.D 2.C 3.A 4.A 5.A 6.D 7.B 8.A 9.A 10.B 11.D 12.A 13.A 14.D 15.C 16.C 17.A 18.D 19.A 20.B 21.C 22.A 23.C 24.B 25.B 26.B 27.A 28.C 29.D 30.D 31.D 32.B 33.A 34.B 35.D 36.B 37.B 38.A 39.B 40.D Câu Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ màlên Giải thích sau nhất: A Vì cung cấp đủ lượng nước B Vì mưa giơng tạo điều kiện thuận lợi cho q trình nước C Vì rễ hút nhiều nước kèm theo khống D Vì tia lửa điện phá vỡ liên kết ba N2 hình thành NO3- cho hấp thụ Giải: Đáp án D Câu Operon là: A Một tập hợp gồm gen cấu trúc gen điều hòa nằm cạnh B Một đoạn phân tử ADN có chức định trình điều hòa C Một nhóm gen đoạn ADN có liên quan chức năng, có chung chế điều hòa D Một đoạn phântử axit nucleic có chức điều hòa hoạt động gen cấu trúc Giải: Đáp án C Câu Loại axit Nucleic cấu tạo nên Riboxom A.rARN B.tARN Giải: Đáp án A C ADN Câu Sản phẩm pha sáng quang hợp là: A ATP, NADPH, O2; C ATP, NADPH, O Giải: Đáp án A B H2O, ADP, NADP D ATP, NADPH, CO2 D mARN Câu Quan sát thí nghiệm hình sau, chọn kết luận nhất: A Đây thí nghiệm chứng tỏ q trình hơ hấp thải CO2 B Đây thí nghiệm chứng tỏ qtrình hơ hấp thải CaCO3 C Đây thí nghiệm chứng tỏ q trình quang hợp thải O2 D Đây thí nghiệm chứng tỏ q trình quang hợp thải CO2 Giải: Đáp án A Trong bình chứa hạt nảy mầm hơ hấp mạnh, hô hấp thải CO2, theo đường ống dẫn khí (chữ U) vào nước vơi làm đục nước vôi Câu Dạng đột biến sau đột biến cấu trúc NST ? A Lặp đoạn NST B Đảo đoạn NST C Mất đoạn NST D Thay cặp Nu Giải: Đáp án D Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Câu 7: Nitơ rễ hấp thụ dạng: A N2, NO3-, NH4+ B NO3-; NH4+ Giải: Đáp án B Sinh học – Đam mê –Sáng tạo C NH3, NO3-; NH4+ D NO2-; NO3- Câu Ở tế bào xét cặp NST tương đồng Giả sử nhiễm sắc thể, tổng chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cầu protein histon để tạo nên Nucleoxom 14,892 m Khi tế bào bước vào kì nguyên phân, tổng số phân tử protein histon nucleoxom cặp NST là: A 9600 phântử B 4800 phân tử C 1020 phân tử D 8400 phân tử Giải: Đáp án A L = 14,892 m → L = 14 8920 AO Đoạn ADN có cặp nu Một nucleoxom có 146 cặp nu → Số nucleoxom Mà nucleoxom có histon → Số histon = 300.8 = 2400 histon.→ Nhiễm sắc thể đơn Bước vào kì trình nguyên phân, NST nhân đôi trạng thái kép, cặp NST kép có chromatide → Tổng số phân tử protein histon nucleoxom cặp NST 2400.4 = 9600 phân tử Câu Phép lai AaBbx AaBb, đời phát sinh tứ bội có kiểu gen AAAaBbbb Đột biến phát sinh ở: A Lần giảm phân giới lần giảm phân giới B Lần giảm phân q trình tạo hạt phấn tạo nỗn C Lần giảm phân trình tạo hạt phấn tạo noãn D Lần nguyên phân hợp tử Giải: Đáp án A Kiểu gen AAAa → AA x Aa Kiểu gen Bbbb → Bb x bb Với bố mẹ có cặp gen dị hợp tử cặp gen + Tạo giao tử AA hay bb phải rối loạn giảm phân + Tạo giao tử Aa hay Bb phải rối loạn giảm phân Câu 10 Các hoocmon Insulin tuyến tụy tiết tác dụng lên gan có vai trò: A Chuyển hóa glicogen thành glucozo máu B Chuyển hóa glucozo thành glicogen dự trữ C Chuyển hóa glucozo thành glucagon dự trữ D Phối hợp glucagon chuyển glucozo thành glicogen dự trữ Giải: Đáp án B Câu 11 Con đường nước qua khí khổng có đặc điểm là: A Vận tốc nhỏ, khơng điều chỉnh B Vận tốc lớn, không điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng C Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng Giải: Đáp án D Đây đường thoát nước chủ yếu thực vật cạn Câu 12 Điều khơng nói đột biến cấu trúc NST A Biến đổi số lượng hay số cặp NST B Biến đổi hình dạng cấu trúc NST C Sắp xếp lại gen NST D Sắp xếp lại nhóm gen NST Giải: Đáp án A Câu 13 Mất đoạn lớn NST thường dẫn đến hậu quả: A Gây chết giảm sức sống Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo B Làm giảm cường độ biểu tính trạng C Mất khả sinh sản D Làm tăng cường độ biểu tính trạng Giải: Đáp án A Câu 14 Khi nói cấu trúc không gian phân tử ADN, điều sau không đúng: A Các cặp bazo nito liên kết với theo nguyên tắc bổ sung B Hai mạch ADN xếp song song ngược chiều C Có cấu trúc hai mạch xoắn kép, đường kính vòng xoắn 20AO D Chiều dài chu kì xoắn 3,4 AO gồm 10 cặp Nu Giải: Đáp án D Chiều dài chu kì xoắn 34 AO Câu 15 Ở loài xét tế bào sinh noãn nguyên phân lần liên tiếp sinh tế bào có tổng cộng 640 NST Số loại giao tử thiếu NST tối đa là: A.21 B.32 C 45 D.20 Giải: Đáp án C 2n = = 20 → n = 10 Giao tử thiếu NST xảy cặp → Số loại giao tử thiếu NST tối đa 10C2 = 45 Câu 16 Ở ngơ, q trình nước chủ yếu qua: A.Rễ B Thân C Lá Giải: Đáp án C D Hoa Câu 17 Tiêu hóa q trình: A Làm biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ B Làm thay đổi thức ăn thành chất hữu C Biến đổi chất đơn giản thành chất phức tạp đặc trưng cho thể D Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng tạo lượng ATP Giải: Đáp án A Câu 18: Bộ phận làm nhiệm vụ hút nước muối khoáng chủ yếu rễ A Miền bần B Miền sinh trưởng C Chóp rễ Giải: Đáp án D Câu 19: Đột biến điểm gồm dạng: A Mất thêm cặp nuclêôtit C Mất, thêm đảo cặp nuclêôtit Giải: Đáp án A Đột biến điểm liên quan đến cặp nucleotit D Miền lông hút B Mất, thêm thay cặp nuclêôtit D Mất thêm cặp nuclêôtit Câu 20: Đặc điểm khơng phải ưu điểm tiêu hóa thức ăn ốngtiêu hóa so với túi tiêu hóa: A Trong ống tiêu hóa hình thành phận chuyên hóa, thực chức khác nhau: tiêu hóa học, hóa học, hấp thụ thức ăn B Thức ăn qua ống tiêu hóa biến đổi học trở thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào máu C Thức ăn theo chiều ống tiêu hóa khơng bị trộn lẫn với chất thải (phân) thức ăn túi tiêu hóa bị trộn lẫn chất thải D Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa khơng bị hòa loãng Giải: Đáp án B Câu 21: Một tế bào sinh dưỡng lồi có nhiễm sắc thể kí hiệu AaBbDdEe Trong q trình ngun phân NST cặp Dd không phân li tạo tế bào có kí hiệu nhiễm sắc thể là: A ABDdE abe B AaBbDDddEe AaBbEe C AaBbDDdEe AaBbdEe D abDde ABE FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Giải: Đáp án C Trong trình nguyên phân, NST cặp Dd không phân li Dd → → phân li phía tế bào) (Vì NST khơng phân li nên DDd Câu 22: Đột biến lặp đoạn phát sinh A Tiếp hợp, trao đổi chéo không cân cromatit cặp NST tương đồng B Rối loạn phân li NST phân bào C Đứt gãy nhiễm sắc thể D Rối loạn nhân đôi phân tử AND Giải: Đáp án A Câu 23: Các ba mARN có vai trò quy định tín hiệu hết thúc quà trình dịch mã là: A 3’UAG5’; 3'UAA5’; 3’UGA5’ B 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3'AGU5’ C 3'GAU5’; 3'AAU5’; 3'AGU5’ D 3'GAU5’; 3'AAU5;; 3'AUG5’ Giải: Đáp án C Câu 24: Huyết áp thay đổi hệ mạch? A Huyết áp cao động mạch, giảm mạnh tĩnh mạch thấp mao mạch B Huyết áp cao động mạch, giảm mạnh mao mạch thấp tĩnh mạch C Huyết áp cao tĩnh mạch, động mạch thấp tĩnh mạch D Huyết áp cao động mạch chủ giữ ổn định tĩnh mạch mao mạch Giải: Đáp án B Câu 25: Ở sinh vật nhân thực, tâm động nhiễm sắc thể A Là vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân B Là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào C Là điểm màtại phân tử ADN bắt đầu nhân đơi D Có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào Giải: Đáp án B Câu 26: Côn trùng hô hấp A Qua bề mặt thể Giải: Đáp án B B Bằng hệ thống ống khí C Bằng mang D Bằng phổi Câu 27: Khí oxi giải phóng qua q trình quang hợp, có nguồn gốc từ A H2O B Sự tổng hợp NADPH pha sáng C Sự phân giải sản phẩm trung gian pha tối D CO2 Giải: Đáp án A Câu 28: Có trình thực dựa nguyên tắc bổ sung? 1.Nhân đơi ADN Phiên mã Hình thành mạch pơlinuclêơtit 4.Mở xoắn 5.Dịch mã 6.Đóng xoắn A.4 B.5 C D.2 Giải: Đáp án C 1.Nhân đôi ADN → A – T G – X (Mạch mạch không) Phiên mã → A – U G – X (Mạch khuôn mạch đơn ARN) Hình thành mạch pơlinuclêơtit → Liên kết Điphotphoeste enzim ARN polimeraza AND polimeraza thực 4.Mở xoắn → Không 5.Dịch mã → Giữa tARN mang axit amin ba đối mã với ba mã phân tử mARN 6.Đóng xoắn → Khơng → Gồm 1, 2, Câu 29 Cho phát biểu sau: Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo (1) Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: lục lạp tế bào mơ giậu lục lạp bào bao bó mạch (2) Ở thực vật CAM, lấy CO2 xảy vào ban đêm Còn q trình tổng hợp đường lại xảy vào ban ngày (3) Trong đường cố định CO2, hiệu quang hợp nhóm thực vật xếp theo thứ tự C3 >C4> CAM (4) Nhóm thực vật C3 C4, pha tối diễn khác chất nhận CO2 sản phẩm cố định CO2 Số phát biểu nội dung là: A.1 B.4 C.2 D.3 Giải: Đáp án D (1) Đúng (2) Đúng Ở thực vật CAM lồi xương rồng sống mơi trường khơ hạn, thiếu nước (sa mạc) vào ban ngày phải hạn chế nước → Khi khổng đóng → Sẽ khơng lấy CO vào ban ngày (vì CO2 bình thường vào khí khổng) → Lấy CO2 vào ban đêm trữ lại, đến ban ngày pha sáng tổng hợp đường (3) Sai Ở thực vật C3 hay xảy q trình hơ hấp sáng làm giảm 50% lượng sản phẩm tích lũy quang hợp nên hiệu quang hợp thấp C4 (4) Đúng Vì diễn chất nhận khác nên sản phẩm tạo khác Ở thực vật C3 chất nhận CO2 RiDP, sản phẩm APG, thực vật C4 chất nhận CO2 PEP, sản phẩm AOA Câu 30 Trong phát biểu có phát biểu nói đặc điểm tiêu hóa động vật: (1) Ruột non xảy trình hấp thụ thức ăn, khơng xảy q trình tiêu hóa thức ăn (2) Ruột non thú ăn thực vật dài so với thú ăn thịt (3) Ở thú ăn thịt, thức ăn tiêu hóa học hóa học dày giống người (4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa nội bào A B.4 C.1 D.2 Giải: Đáp án D (1) Sai Ruột non có xảy q trình tiêu hóa hóa học đặc biệt động vật ăn thịt (quan trọng nhất) (2) Đúng Vì thú ăn thực vật, thực vật loại thức ăn khó tiêu hóa, chất dinh dưỡng thấp, ruột phải dài so với thú ăn thịt để hấp thu chất dinh dưỡng thức ăn cách tốt (3) Đúng (4) Sai Ở động vật có ống tiêu hóa (như người), thức ăn tiêu hóa hồn tồn ngoại bào tức tiết enzim tác động học tiêu hóa hóa hồn tồn thức ăn thành dạng đơn giản, hấp thu vào ruột để vào thể (như máu) thành chất khác Câu 31: Cho tượng sau: (1) Gen điều hòa Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian chức sinh học (2) Vùng khởi động Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN polimeraza (3) Gen cấu trúc Z bị đột biến dẫn tới protein gen quy định tổng hợp bị biến đổi không gian không trở thành enzim xúctác (4) Vùng vận hành Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với protein ức chế (5) Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN polimeraza Trong trường hợp trên, có trường hợp mà khơng có đường Lactozo Operon Lac thực phiên mã A B.2 C.5 D.3 Giải: Đáp án D Để Operon Lac thực trình phiên mã ức chế, cản trở: Protein (R) sinh từ gen điều hòa đến Operon Lac (Vùng vận hành) không xảy (1) Đúng Protein ức chế (R) bị chức sinh học khả ức chế gắn vào vùng vận hành (2) Sai Vùng khởi động (P) khơng khả gắn kết với enzim ARN polimeraza → Operon không thực phiên mã (3) Sai (4) Đúng Vùng vận hành khơng khả gắn kết với protein ức chế → Khơng cản trở trình phiên mã FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo (5) Đúng Vùng khởi động (P) gen điều hòa ( R) khơng khả gắn kết enzim ARN polimeraza → Không phiên mã để tổng hợp protein ức chế (R) → Sẽ không đến vùng Operon Lac cản trở, ức chế trình phiên mã Operon Lac Câu 32 Ở loài vi khuẩn xét đoạn phân tử ADN có gen I, II, III, IV, V phân bố vị trí sau Trong gen II, III, IV, V thuộc Operon Theo lý thuyết có phát biểu sau đúng: (1) Nếu gen I nhân đôi lần gen V nhân đơi lần (2) Nếu gen III phiên mã 10 lần gen V phiên mã 10 lần (3) Nếu gen I phiên mã lần gen II phiên mã lần (4) Nếu có tác nhân 5BrU tác động vào trình nhân đơi gen IV sau lần nhân đôi phát sinh đột biến gen A B C D Giải: Đáp án B (1) Đúng Vì gen I gen nằm đoạn phân tử ADN nên gen I nhân đơi lần gen V nhân đơi lần (2) Đúng Vì gen III gen V thuộc Operon nên chế phiên mã (3) Sai Gen I gen III không thuộc cấu trúc Operon nên thông tin khác nhau, chế điều hòa phiên mã khác → Khơng phiên mã giống (4) Sai Tác nhân 5BrU tác động vào q trình nhân đơi gen IV sau lần nhân đôi phát sinh đột biến gen Câu 33 Quan sát trình phân bào tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng lồi động vật (2n=4) kính hiển vi với độ phóng đại nhau, người ta ghi nhận số kiện xảy hai tế bào sau: Biết NST số chứa alen A, NST số 1' chứa alen a; NST số chứa alen B, NSTsố 2' chứa alen b đột biến xảy lần phân bào giảm phân Cho phát biểu sau: (1) Tế bào X bị rối loạn giảm phân vàtế bào Y bị rối loạn giảm phân (2) Tế bào X không tạo giao tử bình thường (3) Tế bào Y tạo tế bào đơn bội mang đột biến với xác suất 1/2 (4) Tế bào X tạo loại giao tử a ABb (5) Cho giao tử tạo từ hai tế bào thụ tinh với hình thành nên hợp tử với kiểu gen AaBbb aab Số phát biểu Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo A.3 B.4 C.2 D.5 Giải: Đáp án Giải: Đáp án A 2n = 4, kiểu gen AaBb Tế bào X trạng thái 2n kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo phân li cực, tế bào Y trạng thái đơn kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo phân li cực → Đúng Tế bào X (AAaaBBbb nhân đơi kì trung gian) rối loại giảm phân I, phân li thành giao tử aa, AABBbb, kết thúc giảm phân tạo giao tử Oa, ABb → Đúng Tế bào Y giảm phân I có kg AAaaBBbb phân li thành aabb AABB Rối loạn giảm phân II tế bào có kg AABB thành loại giao tử OB AAB Tế bào có kiểu gen aabb giảm phân bình thường tạo loại giao tử ab → Xác suất giao tử mang đột biến 1/2 Nhưng tế bào Y tế bào sinh trứng (tế bào hình nhỏ thể cực, hình lớn trứng) → Giao tử không đột biến:100% → Sai → Đúng X có giao tử: a, ABb Y có giao tử: B, AAB, ab ⇒ aB, ABBb, AAaB, aab, AAABBb, AaBbb → Tế bào sinh trứng cho trứng nên có hợp tử từ tế bào → Sai Câu 34: Alen A vi khuẩn E.coli đột biến thành alen a Biết alen A alen a liên kết hidro Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu alen a alen A có số lượng nuclêơtit đột biến điểm (2) Nếu alen a alen A có chiều dài alen A có 500 nuclêơtit loại G alen a có 498 nuclêơtit (3) Chuỗi polipeptit alen a chuỗi polipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống (4) Nếu alen A có 400 nuclêơtit loại T 500 nuclêơtit loại G alen a có chiều dài 306,34nm A.4 B.1 C D.2 Giải: Đáp án B Alen A alen a liên kết hiđrô hay alen a alen A liên kết hiđrô (1) Sai Đột biến điểm liên quan đến cặp nu Mà alen a alen A có chiều dài → Chỉ có đột biến thay cặp nucleotit → alen A alen a liên kết hidro (chỉ thay hai cặp nu A – T G – X tăng lên liên kết hidro) (2) Sai Như ý Alen A xảy đột biến thay cặp A – T cặp G– X (3) Đúng Thay cặp nucleotit ba khác nhau, mà ba có tính thối hóa, nhiều ba khác mã hóa cho axit amin ba có cặp nu đột biến bị thay nu ba quy định axit amin → Khơng bị thay đổi trình tự axit amin → Giống (4) Sai L = 306,34 nm → L = 3063,4 AO Alen A alen a liên kết hiđrô Xảy trường hợp sau: + TH1: Alen a thêm cặp A – T → Alen a có 401 nu loại T, 500 nu loại G → L = (401 + 500).3,4 = 3063,4Ao + TH2: Thay nu A - T nu G – X → Alen a có 398 nu loại T, 502 nu loại G → L = (398 + 502).3,4 = 3060 Ao Câu 35: Cho P: AaBbDd x AaBbDd Biết gen quy định tính trạng trội - lặn hồn tồn Giả sử, q trình phát sinh giao tử đực có 16% số tế bào sinh tinh bị rối loạn phân li cặp Dd lần giảm phân 1, cặp lại phân li bình thường Trong q trình phát sinh giao tử có 20% số tế bào sinh trứng bị rối loạn phân li cặp Aa giảm phân 1, cặp khác phân li bình thường (1) Theo lý thuyết, số kiểu gen đột biến gen tối đa hình thành F1 120 (2) Số loại hợp tử thể ba tối đa hình thành F1 72 FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo (3) Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen AaaBbdd F1 0,525% (4) Theo lý thuyết, tỷ lệ hợp tử bình thường thu F1 96,8% Số đáp án là: A.4 B.1 C.3 D.2 Giải: Đáp án D Dựa vào liệu toán Xét cặp NST 1: P: Aa ( đực) x Aa (cái) G: 0,5A:0,5a 0,1:Aa:0,1O:0,4 A: 0,4 a  Cho kiểu gen bình thường: Aa,AA,aa kiểu gen khơng bình thường: Aaa,AAa,AO,aO Xét cặp NST 2: P: G: Bb (đực) 0,5B:0,5b x Bb (cái) 0,5B:0,5b x Dd (cái) 0,5D:0,5d  Cho kiểu gen bình thường Bb,BB,bb Xét cặp NST 3: P: Dd (đực) G: 0,08 Dd:0,08O:0,42 D:0,42d  Cho kiểu gen bình thường: Dd,DD,dd kiểu gen khơng bình thường: Ddd,DDd,DO,dO -Số kiểu gen bị đột biến: 3x3x4+4x3x3+4x3x4 =120 => (1) Đúng -Số loại hợp tử thể tối đa là: 2x3x3+3x3x2=36 => (2) Sai -Tỷ lệ kiểu gen AaaBbdd= (0,5x0,1)Aaa x (0,5x0,5x2)Bb x (0,42x0,5)dd =0,00525=0,525%=> (3) Đúng -Tỷ lệ hợp tử bình thường thu được= 0,8x1x0,84=0,672=67,2% => (4) Sai Câu 36: Một lồi thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Giả sử đột biến kí hiệu từ (1) đến (8) mà số nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đơi có tế bào sinh dưỡng thể đột biến là: (1) nhiễm sắc thể (2) 12 nhiễm sắc thể (3) nhiễm sắc thể (4) nhiễm sắc thể (5) 20 nhiễm sắc thể (6) 28 nhiễm sắc thể (7) 10 nhiễm sắc thể (8) 24 nhiễm sắc thể Trong thể đột biến đột biến đa bội lẻ? A.5 B.3 C D.4 Giải: Đáp án B Một lồi thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết → n = → 2n = (1) nhiễm sắc thể = 2n + (2) 12 nhiễm sắc thể = 3n (3) nhiễm sắc thể = 2n – (4) nhiễm sắc thể = n + (5) 20 nhiễm sắc thể = 5n (6) 28 nhiễm sắc thể = 7n (7) 10 nhiễm sắc thể = 2n + 2n + +1 (8) 24 nhiễm sắc thể = 6n → Thể đa bội lẻ gồm (2), (5), (6) Câu 37: Trong phát biểu sau, có phát biểu so sánh q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực (1) Tại đơn vị tái trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực phát triển theo hai hướng khác (2) Trên chạc ba tái q trình nhân đơi sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực có mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn theo đoạn Okazaki (3) Mạch tạo thành từ nhân đôi ADN sinh vật nhân thực sinh vật nhân sơ có chiều 3' đến 5'; mạch khơng thể tạo khơng có enzym ARN polymeaza (4) Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ có đơn vị tái bản, trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo (5) Hai chạc hình chữ Y đơn vị tái q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực có độ lớn A.2 B.3 C.4 D Giải: Đáp án (3) Sai : Mạch tạo theo chiều 5’ → 3’ (5) Sai: Chưa có thông tin sở để so sánh Câu 38 Cho nhận định sau: (1) Tác động tia UV tạo cấu trúc TT gây đột biến thêm cặp Nu (2) Đột biến gen phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ,liều lượng, thời điểm tác động không phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc gen (3) Hóa chất 5BrU tác nhân gây đột biến cặp Nu (4) Đột biến gen xảy cặp nu gen bị thay cặp nu khác Có nhận định ? A.1 B.2 C.4 D.3 Giải: Đáp án A (1) Sai Cấu trúc TT tượng hai T mạch liên kết với nhau, đột biến cấu trúc TT gây đột biến nucleotit (2) Sai Đột biến gen có phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc gen (3) Sai Hóa chất 5-BrU gây đột biến thay cặp A – T cặp G – X theo sơ đồ A – T →A – 5BU → 5BU – G → G – X (4) Đúng Câu 39: Ở cà chua, alen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định vàng, alen B qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp Cho giao phối lưỡng bội chủng khác hai tính trạng thu F1 Xử lý consixin với F1, sau cho F1 giao phấn với thu đời F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 121: 11: 11: Các phép lai cho kết gồm: (1) AAaaBBbb x AaBb (2) AAaaBb x AaBBbb (3) AaBbbb x AaaaBBbb (4) AaaaBBbb x AaaaBbbb (5) AaaaBBbb x AAaaBb (6) AaBBbb x AAaaBbbb Số cặp bố mẹ F1 phù hợp kết F2 là: A.4 B.2 C D.1 Giải: Đáp án B F2: 121:11:11:1 = (11:1)(11:1) Cách làm: Cách 1: Tìm phép lai đơn lẻ (A, a) (B, b) cho tỉ lệ kiểu hình 11:1 Cách 2: Tính giao tử lặn ( ) , tương tự cho kiểu hình lặn (b – ) Ta có: F1:AaBb Các qua xử lý cosixin=> với cặp gen Aa cho AAaa Aa với cặp gen Bb cho BBbb Bb => cho kiểu gen Aaaa,Bbbb=> loại trường hợp (3),(4),(5),(6) Số tổ hợp giao tử=121+11+11+1=144 Tỷ lệ vàng F2 (1),(2): =1/144  Chỉ có (1),(2) Thoả mãn Câu 40 Cho lưỡng bội có kiểu gen Aa lai với nhau, đời thu tứ bội có kiểu gen AAaa Có bào nhiêu chế phát sinh thể đột biến ? (1) Đột biến xảy lần giảm phân bố giảm phân mẹ (2) Đột biến xảy lần giảm phân bố mẹ (3) Đột biến xảy lần giảm phân bố mẹ (4) Đột biến xảy lần nguyên phân hợp tử (5) Đột biến xảy lần giảm phân bố giảm phân mẹ A.2 B.1 C.4 D.3 Giải: Đáp án A Aa x Aa → F1: Kiểu gen tứ bội AAaa FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Có thể kết hợp giao tử sau: + Aa x Aa → Xảy rối loạn giảm phân I bố mẹ + AA x aa → Xảy rối loạn giảm phân II bố mẹ Đột biến xảy lần nguyên phân hợp tử Gồm ý (2) (3) (4)  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang 10 ... (3) (4)  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... xét tế bào sinh noãn nguyên phân lần liên tiếp sinh tế bào có tổng cộng 640 NST Số loại giao tử thi u NST tối đa là: A.21 B.32 C 45 D.20 Giải: Đáp án C 2n = = 20 → n = 10 Giao tử thi u NST xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (8) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay