ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (7)

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 24/11/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (Đáp án có 11 trang) 1.A 11.D 21.B 31.B Mã đề thi 301 (Đề thi thử trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần – Sưu tầm) BẢNG ĐÁP ÁN 2.B 3.D 4.B 5.A 6.A 7.D 8.B 9.C 12.C 13.A 14.B 15.D 16.B 17.C 18.A 19.D 22.C 23.A 24.D 25.A 26.D 27.D 28.A 29.D 32.B 33.B 34.C 35.C 36.B 37.C 38.C 39.A Câu Ở người, hoocmon Tirôxin sản sinh tuyến sau thể A Tuyến giáp B Tuyến yên C Tinh hoàn Giải: Đáp án A - Tuyến giáp sản sinh hoocmon tiroxin - Tuyến yên sản sinh hoocmon sinh trưởng GH - Tinh hoàn sản sinh hoocmon testosterone - Buồng trứng sản sinh hoocmon ostrogen 10.C 20.C 30.B 40.C D Buồng trứng Câu Việc loại khỏi NST gen không mong muốn công tác chọn giống ứng dụng từ dạng đột biến A đảo đoạn NST B đoạn nhỏ NST C lặp đoạn NST D chuyển đoạn NST Giải: Đáp án B Câu Một gen chứa 90 vòng xoắn, có 20% Adenin Đột biến điểm xảy dẫn đến sau đột biến, số liên kết hiđrô gen 2338 Dạng đột biến sau xảy ra? A Thêm cặp A - T B Mất cặp G - X C Thay cặp A - T cặp G - X D Mất cặp A – T Giải: Đáp án D Vòng xoắn C = 90 → N = C.20 = 1800 Theo NSBS: A + G = 0,5 mà A = 0,2 → G = 0,5 – 0,2 = 0,3 → A = 0,2.1800 = 360 → G = 0,3.1800 = 540 → H = 2A + 3G = 2.360 + 3.540 = 2340 → Sau đột biến H giảm liên kết → Đột biến cặp A-T Câu Vai trò kali thực vật là: A Thành phần prơtêin axít nuclêic B Chủ yếu giữ cân nước ion tế bào, hoạt hố enzim, mở khí khổng C Thành phần axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ D Thành phần thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim Giải: Đáp án B Vai trò nguyên tố thể thực vật - Nito: thành phần protein, axit nucleic - Photpho: thành phần axit nucleic, ATP, coenzim - Kali: Hoạt hóa enzim, cân nước ion, mở khí khổng - Canxi: Thành phần thành tế bào màng tế bào, hoạt hóa enzim Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu Tập tính học tập người động vật có hệ thần kinh phát triển hình thành nhiều A số tế bào thần kinh nhiều, tuổi thọ thường cao B hình thành mối liên hệ nơron C sống mơi trường phức tạp D có nhiều thời gian để học tập Giải: Đáp án A - Động vật bậc thấp có hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản, số luọng tế bào thần kinh thấp, nên khả học tập thấp, việc học lập rút kinh nghiệm khó khăn, thêm vào tuổi thọ chúng thường ngắn nên khơng có nhiều thời gian cho việc học tập Do khả tiếp thu học khơng có; nhiều thời gian để học rút kinh nghiệm (do tuổi thọ ngắn) nên động vật sống tồn chủ yếu nhờ tập tính bẩm sinh - Người động vật có hệ thần kinh phát triển thuận lợi cho việc học tập rút kinh nghiệm Tập tính ngày hoàn thiện việc học lập bổ sung ngày nhiều chiếm ưu so với phần bẩm sinh Ngồi ra, động vật có hệ thần kinh phát triển thường có tuổi thọ dài, đặc biệt giai đoạn sinh trưởng phát triển kéo dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ có điều kiện, hồn thiện lập tính phức tạp thích ứng với điều kiện sống ln biến động Câu Phản xạ gì? A Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên bên ngồi thể B Phản ứng thể trả lời lại kích thích bên ngồi thể C Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngồi thể D Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên thể Giải: Đáp án A Câu Ôpêron A tập hợp gồm gen cấu trúc gen điều hoà nằm cạnh B đoạn phân tử ADN có chức định q trình điều hồ C đoạn phân tử axit nuclêic có chức điều hoà hoạt động gen cấu trúc D nhóm gen đoạn ADN có liên quan chức năng, có chung chế điều hoà Giải: Đáp án D Câu Một thể đột biến gọi thể tam bội nếu: A Cơ thể khơng có khả sinh sản hữu tính, sinh sản vơ tính B Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành có hình dạng giống C Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành có hình dạng giống D Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành có hình dạng khác Giải: Đáp án B Thể tam bội (3n): tế bào chứa số NST tăng gấp lần số đơn bội NST, hay NST tồn thành gồm có hình dạng giống A Sai Đa bội lẻ (3n, 5n, …) thể khơng có khả sinh sản hữu tính, sinh sản vơ tính C Sai Đó nhiễm sắc thể lưỡng bội D Sai NST tồn thành có hình dạng giống Câu Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen là: A trao đổi đoạn crơmatit nguồn gốc kì trước giảm phân II B tiếp hợp NST tương đồng kì trước giảm phân I C trao đổi đoạn crômatit khác nguồn gốc kì trước giảm phân I D phân li tổ hợp tự nhiễm sắc thể giảm phân Giải: Đáp án C Câu 10 Ưu bật hình thức sinh sản hữu tính là: A Có nhiều cá thể tham gia vào chế sinh sản B Cơ thể không phụ thuộc nhiều vào thể mẹ C Tạo nhiều biến dị sở cho tính đa dạng tiềm thích nghi Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo D Số lượng cá thể tạo nhiều Giải: Đáp án C Ưu điểm sinh sản hữu tính: có tổ hợp vật chất di truyền nên tạo nhiều biến dị tổ hợp cá thể → đa dạng di truyền hay đa dạng tính trạng cá thể Câu 11 Ý không với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? A Phục chế quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất B Nhân nhanh với số lượng lớn giống bệnh C Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền D Dễ tạo nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Giải: Đáp án D - Kĩ thuật nuôi cấy tế bào in vitro tạo mô sẹo cho phép nhân nhanh giống trồng có suất cao, chất lượng tốt thích nghi với điều kiện sinh thái định, chống chịu tốt với nhiều loại sâu bệnh, ngồi bảo tồn nguồn gen q khỏi nguy tuyết chúng - Phương pháp tạo biến dị cao mức bình thường sử dụng biến dị việc tạo giống trồng phương pháp chọn dòng tế bào xoma có biến dị Câu 12 Khi tắm cho trẻ nhỏ vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sinh trưởng phát triển trẻ nhỏ vì: A Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò ơxy hố để hình thành xương B Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Na để hình thành xương C Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Ca để hình thành xương D Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố K để hình thành xương Giải: Đáp án C Tắm nắng cho trẻ ánh sáng yếu (giàu tia tử ngoại) giúp đẩy mạnh trình hình thành xương trẻ Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D có vai trò chuyển hóa canxi để hình thành xương qua ảnh hưởng lên q trình sinh trưởng phát triển trẻ Khi tắm cho trẻ nhỏ vào lúc ánh sáng mạnh chứa nhiều tia cực tím ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển trẻ Câu 13 Ở người trưởng thành bình thường, thời gian chu kỳ hoạt động tim trung bình là: A 0,8 giây, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,4 giây B 0,8 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,5 giây C 0,12 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây D 0,6 giây, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây Giải: Đáp án A Câu 14 Ở người già, huyết áp cao dễ bị xuất huyết não do: A Mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch B Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch C Mạch bị xơ cứng nên khơng co bóp được, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch D Thành mạch dày lên, tính đàn hồi đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch Giải: Đáp án B Huyết áp áp lực máu tác dụng lên thành mạch Ở người già, mạch bị lão hóa, xơ vữa, dẫn đến thành mạch giảm tính đàn hồi, trở nên xơ cứng hơn, tăng tích lũy mỡ máu cao dẫn đến xơ mỡ động mạch, hẹp lòng mạch, đặc biệt mạch não; huyết áp cao dễ gây vỡ mạch máu gây xuất huyết não Câu 15 Kết phép lai thuận nghịch khác nhau, đời biểu kiểu hình giống mẹ đặc điểm quy luật di truyền nào? A quy luật Menđen B Tương tác gen C Hốn vị gen D di truyền ngồi nhân Giải: Đáp án D Câu 16 Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền A Thay A - T cặp G - X B Mất cặp A - T hay G - X C Thay cặp A - T thành T - A D Thay G - X thành cặp T - A Giải: Đáp án B FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Đột biến dịch khung: Đột biến thêm bớt nucleotit gây hậu trình tự polipeptit kể từ điểm đột biến kết thúc theo khung Đột biến tạo trình tự axit amin kể từ điểm đột biến kết thúc khác với trình tự axit amin gốc Đột biến dịch khung gây hoàn toàn cấu trúc chức protein bình thường Câu 17 Gen M bị đột biến thành m Khi M m nhân đơi liên tiếp lần số nuclêơtit tự mà môi trường nội bào cung cấp cho gen m so với gen M 28 nuclêôtit Dạng đột biến xảy với gen M A Đảo vị trí hai cặp nuclêơtit B Thay cặp nuclêôtit C Mất hai cặp nuclêôtit D Mất cặp nuclêôtit Giải: Đáp án C Khi M m nhân đơi liên tiếp lần số nucleotit tự mà môi trường nội bào cung cấp cho gen m so với gen M 28 nucleotit Ta có: N(M).(23 – 1) = N(m).(23 – 1) + 28 → N(M).(23 – 1) = N(m).(23 – 1) + 4.(23 – 1) → N(M) = N(m) + → Gen m gen M cặp nu Câu 18 Những ứng động ứng động không sinh trưởng A.Sự đóng mở trinh nữ, khí khổng đóng mở B Hoa mười nở vào buổi sáng, tượng thức ngủ chồi bàng C Hoa mười nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở D Lá họ đậu xoè khép lại, khí khổng đóng mở Giải: Đáp án A Phản ứng hoa mười nở vào buổi sáng lúc có ánh nắng nhiệt độ 200C ứng động sinh trưởng Phản ứng đóng mở khí khổng biến động hàm lượng nước tế bào khí khổng ứng động khơng sinh trưởng Phản ứng cụp trinh nữ sức trương nửa chỗ phình bị giảm nước di chuyển vào mô bên cạnh ứng động không sinh trưởng - Lá họ Đậu xòa kích thích, cụp lại ngủ theo cường độ ánh sáng nhiệt độ ứng động sinh trưởng - Chồi ngủ bàng điều kiện khí hậu bất lợi mùa đơng lạnh, tuyết rơi nhiệt độ thấp kéo dài, ánh sáng, rụng hết Sự trao đổi chất chồi ngủ diễn chậm yếu tố: hô hấp yếu, hàm lượng nước thường nhỏ 10%, đời sống chồi dạng tiềm ẩn, đánh thức nhiệt độ, hóa chất, hooc mơn kích thích sinh trưởng kiểu ứng động sinh trưởng Câu 19 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau khơng đúng? A Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến B Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể C Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen D Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể Giải: Đáp án D Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan đến một vài cặp nucleotit Đột biến gen không làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể mà đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể Câu 20 Sự lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh có bao miêlin theo kiểu “nhảy cóc” vì: A Sự thay đổi tính thấm mang xảy eo Ranvie B Đảm bảo cho tiết kiệm lượng C Giữa eo Ranvie, sợi trục bị bao bao miêlin cách điện D Tạo cho tốc độ truyền xung nhanh Giải: Đáp án C Trên sợi thần kinh khơng có màng miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên Trên sợi thần kinh có màng miêlin (bản chất photpho lipit cách điện), bao bọc không liên tục, bao miêlin eo Ranvie Xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc, có màng bao miêlin có tính cách điện nên khơng khử cực Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo đảo cực vùng có bao miêlin nên phân cực, đảo phân cực tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác Câu 21 Đặc điểm khơng có sinh trưởng sơ cấp thực vật A Làm tăng kích thước chiều dài B Diễn hoạt động tầng sinh bần C Diễn mầm hai mầm D Diễn hoạt động mô phân sinh đỉnh Giải: Đáp án B A Đúng Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng theo chiều dài (hoặc cao) thân, rễ → Làm tăng kích thước chiều dài B Sai C Đúng Sinh trưởng sơ cấp diễn hoạt động mô phân sinh đỉnh D Đúng Đối tượng sinh trưởng sơ cấp mầm phần thân non mầm Câu 22 Bệnh máu khó đơng người gen lặn nằm NST giới tính X quy định khơng có alen tương ứng Y Bố bị bệnh, mẹ bình thường, gái bị bệnh Điều sau xác ? A Con gái nhận gen gây bệnh từ bố B Con gái nhận gen gây bệnh từ ông nội C Con gái nhận gen gây bệnh từ bố mẹ D Con gái nhận gen gây bệnh từ mẹ Giải: Đáp án C Câu 23 Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O AB có alen: IA, IB, IO NST thường Một cặp vợ chồng có nhóm máu A B sinh trai đầu lòng có nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu cặp vợ chồng là: A IAIO IBIO B IBIO IAIA C IAIO IBIB D IAIA IBIB Giải: Đáp án A Câu 24 Ở đậu Hà Lan, alen A: thân cao, alen a: thân thấp; alen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng có đột biến, tính theo lí thuyết, số thân cao, hoa trắng F1 số thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ: A 1/8 B 2/3 C 3/16 D 1/3 Giải: Đáp án D P: AaBb x AaBb F1: Cây cao, trắng A_bb = 3/4(A_).1/4(bb) = 3/16 Cây cao trắng đồng hợp = 1/4AA.1/4bb = 1/16 → Tỉ lệ cao trắng đồng hợp (AAbb) số cao trắng F1 là: 1/16 : 3/16 = 1/3 Câu 25 Trong trường hợp gen phân ly độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đời là: A 27/256 B 3/ 256 C 81/256 D 1/16 Giải: Đáp án A AaBbCcDd x AaBbCcDd = (Aa x Aa)(Bb x Bb)(Cc x Cc)(Dd x Dd) Aa x Aa → A_ = 3/4 Bb x Bb → bb = 1/4 Cc x Cc → C_ = 3/4 Dd x Dd → D_ = 3/4 → A_bbC_D_ = 3/4.1/4.3/4.3/4 = 27/256 Câu 26 Cho hình vẽ sau mơ tả giai đoạn q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực: Biết enzim số (1) enzim vào mạch khuôn ADN sau đoạn ARN mồi tổng hợp xong, (1) enzim sau đây? FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo A Enzim tháo xoắn B ARN polimeraza C ADN ligaza D ADN pôlimeraza Giải: Đáp án D (1) enzim ADN polimeraza Ở mạch có đầu 5’P phía ngồi việc tổng hợp phức tạp mạch có đầu 3’ thực từ chạc ba nhân đơi hướng ngồi để đảm bảo hướng nhân đôi ADN theo chiều 5’ – 3’ Khi mạch kép tách gần chạc ba nhân đôi, ARN mồi tổng hợp khoảng 10 nucleotit có trình tự bổ sung với mạch khn, ADN polimeraza nối theo ARN mồi, theo hướng ngược với chạc ba nhân đôi, tổng hợp đoạn ngắn okazaki (1000 – 2000 nucleotit) Câu 27 Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo dòng gen trội hệ sau? A B C D Giải: Đáp án D P: AaBbDd x AaBbDd Dòng gen trội gồm AABBdd, aaBBDD, AabbDD Câu 28 Xét cá thể có kiểu gen Dd , giảm phân hình thành giao tử xảy hốn vi gen với tần số 30% Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử ABD aBd là: A 7,5% 17,5% B 6,25% 37,5% C 15% 35% Giải: Đáp án A Ab/aB Dd Xét Ab/aB với f = 30% tạo Ab = aB = 35% AB = ab = 15% Xét Dd tạo D = d = 50% → AB D = 15%.50% = 7,5% → aBd = 35%.50% = 17,5% D 12,5% 25% Câu 29 Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEE cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D-E- đời là: A 81/256 B 1/16 C 3/ 256 D 27/256 Giải: Đáp án D P: AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEE Xét cặp tính trạng: Aa x Aa → A_ = 3/4 Bb x Bb → bb = 1/4 Cc x Cc → C_ = 3/4 Dd x Dd → D_ = ¾ Ee x EE → E_ = → A_bbC_D_E_ = 3/4.1/4.3/4.3/4.1 = 27/256 Câu 30 Tính trạng màu lơng mèo gen liên kết với NST giới tính X Alen D quy định lông đen, d quy định lông vàng Hai alen không át nên mèo mang alen mèo tam thể Cho mèo bình thường tam thể lai với mèo lơng vàng cho tỉ lệ kiểu hình: A đen : vàng : đực đen : đực vàng B tam thể : vàng : đực đen : đực vàng C tam thể : đen : đực đen : đực vàng D tam thể :1 vàng :1 đực tam thể :1 đực vàng Giải: Đáp án B Vì tính trạng màu lơng mèo gen liên kết với giới tính X nên mèo bình thường tam thể có mèo P: XDXd x XdY Gp: XDXd | Xd; Y F1: XDXd : XDY : XdXd : XdY tam thể : đực đen : vàng : đực vàng Câu 31 Trong phát biểu sau, có phát biểu nói đột biến gen? (1) Xảy cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch (2) Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn (3) Làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể A B Sinh học – Đam mê –Sáng tạo C D Giải: Đáp án B (1) Đúng Đột biến gen xảy cấp độ di truyền phân tử, thường có tính thuận nghịch (đột biến gen trội đột biến gen lặn) thường có hại vơ hại có lợi (2) Sai Đột biến gen biến đổi nhỏ cấu trúc gen Những biến đổi thường liên quan đến cặp nucleotit (đột biến điểm) số cặp nucleotit Không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Sai Đột biến gen không làm nhiều phân tử ADN mà làm biến đổi cấu trúc gen một vài nucleotit (4) Đúng Đột biến gen làm biến đổi cấu trúc gen từ làm xuất alen so với quần theerban đầu Câu 32 Cho thông tin sau đây: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtein (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã hoàn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã cắt bỏ Intron nối Exon lại với thành mARN trưởng thành Có thơng tin phiên mã dịch mã khơng có đồng thời với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ là: A B C D Giải: Đáp án B (1)(4) Đúng Ở sinh vật nhân sơ mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein, mARN sinh vật nhân thực sau phiên mã phải cắt bỏ Intron nối Exon lại với thành mARN trưởng thành (2)(3) tế bào nhân thực tế bào nhân sơ giống Câu 33 Cho tượng sau đây: (1) Màu hoa Cẩm tú cầu thay đổi phụ thuộc vào độ pH đất: Nếu pH < hoa có màu lam, pH = hoa có màu trắng sữa, pH > hoa có màu hồng màu tím (2) Trong quần thể lồi bọ ngựa có cá thể có màu lục, nâu vàng, ngụy trang tốt cây, cành cỏ khơ (3) Lồi cáo Bắc cực sống xứ lạnh vào mùa đơng có lơng màu trắng, mùa hè có lơng màu vàng xám (4) Bệnh phêninkêtô niệu người rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin Nếu phát sớm áp dụng chế độ ăn kiêng phù hợp hạn chế tác động bệnh trẻ (5) Lá vạn niên thường có nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh Có tượng nêu thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình)? A B C D Giải: Đáp án B Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh đời cá thể ảnh hưởng môi trường, không biến đổi kiểu gen (1) Đúng Do ảnh hưởng độ pH đất làm thay đổi màu sắc hoa cẩm tú cầu (2) Sai Màu sắc cá thể loài bọ ngựa kiểu gen quy định màu sắc thân (3) Đúng Màu sắc lơng lồi cáo ảnh hưởng nhiệt độ tới biểu màu sắc lông cáo (4) Đúng Bệnh vừa phênikêtô niệu rối loại chuyển hóa thiếu enzyme nên dẫn đến thừa chất trước chuyển hóa lại thiếu chất cần chuyển hóa thành, dẫn đến phải đào thải chất thừa qua đường niệu biết sớm người mắc bệnh ta đặt chế độ ăn uống phù hợp cung cấp acid amin để tăng enzyme cần thiết ăn kiêng phù hợp → mắc bệnh trở bình thường → Thường biến (5) Sai Do kiểu gen quy định kiểu hình vạn niên nên có nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh Câu 34 Một cá thể lồi động vật có NST 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số khơng phân ly giảm phân I, kiện khác FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Loại giao tử có NST chiếm tỷ lệ? A 40% B 80% C 99% D 49,5% Giải: Đáp án C 2n = 12 → n = 2000 tế bào sinh tinh giảm phân cho 4.2000 = 8000 giao tử 20 tế bào rối loại phân li tạo 20.4 = 80 giao tử khơng bình thường 40 giao tử (n + 1) 40 giao tử (n - 1) → Tỉ lệ loại giao tử khơng bình thường 80/8000 = 1% → Tỉ lệ loại giao tử bình thường n = 100% – 1% = 99% Câu 35 Ở loài động vật bậc cao, tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng Có tế bào sinh tinh thể lồi có kiểu gen AaBb giảm phân tạo giao tử Khơng có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết tế bào giảm phân tạo loại giao tử tỷ lệ loại giao tử A 1/8 : 1/8 : 3/8 : 3/8 B 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 C 1/6 : 1/6 : 1/3 : 1/3 D 1/5 : 1/5 : 1/5 : 2/5 Giải: Đáp án C Một tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng có loại Ba tế bào sinh tinh giảm phân cho 12 tinh trùng AaBb có loại tinh trùng AB, aB, Ab, ab Trường hợp Tế bào tinh trùng số cho tinh trùng loại AB, tinh trùng loại ab Tế bào tinh trùng số cho tinh trùng loại AB, tinh trùng loại ab Tế bào tinh trùng số cho tinh trùng loại aB, tinh trùng loại Ab → Tỷ lệ loại giao tử 4/12 AB, 4/12 ab, 2/12 aB, 2/12 Ab hay 1/6 : 1/6 : 1/3 : 1/3 Tương tự trường hợp khác Câu 36 Ở loài động vật giao phối, hai cặp gen Aa Bb nằm NST thường khác Trong phép lai: (♀) AaBb x (♂) Aabb, trình giảm phân thể đực có 30% số tế bào mang cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp NST mang cặp gen Bb giảm phân bình thường Quá trình giảm phân bên thể diễn bình thường Theo lý thuyết, tổng số cá thể mang đột biến số lượng NST đời phép lai trên, số cá thể mang đột biến thể ba nhiễm chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 15% B 50% C 30% D 35% Giải: Đáp án B Quá trình giảm phân thể đực + 30% số tế bào mang cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li giảm phân I tạo 15% (Aa), 15% (O) + 70% số tế bào mang cặp NST chứa cặp gen Aa giảm phân bình thường tạo 35% (A), 35% (a) P: (♂) AaBb x (♀) Aabb → Số cá thể mang đột biến thể ba nhiễm (2n + 1) = (7,5% AaB + 7,5% Aab).(50%Ab + 50%ab) = 15% → Số cá thể mang đột biến = (7,5% AaB + 7,5%Aab + 7,5%B + 7,5%b)(50%Ab + 50%ab) = 30% →Trong tổng số cá thể mang đột biến số lượng NST, số cá thể mang đột biến thể ba nhiễm chiếm tỉ lệ 50% [Thật số cá thể mang đột biến thể ba = Số cá thể mang đột biến thể = 50%] Câu 37 Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Xét tổ hợp lai: (1) AAaa x AAaa (2) AAaa x Aaaa (3) AAaa x Aa (4) Aaaa x Aaaa (5) Aaaa x aaaa (6) Aaaa x Aa Theo lý thuyết, có tổ hợp lai cho tỷ lệ kiểu hình đời 11 đỏ : vàng là: A B C D Giải: Đáp án C 11 đỏ : vàng → 11/12 đỏ : 1/12 vàng AAaa tạo loại giao tử 1/6 AA, 4/6 Aa, 1/6aa Aaaa tạo loại giao tử 1/2 Aa, 1/2 aa AAAa tạo loại giao tử 1/2AA, 1/2Aa Aa tạo loại giao tử 1/2A, 1/2a aaaa tạo giao tử a AAaa x AAaa Kiểu hình vàng = 1/6aa 1/6aa = 1/36aaaa AAaa x Aaaa Kiểu hình vàng = 1/6aa 1/2 aa = 1/12 aaaa Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo AAaa x Aa Kiểu hình vàng = 1/6aa 1/2 a = 1/12 aaa Aaaa x Aaaa Kiểu hình vàng = 1/2 aa 1/2 aa = 1/4 aaaa Aaaa x aaaa Kiểu hình vàng = 1/2 aa 1/2 a = 1/4 aaa → (2) (3) với tỉ lệ 11 đỏ : vàng Câu 38 Ở lồi, tính trạng màu lơng tuân theo qui ước sau: A-B-: màu đỏ; A-bb: màu tím; aaB- : màu vàng; aabb: màu trắng Một gen lặn thứ ba nằm cặp NST khác tồn trạng thái đồng hợp (dd) gây chết tất cá thể đồng hợp tử màu tím, khơng ảnh hưởng đến kiểu gen khác, gen trội hồn tồn D khơng biểu kiểu hình không ảnh hưởng đến sức sống cá thể Cho hai cá thể dị hợp tử gen đem lai với thu F1 Kết luận sau nói cá thể có kiểu hình màu tím đời F1? A Có kiểu gen qui định màu tím B Có kiểu gen dị hợp cặp, kiểu chiếm tỉ lệ 1/32 C Có kiểu gen đồng hợp D Có kiểu gen dị hợp hai cặp gen Giải: Đáp án C Hai cá thể dị hợp tử cặp gen lai với P: AaBbDd x AaBbDd F1: (1/4 AA, 2/4 Aa, 1/4 aa) (1/4 BB, 2/4 Bb, 1/4 bb) (1/4 DD, 2/4 Dd, 1/4 dd) Kiểu hình hoa tím F1 (A_bb ) = (1/3 AA, 2/3 Aa)(bb)(1/4 DD; 2/4 Dd; 1/4dd) → 1/12 AAbbDD, 2/12 AAbbDd, 1/12 AAbbdd, 2/12 AabbDD, 4/12 AabbDd, 2/12 Aabbdd Vì trạng thái đồng hợp lặn (dd) gây chết tất cá thể đồng hợp tử máu tím nên có kiểu gen AAbbdd chết Ta có kiểu gen: 1/11 AAbbDD, 2/11 AAbbDd, 2/11 AabbDD, 4/11 AabbDd, 2/11 Aabbdd A Sai Có kiểu gen quy định hoa tím: AAbbDD, AAbbDd, AabbDD, AabbDd, Aabbdd B Sai Có kiểu gen dị hợp cặp (AAbbDd, AabbDD, Aabbdd), kiểu chiếm 2/11 C Đúng Có kiểu gen đồng hợp AAbbDD D Sai Có kiểu gen dị hợp hai cặp gen (AabbDd) Câu 39 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa quy định cặp gen (Aa, Bb, Dd, Ee) Sự tương tác gen biểu thị sơ đồ sau: Khi có đồng thời sắc tố đỏ sắc tố vàng hoa có màu cam Khi khơng có sắc tố đỏ vàng, hoa có màu trắng Biết không xảy đột biến, biểu tính trạng màu sắc hoa khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường Cho phát biểu sau: (1) Có phép lai hoa đỏ dị hợp hai cặp gen với hoa vàng dị hợp hai cặp gen không cho hoa màu cam (2) Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình hoa màu cam (3) Tính theo lý thuyết, đời phép lai hoa màu cam dị hợp tất cặp gen, hoa màu vàng xuất với tỉ lệ 27/256 (4) Tính theo lý thuyết, phép lai hoa màu đỏ đồng hợp cặp gen trội với hoa màu vàng đồng hợp hai cặp gen trội cho đời 100% hoa màu cam Có phát biểu đúng? A B C D Giải: Đáp án A Quy ước: A_B_D_E_: Hoa màu cam A_B_D_ee; A_B_ddEE; A_B_ddee: Hoa màu đỏ FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo A_bbD_E_; aaB_D_E_; aabbD_E_: Hoa màu vàng Còn lại màu trắng (1) Các hoa đỏ dị hợp hai cặp gen AaBb (DDee, ddEE, ddee); (AaBB, AABb)(Ddee, ddEe) Vàng dị hợp cặp gen: (AAbb, aaBB, aabb) DdEe; (Aabb, aaBb)(DdEE, DDEe) Vì hoa đỏ phải có alen A B kiểu gen hoa vàng phải có alen D, E kiểu gen nên tất phép lai tạo kiểu hình màu cam A_B_D_E_ → sai (2) Kiểu gen quy định kiểu hình màu cam (A_B_D_E_) = 2.2.2.2 = 16 → (3) AaBbDdEe x AaBbDdEe → Kiểu hình hoa vàng (aa D_E_) = 0,25.1.0,75.0,75 = 9/64 ( bbD_E_) = 1.0,25.0,75.0,75 = 9/64 → Tổng Hoa vàng = 9/32 → sai (4) Dựa vào quy ước gen ta có: Ví dụ kiểu gen quy định hoa đỏ đồng hợp hai cặp gen trội AABbDDee Kiểu gen quy định hoa vàng đồng hợp hai cặp gen trội AAbbDDEe AABbDDee x AAbbDDEe → Xác suất thu hoa cam A_B_D_E_ = 1.0,5.1.0,5 = 0,25 → sai Câu 40 Quan sát trình phân bào tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng lồi động vật (2n = 4) kính hiển vi với độ phóng đại nhau, người ta ghi nhận số kiện xảy hai tế bào sau: Biêt NST số chứa alen A, NST số 1’ chứa alen a; NST số chứa alen B, NST số 2’ chứa alen b đột biên xảy hai lần phân bào giảm phân Cho số phát biểu sau đây: (1) Tế bào X bị rối loạn giảm phân tế bào Y bị rối loạn giảm phân (2) Tế bào X khơng tạo giao tử bình thường (3) Tế bào Y tạo giao tử đột biến với tỉ lệ 1/2 (4) Tế bào X tạo hai loại giao tử ABb a (5) Nếu giao tử tạo từ hai tế bào thụ tinh với hình thành nên hợp tử với kiểu gen AaBbb aab Số phát biểu là: A B C D Giải: Đáp án C 2n = 4, kiểu gen AaBb Tế bào X trạng thái 2n kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo phân li cực, tế bào Y Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang 10 Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo trạng thái đơn kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo phân li cực → Đúng Tế bào X (AaaaBBbb nhân đơi kì trung gian) rối loại giảm phân I, phân li thành giao tử aa, AABBbb, kết thúc giảm phân tạo giao tử Oa, ABb → Đúng Tế bào Y giảm phân I có kg AAaaBBbb phân li thành aabb AABB Rối loạn giảm phân II tế bào có kg AABB thành loại giao tử OB AAB Tế bào có kiểu gen aabb giảm phân bình thường tạo loại giao tử ab → Xác suất giao tử mang đột biến 1/2 Nhưng tế bào Y tế bào sinh trứng (tế bào hình nhỏ thể cực, hình lớn trứng) → Giao tử không đột biến:100% → Sai → Đúng X có giao tử: a, ABb Y có giao tử: B, AAB, ab ⇒ aB, ABBb, AAaB, aab, AAABBb, AaBbb → Tế bào sinh trứng cho trứng nên có hợp tử từ tế bào → Sai  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 11 ... bào → Sai  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... thường 40 giao tử (n + 1) 40 giao tử (n - 1) → Tỉ lệ loại giao tử khơng bình thường 80/8000 = 1% → Tỉ lệ loại giao tử bình thường n = 100% – 1% = 99% Câu 35 Ở loài động vật bậc cao, tế bào sinh tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (7) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay