ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (6)

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 24/11/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 301 Câu Ở người, hoocmon Tirôxin sản sinh tuyến sau thể A Tuyến giáp B Tuyến yên C Tinh hoàn D Buồng trứng Câu Việc loại khỏi NST gen không mong muốn công tác chọn giống ứng dụng từ dạng đột biến A đảo đoạn NST B đoạn nhỏ NST C lặp đoạn NST D chuyển đoạn NST Câu Một gen chứa 90 vòng xoắn, có 20% Adenin Đột biến điểm xảy dẫn đến sau đột biến, số liên kết hiđrô gen 2338 Dạng đột biến sau xảy ra? A Thêm cặp A - T B Mất cặp G - X C Thay cặp A - T cặp G - X D Mất cặp A - T Câu Vai trò kali thực vật là: A Thành phần prơtêin axít nuclêic B Chủ yếu giữ cân nước ion tế bào, hoạt hố enzim, mở khí khổng C Thành phần axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ D Thành phần thành tế bào, màng tế bào, hoạt hố enzim Câu Tập tính học tập người động vật có hệ thần kinh phát triển hình thành nhiều A số tế bào thần kinh nhiều, tuổi thọ thường cao B hình thành mối liên hệ nơron C sống môi trường phức tạp D có nhiều thời gian để học tập Câu Phản xạ gì? A Phản ứng thể thơng qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên bên thể B Phản ứng thể trả lời lại kích thích bên thể C Phản ứng thể thơng qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngồi thể D Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên thể Câu Ôpêron A tập hợp gồm gen cấu trúc gen điều hoà nằm cạnh B đoạn phân tử ADN có chức định q trình điều hồ C đoạn phân tử axit nuclêic có chức điều hồ hoạt động gen cấu trúc D nhóm gen đoạn ADN có liên quan chức năng, có chung chế điều hoà Câu Một thể đột biến gọi thể tam bội nếu: A Cơ thể khơng có khả sinh sản hữu tính, sinh sản vơ tính B Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành có hình dạng giống C Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành có hình dạng giống D Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành có hình dạng khác Câu Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen là: A trao đổi đoạn crômatit nguồn gốc kì trước giảm phân II B tiếp hợp NST tương đồng kì trước giảm phân I C trao đổi đoạn crơmatit khác nguồn gốc kì trước giảm phân I D phân li tổ hợp tự nhiễm sắc thể giảm phân Câu 10 Ưu bật hình thức sinh sản hữu tính là: A Có nhiều cá thể tham gia vào chế sinh sản B Cơ thể không phụ thuộc nhiều vào thể mẹ C Tạo nhiều biến dị sở cho tính đa dạng tiềm thích nghi D Số lượng cá thể tạo nhiều Câu 11 Ý không với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo A Phục chế quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất B Nhân nhanh với số lượng lớn giống bệnh C Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền D Dễ tạo nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Câu 12 Khi tắm cho trẻ nhỏ vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sinh trưởng phát triển trẻ nhỏ vì: A Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò ơxy hố để hình thành xương B Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Na để hình thành xương C Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Ca để hình thành xương D Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố K để hình thành xương Câu 13 Ở người trưởng thành bình thường, thời gian chu kỳ hoạt động tim trung bình là: A 0,8 giây, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,4 giây B 0,8 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,5 giây C 0,12 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây D 0,6 giây, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây Câu 14 Ở người già, huyết áp cao dễ bị xuất huyết não do: A Mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch B Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch C Mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch D Thành mạch dày lên, tính đàn hồi đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch Câu Câu 15 Kết phép lai thuận nghịch khác nhau, đời ln biểu kiểu hình giống mẹ đặc điểm quy luật di truyền nào? A quy luật Menđen B Tương tác gen C Hoán vị gen D di truyền nhân Câu 16 Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền A Thay A - T cặp G - X B Mất cặp A - T hay G - X C Thay cặp A - T thành T - A D Thay G - X thành cặp T - A Câu 17 Gen M bị đột biến thành m Khi M m nhân đôi liên tiếp lần số nuclêơtit tự mà mơi trường nội bào cung cấp cho gen m so với gen M 28 nuclêôtit Dạng đột biến xảy với gen M A Đảo vị trí hai cặp nuclêôtit B Thay cặp nuclêôtit C Mất hai cặp nuclêôtit D Mất cặp nuclêôtit Câu 18 Những ứng động ứng động không sinh trưởng A.Sự đóng mở trinh nữ, khí khổng đóng mở B Hoa mười nở vào buổi sáng, tượng thức ngủ chồi bàng C Hoa mười nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở D Lá họ đậu xoè khép lại, khí khổng đóng mở Câu 19 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến B Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể C Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen D Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể Câu 20 Sự lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh có bao miêlin theo kiểu “nhảy cóc” vì: A Sự thay đổi tính thấm mang xảy eo Ranvie B Đảm bảo cho tiết kiệm lượng C Giữa eo Ranvie, sợi trục bị bao bao miêlin cách điện D Tạo cho tốc độ truyền xung nhanh Câu 21 Đặc điểm khơng có sinh trưởng sơ cấp thực vật A Làm tăng kích thước chiều dài B Diễn hoạt động tầng sinh bần C Diễn mầm hai mầm D Diễn hoạt động mô phân sinh đỉnh Câu 22 Bệnh máu khó đơng người gen lặn nằm NST giới tính X quy định khơng có alen tương ứng Y Bố bị bệnh, mẹ bình thường, gái bị bệnh Điều sau xác ? A Con gái nhận gen gây bệnh từ bố B Con gái nhận gen gây bệnh từ ông nội C Con gái nhận gen gây bệnh từ bố mẹ D Con gái nhận gen gây bệnh từ mẹ Câu 23 Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O AB có alen: IA, IB, IO NST thường Một cặp vợ FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo chồng có nhóm máu A B sinh trai đầu lòng có nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu cặp vợ chồng là: A IAIO IBIO B IBIO IAIA C IAIO IBIB D IAIA IBIB Câu 24 Ở đậu Hà Lan, alen A: thân cao, alen a: thân thấp; alen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng có đột biến, tính theo lí thuyết, số thân cao, hoa trắng F1 số thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ: A 1/8 B 2/3 C 3/16 D 1/3 Câu 25 Trong trường hợp gen phân ly độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đời là: A 27/256 B 3/ 256 C 81/256 D 1/16 Câu 26 Cho hình vẽ sau mơ tả giai đoạn q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực: Biết enzim số (1) enzim vào mạch khuôn ADN sau đoạn ARN mồi tổng hợp xong, (1) enzim sau đây? A Enzim tháo xoắn B ARN polimeraza C ADN ligaza D ADN pôlimeraza Câu 27 Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo dòng gen trội hệ sau? A B C D Câu 28 Xét cá thể có kiểu gen Dd , giảm phân hình thành giao tử xảy hốn vi gen với tần số 30% Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử ABD aBd là: A 7,5% 17,5% B 6,25% 37,5% C 15% 35% D 12,5% 25% Câu 29 Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEE cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D-E- đời là: A 81/256 B 1/16 C 3/ 256 D 27/256 Câu 30 Tính trạng màu lông mèo gen liên kết với NST giới tính X Alen D quy định lơng đen, d quy định lông vàng Hai alen không át nên mèo mang alen mèo tam thể Cho mèo bình thường tam thể lai với mèo lơng vàng cho tỉ lệ kiểu hình: A đen : vàng : đực đen : đực vàng B tam thể : vàng : đực đen : đực vàng C tam thể : đen : đực đen : đực vàng D tam thể :1 vàng :1 đực tam thể :1 đực vàng Câu 31 Trong phát biểu sau, có phát biểu nói đột biến gen? (1) Xảy cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch (2) Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể A B C D Câu 32 Cho thông tin sau đây: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtein (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã hoàn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã cắt bỏ Intron nối Exon lại với thành mARN trưởng thành Có thơng tin phiên mã dịch mã khơng có đồng thời với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ là: A.1 B C D Câu 33 Cho tượng sau đây: Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo (1) Màu hoa Cẩm tú cầu thay đổi phụ thuộc vào độ pH đất: Nếu pH < hoa có màu lam, pH = hoa có màu trắng sữa, pH > hoa có màu hồng màu tím (2) Trong quần thể lồi bọ ngựa có cá thể có màu lục, nâu vàng, ngụy trang tốt cây, cành cỏ khơ (3) Lồi cáo Bắc cực sống xứ lạnh vào mùa đơng có lơng màu trắng, mùa hè có lơng màu vàng xám (4) Bệnh phêninkêtô niệu người rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin Nếu phát sớm áp dụng chế độ ăn kiêng phù hợp hạn chế tác động bệnh trẻ (5) Lá vạn niên thường có nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh Có tượng nêu thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình)? A B C D Câu 34 Một cá thể lồi động vật có NST 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số khơng phân ly giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Loại giao tử có NST chiếm tỷ lệ? A 40% B 80% C 99% D 49,5% Câu 35 Ở loài động vật bậc cao, tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng Có tế bào sinh tinh thể lồi có kiểu gen AaBb giảm phân tạo giao tử Khơng có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết tế bào giảm phân tạo loại giao tử tỷ lệ loại giao tử A 1/8 : 1/8 : 3/8 : 3/8 B 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 C 1/6 : 1/6 : 1/3 : 1/3 D 1/5 : 1/5 : 1/5 : 2/5 Câu 36 Ở loài động vật giao phối, hai cặp gen Aa Bb nằm NST thường khác Trong phép lai: (♀) AaBb x (♂) Aabb, trình giảm phân thể đực có 30% số tế bào mang cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp NST mang cặp gen Bb giảm phân bình thường Quá trình giảm phân bên thể diễn bình thường Theo lý thuyết, tổng số cá thể mang đột biến số lượng NST đời phép lai trên, số cá thể mang đột biến thể ba nhiễm chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 15% B 50% C 30% D 35% Câu 37 Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Xét tổ hợp lai: (1) AAaa x AAaa (2) AAaa x Aaaa (3) AAaa x Aa (4) Aaaa x Aaaa (5) Aaaa x aaaa (6) Aaaa x Aa Theo lý thuyết, có tổ hợp lai cho tỷ lệ kiểu hình đời 11 đỏ : vàng là: A B C D Câu 38 Ở lồi, tính trạng màu lơng tuân theo qui ước sau: A-B-: màu đỏ; A-bb: màu tím; aaB- : màu vàng; aabb: màu trắng Một gen lặn thứ ba nằm cặp NST khác tồn trạng thái đồng hợp (dd) gây chết tất cá thể đồng hợp tử màu tím, khơng ảnh hưởng đến kiểu gen khác, gen trội hồn tồn D khơng biểu kiểu hình không ảnh hưởng đến sức sống cá thể Cho hai cá thể dị hợp tử gen đem lai với thu F1 Kết luận sau nói cá thể có kiểu hình màu tím đời F1? A Có kiểu gen qui định màu tím B Có kiểu gen dị hợp cặp, kiểu chiếm tỉ lệ 1/32 C Có kiểu gen đồng hợp D Có kiểu gen dị hợp hai cặp gen Câu 39 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa quy định cặp gen (Aa, Bb, Dd, Ee) Sự tương tác gen biểu thị sơ đồ sau: FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Khi có đồng thời sắc tố đỏ sắc tố vàng hoa có màu cam Khi khơng có sắc tố đỏ vàng, hoa có màu trắng Biết không xảy đột biến, biểu tính trạng màu sắc hoa khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường Cho phát biểu sau: (1) Có phép lai hoa đỏ dị hợp hai cặp gen với hoa vàng dị hợp hai cặp gen không cho hoa màu cam (2) Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình hoa màu cam (3) Tính theo lý thuyết, đời phép lai hoa màu cam dị hợp tất cặp gen, hoa màu vàng xuất với tỉ lệ 27/256 (4) Tính theo lý thuyết, phép lai hoa màu đỏ đồng hợp cặp gen trội với hoa màu vàng đồng hợp hai cặp gen trội cho đời 100% hoa màu cam Có phát biểu đúng? A B C D Câu 40 Quan sát trình phân bào tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng lồi động vật (2n = 4) kính hiển vi với độ phóng đại nhau, người ta ghi nhận số kiện xảy hai tế bào sau: Biêt NST số chứa alen A, NST số 1’ chứa alen a; NST số chứa alen B, NST số 2’ chứa alen b đột biên xảy hai lần phân bào giảm phân Cho số phát biểu sau đây: (1) Tế bào X bị rối loạn giảm phân tế bào Y bị rối loạn giảm phân (2) Tế bào X khơng tạo giao tử bình thường (3) Tế bào Y tạo giao tử đột biên với tỉ lệ 1/2 (4) Tế bào X tạo hai loại giao tử ABb a (5) Nếu giao tử tạo từ hai tế bào thụ tinh với hình thành nên hợp tử với kiểu gen AaBbb aab Số phát biểu là: A B C D Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang ... Một cặp vợ FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo chồng có nhóm máu A B sinh trai đầu lòng có nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu... cao, tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng Có tế bào sinh tinh thể lồi có kiểu gen AaBb giảm phân tạo giao tử Khơng có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết tế bào giảm phân tạo loại giao tử tỷ... loạn giảm phân (2) Tế bào X không tạo giao tử bình thường (3) Tế bào Y tạo giao tử đột biên với tỉ lệ 1/2 (4) Tế bào X tạo hai loại giao tử ABb a (5) Nếu giao tử tạo từ hai tế bào thụ tinh với
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (6) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay