ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (3)

8 1 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI CỤM TRƯỜNG CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 601 Câu Cho giao phối gà trống chân cao, lông xám với gà mái có kiểu hình, tỉ lệ phân li kiểu hình F sau: - Ở giới đực: 75% chân cao, lông xám : 25% chân cao, lông vàng - Ở giới cái: 30% chân cao, lông xám : 7,5% chân thấp, lông xám : 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lơng vàng Biết tính trạng chiều cao chân cặp gen quy định Hỏi F1, gà trống chân cao, lơng xám có kiểu gen chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 5% B 3,75% C 12,5% D 10% BD Câu Ở loài thực vật, xét cá thể có kiểu gen Aa Người ta tiến hành thu hạt phấn bd tiến hành nuôi cấy điều kiện thí nghiệm, sau lưỡng bội hóa thành cơng tồn Cho trình phát sinh hạt phấn xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Theo lí thuyết, tỉ lệ dòng thu từ q trình ni cấy nói A 40% B 100% C 5% D 20% Câu Khi nói hệ tuần hồn người, có phát biểu đúng? (1) Tim co dãn tự động theo chu kì hệ dẫn truyền tim thần kinh trung ương (2) Động vật có khối lượng thể lớn nhịp tim nhanh (3) Ở người trưởng thành khỏe mạnh, vận động với cường độ cao, chu kì tim kéo dài 0,8 giây (4) Vận tốc máu chảy thấp mao mạch giúp làm tăng hiệu trao đổi chất máu với tế bào thể A B C D Câu Ở loài thực vật, xét locut gen có alen, alen a1 quy định hoa đỏ, alen a2 quy định hoa vàng, alen a3 quy định hoa hồng alen a4 quy định hoa trắng Biết gen trội hoàn toàn theo thứ tự a1  a  a  a Theo lí thuyết, có nhận định sau đúng? (1) Cho lưỡng bội hoa hồng dị hợp tử giao phấn với hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình đời 50% hoa vàng: 25% hoa trắng: 25% hoa hồng (2) Thực phép lai hai thể tứ bội (P): a1a 2a 3a  a 2a 3a 4a , biết tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh, thu F1 có hoa vàng chiếm tỉ lệ 12 (3) Những tứ bội có tối đa 36 loại kiểu gen (4) Có tối đa loại kiểu gen lưỡng bội A B C D Câu Trong chứng tiến hóa đây, chứng khác nhóm so với chứng lại? A Các lồi sinh vật sử dụng khoảng 20 loại axit amin để cấu tạo nên phân tử B Vây cá voi cánh dơi có cấu tạo xương theo trình tự giống C Các axit amin chuỗi β - hemôglôbin người tinh tinh giống D Hóa thạch ốc biển tìm thấy mỏ đá Hồng Mai thuộc tỉnh Nghệ An Câu Có phát biểu sau mã di truyền? (1) Tất loài sinh vật sử dụng chung mã di truyền mã ba (2) Có 64 ba mã hoá cho loại axit amin (3) Trong đoạn phân tử mARN nhân tạo có loại nuclêơtit A U mã hóa cho tối đa loại axit amin (4) Cơđon 5’UAG3’ mã hoá cho axit amin mở đầu tổng hợp prôtêin A B C D FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu Cho lai cải củ có kiểu gen aaBB với cải bắp có kiểu gen MMnn thu F1 Đa bội hóa F1 thu thể song nhị bội Biết khơng có đột biến gen đột biến cấu trúc NST, thể song nhị bội có kiểu gen A aBMMnn B aaBBMMnn C aaBBMn D aBMn Câu Cấu tạo khác chi tiết quan tương đồng A Chúng có nguồn gốc khác phát triển điều kiện B Chọn lọc tự nhiên diễn theo hướng khác C Thực chức phận giống D Sự tiến hố q trình phát triển lồi Câu Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Trong điều kiện khơng có tác nhân đột biến phát sinh đột biến gen (2) Gen tế bào chất bị đột biến thành gen lặn kiểu hình đột biến ln biểu (3) Cơ thể mang đột biến gen lặn trạng thái dị hợp không gọi thể đột biến (4) Đột biến gen dẫn đến làm thay đổi cấu trúc chức protein (5) Nếu gen bị đột biến dạng thay cặp nucleotit khơng làm thay đổi số liên kết hidro gen A B C D Câu 10 Ở loài thực vật, tế bào mang NST lưỡng bội thuộc loài giảm phân xảy trao đổi chéo điểm cặp NST tương đồng tạo tối đa 1024 loại giao tử Quan sát tế bào (gọi tế bào X) khác (gọi Y) thuộc lồi nói thực trình phân bào, người ta xác định tế bào có 14 NST đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Biết không phát sinh đột biến trình phân bào tế bào (X) diễn bình thường Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tế bào lưỡng bội lồi nói có 16 NST (2) Tế bào (X) kì sau q trình ngun phân (3) Cây (Y) thuộc thể nhiễm (4) Kết thúc trình phân bào tế bào (X) tạo nhóm tế bào có NST khác (5) Nếu q trình giảm phân tế bào lưỡng bội thuộc lồi nói diễn bình thường khơng có trao đổi chéo tạo tối đa 512 loại giao tử A B C D d d Câu 11 Ở gà, xét tế bào cá thể đực có kiểu gen AaBbX X trải qua giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử Có dãy tỷ lệ sau với loại giao tử này? (1) 1:1 (2) 1:1:1:1 (3) 1:1:2:2 (4) 1:1:3:3 (5) 1:1:4:4 (6) 3:1 A B C D Câu 12 Khi nói phiên mã dịch mã sinh vật nhân thực, có phát biểu sau đúng? (1) Hai trình tuân theo nguyên tắc bổ sung (2) Hai q trình diễn đồng thời nhân tế bào (3) Dịch mã cần sử dụng sản phẩm phiên mã (4) Phiên mã không cần sử dụng sản phẩm dịch mã (5) Hai q trình có tham gia trực tiếp ADN A B C D Câu 13 Cho phát biểu sau: (1) Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp tế bào mô giậu lục lạp tế bào bao bó mạch (2) Ở thực vật CAM, q trình cacboxi hóa sơ cấp xảy vào ban đêm, q trình tổng hợp đường lại xảy vào ban ngày (3) Trong đường cố định CO2, hiệu quang hợp nhóm thực vật xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM (4) Ở nhóm thực vật khác nhau, pha tối diễn khác chất nhận CO sản phẩm cố định CO2 Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 14 Một cặp vợ chồng kiểu gen IBIO sinh người trai có nhóm máu B Người trai lớn lên lấy vợ có nhóm máu AB Xác suất để cặp vợ chồng sinh người có trai gái khơng nhóm máu FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo 11 B C D 24 24 24 24 Câu 15 Hình bên thể cấu trúc số loại nuclêôtit cấu tạo nên ADN ARN A Hình số hình KHƠNG phù hợp? A B C D Câu 16 Trong q trình tiến hóa sinh vật, kỉ Phấn trắng thuộc Đại trung sinh, đại lục liên kết với nhau, khí hậu bớt ẩm trở nên khơ Sinh vật điển hình kỉ A Cây hạt trần bò sát cổ ngự trị, chim phân hóa đa dạng B Bò sát trùng phân hóa đa dạng, nhiều lồi động vật biển bị tuyệt chủng C Xuất thực vật có hoa, tiến hóa động vật có vú, nhiều lồi bò sát cổ bị tuyệt chủng D Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị Câu 17 Trong phát biểu sau, có phát biểu nói đột biến cấu trúc NST? (1) Đột biến đoạn kèm với đột biến lặp đoạn NST (2) Đột biến chuyển đoạn diễn trao đổi đoạn NST crômatit cặp tương đồng (3) Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng gen NST (4) Đột biến đoạn làm gen NST (5) Đột biến cấu trúc diễn NST thường mà khơng diễn NST giới tính A B C D Câu 18 Cho thông tin: (1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng prôtêin (3) Gen đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không làm thay đổi chức prôtêin (4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin tổng hợp bị thay đổi chức Các thơng tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người là: A 1, 2, B 1, 2, C 2, 3, D 1, 3, Câu 19 Ở loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, hạt vàng; a quy định hoa trắng, hạt xanh Tiến hành lai hoa đỏ, hạt vàng chủng với hoa trắng, hạt xanh chủng, F1 thu 100% hoa đỏ, hạt vàng Từ F1 trở đi, tự thụ phấn Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình F2 nào? A 100% hoa đỏ 100% hoa trắng; 83,3% hạt vàng : 16,7% hạt xanh 100% hạt xanh B 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng; 62,5% hạt vàng : 37,5% hạt xanh C 100% hoa đỏ, hạt vàng 100% hoa đỏ, 75% hạt vàng : 25% hạt xanh 100% hoa trắng, hạt xanh D 75% hoa đỏ, hạt vàng : 25% hoa trắng, hạt xanh Câu 20 Một quần thể lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ ♂:♀ kiểu gen có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25% Biết quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hố Có phát biểu sau đúng? (1) Thế hệ P trạng thái cân di truyền (2) Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70% (3) Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5% FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (4) Cho tất cá thể mang kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể 15 mang kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 128 A B C D Câu 21 Trong thành phần sau, thứ tự thành phần hình thành đường vận chuyển nước, muối khống từ lơng hút vào mạch gỗ rễ? (1) Lông hút (2) Mạch gỗ (3) Khoảng gian bào tế bào vỏ (4) Tế bào nội bì (5) Trung trụ (6) Tế bào chất tế bào vỏ A Con đường gian bào 1→3→4→5→2; Con đường tế bào chất 1→6→4→5→2 B Con đường gian bào 1→3→4→5→2; Con đường tế bào chất 1→6→5→4→2 C Con đường gian bào 1→4→3→5→2; Con đường tế bào chất 1→6→4→5→2 D Con đường gian bào 1→3→5→4→2; Con đường tế bào chất 1→6→4→5→2 Câu 22 Theo quan điểm thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau sai? (1) Thực chất chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể (2) Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen mà làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (3) Với quần thể có kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể ngược lại (4) Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội quần thể vi khuẩn A B C D Câu 23 Khi nói công nghệ tế bào thực vật, phát biểu sau đúng? A Dung hợp hai tế bào trần hai lồi thực vật tạo giống có kiểu gen chủng B Nuôi cấy hạt phấn tạo giống trồng đồng kiểu gen C Nuôi cấy mô tế bào thực vật giúp nhân nhanh giống trồng quý D Nuôi cấy mơ tế bào thực vật tạo giống trồng có kiểu gen đồng Câu 24 Cho bảng sau đặc điểm hai dạng hệ tuần hoàn: Các dạng hệ tuần hoàn Hệ tuần hồn hở Hệ tuần hồn kín Đại diện (1) (5) Đường máu dịch tuần hoàn (2) (6) Phương thức trao đổi chất (3) (7) Áp lực tốc độ máu (4) (8) Cho phương án sau: a) Thân mềm, chân khớp f) Áp lực thấp, tốc độ chậm b) Gián tiếp thông qua thành mạch g) Trực tiếp với tế bào c) Áp lực cao, tốc độ nhanh trung bình h) Giun đốt, mực ống, bạch tuột, lưỡng cư, bò sát, chim thú d) Tim → động mạch → Xoang thể → tĩnh mạch i) Tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → → tim tim e) Giáp xác, giun tròn, chân khớp, k) Gián tiếp qua hệ thống mạch góp Tổ hợp ghép đơi sau phù hợp để hoàn thành vào bảng trên? A  e,  d,3  k,  f ,5  h,6  i,7  k,8  c B  a,  d,3  g,  f ,5  h,6  i,7  b,8  c C  a,  d,3  g,  f ,5  h,6  i,7  k,8  c D  e,  d,3  k,  f ,5  h,6  i,7  b,8  c Câu 25 Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử A Mỗi giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ B Mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ C Mỗi giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ D Mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ, khơng có pha trộn Câu 26 Ở lồi thú, cho lơng dài, thân đen chủng lai với đực lông ngắn, thân trắng thu F1 tồn lơng dài, thân đen Cho đực F1 lai phân tích, Fa có tỉ lệ phân li kiểu hình 122 lơng FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ngắn, thân đen : 40 lông dài, thân đen : 121 đực lông ngắn, thân trắng : 41 đực lông dài, thân trắng Biết tính trạng màu thân gen quy định Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Ở Fa tối đa có loại kiểu gen (2) Tính trạng chiều dài lơng hai cặp gen quy định (3) Có loại kiểu gen quy định lông ngắn, thân trắng (4) Cho cá thể lông dài Fa giao phối ngẫu nhiên, theo lí thuyết đời cho tối đa 36 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 27 Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định da bình thường Bệnh mù màu đỏ - xanh lục gen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết khơng có đột biến phát sinh tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng III.13 – III.14 phả hệ sinh đứa trai IV.16 Xác suất để đứa mắc hai bệnh 13 17 81 A B C D 16 40 40 200 Câu 28 Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường quy định Một cặp vơ chồng có da bình thường sinh người đầu lòng bị bạch tạng Lần mang thai tiếp theo, người vợ siêu âm thai đơi Xác suất để đứa bé sinh đôi bị bạch tạng bao nhiêu? Giả sử khả sinh đôi trứng , khác trứng A 39,06% B 6,25% C 32,81% D 37,5% Câu 29 Phát biểu sau tượng di nhập gen? A Làm giảm bớt phân hóa kiểu gen quần thể khác loài B Tạo alen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa C Làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể D Không phụ thuộc vào chênh lệch số lượng cá thể đến số lượng cá thể khỏi quần thể Câu 30 Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a; B, b; D, d) phân li độc lập quy định Kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, D cho hoa màu đỏ, kiểu gen lại cho hoa màu trắng Cho hoa đỏ giao phấn với hoa trắng, đời thu 25% số hoa đỏ Số phép lai xảy là: A 24 B C 12 D Câu 31 Một loài thực vật, alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Lai chủng lưỡng bội đỏ với lưỡng bội vàng thu F1 Xử lý F1 cônsixin, sau cho giao phấn ngẫu nhiên với F2 Biết thể tứ bội sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh hiệu việc xử lí hóa chất gây đột biến lên F1 đạt 72% Tỉ lệ kiểu hình đỏ F2 A 93,24% B 97,22% C 75% D 98,25% Câu 32 Sản phẩm hình thành phiên mã theo mơ hình opêron Lac E.coli là: A phân tử mARN mang thông tin tương ứng với vùng điều hồ, mã hố, kết thúc gen B loại prôtêin tương ứng gen Z, Y, A hình thành loại enzim phân hủy lactơzơ C chuỗi poliribônuclêôtit mang thông tin gen Z, Y, A D loại prôtêin tương ứng gen Z, Y, A hình thành loại enzim phân hủy lactơzơ Câu 33 Có phát biểu sai số phát biểu sau: FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (1) Khi so sánh đơn phân ADN ARN, ngoại trừ T U cặp đơn phân lại đơi có cấu trúc giống Ví dụ: Đơn phân A ADN ARN có cấu tạo (2) Thơng tin di truyền lưu trữ phân tử ADN dạng số lượng, thành phần trình tự xếp nucleotit (3) Trong tế bào, rARN tARN bền vững mARN (4) Trong q trình nhân đơi ADN, có loại nucleotit tham gia vào q trình tổng hợp mạch (5) ARN tham gia cấu tạo số bào quan A 1, B 3, C 2, D 3, Câu 34 Một loài thực vật lưỡng bội thụ tinh kép Quá trình giảm phân tạo giao tử tế bào lấy từ môi trường nguyên liệu tương đương 108 NST đơn Bộ NST lưỡng bội loài A 2n = 48 B 2n = 52 C 2n = 24 D 2n = 26 Câu 35 Ở người, sau bữa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucôzơ máu tăng lên Cơ thể điều hòa nồng độ glucơzơ máu phản ứng sau đây? (1) Tuyến tụy tiết insulin (2) Tuyến tụy tiết glucagon (3) Gan biến đổi glucozơ thành glicogen (4) Gan biến đổi glicogen thành glucozơ (5) Các tế bào thể tăng nhận sử dụng glucozơ A 1, 4, B 2, 3, C 2, 4, D 1, 3, Câu 36 Có nội dung sau sai với đặc điểm di truyền quần thể tự thụ phấn hay giao phối gần qua nhiều hệ? (1) Tồn chủ yếu thể đồng hợp có kiểu gen khác (2) Rất đa dạng phong phú kiểu gen kiểu hình (3) Tăng tỉ lệ thể dị hợp giảm tỉ lệ thể đồng hợp (4) Tần số alen không đổi, tần số kiểu gen thay đổi qua hệ (5) Có thể làm nghèo vốn gen quần thể A B C D Câu 37 Một loài thực vật, xét gen có alen theo thứ tự trội lặn A  a  a1 ; A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng Alen trội trội hoàn toàn, gen nằm nhiễm sắc thể thường Trong quần thể cân di truyền có 36% hoa đỏ; 25% hoa trắng; 39% hoa vàng Có phát biểu sau đúng? (1) Tần số alen A  0, 2;a  0,3;a1  0,5 (2) Tổng số cá thể đồng hợp tử nhiều tổng số cá thể dị hợp tử (3) Số cá thể dị hợp số cá thể hoa đỏ chiếm tỷ lệ (4) Nếu cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, đời có loại kiểu hình (5) Cho hoa vàng quần thể giao phấn ngẫu nhiên sinh đời có số hoa trắng chiếm tỷ lệ 13 A B C D Câu 38 Cho dị hợp tử cặp gen (P) tự thụ phấn, thu F1 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F1 là: A 3:3:1:1 B 19:19:1:1 C 1:1:1:1 D 14:1:1:4 Câu 39 Ở cà chua, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Cho tứ bội (P) có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn Biết cặp gen nói phân li độc lập, giảm phân bình thường, khơng xảy đột biến Có phát biểu sau đúng? (1) Tỉ lệ loại giao tử P là: 1:1:1:1:4:4 (2) F1 có tối đa 12 loại kiểu gen kiểu hình 37 (3) Tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp hai tính trạng F1 144 (4) Tỉ lệ kiểu gen giống P thu hệ lai FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (5) Trong số đỏ, thân cao F1, có kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34 35 A B C D 18 Câu 40 Trong thí nghiệm, cung cấp chất có chứa đồng vị O đồng vị có mặt phân tử glucơzơ Chất cung cấp chất chất sau? A H2O B SO2 C O2 D CO2 FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/8 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn A 21 A B 22 C C 23 C B 24 B D 25 C Sinh học - Đam mê - Sáng tạo B 26 D B 27 B B 28 A BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 B C B B 29 30 31 32 A C A C 13 A 33 A 14 B 34 C 15 C 35 D 16 C 36 D 17 B 37 B 18 B 38 D 19 C 39 D 20 A 40 D THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 8/8 ... 20 A 40 D THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử A Mỗi giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ B Mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ C Mỗi giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ D Mỗi giao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (3) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay