trac nghiem cac dang bai tap lien quan de qua trinh nhan doi adn

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:01

TRẮC NGHIỆM CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐƠI ADN Câu 1: Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi số lần liên tiếp tạo 30 mạch polinucleotit Xét kết luận sau đây: 1- Nếu diễn theo nguyên tắc bổ sung tất ADN có cấu trúc giống 2- Trong phân tử ADN tạo ra, có 15 phân tử cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường nội bào 3- Phân tử ADN nói nhân đơi lần liên tiếp 4- Trong phân tử ADN tạo ra, có 14 phân tử cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường nội bào Có kết luận ? A B C D Câu 2: Một phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần Số phân tử ADN tạo ? A B C D Câu 3: Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 1x C 0,5x B 2x D 4x Câu : Một phân tử ADN có chiều dài 4080 có A= 2G phân tử ADN nhân đơi liên tiếp lần Số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp cho q trình nhân đơi A 12800 B 12400 C 24800 D 24400 Câu 5: Một gen có chiều dài 5270A Gen nhân dôi lần , số nucleotit môi trường cần cung cấp cho q trình nhân đơi gen A 99200 C.49600 B 96100 D.48050 Câu 6: Một phân tử ADN có chiều dài 4080 A Phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần số liên kết hóa trị hình thành nucleotit q trình nhân đơi AND A 16786 C 16800 B 19184 D 19200 Câu 7: Một phân tử ADN nhân thực có 50 chu kì xoắn Phân tử ADN nhân đơi liên tiếp lần Số liên kết hóa trị hình thành nucleotit q trình nhân đơi A 15968 B.14970 C.1600 D.1500 Câu 8: Một gen có 150 chu kì xoắn G = 600 Khi gen nhân đôi liên tiếp lần, cần môi trường nội bào cung cấp số lượng nuclêôtit thuộc loại A T = A = 6300; G = X = 4200 C A = T = 1200; G = X = 1800 B A = T = 4200; G = X = 6300 D A = T = 1200; G = X = 1800 Câu : Một phân tử ADN mạch kép thẳng sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 Trên mạch gen có A1 = 260 nu, T1 = 220 nu Gen thực tự số lần sau kết thúc tạo tất 64 chuỗi polinucleotit Số nu loại mà môi trường nội bào cung cấp cho q trình tái gen nói là: A.A=T=30240 ; G=X=45360 C.A=T=14880 ; G=X=22320 B A=T=29760 ; G=X=44640 D A=T=16380 ; G=X=13860 Câu 10 : Người ta sử dụng chuỗi polinucleotit có G+A/ T+X = 0.25 để làm khn tổng hợp chuỗi polinucleot bổ sung có chiều dài chiều dài mạch khn Tính theo lí thuyết , tỷ lệ loại Nu tự cần cung cấp cho trình tổng hợp này: A A+ G= 20% ; T+X= 80% C A+ G= 25%; T+X= 75% B A+ G= 20% ; T+X= 80% D A+ G= 75%; T+X= 25% Câu 11 : Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài 34 106 A0 A chiếm 30% tổng số nucleotit Phân tử AND nhân đôi liên tiếp hai lần Số Nu loại G mà môi trường cung cấp cho q trình nhân đơi A 12.106 C 6.106 B 18.106 D 9.106 Câu 12 : Giả sử phễu tái đơn vị nhân đôi (vòng tái bản) sinh vật nhân thực có 30 đoạn Okazaki cần đoạn mồi cho việc nhân đơi đơn vị tái nói trên? A 32 B 31 C 62 D 61 Câu 13: Trên đoạn ADN có replicon hoạt động chép, replicon có 10 đoạn Okazaki Số đoạn primer (ARN mồi) hình thành là: A 52 B 60 C 50 D 55 Câu 14 : Trên đơn vị tái có 30 đoạn okazaki Số đoạn mồi cung cấp cho đơn vị tái C.32 D A 30 B 31 15 Câu 15: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn Ecoli chứa N Nễu chuyển vi khuẩn sang mơi trường có N14 tế bào vi khuẩn Ecoli sau lần nhân đơi tạo phân tử ADN vùng nhân chứa N14 A 30 B C 16 D 32 Câu 16: Giả sử thí nghiệm Meselson – Stahl: (dùng đánh dấu phóng xạ để chứng minh ADN tái theo nguyên tắc bán bảo toàn) tiếp tục đến hệ thứ tỉ lệ phân tử ADN ban đầu chứa là: A / B /8 C 1/ 16 D 1/ 32 Câu 17 : Phân tử ADN vi khuẩn Ecoli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển E.coli sang mơi trường có chứa N14 sau lần tự tỷ lệ tỷ lệ mạch polinucleotit chứa N15 tổng số mạch tổng hợp phân tử bao nhiêu? A 1/4 B 1/8 C 1/16 D 1/ 32 Câu 18:Trong trình nhân đơi phân tử AND có 15 đơn vị tái , đơn vị tái có 18 đoạn okazaki Số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị tái AND tái lần A 30 B 285 C 270 D 300 Câu 19:Trên phân tử ADN có điểm tái Quá trình tái hình thành 80 đoạn okazaki Số đoạn mồi tổng hợp A 120 B 100 C 80 D 90 >> Để xem lời giải chi tiết câu, truy cập vào trang http://tuyensinh247.com/ nhập mã ID câu 2/3s Câu 20: Một gen tự nhân đôi tạo thành hai gen , hình thành nên 3800 liên kết hidro số số liên kết hidro cặp G- X nhiều số liên kết cặp A-T 1000 Chiều dài gen A 2411 A0 B 2550 A0 C 5100A0 D 2250A0 ĐA: 1B-2C-3B-4B-5B-6A-7B-8A-9C-10B-11A-12C-13B-14C-15A-16A-17D-18D-19D-20D >> Để xem lời giải chi tiết câu, truy cập vào trang http://tuyensinh247.com/ nhập mã ID câu 3/3s >> Để xem lời giải chi tiết câu, truy cập vào trang http://tuyensinh247.com/ nhập mã ID câu 4/3s ... đánh dấu phóng xạ để chứng minh ADN tái theo nguyên tắc bán bảo tồn) tiếp tục đến hệ thứ tỉ lệ phân tử ADN ban đầu chứa là: A / B /8 C 1/ 16 D 1/ 32 Câu 17 : Phân tử ADN vi khuẩn Ecoli chứa N15 phóng... D A 30 B 31 15 Câu 15: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn Ecoli chứa N Nễu chuyển vi khuẩn sang mơi trường có N14 tế bào vi khuẩn Ecoli sau lần nhân đơi tạo phân tử ADN vùng nhân chứa N14 A 30 B... T+X= 80% C A+ G= 25%; T+X= 75% B A+ G= 20% ; T+X= 80% D A+ G= 75%; T+X= 25% Câu 11 : Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài 34 106 A0 A chiếm 30% tổng số nucleotit Phân tử AND nhân đôi liên tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem cac dang bai tap lien quan de qua trinh nhan doi adn , trac nghiem cac dang bai tap lien quan de qua trinh nhan doi adn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay