THI ONLINE gen

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:01

Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe GEN Group Fb thảo luận học: https://www.facebook.com/groups/HocSinhcungthayNghe/ I Nhận biết Câu [628323]: Hai mạch phân tử ADN liên kết với loại liên kết sau đây? A.Hidron B Cộng hoá trị C.Ion D Este Câu [628324]: Trong tế bào, ADN phân bố vị trí sau đây? A.Nhân tế bào, bào quan ti thể, lục lạp B Bào quan Gôngi, lưới nội chất hạt C.Màng tế bào, trung thể, riboxom D Bào quan lizoxom, peroxixom Câu [628443]: Gen đoạn phân tử ADN có chức A.cấu tạo nên thể B cấu tạo nên protein C.mang thông tin quy định cấu trúc chuỗi pôlipeptit loại ARN D.mang thông tin quy định cấu trúc nên NST Câu [628447]: Gen cấu tạo loại đơn phân sau đây? A.Glucozơ B Axit amin C.Vitamin D Nucleotit Câu [628448]: Loại nuclêôtit sau đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN? A.Ađênin B Timin C.Uraxin D Xitôzin Câu [628456]: Một phân tử ADN mạch kép có số nucleotit loại A chiếm 20% có 2400 adenin Tổng liên kết hidro ADN A.15600 B 7200 C.12000 D 1440 II Thông hiểu Câu [628449]: Đoạn mạch thứ gen có trình tự các nuclêơtit 3'-ATGTAXXGTAGG5' Trình tự các nuclêơtit đoạn mạch thứ hai A.3’-ATGTAXXGTAGG-5’ B 5’-ATGTAXXGTAGG-3’ C.3’-TAXATGGXATXX-5’ D 5’-TAXATGGXATXX-3’ Câu [628452]: Vật chất di truyền chủng gây bệnh người phân tử axit nuclêic có tỷ lệ loại nuclêôtit gồm 24%A, 24%T, 25%G, 27%X Vật chất di truyền chủng virut A.ADN mạch kép B ADN mạch đơn C.ARN mạch kép D ARN mạch đơn Câu [628453]: ADN mạch kép, số nuclêơtít loại A ln số nuclêơtít loại T, ngun nhân vì: A.Hai mạch ADN xoắn kép A liên kết với T, T liên kết với A B Hai mạch ADN xoắn kép A với T có khối lượng C.Hai mạch ADN xoắn kép A với T loại bazơ lớn D.ADN nằm vùng nhân nằm nhân tế bào Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu [628468]: Một gen có chiều dài 4080 A0 số nuclêơtit loại ađênin (loại A) chiếm 10% Số nuclêôtit loại gen A.A = T = 240; G = X = 960 B A = T = 714; G = X = 1071 C.A = T = 210; G = X = 315 D A = T = 600; G = X = 900 Câu [628471]: Một gen có 90 chu kì xoắn số nuclêơtit loại guanin (loại G) chiếm 35% Số nucleotit loại A gen A.442 B 270 C.357 D 170 Câu [628489]: Một gen có chiều dài 3570A0 số tỉ lệ AT = 0,5 Số nuclêôtit loại gen GX A.A = T = 350; G = X = 700 C.A = T = 250; G = X = 500 B A = T = 1000; G = X = 500 D A = T = 500; G = X = 250 Câu [628490]: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 1/4 tỉ lệ nuclêơtit loại G phân tử ADN A.10% B 40% C.20% D 25% Câu [628494]: Một gen có chiều dài 4080 A0 tổng số 2950 liên kết hidro Số nucleotit loại loại gen là: A.A = T = 650; G = X = 550 B A = T = 550; G = X = 650 C.A = T = 400; G = X = 600 D A = T = 600; G = X = 400 Câu [628495]: Đoạn mạch thứ gen có trình tự các nuclêơtit AG 3'-AAAXXAGGGTGX-5' Tỷ lệ đoạn mạch thứ hai gen TX A.1/2 C.1/1 B 2/1 D 1/4 III Vận dụng Câu [628491]: Đoạn mạch thứ ADN có trình tự nuclêôtit sau: 5' A X T G X G X G G X X A A T G A 3' Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đoạn ADN có 16 cặp nuclêơtit loại AT II Đoạn mạch thứ có tỷ lệ = 3/5 GX AT III Đoạn gen có tỷ lệ = GX IV Đoạn AND có 42 liên kết hiđrô A.1 B C.3 D Câu [628492]: Một gen có 300 T, 600 X Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Gen có chiều dài 306nm II Gen có 90 chu kì xoắn III Gen có 2400 liên kết hiđrơ IV Gen có 1798 liên kết hóa trị nucleotit A.1 B C.3 D Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Sinh học – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu [628493]: Trên mạch gen có 300A, 400T, 500G, 600X Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở mạch gen, có 500 nucleotit loại X II Gen có tổng số 1800 cặp nucleotit III Gen dài 612nm IV Gen có 4700 liên kết hidro A.1 B C.4 D Câu [628496]: Một gen có tổng số 1288 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nuclêơtit loại T = 1,5 A; có G = A + T; có X = T – A Số nuclêôtit loại mạch gen A.92A; 138T; 230G; 46X B 138A; 92T; 46G; 230X A = T = 230; G = X = 276 C D 70A; 105T; 175G; 35A Câu [628497]: Một gen có chiều dài 408nm số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit l gen Trên mạch gen có 200T số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit mạch Có phát biểu sau đúng? A.2 C.4 B D Pro S.A.T – Giải pháp toàn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định ... [628493]: Trên mạch gen có 300A, 400T, 500G, 600X Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở mạch gen, có 500 nucleotit loại X II Gen có tổng số 1800 cặp nucleotit III Gen dài 612nm IV Gen có 4700 liên... AT III Đoạn gen có tỷ lệ = GX IV Đoạn AND có 42 liên kết hiđrơ A.1 B C.3 D Câu [628492]: Một gen có 300 T, 600 X Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Gen có chiều dài 306nm II Gen có 90 chu... 306nm II Gen có 90 chu kì xoắn III Gen có 2400 liên kết hiđrơ IV Gen có 1798 liên kết hóa trị nucleotit A.1 B C.3 D Pro S.A.T – Giải pháp toàn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: THI ONLINE gen , THI ONLINE gen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay