si12 trac nghiem theo chu dedap an duong van thang nls L14126TNFoEtWmK 095241

22 1 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:01

Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -1/22- QUY LUẬT MENĐEN QUY LUẬT PHÂN LI Câu 1: Để cho alen gen phân ly đồng giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen cần có điều kiện gì? A Bố mẹ phải chủng B Số lượng cá thể lai phải lớn C Quá trình giảm phân phải xảy bình thường D Tất điều kiện Câu 2: Điểm sáng tạo phương pháp nghiên cứu Menđen so với nhà nghiên cứu di truyền trước là: A Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm định lượng dựa xác suất thống kê khảo sát tính trạng riêng lẻ B Nghiên cứu tế bào để xác định phân ly tổ hợp NST C Làm chủng cá thể đầu dòng nghiên cứu lúc nhiều tình trạng D Chọn đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu Câu 3: Phương pháp ngiên cứu Menđen gồm nội dung: Sử dụng tóan xác suất để phân tích kết lai Lai dòng phân tích kết F1, F2, F3 Tiến hành thí nghiệm chứng minh Tạo dòng tự thụ phấn Trình tự bước thí nghiệm hợp lý A B C D Câu 4: Khi đem lai cá thể chủng khác cặp tính trạng tương phản Menđen phát hệ lai: A Chỉ biểu kiểu hình bố mẹ B Biểu tính trạng trung gian bố mẹ C Ln ln biểu kiểu hình giống bố D Ln ln biểu kiểu hình giống mẹ http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -2/22- Câu 5: Khi cho cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc Menđen thu hệ F3 có kiểu hình: A 100% đồng tính C 1/3 cho F3 đồng tính giống P: 2/3 cho F3 phân tính 3:1 B 100% phân tính D 2/3 cho F3 đồng tính giống P: 1/3 cho F3 phân tính 3:1 Câu 6: Khi đem lai phân tích cá thể có kiểu hình trội hệ F2.Menđen nhận biết được: A 100% cá thể F2 có kiểu gen giống B F2 có kiểu gen giống P có kiểu gen giống F1 C 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1 D 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1 Câu 7: Kết thực nghiệm tỉ lệ 1: 2: kiểu gen đôi với tỉ lệ 3: kiểu hình khẳng định điều giả thuyết menđen đúng? A Mỗi cá thể đời P cho loại giao tử mang gen khác B Mỗi cá thể đời F1 cho loại giao tử mang gen khác C Cơ thể lai F1 cho loại giao tử khác với tỉ lệ 3:1 D Thể đồng hợp cho loại giao tử, thể dị hợp cho loại giao tử với tỉ lệ 1: Câu 9: Một gen qui định tính trạng, muốn nhận biết cá thể đồng hợp hay dị hợp tính trạng xét, người ta thường tiến hành: A Lai phân tích B Cho ngẩu phối cá thể lứa C Tự thụ phấn D Cả A, B C Câu 10: Phương pháp độc đáo Menđen việc nghiên cứu tính qui luật tượng di truyền là: A Lai giống B Lai phân tích C Phân tích thể lai D Sử dụng thống kê tóan học Câu 11: Dòng tính trạng là: A Dòng có đặc tính di truyền đồng ổn định, hệ cháu khơng phân ly, có kiểu hình giống bố mẹ http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -3/22- B Đồng hợp kiểu gen đồng kiểu hình C Dòng ln có kiểu gen đồng hợp trội D Cả A B Câu 12: Cơ sở tế bào học qui luật phân ly Menđen là: A Sự tự nhân đôi NST kỳ trung gian phân ly đồng NST kỳ sau trình giảm phân B Sự phân ly độc lập cặp NST tương đồng (dẫn tới phân ly độc lập gen tương ứng) tạo loại giao tử tổ hợp ngẩu nhiên giao tử thụ tinh C Sự phân ly đồng cặp NST tương đồng giảm phân tổ hợp lại cặp NST tương đồng thụ tinh D Sự tự nhân đôi phân ly NST giảm phân tổ hợp lại NST thụ tinh Câu 13: Lai phân tích phép lai: A Giữa thể có tính trạng tương phản B Giữa thể chủng khác cặp tính trạng tương phản C Giữa thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen D Giữa thể mang kiểu gen trội với thể mang kiểu gen lặn Câu 14: Cặp phép lai sau phép lai thuận nghịch A AA x aa AA x aa B Aa x aa aa x AA C AABb x aabb AABb x aaBb D AABB x aabb aabb x AABB Câu 15: Khi cho lai có hoa màu đỏ với có hoa màu trắng F1 tòan có hoa màu đỏ Cho gen qui định tính trạng Kết luận rút từ phép lai này? A Đỏ tính trạng trội hòan tòan B P chủng C F1 dị hợp tử D Tất phương án Câu 16: Làm để nhận biết cặp gen dị hợp phân ly độc lập với nhau? A Nếu kết phép lai phân tích cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 1: cặp gen phân ly độc lập B Nếu kết phép lai phân tích cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 1: 1:1: cặp gen phân ly độc lập http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -4/22- C Nếu kết phép lai phân tích cho loại kiểu hình với tỉ lệ khơng nhau, cặp gen phân ly độc lập D Nếu kết phép lai phân tích cho loại kiểu hình đồng nhất, cặp gen phân ly độc lập Câu 17: Công thức lai sau thấy phép lai phân tích I Aa x aa II Aa x Aa III AA x aa IV AA x Aa V aa x aa A I, III B I, III, V C II D I, IV Câu 18: Theo quan niệm Menđen, tính trạng thể A Một nhân tố di truyền qui định B Một cặp nhân tố di truyền qui định C Hai nhân tố di truyền khác loại qui định D Hai cặp nhân tố di truyền qui định Câu 18: Điểm độc đáo phương pháp nghiên cứu Menđen là: A Lai cặp bố mẹ chủng khác vài cặp tính trạng tương phản B Kiểm tra độ chủng bố mẹ trước đem lai C Theo dõi di truyền riêng rẽ vài cặp tính trạng cháu cặp bố mẹ chủng D Dùng tóan thống kê để phân tích số liệu thu được, từ rút qui luật di truyền tính trạng bố mẹ cho hệ sau Câu 20: Menđen sử dụng phép lai phân tích thí nghiệm để: A Kiểm tra giả thuyết nêu C Xác định qui luật di truyền chi phối tính trạng B Xác định cá thể chủng D Xác định tính trạng trội, tính trạng lặn Câu 21: Cho biết gen qui định tính trạng gen trội trội hòan tòan Theo lý thuyết, phép lai Dd x Dd cho đời có A kiểu gen, kiểu hình B kiểu gen, kiểu hình C kiểu gen, kiểu hình D kiểu gen, kiểu hình http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -5/22- Câu 22: Cho biết gen qui định tính trạng gen trội trội hòan tòan Theo lý thuyết, phép lai AABb x aabb cho đời có A kiểu gen, kiểu hình B kiểu gen, kiểu hình C kiểu gen, kiểu hình D kiểu gen, kiểu hình Câu 23 Lai cặp tính trạng phép lai bố mẹ chủng đem lai khác về: A cặp tính trạng tương phản C hay nhiều cặp tính trạng tương phản B cặp tính trạng tưng ứng D hay nhiều cặp tính trạng tưng ứng Câu 24 Để Định luật I Menđen cần phải đảm bảo yêu cầu nào? A Bố mẹ đem lai chủng C Số lượng cá thể sinh phải lớn B Trội lặn khơng hồn tồn D Cả điều kiện Câu 25 Phép lai phân tích gì? A Phép lai lúc dùng dạng làm bố, lúc lại dùng dạng làm mẹ B Phép lai thể mang tính trạng trội chưa rõ kiểu gen với thể mang tính trạng lặn C Phép lai sử dụng chủ yếu công tác chọn giống, nhân giống D Phép lai cá thể có kiểu gen khác Câu 26 Theo quan điểm Menđen, tính trạng xác định yếu tố nào? A Các cặp gen alen B Các nhân tố di truyền C Các tác nhân di truyền D Các cặp nhiễm sắc thể http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -6/22- QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP Câu 1: Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFf giảm phân cho số loại giao tử là: A B C 16 D 32 Câu 2: Khi cá thể mang gen BbDdEEff giảm phân bình thường, sinh kiểu giao tử là: A B, b, D, d, E, e, F, f B BDEf, bdEf, BdEf, bDEf C BbEE, Ddff, BbDd, EeFF D BbDd, Eeff, Bbff, DdEE Câu 3: Cho cá thể mang gen AabbDDEeFf tự thụ phấn số tổ hợp giao tử tối đa là: A 32 B 64 C 128 D 256 Câu 4: Trong phép lai aaBbDDeeFf x AABbDdeeff tỉ lệ kiểu hình lai A-bbD-eeff A 1/4 B 1/8 C 1/16 D 1/32 Câu 5: Lai đậu Hà Lan thân cao, hạt trơn với đậu Hà Lan thân thấp, hạt nhăn thu F1 tòan đậu thân cao, hạt trơn Cho F1 lai phân tích thu đời sau có tỉ lệ phân ly kiểu hình là: A 3: 3: 1: B 1: 1: 1: C 3: D 9: 3: 3:1 Câu 6: Cho cá thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn trường hợp gen phân ly độc lập, tác động riêng rẽ trội – lặn hòan tòan Kết thu gồm: http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -7/22- A kiểu gen, kiểu hình B kiểu gen, kiểu hình C kiểu gen, kiểu hình D kiểu gen, kiểu hình Câu 7: Ý nghĩa thực tiển quy luật phân ly độc lập là: A Cho thấy sinh sản hữu tính bước tiến hố quan trọng sinh giới B Giải thích nguyên nhân đa dạng loài sinh sản theo lối giao phối C Chỉ lai tạo chọn giống cần thiết D Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống Câu 8: Điều kiện nghiệm đặc trưng quy luật phân ly độc lập: A Số lượng cá thể hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê xác B Sự phân ly NST tạo giao tử kết hợp ngẩu nhiên kiểu giao tử thụ tinh C Các giao tử hợp tử có sức sống D Mỗi cặp gen nằm cặp NST tương đồng Câu 9: Cơ sở tế bào học quy luật phân ly độc lập là: A Sự phân ly độc lập cặp NST tương đồng B Sự phân ly độc lập cặp NST tương đồng giảm phân C Sự tổ hợp tự cặp NST tương đồng giảm phân D Sự phân ly độc lập tổ hợp tự cặp NST tương đồng qua giảm phân đưa đến phân ly độc lập, tổ hợp tự cặp gen alen Câu 10: Qui luật phân ly độc lập thực chất nói A Sự phân ly độc lập tính trạng B Sự phân ly kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3: 3: C Sự tổ hợp alen trình thụ tinh D Sự phân ly độc lập alen trình giảm phân Câu 11: Làm để biết cặp gen dị hợp phân ly độclập với nhau? A Nếu kết phép lai phân tích cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 1: 1, cặp gen phân ly độc lập B Nếu kết phép lai phân tích cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 1: 1: 1: 1, cặp gen phân ly độc lập C Nếu kết phép lai phân tích cho loại kiểu hình với tỉ lệ khơng nhau, cặp gen phân ly độc lập http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -8/22- D Nếu kết phép lai phân tích cho loại kiểu hình đồng nhất, cặp gen phân ly độc lập Câu 12: P chủng, dị hợp n cặp gen phân ly độc lập, gen tác động lên tính trạng phân ly kiểu hình F2 biến dạng biểu thức A 9: 3: 3: B (3 + 1)n C (3: 1)n D (3: 1)2 Câu 13: Đem lai cá thể chủng khác cặp tính trạng tương phản hệ F1 Đem lai phân tích F1 Kết sau phù hợp với tượng di truyền liên kết có hóan vị gen? A.1: 1: 1: B 3: 3: 1: C 9: 3: 3: D 9: 6: Câu 14: Biết gen qui định tính trạng, gen trội trội hòan tòan, gen phân ly độc lập tổ hợp tự Theo lý thuyết, phép lai AaBBDD x AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội cặp tính trạng A 27/36 B 1/16 C 9/64 D 27/64 Câu 15 Lai hai hay nhiều cặp tính trạng phép lai bố mẹ chủng đem lai khác về: A cặp tính trạng tương phản C hay nhiều cặp tính trạng tương phản B cặp tính trạng tương ứng D hay nhiều cặp tính trạng tương ứng Câu 16 Quy luật phân li độc lập thực chất nói A.sự phân li độc lập tính trạng B.sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3: 3: C.sự tổ hợp alen trình thụ tinh D.sự phân li độc lập alen q trình giảm phân Câu 17: Cơ thể có kiểu gen AADdEe qua giảm phân cho số loại giao tử: http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -9/22- A B C 12 D 16 http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -10/22- TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN Câu Một kiểu tác động nhiều gen lên tính trạng là: A Tác động bổ trợ B Di truyền trung gian C Hiện tượng gen đa hiệu D Cả ba trường hợp Câu Một kiểu tác động nhiều gen lên tính trạng là: A Trội khơng hồn tồn B Tác động cộng gộp C Hiện tượng gen đa hiệu D Cả ba trường hợp Câu Kiểu tác động qua lại hai hay nhiều gen thuộc lôcut khác làm xuất tính trạng gọi là: A Tác động bổ trợ B Tác động cộng gộp C Tác động át chế D Cả ba trường hợp Câu Kiểu tác động qua lại hai hay nhiều gen gen đóng góp phần vào phát triển tính trạng gọi là: A Tác động bổ trợ B Tác động cộng gộp C Tác động át chế D Cả ba trường hợp Câu Tỉ lệ phân li kiểu hình n1o thuộc kiểu tác động bổ trợ lai bố mẹ AaBb x AaBb với nhau? A: 9: B 1: 4: 6: 4: C 15: D Cả ba trường hợp Câu Tỉ lệ phân li kiểu hình thuộc kiểu tác động cộng gộp lai bố mẹ AaBb x AaBb với nhau? A: 9: 3: 3: http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -11/22- B 9: 3: C 15: D Cả ba trường hợp Câu 7: Gen đa hiệu là: A.Gen tạo nhiều loại mARN B Gen điều khiển hoạt động gen khác C Gen mà sản phẩm có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác D Gen tạo sản phẩm với hiệu cao Câu 8: Điểm khác tượng di truyền phân ly độc lập tương tác gen là: A cặp gen alen qui định tính trạng nằm NST khác B Thế hệ lai F1 dị hợp cặp gen C Tỉ lệ phân ly kiểu hình hệ lai D Tăng biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng sinh giới Câu 9: Trong tương tác cộng gộp, tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen A Tạo dãy tính trạng với nhiều tính trạng tương ứng B Làm xuất tính trạng chưa có bố mẹ C Sự khác biệt kiểu hình kiểu gen nhỏ D Càng có khác biệt lớn kiểu hình tổ hợp gen khác Câu 10: Một loài thực vật, có gen A B kiểu gen cho màu hoa đỏ, kiểu gen khác cho hoa màu trắng Cho lai phân tích cá thể dị hợp cặp gen, kết qủa phân tính F2 A hoa đỏ: hoa trắng B hoa đỏ: hoa trắng C hoa đỏ: hoa trắng D 100% hoa đỏ Câu 11: Ở lồi thực vật, lai dòng hoa trắng chủng với nhau, F1 thu tòan hoa đỏ Cho F1 lai phân tích thu hệ 133 hoa trắng, 45 hoa đỏ Cho biết khơng có đột biến xảy ra, kết luận màu sắc hoa tuân theo qui luật A Liên kết gen B Hóan vị gen C Tương tác gen D Phân ly http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -12/22- Câu 12: Lai đỏ chủng với vàng chủng thu F1 100% đỏ Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu 271 đỏ, 209 vàng Cho biết khơng có đột biến xảy Tính trạng di truyền theo qui luật A Phân ly B Tương tác bổ sung C Liên kết gen D Tương tác cộng gộp Câu 13: Gen đa hiệu tượng: A gen có khả làm tăng cường hoạt động gen khác B gen đồng thời quy định nhiều tính trạng C gen tương tác để quy định tính trạng khác D nhiều gen quy định tính trạng http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -13/22- LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN Câu 14: Cơ thể có kiểu gen AbD/Abd giảm phân có trao đổi chéo crơmatit tương đồng có tối đa số loại giao tử là: A loại B loại C loại D loại Câu 15: Cơ sở tế bào học tượng hóan vị gen A Trao đổi chéo crômatit NST kép tương đồng kỳ đầu giảm phân I B Hóan vị gen xảy giới đực, C.Các gen nằm NST bắt đơi khơng bình thường kỳ đầu giảm phân I D Sự phân ly độc lập tổ hợp tự NST Câu 16: Một giống cà chua có gen A qui định thân cao, a qui định thân thấp, B qui định tròn, b qui định bầu dục, gen liên kết hòan tòan Phép lai cho tỉ lệ kiểu gen 1: 2: 1? A Ab/aB x Ab/Ab B Ab/aB x Ab/ab C AB/ab x Ab/aB D AB/ab x Ab/ab Câu 17: Việc lập đồ gen dựa kết sau A Đột biến chuyển đọan dễ suy vị trí gen liên kết B Tần số hóan vị gen dễ suy khỏang cách tương đối gen NST C Tỉ lệ phân ly kiểu hình F2 D Phân ly ngẩu nhiên tổ hợp tự gen giảm phân Câu 18: Tần số hóan vị gen sau: AB = 49%, AC = 36%, BC = 13%, đồ gen nào? A ACB B BAC C CAB D ABC Câu 19: Phát biểu sau khơng với tần số hóan vị gen? A Khơng lớn 50% http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -14/22- B Càng gần tâm động, tần số hóan vị lớn C Tỉ lệ thuận với khỏang cách gen NST D Tỉ lệ nghịch với lực liên kết gen NST Câu 20: Đặc điểm không nói tần số hóan vị gen? A Tỉ lệ nghịch với khỏang cách gen B Được ứng dụng để lập đồ gen C Tần số hóan vị gen lớn, gen xa D Tần số hóan vị gen khơng q 50% Câu 21: Trong trường hợp có di truyền liên kết A Các gen trội trội hòan tòan qui định loại tính trạng B Các gen trội trội hòan tòan qui định loại tính trạng khác C Các cặp gen qui định cặp tính trạng xét nằm gần NST D Các tính trạng xét ln ln biểu với hệ lai Câu 22: Liên quan đến khái niệm tần số hóan vị gen, phát biểu không là: A Không lớn 50% C Tỷ lệ thuận với khoảng cách gen NST B Luôn lớn 50% D Tỷ lệ nghịch với lực liên kết gen NST Câu 23: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AB/ab xảy hóan vị gen với tần số 32% Cho biết không xảy đột biến Tỉ lệ giao tử Ab A 24% B 32% C 8% D 16% Câu 24 Moocgan kết hợp phương pháp nghiên cứu phát quy luật di truyền liên kết gen, hốn vị gen? A Lai phân tích lai thuận nghịch C Lai phân tích lai cải tiến B Phương pháp phân tích thể lai D Lai thuận nghịch lai luân chuyển http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -15/22- Câu 25 Kiểu hình không xuất FB Moocgan lai phân tích ruồi đực F1 xám, cánh dài? A Mình xám, cánh dài B Mình đen, cánh cụt C Mình xám, cánh cụt D Cả kiểu hình Câu 26 Hiện tượng liên kết gen hoán vị gen giống chỗ: A Các gen nhiễm sắc thể liên kết chặt chẽ với B Các gen NST không liên kết chặt chẽ với C Các gen liên kết NST D Các gen phân li độc lập với Câu 27 Hiện tượng hốn vị gen có ý nghĩa gì? A Tạo nhiều biến dị tổ hợp C Giải thích tượng nhiều gen chi phối tính trạng B Hạn chế xuất biến dị tổ hợp D Giải thích phân li độc lập gen Câu 28 Các gen xa nhiễm sắc thể có tần số hốn vị gen: A Càng lớn B Càng nhỏ C Có thể A B D Càng gần giá trị 100% Câu 29: Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen do: A phân li độc lập tổ hợp tự cặp NST B trao đổi chéo crơmatít khác nguồn cặp NST tương đồng.* C bắt cặp NST tương đồng giảm phân D trao đổi chéo crơmatít nguồn kì đầu giảm phân Câu 30: Ý nghĩa sản xuất tượng di truyền liên kết với giới tính là: A giúp phân biệt giới tính giai đoạn sớm, gia cầm B tăng cường hiệu phép lai thuận nghịch việc tạo ưu lai C chọn đơi giao phối thích hợp dể tạo biến dị tổ hợp monhgmuốn D tất http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -16/22- DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGỒI NHÂN Câu 1: Để biết tính trạng gen nhân hay gen nhân qui định, người ta A dùng phép lai phân tích B dùng phép lai thuận nghịch C theo dõi phả hệ D theo dõi đời F1 Câu 2: Để biết bệnh (ở người) gen lặn nằm NST giới tính X hay gen NST thường qui định, ta A theo dõi phả hệ B dùng phép lai phân tích C áp dụng qui luật phân ly độc lập D dùng phép lai thuận nghịch Câu 3: Đặc điểm thể qui luật di truyền gen nhân? A Tính trạng ln di truyền theo dòng mẹ B Mẹ di truyền tính trạng cho trai C Bố di truyền tính trạng cho trai D Tính trạng biểu chủ yếu nam, biểu nữ Câu 4: Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết gen di truyền NST giới tính Y A Không phân biệt gen trội hay gen lặn B Ln di truyền theo dòng bố C Chỉ biểu đực D Được di truyền giới dị giao tử Câu 5: Phát biểu sau chưa đúng? A Plasmit vi khuẩn chứa gen NST B Đột biến gen xảy gen nhân gen tế bào chất C Di truyền qua NST gen nhân qui định D Gen tế bào chất có vai trò di truyền Câu 6: Hiện tượng đốm xanh trắng vạn niên A Đột biến bạch tạng gen nhân B Đột biến bạch tạng gen lục lạp http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -17/22- C Đột biến bạch tạng gen ty thể D Đột biến bạch tạng gen plasmit vi khuẩn cộng sinh Câu 7: Một ruồi giấm mắt đỏ mang gen lặn mắt trắng nằm NST X giao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ cho F1 nào? A 50% ruồi mắt trắng B 75% ruồi mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng đực C.100% ruồi đực mắt trắng D 50% ruồi đực mắt trắng Câu Nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể có đặc điểm gì? A Kí hiệu A B Giống hai giới C Kí hiệu X Y D Cả A B Câu Nhiễm sắc thể giới tính l1 loại nhiễm sắc thể có đặc điểm gì? A Giống hai giới C Ln tồn thành cặp tương đồng B Khác hai giới D Không tồn thành cặp tương đồng Câu 10 người, đàn ông sinh loại giao tử, loại chứa NST X loại chứa NST Y gọi là: A Giới đồng giao tử B Giới dị giao tử C Giới đồng hợp tử D Giới dị hợp tử Câu 11 người, phụ nữ sinh loại giao tử chứa NST X nên gọi là: A Giới đồng giao tử B Giới dị giao tử C Giới đồng hợp tử D Giới dị hợp tử Câu 12 Nắm đ−ợc chế xác định giới tính sinh vật có ý nghĩa sản xuất nơng nghiệp? A Chủ động điều khiển tỉ lệ đực số loài cho hiệu kinh tế cao http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -18/22- B Sử dụng hoocmơn sinh dục để điều khiển giới tính cho sinh vật C Tác động nhiệt độ để điều khiển giới tính cho vật ni D Chăm sóc tốt vật nuôi đẻ Câu 13 Trong phép lai sau: XAXa x XaY tỉ lệ phân tính đời sau là: A (1: 1: 1: 1) B (3: 1) C (1: 1) D (3::3: 1: 1) Câu 14 Trong phép lai sau: XAXa x XAY tỉ lệ phân tính đời sau là: A (1: 1: 1: 1) B (3: 1) C (1: 1) D (3::3: 1: 1) Câu 15 Gen lặn quy định tính trạng nằm NST giới tính X thường biểu nam nhiều nữ vì: A Nam giới có NST X C Nam giới dễ nhận gen nữ B Nữ cần gặp trạng thái dị hợp biểu D Cả A B Câu 16 Một đứa bé gái sinh mắc bệnh mù màu Hỏi di truyền gen cho nó? A Bố đứa trẻ B Mẹ đứa trẻ C Cả bố mẹ D Ơng nội ơng ngoại http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -19/22- ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN Câu 1: Sự mềm dẻo kiểu hình có nghĩa A Một kiểu hình nhiều kiểu gen qui định B Một kiểu gen biểu thành nhiều kiểu hình trước điều kiện mơi trường khác C Tính trạng có mức phản ứng rộng D Sự điều chỉnh kiểu hình theo biến đổi kiểu gen Câu 2: Mức phản ứng A Là giới hạn phản ứng kiểu hình điều kiện mơi trường khác B Là giới hạn phản ứng kiểu gen điều kiện môi trường khác C Là tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với điều kiện môi trường khác D Là biến đổi đồng loạt kiểu hình kiểu gen Câu 3: Thường biến A Là biến đổi đồng loạt kiểu gen B Là biến đổi đồng loạt kiểu hình kiểu gen C Là biến đổi đồng loạt kiểu gen tạo kiểu hình D Là biến đổi đồng loạt kiểu gen tác động môi trường Câu 4: Phát biểu sau khái niệm kiểu hình? A Kiểu hình liên tục thay đổi điều kiện môi trường thay đổi B Kiểu hình ổn định điều kiện mơi trường thay đổi C Kiểu hình tạo thành tương tác kiểu gen điều kiện môi trường D Kiểu hình khó thay đổi điều kiện mơi trường thay đổi Câu 5: Thường biến có ý nghĩa thực tiễn? A Ý nghĩa gián tiếp quan trọng chọn giống tiến hóa B Ý nghĩa trực tiếp quan trọng chọn giống tiến hóa C Giúp sinh vật thích nghi tự nhiên D Giúp sinh vật thích nghi với thay đổi thường xuyên không thường xuyên môi trường Câu 6: Yếu tố giống sản xuất nông nghiệp tương đương với yếu tố sau đây? A Môi trường B Kiểu gen C Kiểu hình http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -20/22- D Năng suất Câu Loại biến dị có ích giúp cho sinh vật thích ứng với điều kiện sống thay đổi gọi là: A Thường biến B Đột biến gen C Đột biến nhiễm sắc thể D Biến dị tổ hợp Câu Thường biến gì? Câu Đâu tính chất biểu thường biến? A Biến đổi đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với môi trường B Biến đổi riêng lẻ, không theo hướng xác định C Do tác nhân lí, hố mơi trường làm thay đổi kiểu hình D Tất tính chất Câu 10 Giới hạn thưng biến KG trước điều kiện môi trường khác gọi là: A Hệ số di truyền B Mức phản ứng C Kiểu hình D Tính trạng, tính chất Câu 12 Khi nghiên cứu tính trạng sản lượng sữa bò, người ta thấy tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều điều kiện thức ăn, chăm sóc Vậy tính trạng có đặc điểm: A Có mức phản ứng rộng C Có mức phản ứng trung bình B Có mức phản ứng hẹp D Có khả đột biến cao Câu 13 Thường biến có ý nghĩa sinh vật? A Đa số trường hợp có hại, số có lợi trung tính B Giúp sinh vật tồn trước điều kiện sống thay đổi C Khơng có ý nghĩa đời sống sinh vật D Cả A, B C Câu 14 Giới hạn suất giống quy định http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -21/22- A chế độ dinh dưỡng B Điều kiện thời tiết C Kiểu gen D Kĩ thuật canh tác Câu 15 Một đặc điểm thường biến là: A Thay đổi kiểu gen khơng thay đổii kiểu hình C khơng thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình B khơng thay đổi kiểu gen, khơng thay đổi kiểu hình D thay đổi kiểu gen thay đổi kiểu hình Câu 16 Tính trạng có mức phản ứng rộng tính trạng có đặc điểm: A Dễ thay đổi theo điều kiện môi trường C Dễ bị đột biến tác nhân đột biến B thay đổi theo điều kiện mơi trường D Cả A C Câu 17 Trong mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình ứng dụng vào sản xuất chăn ni yếu tố kiểu gen hiểu là: A Một giống vật nuôi B Một giống trồng C Cả A B D Kĩ thuật chăn nuôi Câu 18 Nguyên nhân dẫn đến thường biến thể sinh vật là: A Các tác động trực tiếp thay đổi môi trường B Các tác nhân vật lí, hóa học mơi trường C Những biến đổi trình trao đổi chất tế bào làm thay đổi kiểu gen D Cả A, B C Câu 19 Tính trạng có mức phản ứng hẹp tính trạng có đặc điểm A Dễ thay đổi theo điều kiện môi trường C Dễ bị đột biến tác nhân đột biến B thay đổi theo điều kiện môi trường D Cả A C http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 Trường THPT Bình Độ GV: Dương Văn Thắng 107 CÂU TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ (&đáp án), ÔN THI TỐT NGHIỆP 2008-2009 -22/22- Câu 20 Kết luận: “Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường” nói về: A Quy luật di truyền Menđen B Hiện tượng ĐBG C Hiện tượng ĐB NST D Hiện tượng thường biến ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://ngoclinhson.violet.vn, http://ngoclinhson.tk - website xây dựng, cập nhật phần mềm, tài liệu cá nhân có q trình làm việc, sử dụng máy tính hỗ trợ cộng đồng: + Quản lý giáo dục, hoạt động giáo dục; + Tin học, công nghệ thông tin; + Giáo trình, giáo án; đề thi, kiểm tra; Và nội dung khác ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://ngoclinhson.violet.vn (biên tập), nguồn: thaytro.vn, 14/09/2009 ... số h an vị gen lớn, gen xa D Tần số h an vị gen khơng q 50% Câu 21: Trong trường hợp có di truyền liên kết A Các gen trội trội h an t an qui định loại tính trạng B Các gen trội trội h an t an qui... biến chuyển đ an dễ suy vị trí gen liên kết B Tần số h an vị gen dễ suy khỏang cách tương đối gen NST C Tỉ lệ phân ly kiểu hình F2 D Phân ly ngẩu nhiên tổ hợp tự gen giảm phân Câu 18: Tần số h an. .. lai thể mang tính trạng trội chưa rõ kiểu gen với thể mang tính trạng lặn C Phép lai sử dụng chủ yếu công tác chọn giống, nhân giống D Phép lai cá thể có kiểu gen khác Câu 26 Theo quan điểm Menđen,
- Xem thêm -

Xem thêm: si12 trac nghiem theo chu dedap an duong van thang nls L14126TNFoEtWmK 095241 , si12 trac nghiem theo chu dedap an duong van thang nls L14126TNFoEtWmK 095241

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay