ĐỘT BIẾN cấu TRÚC NST

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:00

Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định TÀI LIỆU LIVESTREAM Buổi 6: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST Thầy Phan Khắc Nghệ – www.facebook.com/thaynghesinh Câu 1: Khi nói NST sinh vật nhân chuẩn, có phát biểu sau đúng? I Mỗi lồi có NST đặc trưng số lượng, hình thái cấu trúc II NST cấu tạo thành phần là: Prôtêin histôn ADN III Trong tế bào xôma thể lưỡng bội, NST tồn thành cặp nên gọi 2n IV Số lượng NST nhiều hay tiêu chí quan trọng phản ánh mức độ tiến hố lồi A B C D Câu 2: Khi nói NST, có phát biểu sau đúng? I Ở sinh vật nhân sơ, NST phân tử ADN mạch kép, dạng vòng II Ở sinh vật nhân thực, NST cấu tạo từ hai thành phần ADN Protein histon III Khi dạng sợi kép, NST gồm hai phân tử ADN giống IV Mỗi lồi có NST đặc trưng số lượng, hình thái cấu trúc A B C D Câu 3: Khi nói đột biến NST, có phát biểu sau đúng? I Đột biến NST biến đổi cấu trúc số lượng NST II Đột biến cấu trúc có dạng đoạn, thêm đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn III Tất đột biến NST gây chết làm cho sinh vật giảm sức sống IV Đột biến NST nguồn nguyên liệu chủ yếu q trình tiến hố A B C D Câu Dạng đột biến sau làm phát sinh gen mới? A Đột biến đảo đoạn NST B Đột biến lệch bội C Đột biến lặp đoạn NST D Đột biến đa bội Câu Khi nói đột biến cấu trúc NST, phát biểu sau đúng? A Mất đoạn NST vị trí khác NST biểu kiểu hình giống B Mất đoạn NST có độ dài giống NST khác biểu kiểu hình giống C Mất đoạn NST có độ dài khác vị trí NST biểu kiểu hình giống D Các đột biến đoạn NST vị trí khác biểu kiểu hình khác Câu 6: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến đoạn không làm thay đổi trật tự gen nhiễm sắc thể B Chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi chiều dài nhiễm sắc thể C Chỉ phát sinh nguyên phân tế bào sinh dưỡng mà không phát sinh giảm phân tế bào sinh giao tử D Đa số đột biến nhiễm sắc thể có hại cho sinh vật làm cân hệ gen Câu 7: Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến B Không thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể C Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể D Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Câu Một nhóm liên kết có trình tự gen HIDCBAK Xuất đột biến cấu trúc NST làm cho nhóm gen liên kết bị thay đổi thành HIDCK Đột biến A làm thay đổi hình thái NST khơng làm thay đổi số lượng gen nhóm liên kết B sử dụng để loại bỏ gen có hại dùng để xác định vị trí gen NST C thường gây chết làm cho thể đột biến bị khả sinh sản D không trở thành nguyên liệu cho tiến hoá chọn giống Câu Một lồi thực vật có NST 2n = 20 Một thể đột biến bị đoạn NST số 1, đảo đoạn NST số Khi giảm phân bình thường có % giao tử mang đột biến? A 75% B 25% C 12,5% D 50% Câu 10 Ở kì đầu giảm phân 1, tiếp hợp trao đổi chéo không cân đoạn crômatit nguồn gốc cặp NST tương đồng dẫn tới dạng đột biến A cặp thêm cặp nuclêôtit B đảo đoạn NST C đoạn lặp đoạn NST D chuyển đoạn NST Câu 11 Ở lồi, NST số có trình tự xếp gen: ABCDEGH Sau bị đột biến, NSTcấu trúc ABGEDCH Dạng đột biến A không làm thay đổi thành phần số lượng gen NST B sử dụng để chuyển gen lồi sang lồi khác C khơng làm thay đổi hình thái NST D thường gây chết làm khả sinh sản Câu 12 Khi nói đột biến đảo đoạn, có phát biểu sau đúng? I Đột biến đảo đoạn làm cho gen hoạt động trở nên khơng hoạt động II Đột biến đảo đoạn dẫn tới làm phát sinh loài III Đột biến đảo đoạn làm thay đổi chiều dài phân tử ADN IV Đột biến đảo đoạn xảy thực vật động vật A B C D Câu 13 Trong hệ sau đột biến đảo đoạn NST có hệ quả? I Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST II Làm giảm làm gia tăng số lượng gen NST III Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết IV Làm cho gen hoạt động ngừng hoạt động V Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến VI Có thể làm thay đổi chiều dài phân tử ADN cấu trúc nên NST A B C D Câu 14 Trong hệ sau đột biến chuyển đoạn NST có hệ quả? I Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST II Làm giảm làm gia tăng số lượng gen NST III Làm thay đổi thành phần số lượng gen nhóm gen liên kết IV Làm cho gen hoạt động ngừng hoạt động V Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến VI Có thể làm thay đổi chiều dài phân tử ADN cấu trúc nên NST A B C D Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Câu 15 Khi nói đột biến đảo đoạn, có phát biểu đúng? I Đột biến đảo đoạn làm cho gen hoạt động trở nên khơng hoạt động II Đột biến đảo đoạn dẫn tới làm phát sinh loài III Đột biến đảo đoạn làm thay đổi chiều dài phân tử ADN IV Đột biến đảo đoạn xảy thực vật động vật A B C D Câu 16: Một lồi sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét cặp gen kí ABDE abde hiệu là: ABDE QMNPO HKLX abde qmnpo hklx PNMQO HKLX qmnpo hklx Giả sử có thể đột biến có kiểu gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Thể đột biến phát sinh tiếp hợp trao đối chéo hai cromatit thuộc hai cặp NST không tương đồng II Mức độ biểu gen Q tăng cường III Thể đột biến có khả sinh sản so với dạng bình thường IV Thể đột biến làm giảm biểu gen N A B C D Câu 17: Một loài sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét cặp gen ABDE QMNPO HKLX kí hiệu là: Giả sử có thể đột biến có kiểu gen abde qmnpo hklx ABDE QPNMO HKLX Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? abde qmnpo hklx I Đây dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể II Dạng đột biến gây hại cho thể đột biến III Thể đột biến làm tăng biểu gen P IV Thể đột giảm phân bình thường cho giao tử mang NST đột biến chiếm tỉ lệ 50% A B C D Câu 18: Một loài sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét cặp gen ABDE QMNPO HKLX kí hiệu là: Giả sử có thể đột biến có kiểu gen abde qmnpo hklx ABDE QMNPO HKLX Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? abde npo hklx I Thể đột biến có số lượng gen thể bình thường II Dạng đột biến gây chết với thể đột biến III Hình thái cặp NST bị thay đổi IV Nếu thể đột giảm phân bình thường cho giao tử mang NST đột biến chiếm tỉ lệ 50% A B C D Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Câu 19 Ở lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 24 Có thể đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Trong đó, thể đột biến thứ bị đột biến câu trúc nhiễm sắc thể cặp từ đến 5; Thể đột biến thứ hai bị đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cặp từ đến Giả sử thể đột biến có khả giảm phân bình thường loại giao tử có sức sống khả thụ tinh Cho hai thể đột biến giao phấn với nhau, thu F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong loại giao tử thể đột biến thứ nhất, loại giao tử có nhiễm sắc thể đột biến chiếm tỉ lệ 3/8 II Trong loại giao tử thể đột biến thứ hai, loại giao tử có nhiễm sắc thể đột biến chiếm tỉ lệ 1/8 III Đời F1 có hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ 255/256 IV Ở F1, loại hợp tử đột biến nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ 7/64 A B C D Câu 20 Ở loài thực vật, nhiễm sắc thể 2n = 20 Có thể đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Trong đó, thể đột biến thứ bị đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cặp từ đến 2; Thể đột biến thứ hai bị đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cặp số 5, Giả sử thể đột biến có khả giảm phân bình thường loại giao tử có sức sống khả thụ tinh Cho hai thể đột biến giao phấn với nhau, thu F1 Có phát biểu sau đúng? II Trong loại giao tử thể đột biến thứ hai, loại giao tử có nhiễm sắc thể đột biến chiếm tỉ lệ III Ở F1, loại hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ 32 IV Ở F1, loại hợp tử đột biến nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ 16 A B C D I Trong loại giao tử thể đột biến thứ nhất, loại giao tử có nhiễm sắc thể đột biến chiếm tỉ lệ CÁC KHÓA HỌC CỦA THẦY PHAN KHẮC NGHỆ ĐÃ KHAI GIẢNG Khóa PROSAT gồm khóa: + Khóa PROS - Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-s-luyenthi-thpt-quoc-gia-2019-1118 + Khóa PROA – Luyện đề THPT Quốc Gia 2019 Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-a-luyende-thpt-quoc-gia-2019-1119 + Khóa PROT – Tổng ơn THPT Quốc gia 2019 Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-t-tong-onthpt-quoc-gia-2019-1120 Khóa NÂNG CAO gồm khóa: + Khóa NC sinh học: P1 - Cơ chế di truyền biến dị Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-akhoa-nang-cao-sinh-hoc-2019-1289 + Khóa NC sinh học: P2 - Quy luật di truyền Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-nc-sinhhoc-p2-co-che-di-truyen-va-bien-di-1294 + Khóa NC sinh học: P3 - Di truyền quần thể, di truyền người, sinh thái tiến hóa Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-nc-sinh-hoc-p3-co-che-di-truyen-va-bien-di-1299 Khóa SINH HỌC 10 Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-sinh-hoc-10-2019-1155 Khóa SINH HỌC 11 Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-sinh-hoc-11-k2002-1150 ... thể đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Trong đó, thể đột biến thứ bị đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cặp từ đến 2; Thể đột biến thứ hai bị đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cặp số 5, Giả sử thể đột biến. .. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Trong đó, thể đột biến thứ bị đột biến câu trúc nhiễm sắc thể cặp từ đến 5; Thể đột biến thứ hai bị đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cặp từ đến Giả sử thể đột biến. .. dạng đột biến A cặp thêm cặp nuclêôtit B đảo đoạn NST C đoạn lặp đoạn NST D chuyển đoạn NST Câu 11 Ở lồi, NST số có trình tự xếp gen: ABCDEGH Sau bị đột biến, NST có cấu trúc ABGEDCH Dạng đột biến
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỘT BIẾN cấu TRÚC NST , ĐỘT BIẾN cấu TRÚC NST

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay