CÔNG THỨC TÍNH NHANH PHẦN QUY LUẬT MENDEN (1)

13 4 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:00

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) CÔNG THỨC TÍNH NHANH PHẦN QUY LUẬT MENĐEN TRÍCH TỪ KHĨA SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2018 - MƠN SINH HỌC Lưu ý: Hệ thống khố học thầy THỊNH NAM có Hoc24h.vn Để có đầy đủ hệ thống công thức, phương pháp giải Các em nên học theo khóa SUPER-3: TỔNG ƠN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN SINH HỌC CÔNG THỨC TÍNH NHANH QUY LUẬT MENĐEN_QUY LUẬT PHÂN LI Cơng thức 1: phép lai thuận Ví dụ 1: Hãy xác định số loại kiểu gen, số loại kiểu hình, tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình đời phép lai trường hợp sau: - AA × Aa - Aa × Aa - Aa × aa - AA × aa - aa × aa a) A trội hoàn toàn so với a b) A trội khơng hồn tồn so với a Hướng dẫn giải: Muốn biết đời phải viết giao tử, sau lập bảng để xác định kiểu gen kiểu hình đời - Số loại kiểu gen tỉ lệ kiểu gen phép lai phụ thuộc vào kiểu gen bố mẹ đem lai mà không phụ thuộc vào trạng thái trội lặn alen - Số loại kiểu hình tỉ lệ kiểu hình phụ thuộc vào trạng thái trội lặn alen + Nếu alen trội hồn tồn kiểu gen AA kiểu gen Aa biểu kiểu hình giống + Nếu alen trội khơng hồn tồn số loại kiểu hình số loại kiểu gen; Tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ kiểu gen Kiểu gen P AA × AA AA × Aa Aa × Aa Aa × aa AA × aa aa × aa Tỉ lệ kiểu gen F1 1AA 1AA : 1Aa 1AA : 2Aa : 1aa 1Aa : 1aa 1Aa 1aa Tỉ lệ kiểu hình Trội hồn tồn Trội khơng hồn tồn 100% trội 100% trội 100% trội trội : trung gian trội : lặn trội : trung gian : lặn trội : lặn trung gian : lặn 100% trội 100% trung gian 100% lặn 100% lặn Ví dụ 2: Ở lồi thực vật, alen A quy định to trội khơng hồn tồn so với alen a quy định nhỏ; kiểu gen Aa quy định trung bình Cho to giao phấn với nhỏ (P), thu F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Biết không xảy đột biến a Hãy xác định số loại kiểu gen, số loại kiểu hình F2 Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) b Một phép lai hai cá thể thu đời có loại kiểu hình Theo lí thuyết, có phép lai cho kết vậy? c Lấy ngẫu nhiên F2 cho giao phấn với nhau, thu F3 có loại kiểu hình Có phép lai phù hợp? Hướng dẫn giải a Xác định số loại kiểu gen, số loại kiểu hình đời F1 Theo ra, ta có sơ đồ lai: P: AA × aa F1: 100% Aa F1 giao phấn ngẫu nhiên: Aa × Aa Áp dụng cơng thức tính nhanh số loại kiểu gen số loại kiểu hình tập 1, ta có: - Số loại kiểu gen F2 kiểu gen; - Số loại kiểu hình F2 kiểu hình b Tính trạng trội khơng hồn tồn, đời có kiểu hình Chứng tỏ có trường hợp - Trường hợp 1: Đời có 50% to : 50% vừa  Kiểu gen bố mẹ AA × Aa - Trường hợp 2: Đời có 50% vừa : 50% nhỏ  Kiểu gen bố mẹ Aa × aa  Có phép lai phù hợp c Tính trạng trội khơng hồn tồn, đời có loại kiểu hình Chứng tỏ có trường hợp - Trường hợp 1: Đời có 100% to  Kiểu gen bố mẹ AA × AA - Trường hợp 2: Đời có 100% vừa  Kiểu gen bố mẹ AA × aa - Trường hợp 3: Đời có 100% nhỏ  Kiểu gen bố mẹ aa × aa  Có phép lai phù hợp Công thức 2: tự thụ Các hệ P có kiểu hình trội tự thụ phấn mà đời F1 có kiểu hình lặn (aa) chiếm tỉ lệ x thì: - Tỉ lệ kiểu gen P là: (1- 4x) AA : 4x Aa - Tỉ lệ kiểu gen F1 là: (1-3x) AA : 2x Aa : x aa Chứng minh: - Thế hệ P gồm cá thể có kiểu hình trội hệ P khơng có kiểu gen aa Đời F1 có kiểu hình lặn  Thế hệ P có kiểu gen dị hợp Khi tự thụ phấn, đời F1 có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ = x suy kiểu gen Aa hệ P = 4x Vì kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 4x tỉ lệ kiểu gen hệ P là: (1- 4x) AA : 4x Aa (Giải thích: Vì Aa tự thụ phấn sinh đời có kiểu hình aa chiếm tỉ lệ 1/4 Vì vậy, Aa phải có tỉ lệ 4x đời sinh kiểu gen aa với tỉ lệ x) - Thế hệ P có tỉ lệ kiểu gen (1- 4x) AA : 4x Aa tỉ lệ kiểu gen F1 (1 - 3x) AA : 2x Aa : x aa Ví dụ 1: Ở lồi thực vật, A quy định to trội hoàn toàn so với a quy định nhỏ Có 100 to tiến hành hành tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 90% số to : 10% số nhỏ a Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen hệ xuất phát b Trong 100 hệ xuất phát, có chủng? c Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen hệ F1 Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Hướng dẫn cách tính: a Xác định tỉ lệ kiểu gen hệ xuất phát Áp dụng cơng thức giải nhanh, ta có: - Có 10% nhỏ  kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,1  Tỉ lệ kiểu gen hệ P là: (1 – 4×0,1) AA : 4×0,1Aa = 0,6AA : 0,4Aa b Tỉ lệ kiểu gen hệ P 0,6AA : 0,4Aa  Trong số 100 to hệ xuất phát, chủng (AA) có số = 100 × 0,6 = 60 c Tỉ lệ kiểu gen hệ F1 Vận dụng cơng thức giải nhanh, ta có: - F1 có tỉ lệ nhỏ (aa) chiếm tỉ lệ 0,1  Tỉ lệ kiểu gen F1 (1 - 3×0,1) AA : 2×0,1 Aa : 0,1 aa = 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa Ví dụ 2: Cho biết alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh Cho dị hợp (P) tự thụ phấn thu F1 Các F1 tự thụ phấn thu F2 Hãy xác định tỉ lệ màu sắc hạt F1 Hướng dẫn giải Sơ đồ lai: Aa × Aa Cơ thể Aa có loại giao tử 1A 1a Lập bảng: 1A 1a 1A 1AA 1Aa 1a 1Aa 1aa Đời F1 có: Tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa Các F1 tự thụ phấn - Cây AA tự thụ phấn đời F2 có tỉ lệ kiểu hình 100% hạt vàng - Cây Aa tự thụ phấn F2 có tỉ lệ kiểu hình 75% hạt vàng : 25% hạt xanh - Cây aa tự thụ phấn đời F2 có tỉ lệ kiểu hình 100% hạt xanh Hạt F1 đời F2 Khi tự thụ phấn có kiểu gen dị hợp cho loại kiểu hình, kiểu gen đồng hợp có loại kiểu hình Ví dụ 3: Ở lồi thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 31 thân cao : thân thấp Biết không xảy đột biến Hãy xác định kiểu gen P Hướng dẫn giải - Các P mang kiểu hình trội tự thụ phấn mà đời có kiểu hình lặn (aa) chứng tỏ P có hai loại kiểu gen khác (kiểu gen AA kiểu gen Aa) - Ở đời con, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ x kiểu gen Aa hệ P 4x Vận dụng công thức giải nhanh, ta có hệ P, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = 4×  Ở hệ P, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ =  Tỉ lệ kiểu gen hệ P là: 1 = 31   Kiểu gen AA chiếm tỉ lệ = 8 AA : aa 8 Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Công thức 3: lai ngẫu nhiên Các hệ P có kiểu hình trội tiến hành giao phấn ngẫu nhiên sinh đời F1 có kiểu hình lặn (aa) chiếm tỉ lệ y thì: - Tỉ lệ kiểu gen P là: (1- y )AA : y Aa  - Tỉ lệ kiểu gen F1 là: - y    AA : y  y Aa : yaa Chứng minh: a) Tỉ lệ kiểu gen P là: (1- y )AA : y Aa Thế hệ P gồm cá thể có kiểu hình trội hệ P khơng có kiểu gen aa Đời F1 có kiểu hình lặn  P có kiểu gen dị hợp Khi giao phấn ngẫu nhiên, đời F1 có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ = y suy giao tử a có tỉ lệ = y  Kiểu gen Aa hệ P có tỉ lệ = y Vì hệ P có loại kiểu gen AA Aa mà kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = y Aa Cho nên tỉ lệ kiểu gen P phải là: (1- y )AA : y Aa  b) Tỉ lệ kiểu gen F1 là: - y    AA : y  y Aa : yaa - Tỉ lệ kiểu gen hệ xuất phát (1- y )AA : y Aa  Tỉ lệ giao tử A a hệ P là: Giao tử a có tỉ lệ =  - Quá trình giao phối ngẫu nhiên thu đời có tỉ lệ kiểu gen 1 - y  A 1 - y  A  y a 1- y  AA y 1 - y  Aa  Tỉ lệ kiểu gen F1 là: 1- y  AA : 2 y 1- y  Aa : y aa = 1- y  AA : 2 2  y ; Giao tử A có tỉ lệ = - y  y a   y - y Aa y aa  y  y Aa : y aa Ví dụ 1: Ở loài thực vật, A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát 100% số hoa vàng Các hoa vàng tiến hành giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 có tỉ lệ 84% số hoa vàng : 16% số hoa trắng a Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen hệ xuất phát b Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen hệ F1 Hướng dẫn cách tính: a Xác định tỉ lệ kiểu gen hệ xuất phát Áp dụng cơng thức giải nhanh, ta có: - Có 16% nhỏ  kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,16 = y  = 0,16 = 0,4  Tỉ lệ kiểu gen hệ P là: (1-  y )AA : y Aa = (1 - 2×0,4) AA : 2×0,4 Aa = 0,2AA : 0,8Aa b Tỉ lệ kiểu gen hệ F1 Vận dụng công thức giải nhanh, ta có: - F1 có tỉ lệ nhỏ (aa) chiếm tỉ lệ 0,16 Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012    Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam)   Tỉ lệ kiểu gen F1 là: - y AA : y  y Aa : y aa = = 1 - 0,4 AA : 20,4  0,16 Aa : 0,16 aa = 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Ví dụ 2: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Cho hoa đỏ (P) giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 15 hoa đỏ : hoa trắng Biết không xảy đột biến Hãy xác định kiểu gen P Hướng dẫn giải - Các P mang kiểu hình trội giao phấn ngẫu nhiên mà đời có kiểu hình lặn (aa) chứng tỏ P có hai loại kiểu gen khác (kiểu gen AA kiểu gen Aa) - Ở đời con, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ y kiểu gen Aa hệ P y Vận dụng công thức giải nhanh, ta có hệ P, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = = 1 = 2× =  15  Ở hệ P, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = 1  Kiểu gen AA chiếm tỉ lệ = 2 1 AA : Aa 2 Cơng thức 4: tốn xác suất Muốn tính xác suất, thường phải tiến hành theo bước: Bước 1: Xác định tỉ lệ loại biến cố cần tìm xác suất Bước 2: Sử dụng tốn tổ hợp để tính xác suất  Tỉ lệ kiểu gen P Ví dụ 1: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định xanh Cho đỏ dị hợp giao phấn với nhau, thu F1 a Lấy ngẫu nhiên đỏ F1, xác suất để thu chủng bao nhiêu? b Lấy ngẫu nhiên đỏ F1, xác suất để có chủng bao nhiêu? Hướng dẫn giải Bước 1: Xác định tỉ lệ loại biến cố cần tìm xác suất: - Cây đỏ dị hợp có kiểu gen Aa Sơ đồ lai: Aa × Aa, thu F2 có tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa - Cây đỏ gồm có loại 1AA 2Aa  Trong số đỏ, chủng (Cây AA) chiếm tỉ lệ = ; Cây không chủng (cây Aa) chiếm tỉ lệ = Bước 2: Sử dụng tốn tổ hợp để tính xác suất: Lấy ngẫu nhiên đỏ F1, xác suất thu chủng b Lấy ngẫu nhiên đỏ F1, xác suất để có chủng: Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất: Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) 2 = C13× ×   = 3 - Khi lấy ngẫu nhiên cây, xác suất để có chủng lại phải khơng chủng - Trong có tổ hợp chập phần tử = C13 = Ví dụ 2: Ở lồi thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a quy định hoa trắng; kiểu gen Aa quy định hoa hồng Cho hoa đỏ giao phấn với hoa trắng (P), thu F Cho F1 giao phấn với hoa đỏ, thu F2 Biết không xảy đột biến a Lấy ngẫu nhiên F2 Xác suất thu chủng bao nhiêu? b Lấy ngẫu nhiên F2 Xác suất thu chủng bao nhiêu? Hướng dẫn giải a Lấy ngẫu nhiên F2 Xác suất thu chủng Bước 1: Xác định tỉ lệ loại biến cố cần tìm xác suất - Sơ đồ lai: P: AA × aa F1: 100% Aa F1 giao phấn với hoa đỏ: Aa × AA  Đời F2 có tỉ lệ kiểu gen là: 1AA : 1Aa - Ở F2, chủng (AA) chiếm tỉ lệ = Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất 1 Lấy ngẫu nhiên cây, xác suất thu chủng =   = 2 b Lấy ngẫu nhiên F2 Xác suất thu chủng bao nhiêu? Bước 1: Xác định tỉ lệ loại biến cố cần tìm xác suất - Tỉ lệ chủng = 1 - Tỉ lệ không chủng = = 2 Bước 2: Sử dụng tốn tổ hợp để tính xác suất 10 1 1 Lấy ngẫu nhiên cây, xác suất thu chủng = C 35       = = 32 16 2 2 Cơng thức 5: Dạng tốn gen có nhiều alen Đối với trường hợp tính trạng gen có nhiều alen quy định: - Nếu bố mẹ có kiểu hình giống sinh có kiểu hình kiểu hình alen lặn quy định - Nếu bố mẹ có kiểu hình khác nhau, sinh có kiểu hình tổ hợp hai tính trạng bố mẹ kiểu hình tương tác đồng trội trội không hồn tồn - Nếu bố mẹ có kiểu hình khác nhau, sinh có kiểu hình khác bố mẹ khơng phải tổ hợp hai tính trạng bố mẹ tính trạng kiểu hình alen lặn quy định Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Ví dụ 1: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng gen có alen quy định Tiến hành phép lai, thu tỉ lệ kiểu hình đời sau: Phép lai số Phép lai số Phép lai số Phép lai số Kiểu hình Lơng đỏ × Lơng vàng × Lơng đỏ × Lơng xám × bố mẹ Lông đỏ Lông vàng Lông vàng Lơng trắng Kiểu hình lơng đỏ : lơng vàng : lông đỏ : lông đỏ : đời lông trắng lông trắng lông xám lông vàng Hãy xác định thứ tự trội lặn tính trạng Hướng dẫn giải - Ở phép lai số 1, bố mẹ có lơng đỏ sinh đời có lơng trắng  Lơng trắng tính trạng lặn so với lơng đỏ Vì alen Atr lặn so với alen Ađ - Ở phép lai số 2, bố mẹ có lơng vàng sinh có lơng trắng  Lơng trắng tính trạng lặn so với lơng vàng Vì alen Atr lặn so với alen Av - Ở phép lai số 3, bố có lơng đỏ, mẹ có lơng vàng sinh có lơng xám  Lông xám kết tương tác alen Ađ alen Av Vì alen Ađ alen Av hai alen đồng trội so với alen Atr Ví dụ 2: Ở lồi thú, tính trạng màu lơng gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng a Thực phép lai hai cá thể khác nhau, thu F1 Theo lí thuyết, F1 có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình? b Thực phép lai hai cá thể có kiểu hình khác nhau, thu F có kiểu hình Theo lí thuyết, có tối đa phép lai cho kết nói Hướng dẫn giải: a - Đời F1 có nhiều loại kiểu gen bố mẹ có kiểu gen dị hợp có kiểu gen khác - Khi bố mẹ có kiểu gen dị hợp có kiểu gen khác đời có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình - Ví dụ: Kiểu gen bố mẹ là: A1A3 × A2A4 Thì đời có loại kiểu gen là: 1A1A2 : 1A1A4 : 1A2A3 : 1A3A4  Có loại kiểu hình là: lơng đen (1A1A2 : 1A1A4 ); Lông xám (1A2A3); Lông vàng (1A3A4) b - Muốn đời có kiểu hình ngồi kiểu hình bố mẹ, phải có thêm kiểu hình thứ kiểu hình thứ phải kiểu hình lặn so với kiểu hình bố mẹ - Với gen có alen có trường hợp, kiểu hình kiểu hình lặn so với bố mẹ  Có phép lai là: A1A3 × A2A4; A1A3 × A2A3 A1A4 × A2A3; A1A4 × A2A4; A1A4 × A3A4 Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) A2A4 × A3A4 CƠNG THỨC TÍNH NHANH QUY LUẬT MENĐEN_QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP Công thức 1: xác định tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình Khi cặp gen phân li độc lập với thì đời có số loại kiểu gen tích số loại kiểu gen tích số loại kiểu gen cặp gen; Số loại kiểu hình tích số loại kiểu hình cặp tính trạng; Tỉ lệ kiểu gen tích tỉ lệ kiểu gen cặp gen; Tỉ lệ kiểu hình tích tỉ lệ kiểu hình cặp tính trạng Chứng minh: Các cặp gen phân li độc lập vận động cặp gen tuân theo quy luật xác suất toán học Vì vậy, sử dụng cơng thức nhân xác suất suy phát biểu nói Trong trường hợp cặp gen phân li độc lập, trội hồn tồn Cơ thể có n cặp gen dị hợp tự thụ phấn, F có 3n kiểu gen; 2n kiểu hình Chứng minh: - Với cặp gen dị hợp đời có loại kiểu gen, loại kiểu hình - Khi cặp gen phân li độc lập số loại kiểu gen tích số loại kiểu gen cặp gen Do đó, với n cặp gen dị hợp có số loại kiểu gen = × × × = 3n - Khi cặp gen phân li độc lập số loại kiểu hình tích số loại kiểu hình cặp tính trạng Do đó, với n cặp gen dị hợp có số loại kiểu hình = × × × = 2n Ví dụ 1: Một lồi thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Hãy xác định số loại kiểu gen phép lai: AaBBDd × AaBbdd Giải: Vì Aa × Aa cho đời có kiểu gen; BB × Bb cho đời có kiểu gen; Dd × dd cho đời có kiểu gen  Số loại kiểu gen đời = × × = 12 kiểu gen Ví dụ 2: Cho biết gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình? A 81 kiểu gen; 16 kiểu hình B 16 kiểu gen; kiểu hình C 27 kiểu gen; kiểu hình D 32 kiểu gen; 16 kiểu hình Ở tốn này, có cặp gen dị hợp  n = Vận dụng cơng thức, có: Số loại kiểu gen = 34 = 81; Số loại kiểu hình = 24 = 16  Đáp án A Công thức 2: xác định số lượng loại giao tử Một tế bào sinh tinh có n cặp gen dị hợp giảm phân khơng có hốn vị gen sinh loại giao tử Chứng minh: Vì tế bào giảm phân có mơt kiểu xếp NST Với kiểu xếp NST phân li sinh loại giao tử Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Một kiểu xếp NST A a A b A A b A b a a B B a b B b A b a B a B a B Ở kiểu xếp nói trên, sinh loại giao tử 2Ab, 2aB Giả sử lồi có NST 2n, cặp NST xét gen có m alen số loại giao tử tối đa = mn Chứng minh: - Nếu gen có m alen phân li cho m loại giao tử khác - Với n gen khác gen phân li độc lập số loại giao tử lồi tích số loại giao tử gen Do = m×m×m×… ×m = mn loại giao tử Ví dụ 1: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AabbDdEEGg giảm phân khơng có hốn vị, khơng có đột biến sinh tối đa loại giao tử? A B C 32 D Mặc dù có cặp gen dị hợp có tế bào sinh tinh giảm phân sinh loại giao tử  Đáp án B Ví dụ 2: Ở đậu Hà Lan có NST 2n = 14 Giả sử cặp NST xét gen có alen lồi có tối đa loại giao tử gen xét? A 27 B 37 C 214 D 314 Áp dụng cơng thức giải nhanh, ta có đáp án = 37  Đáp án B Ví dụ 3: Một lồi thực vật có NST 2n = Trên cặp NST thứ xét gen có alen; cặp NST thứ hai xét gen có alen; cặp NST thứ ba xét gen có 10 alen; cặp NST thứ tư xét gen có alen Lồi có tối đa laoij giao tử gen xét? A 5×7×10×6 B 54 C 78 D 104 Áp dụng công thức giải nhanh, ta có đáp án = 5×7×10×6  Đáp án A Công thức 3: Xác định tỉ lệ giao tử có m alen trội số n cặp gen Một thể có n cặp gen dị hợp phân li độc lập, giảm phân bình thường loại giao tử tạo n ra, loại giao tử có m alen trội số n cặp gen (m < n) chiếm tỉ lệ = C    2 m n Chứng minh: - Với cặp gen dị hợp cho loại giao tử, giao tử mang alen trội chiếm tỉ lệ = - Trong tổng số n alen trội, có m alen trội có C mn Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) m 1 - Với m alen trội tỉ lệ =   2 - Vì thể có n cặp gen dị hợp giao tử có n alen Do đó, giao tử có m alen trội có (n1 m) alen lặn  Sẽ có tỉ lệ =   2 n-m m n-m n 1 1  Loại giao tử có m alen trội chiếm tỉ lệ = C       = C mn    2 2 2 Ví dụ 1: Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEeGgHh giảm phân không xảy đột biến tạo giao tử Theo lí thuyết, loại giao tử có alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Áp dụng công thức, ta có: Cơ thể có cặp gen dị hợp nên n = m n n 15 1  Loại giao tử có alen trội chiếm tỉ lệ = Cmn     C62    = 64 2 2 Ví dụ 2: Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEEggHh giảm phân khơng xảy đột biến tạo giao tử Theo lí thuyết, loại giao tử có alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Vận dụng: Cơ thể có căp gen có cặp gen dị hợp nên n = Cơ thể có cặp gen đồng hợp, có cặp gen đồng hợp trội Ở cặp gen đồng hợp trội ln có alen trội Do đó, tốn u cầu tìm tỉ lệ loại giao tử có alen trội, alen trội ln ổn định nên trở thành tốn tìm tỉ lệ loại giao tử có alen trội Áp dụng cơng thức ta có: Cơ thể có cặp gen dị hợp loại giao tử có alen trội = 1 = C34    = 2 Công thức 4: Xác định tỉ lệ kiểu hình P tự thụ Trong trường hợp cặp gen phân li độc lập, trội hoàn toàn Cơ thể có n cặp gen dị hợp tự thụ phấn, thu F1 Ở F1, loại kiểu hình có m tính trạng trội (n-m) tính trạng lặn chiếm tỉ lệ = m 3 1 C mn       4 4 n m Chứng minh: Cặp gen Aa tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu gen là: 1AA : 2Aa : 1aa, số cá thể có kiểu hình trội (A-) chiếm tỉ lệ = ; Số cá thể có kiểu hình lặn = 4 - Với cặp gen dị hợp trội hoàn tồn đời có kiểu hình trội chiếm tỉ lệ = ; kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ = - Có n cặp gen dị hợp có n tính trạng, m tính trạng trội có số tổ hợp = C mn m 3 - Với m tính trạng trội có tỉ lệ =   4 1 - Với n-m tính trạng lặn có tỉ lệ =   4 n-m Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! 10 http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) m n m 3 1  Loại kiểu hình có m tính trạng trội (n-m) tính trạng lặn chiếm tỉ lệ = C       4 4 Ví dụ 1: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe thu F1 Theo lí thuyết, F1, loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Bài tốn có cặp tính trạng nên n = 4; Áp dụng cơng thức, ta có loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ m n n m  27 3 1 3 1  C24         lệ = C       128 4 4 4 4 Ví dụ 2: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbddEe × AaBbDDEe thu F1 Theo lí thuyết, F1, loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Bài tốn có cặp tính trạng, nhiên có cặp gen dị hợp cặp đồng hợp, n = Ở cặp đồng hợp, kiểu gen bố mẹ dd × DD đừi ln có kiểu hình D- Do ta loại bỏ cặp gen Dd tốn trở thành phép lai: AaBbEe × AaBbEe loại kiểu hình có tính trạng trở thành kiểu hình có tính trạng Áp dụng cơng thức, ta có loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ = m 4- m n n m  27  3 1 3 1 C      C32         64 4 4 4 4 Công thức 5: Xác định tỉ lệ loại kiểu hình P lai phân tích m 3- m n Trong trường hợp cặp gen phân li độc lập, trội hoàn toàn Phép lai phân tích n cặp gen dị hợp, thu m 1 Fa Ở Fa, loại kiểu hình có m tính trạng trội (n-m) tính trạng lặn chiếm tỉ lệ = Cmn    2 Chứng minh: Cặp gen Aa lai phân tích, thu Fa có tỉ lệ kiểu gen là: 1Aa : 1aa, số cá thể có kiểu hình trội (A) chiếm tỉ lệ = 1 ; Số cá thể có kiểu hình lặn = 2 - Với cặp gen dị hợp trội hồn tồn đời có kiểu hình trội chiếm tỉ lệ = lệ = ; kiểu hình lặn chiếm tỉ - Có n cặp gen dị hợp có n tính trạng, m tính trạng trội có số tổ hợp = C mn m 1 - Với m tính trạng trội có tỉ lệ =   2 1 - Với n-m tính trạng lặn có tỉ lệ =   2 n-m Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! 11 http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) m n m n 1 1 1  Cmn     Loại kiểu hình có m tính trạng trội (n-m) tính trạng lặn chiếm tỉ lệ = C       2 2 2 Ví dụ 1: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbDdEe × aabbddee thu Fa Theo lí thuyết, Fa, loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Bài tốn có cặp tính trạng nên n = 4; Áp dụng cơng thức, ta có loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ m n m 4 1 1 lệ = C     C34      2 2 Ví dụ 2: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbddEegg × aabbDdeeGg thu Fa Theo lí thuyết, Fa, loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Bài toán có cặp tính trạng cặp tính trạng phép lai phân tích nên vận dụng cơng thức m n m 1 C    , ta có n = m = 2 m n m 1   10 C     C52      16 2 2 Công thức 6: Xác định tỷ lệ loại kiểu gen m n Trong trường hợp cặp gen phân li độc lập, trội hồn tồn Cơ thể có n cặp gen dị hợp tự thụ phấn, thu F1 Lấy ngẫu nhiên cá thể có kiểu hình trội n tính trạng F1, xác suất thu cá thể n 1 chủng =   3 Chứng minh: Cặp gen Aa tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu gen là: 1AA : 2Aa : 1aa  Trong số cá thể có kiểu hình trội (A-), cá thể chủng chiếm tỉ lệ = n 1  Kiểu hình có n tính trạng trội cá thể chủng chiếm tỉ lệ =   3 Ví dụ 1: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe thu F1 Theo lí thuyết, lấy cá thể có tính trạng trội F1, xác suất thu cá thể chủng bao nhiêu? 1 Áp dụng công thức, ta có xác suất =   = 81 3 Ví dụ 2: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe thu F1 Theo lí thuyết, lấy cá thể có tính trạng trội F1, xác suất thu cá thể chủng bao nhiêu? Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! 12 http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) 1 Áp dụng cơng thức, ta có xác suất =   = 27 3 Ví dụ 3: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbDDEe × AaBbDDEe thu F1 Theo lí thuyết, lấy cá thể có tính trạng trội F1, xác suất thu cá thể chủng bao nhiêu? 1 Áp dụng công thức, ta có xác suất =    3 -1 = Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! 13 ... THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) A2A4 × A3A4 CƠNG THỨC TÍNH NHANH QUY LUẬT MENĐEN _QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP Công thức 1: xác định tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình Khi cặp gen phân... tính xác suất 10 1 1 Lấy ngẫu nhiên cây, xác suất thu chủng = C 35       = = 32 16 2 2 Công thức 5: Dạng tốn gen có nhiều alen Đối với trường hợp tính trạng gen có nhiều alen quy. .. cơng thức giải nhanh, ta có hệ P, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = = 1 = 2× =  15  Ở hệ P, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = 1  Kiểu gen AA chiếm tỉ lệ = 2 1 AA : Aa 2 Công thức 4: tốn xác suất Muốn tính
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC TÍNH NHANH PHẦN QUY LUẬT MENDEN (1) , CÔNG THỨC TÍNH NHANH PHẦN QUY LUẬT MENDEN (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay