CÁC DẠNG bài tập KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN TRONG đề THI SINH

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:00

HOC24H.VN - THẦY THỊNH NAM Chuyên luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học Hoc24h.vn LIVESTREAM (21H00, NGÀY 23/12/2018) NỘI DUNG: CÁC DẠNG BÀI TẬP KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI => Sare tường để xem tránh bị lag bị ẩn video Câu 1: Ở cà chua alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Cho hai đỏ di hợp (P) lai với thu F1 Trong trình hình thành hạt phấn có 10% tế bào nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường Các giao tử hình thành có khả thụ tinh Theo lí thuyết, nhận định sau có nhận định đúng? I Ở F1 thu tỉ lệ kiểu gen : : : 18 : : : II Trong số đỏ F1, có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 0,7241 III Ở F1 có kiểu gen đột biến IV Cho lưỡng bội F1 giao phấn với đời thu vàng chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 2: Ở loài thực vật lưỡng bội, cho hoa đỏ giao phấn với hoa đỏ (P), hệ F1 thu kiểu hình gồm hoa đỏ : hoa trắng Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ phân li kiểu gen đây, có trường hợp thỏa mãn F 1? I 1: 2: II 1: 1: 1: III 1: 1: 1: 1: 2: IV 3: 3: 1: A B C D Câu 3: Giả sử: A: hoa tím, a: hoa trắng, B: dài, b: ngắn Đem lai đậu hoa tím, dài với đậu hoa trắng, ngắn thu F1 đồng loạt hoa tím, dài Tiếp tục cho F1 giao phối, thu F2 có loại kiểu hình theo số liệu sai: 4212 hoa tím, dài 1406 hoa tím, ngắn 1402 hoa trắng, dài 468 hoa trắng, ngắn Cho phát biểu sau: I Hai cặp tính trạng màu sắc hoa hình dạng di truyền độc lập với II F1 có kiểu gen dị hơp AaBb III Khi cho F1 x I hệ lai F2 – thu kết quả: 298 hoa tím, dài, 103 hoa tím, ngắn kiểu gen I đem lai AaBB IV Khi cho F1 x II hệ lai F2 – 2: Xuất kiểu hình tỷ lệ: 37,5 : 37,5 : 12,5 : 12,5 kiểu gen II đem lai aaBb Số phát biểu có nội dung A B C D HOC24H.VN - THẦY THỊNH NAM Chuyên luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học Hoc24h.vn Câu 4: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen quy định màu sắc hoa có alen : A1 quy định hoa đỏ; A2 quy định hoa hồng; A3 quy định hoa vàng; A4 quy định hoa trắng Các alen trội hoàn toàn theo thứ tự A1>A2>A3>A4 Khi cho hoa đỏ hoa vàng giao phấn với thu F1, theo lí thuyết trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? I 100% hoa đỏ II 50% hoa đỏ : 25% hoa hồng : 25% hoa vàng III 50% đỏ : 50% hồng IV 50% đỏ : 505 vàng 25% hoa trắng A B C D Câu 5: Ở ruồi giấm, tính trạng màu thân độ dài cánh quy định cặp gen alen có quan hệ trội lặn hồn toàn (A: thân xám, a: thân đen; B: cánh dài, b: cánh cụt) nằm cặp nhiễm sắc thể (NST) thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm NST giới tính X, khơng có alen tương ứng NST Y Phép lai cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ với thu F1 có kiểu hình thân đen, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 5% Trong trường hợp không xảy đột biến, theo lý thuyết, có kết luận sau đúng? I Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 chiếm tỉ lệ 32,5% II Ở đời F1 có 32 loại kiểu gen khác III Tỉ lệ ruồi đực mang ba tính trạng trội F1 chiếm 13,75% IV Tỉ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 5% A B C D Câu 6: Xét tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBb giảm phân hình thành giao tử Biết trình giảm phân diễn bình thường Tỉ lệ loại giao tử tạo I : II : : : III : : : IV : :1 :1 Số phương án A B C D Câu 7: Ở loài thực vật lưỡng bội: gen (A) quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen (a) quy định hoa kép; gen (B) quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với alen (b) quy định cánh hoa ngắn Biết gen quy định tính trạng nhóm gen liên kết cách 20cM Mọi diễn biến giảm phân thụ tinh bình thường hốn vị gen xảy bên Phép lai P: (đơn,dài) x (kép,ngắn) F1: 100% đơn,dài Đem F1 tự thụ thu F2 Cho nhận kết luận sau: I F2 có kiểu gen Ab//aB chiếm tỉ lệ 8% II F2 tỷ lệ đơn, dài dị hợp tử 50% III F2 gồm kiểu hình: 66% đơn, dài:9% đơn, ngắn : 9% kép, dài:16% kép,ngắn IV Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử F2 chiếm 66% Số kết luận đúng: A B C D HOC24H.VN - THẦY THỊNH NAM Chuyên luyện thi THPT Quốc gia mơn Sinh học Hoc24h.vn Câu 8: Hình vẽ sau mơ tả ba tế bào bình thường thể dị hợp kỳ sau q trình phân bào Có phát biểu phát biểu sau đúng? I Tế bào tế bào thể II Kết thúc trình phân bào, tế bào tạo hai tế bào với cấu trúc NST giống III Nếu tế bào tế bào thuộc hai thể khác NST tế bào sinh dưỡng thể có tế bào gấp đơi NST tế bào sinh dưỡng thể có tế bào IV Tế bào tế bào thể A B C D Câu 9: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? I thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng II thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng III 100% thân thấp, hoa đỏ IV 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Câu 10: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb x ♀Aabb Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường; thể giảm phân bình thường Theo lý thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo loại hợp tử lưỡng bội loại hợp tử lệch bội? A 12 B C D 12 HOC24H.VN - THẦY THỊNH NAM Chuyên luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học Hoc24h.vn Câu 11: Xét trình nhân đơi ADN mơi trường chứa đồng vị N14 Sau lần nhân đôi người ta chuyển sang mơi trường có chứa đồng vị N15 ADN nhân đơi lần Sau lại chuyển ADN tạo sang môi trường có đồng vị N14 Sau thời gian quan sát thấy có 12 ADN chứa N14 N15 Tổng số ADN thời điểm mà số ADN chứa N14 N15 là: A 12 B 14 C 16 D 32 ...HOC24H.VN - THẦY THỊNH NAM Chuyên luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học Hoc24h.vn Câu 4: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen quy định màu sắc hoa có alen... tử F2 chiếm 66% Số kết luận đúng: A B C D HOC24H.VN - THẦY THỊNH NAM Chuyên luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học Hoc24h.vn Câu 8: Hình vẽ sau mơ tả ba tế bào bình thường thể dị hợp kỳ sau trình... với cấu trúc NST giống III Nếu tế bào tế bào thuộc hai thể khác NST tế bào sinh dưỡng thể có tế bào gấp đôi NST tế bào sinh dưỡng thể có tế bào IV Tế bào tế bào thể A B C D Câu 9: Ở loài thực vật
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DẠNG bài tập KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN TRONG đề THI SINH , CÁC DẠNG bài tập KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN TRONG đề THI SINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay