bai 6 dot bien so luong nhiem sac the

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:00

ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC VÀ SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Khái niệm đột biến cấu trúc NST Đột biến cấu trúc NST thay đổi cấu trúc NST => Sắp xếp lại gen, hay giảm tăng số lượng gen NST dẫn đến thay đổi hình dạng cấu trúc NST Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST Do tác động tác nhân gây đột biến ngoại cảnh (vật lí, hóa học) Do rối loạn trao đổi chất nội bào, làm cho NST bị đứt gãy Do rối loạn q trình tự nhân đơi NST, hay tiếp hợp trao đổi chéo khơng bình thường crơmatit Đặc điểm cá loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Tiêu chí Các dạng đô ̣t biế n Khái niệm Hậu Ý nghĩa chế Mất đoạn Là đột biến Giảm số lượng gen NST, cân gen Tạo nguyên liệu cho q trình chọn lọc đoạn hệ gen  l giảm sức sống gây chết tiến hoá NST Cơ chế chung của Lặp đoạn Là đột biến làm - Tăng số lượng gen NST  tăng cường ĐBCTNST: cho đoạn giảm bớt biểu tính trạng Các tác nhân gây NST lặp lại Làm cân gen hệ gen  gây ̣t biế n phá vỡ cấu hay nhiều lần nên hậu có hại cho thể trúc NST→dẫn đến Đảo đoạn Là đột biến làm Ít ảnh hưởng đến sức sống cá thể vật chất di thay đổi trình tự số lượng gen, cho đoạn truyền khơng bị mát NST đứt ra, - Làm thay vị trí gen NST  thay đổi mức độ hoạt làm thay đổi hình dạng NST đảo ngược 180o động gen  gây hại cho thể đột biến nối lại - Thể dị hợp đảo đoạn, giảm phân xảy trao đổi chéo vùng đảo đoạn tạo giao tử khơng bình thường  hợp tử khơng có khả sống Chuyển đoạn Là đột biến dẫn đến đoạn NST chuyển sang vị vị trí khác NST, trao đổi đoạn NST không tương đồng Chuyển đoạn NST khơng tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết Chuyển đoạn lớn thường gây chết giảm khả sinh sản cá thể Chuyển đoạn nhỏ thường ảnh hưởng tới sức sống, có lợi cho sinh vật 1/3 II ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ Đột biến lệch bội Là biến đổi số lượng NST xảy hay số cặp NST tương đồng tế bào, tạo nên thể lệch bội Ví dụ người bị bệnh Đao : cặp số NST số 21 – thể lệch bội Các thể lệch bội : Thể không Thể (2n-1) Thể ba ( 2n + ) Thể bốn ( 2n +2 ) Thể lưỡng bội Nguyên nhân : Do tác động tác nhân lí hố mơi trường (tia phóng xạ, tia tử ngoại, hoá chất gây đột biến) rối loạn trao đổi chất nội bào → Một hay số cặp NST khơng phân li phân bào nguyên phân giảm phân → Tạo thể lệch bội Cơ chế : Sự không phân li hay số cặp NST giảm phân tạo loại giao tử thừa hay thiếu vài NST Các loại giao tử kết hợp với giao tử bình thường tạo thể lệch bội Vai trò ứng dụng đột biến lệch bội : - Đột biến lệch bội thường gây hại cho thể => phát triển khơng bình thường, giảm khả sống, khả sinh sản hữu tính, - Đột biến lệch bội cung cấp nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa - Trong chọn giống sử dụng đột biến lệch bội để đưa NST mong muốn vào giống trồng đó, sử dụng thể lệch bội để xác định vị trí gen NST Đột biến đa bội thể đa bội : Đột biến đa bội biến đổi số lượng NST tất cặp NST tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên lần đơn bội lớn 2n hình thành thể đa bội 2/3 Tự đa bội : tăng số nguyên lần NST đơn bội loài, gồm thể đa bội lẻ 3n, 5n, 7n thể đa bội chẵn 4n, 6n, 8n Dị đa bội : tượng hai NST lưỡng bội hai loài khác tồn tế bào Thể song nhị bội thể mà tế bào có NST 2n lồi khác nhau, hình thành từ lai xa qua đa bội hố lai tế bào sinh dưỡng khác lồi Nguyên nhân : Do tác động tác nhân lý hoá hay rối loạn trao đổi chất nội bào => cho thoi vơ sắc khơng hình thành phân bào dẫn tất NST nhân đôi không phân li => NST tế bào tăng lên gấp đôi Cơ chế phát sinh thể tự đa bội : Cơ chế phát sinh thể dị đa bội : Đặc điểm thể đa bội : - Thể đa bội phổ biến thực vật, gặp động vật thể động vật có hệ thống thần kinh phát triến bị đột biến đa bội thường chết + Tế bào thể đa bội có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh mẽ=> tế bào to, quan sinh dưỡng thân, lá, củ lớn thể lưỡng bội khả phát triển khoẻ, chống chịu tốt + Các thể đa bội chẵn có khả sinh sản hữu tính, thể tự đa bội lẻ khơng có khả sinh giao tử => khơng có hạt Vai trò ứng dụng đột biến đa bội : - Trong tiến hóa, thể tự đa bội chẵn dị đa bội góp phần tạo lồi cách nhanh chóng - Tạo giống trơng có suất cao 3/3 ... NST tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên lần đơn bội lớn 2n hình thành thể đa bội 2/3 Tự đa bội : tăng số nguyên lần NST đơn bội loài, gồm thể đa bội lẻ 3n, 5n, 7n thể đa bội chẵn 4n, 6n, 8n Dị... 7n thể đa bội chẵn 4n, 6n, 8n Dị đa bội : tượng hai NST lưỡng bội hai loài khác tồn tế bào Thể song nhị bội thể mà tế bào có NST 2n lồi khác nhau, hình thành từ lai xa qua đa bội hoá lai tế bào
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 6 dot bien so luong nhiem sac the , bai 6 dot bien so luong nhiem sac the

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay