ADN và QUÁ TRÌNH NHÂN đôi ADN

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 06:59

Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định TÀI LIỆU LIVESTREAM Buổi (15/9/2019): ADN Q TRÌNH NHÂN ĐƠI ADN Thầy Phan Khắc Nghệ – www.facebook.com/thaynghesinh Câu Trong tế bào, ADN phân bố vị trí sau đây? A Nhân tế bào, bào quan ti thể, lục lạp B Bào quan Gôngi, lưới nội chất hạt C Màng tế bào, trung thể, riboxom D Bào quan lizoxom, peroxixom Câu Loại nuclêôtit sau đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN? A Ađênin B Timin C Uraxin D Xitôzin Câu Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 2/3 tỉ lệ nuclêơtit loại G phân tử ADN A 10% B 30% C 20% D 25% Câu Trong q trình nhân đơi ADN, tế bào sử dụng loại nguyên liệu sau để tổng hợp mạch polinucleotit? A Nucleotit B Glucôzơ C Vitamin D Axit amin Câu Khi nói trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? A Ở mạch khuôn 5’-3’, mạch tổng hợp gián đoạn B Sự tổng hợp mạch hai mạch khuôn cần enzim xúc tác C Enzym Ligaza hoạt động hai mạch tổng hợp D Ở mạch khuôn 3’ – 5’, mạch tổng hợp liên tục không cần đoạn mồi Câu Khi nói số lần nhân đơi số lần phiên mã gen tế bào nhân thực, trường hợp khơng có đột biến, phát biều sau đúng? A Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đôi số lần phiên mã thường khác B Các gen nằm nhiễm sắc thể có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác C Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đôi khác số lần phiên mã thường khác D Các gen nằm tế bào có số lần nhân đơi số lần phiên mã Câu Các phân tử ADN nhân tế bào sinh dưỡng A nhân đôi độc lập diễn thời điểm khác B có số lượng, hàm lượng ổn định đặc trưng cho loài C mang gen không phân mảnh tồn theo cặp alen D có độ dài số lượng nuclêơtit ln Câu Một gen có tổng số 3875 liên kết hiđrơ Trên mạch hai gen có tỉ lệ A:T:G:X = 3:2:3:4 Số nuclêôtit loại mạch gen A 375A; 250T; 375G; 500X B 360A; 240T; 360G; 480X C 435A; 145T; 435G; 580X D 240A; 360T; 240G; 120A Câu Một gen có chiều dài 1360 A Trên mạch hai gen có số nuclêơtit loại A = 2T; có G = A + T; có X = 4T Số nuclêơtit loại gen A A = T = 120; G = X = 280 B A = T = 80; G = X = 160 C A = T = 408; G = X = 952 D A = T = 952; G = X = 408 Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Câu 10 Một gen có tổng số 1500 cặp nuclêôtit số nuclêôtit loại A = 20% Trên mạch gen có 200T số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit mạch Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? A A  X1 16 43 I Tỉ lệ = II Tỉ lệ = 17 G1 G1  T1 III Tỉ lệ A1  T1 = G1  X1 IV Tỉ lệ AX = TG A B C D Câu 11 Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi số lần liên tiếp tạo 62 mạch pơlinuclêơtit Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Phân tử ADN nói nhân đơi lần liên tiếp II Tất mạch đơn nói có trình tự bổ sung với đơi III Trong phân tử ADN tạo ra, có 31 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào IV Trong phân tử ADN tạo ra, có 30 phân tử cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường nội bào A B C D Câu 12 Khi nói q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực, có phát biểu sau đúng? I Trong q trình nhân đơi ADN, khơng có tham gia ligaza ADN có cấu trúc khác ADN mẹ II Trên phân tử ADN ln có nhiều điểm khởi đầu nhân đơi ADN III Trong tế bào, phân tử ADN có số lần nhân đơi giống IV Q trình nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc bán bảo tồn A B C D Câu 13 Một gen có chiều dài 4250A có 15% số nuclêơtit loại A Gen nhân đơi lần Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Gen 125 chu kì xoắn II Gen có 875 nucleotit loại G III Trong tổng số gen tạo ra, có 30 gen cấu trúc hồn tồn từ ngun liệu mơi trường IV Q trình nhân đơi cần mơi trường cung cấp 3234 nucleotit loại X A B C D Câu 14 Một phân tử ADN có chiều dài 0,255um có số nucleotit loại X = 150, tất nucleotit đánh dấu N15 Phân tử ADN nhân đôi lần mơi trường có N14; Sau tất ADN chuyển sang mơi trường có N15 tiếp tục tiến hành nhân đôi thêm lần Số nucleotit loại mà môi trường cung cấp cho q trình nhân đơi nói A A = T = 153000, G = X= 38250 B A = T = 38250, G = X = 153000 C A = T = 344250, G = X = 38250 D A = T = 38250, G = X = 344250 Câu 15 Người ta chuyển vi khuẩn E.coli mà vi khuẩn E.coli có phân tử ADN vùng nhân chứa N15 sang môi trường có N14 Vi khuẩn nói thực phân đôi lần liên tiếp tạo phân tử ADN Sau chuyển tất vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng phân đơi lần Kết thúc q trình nhân đơi nói người ta thấy mơi trường cung cấp 4900 nucleotit loại A chứa N14 21600 nucleotit loại G chứa N15 Tính theo lý thuyết, số nucleotit loại phân tử ADN nói A A = T = 700, G = X = 697 B A = T = 158, G = X = 697 C A = T = 700, G = X = 900 D A = T = 697, G = X = 158 Câu 16 Khi nói q trình nhân đơi ADN, có phát biểu sau đúng? Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định I Ở mạch khn 5’ – 3’, mạch tổng hợp gián đoạn cần nhiều đoạn mồi II Sự tổng hợp mạch hai mạch khuôn cần đoạn mồi III Enzym Ligaza hoạt động hai mạch khuôn IV Ở mạch khuôn 3’ – 5’, mạch tổng hợp liên tục không cần đoạn mồi A B C D 15 Câu 17 Có phân tử ADN có chứa N , phân tử ADN 3120 liên kết hidro dài 4080Å phân tử đưa sang mơi trường có N14 nhân đơi số lần sau tất phân tử đưa sang mơi trường có N15 để nhân đôi thêm số lần thu 42 phân tử ADN chứa N14 54 phân tử ADN có N15 Có phát biểu sau đúng? I Phân tử ADN có 720 nucleotit loại G II Số lần nhân đôi phân tử nhóm ban đầu lần III Số nucleotit có N14 mơi trường cung cấp cho q trình nhân đơi 50400 nucleotit IV Số phân tử ADN chứa N14 N15 32 A B C D Câu 18 Một gen có chiều dài 1020 nm, tỷ lệ A/G=1/4 Tất nucleotit đánh dấu N15 nhân đơi lần mơi trường có N15 Sau đó, người ta cho gen nhân đôi môi trường có chứa N14 số lần Sau kết thúc trình, người ta lại cho gen nhân đơi mơi trường có N15 số lần để tạo gen Trong gen tạo ra, người ta thấy có 120 mạch polinucleotit có N14 có 400 gen chứa N15 Có phát biểu sau đúng? I Số gen tạo thành 512 gen II Số nucleotit loại A chứa N15 cung cấp cho q trình nhân đơi nói 5424000 nu III Số nucleotit loại G cung cấp cho gen nhân đôi nhiều số nucleotit loại A cung cấp cho gen nhân đôi IV Nếu bỏ qua giai đoạn nhân đơi N15 ban đầu số nucleotit có N14 cung cấp cho q trình nhân đơi gen nhiều số nucleotit chứa N15 A B C D Câu 19 Người ta chuyển số phân tử ADN cho nhân đôi môi trường chứa N15 sang môi trường có N14 Tất ADN nói nhân đôi lần liên tiếp tạo 512 phân tử ADNnhận xét sau đây: I Số phân tử ADN ban đầu 16 phân tử II Số phân tử ADN mang N15 16 phân tử III Số phân tử mang N14 480 phân tử IV Nếu tất vi ADN bắt nguồn từ tế bào vi khuẩn vi khuẩn nhân đơi lần A B C D Câu 20 Một phân tử ADN có chiều dài 510nm tổng số 3800 liên kết hidro, tất nucleotit đánh dấu N15 Phân tử ADN nhân đơi lần mơi trường có N15 Sau đó, người ta cho tất phân tử ADN nhân đôi số lần mơi trường có N14 Sau chuyển tất ADN sang mơi trường có N15 để ADN nhân đôi số lần tạo ADN Trong ADN tạo ra, có tổng số 968 mạch polinucleotit có N15 có 56 mạch polinucleotit có N14 Có phát biểu sau đúng? I Phân tử ADN có 700A, 800G II Phân tử ADN ban đầu có lần nhân đơi mơi trường có N14 lần nhân đơi mơi trường có N15 III Có 456 phân tử ADN có N15 Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định IV Số nucleotit loại mà mơi trường cung cấp cho q trình nhân đơi nói 357700A, 408800G A B C D CÁC KHÓA HỌC CỦA THẦY PHAN KHẮC NGHỆ ĐÃ KHAI GIẢNG Khóa ProSAT gồm khóa: + Khóa ProS - Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 Link khóa học: https://moon.vn/khoahoc/pro-s-luyen-thi-thpt-quoc-gia-2019-1118 + Khóa ProA – Luyện đề THPT Quốc Gia 2019 Link khóa học: https://moon.vn/khoahoc/pro-a-luyen-de-thpt-quoc-gia-2019-1119 + Khóa ProT – Tổng ơn THPT Quốc gia 2019 Link khóa học: https://moon.vn/khoahoc/pro-t-tong-on-thpt-quoc-gia-2019-1120 Khóa NÂNG CAO gồm khóa: + Khóa NC sinh học: P1 - Cơ chế di truyền biến dị Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-a-khoa-nang-cao-sinh-hoc-2019-1289 + Khóa NC sinh học: P2 - Quy luật di truyền Link khóa học: https://moon.vn/khoahoc/khoa-nc-sinh-hoc-p2-co-che-di-truyen-va-bien-di-1294 + Khóa NC sinh học: P3 - Di truyền quần thể, di truyền người, sinh thái tiến hóa Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-nc-sinh-hoc-p3-co-che-di-truyen-va-bien-di1299 Khóa SINH HỌC 10 Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-sinh-hoc-10-2019-1155 Khóa SINH HỌC 11 Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-sinh-hoc-11-k2002-1150 ... q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực, có phát biểu sau đúng? I Trong trình nhân đơi ADN, khơng có tham gia ligaza ADN có cấu trúc khác ADN mẹ II Trên phân tử ADN ln có nhiều điểm khởi đầu nhân. .. cung cấp cho q trình nhân đơi nói 5424000 nu III Số nucleotit loại G cung cấp cho gen nhân đôi nhiều số nucleotit loại A cung cấp cho gen nhân đôi IV Nếu bỏ qua giai đoạn nhân đôi N15 ban đầu... cung cấp cho q trình nhân đôi gen nhiều số nucleotit chứa N15 A B C D Câu 19 Người ta chuyển số phân tử ADN cho nhân đôi môi trường chứa N15 sang mơi trường có N14 Tất ADN nói nhân đơi lần liên
- Xem thêm -

Xem thêm: ADN và QUÁ TRÌNH NHÂN đôi ADN , ADN và QUÁ TRÌNH NHÂN đôi ADN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay