ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG HỆ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

67 60 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 23:48

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tel (84-511) 736 949, Fax (84-511) 842 771 Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ NGÀNH : 05115 ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG HỆ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Mã số : 06T4-21 Ngày bảo vệ : 15-16/06/2011 SINH VIÊN : NGUYỄN MINH KHOA LỚP : 06T4 CBHD : ThS PHAN CHÍ TÙNG ĐÀ NẴNG, 06/2011 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tận tình dạy dỗ suốt thời gian học tập Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến thầy Phan Chí Tùng người trực tiếp hướng dẫn thực đồ án.Cảm ơn Ban quản lý ký túc xá Đại học bách khoa-Đại học Đà Nẵng bạn sinh viên ký túc xá nhiệt tình giúp tơi hồn thành đồ án Xin cảm ơn cha mẹ, bạn bè, người đứng sau động viên, giúp đỡ cho thêm niềm tin nghị lực suốt trình học tập thực đồ án Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên, Nguyễn Minh Khoa LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp thầy ThS.GVC Phan Chí Tùng Mọi tham khảo dùng luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian, địa điểm cơng bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Sinh viên, Nguyễn Minh Khoa NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CƠ SỞ LÝ THUYẾT .1 I Công cụ hỗ trợ lập trình: I.1 Microsoft Visual Studio 2008: I.1.1 Lược sử phát triển: I.1.2 Một số tính bật: I.2 Những ưu điểm phiên bản: I.2.1 Những ưu điểm: .4 I.2.2 Các phiên bản: II Ngơn ngữ lập trình C#: .5 II.1 Microsoft NET: .5 II.1.1 Thư viện lớp NET Framework: II.2 Ngôn ngữ C#: III Cơ sở liệu SQL Server 2005: .6 III.1 Khái niệm SQL: III.2 Đặc điểm, đối tượng làm việc SQL Server: III.2.1 Đặc điểm SQL Server: III.2.2 Các kiểu liệu SQL Server: III.3 Đối tượng làm việc SQL: III.4 Giới thiệu tập lệnh SQL : III.5 Những đặc điểm khiến SQL Server 2005 trội SQL Server 2000 .7 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Phân tích hệ thống: I.1 Yêu cầu đặt toán: .9 I.1.1 Yêu cầu chức năng: .9 I.1.2 Yêu cầu phi chức năng: I.2 Thông tin tổ chức: .9 I.2.1 Cơ cấu tổ chức: .9 I.2.2 Phương thức quản lý Ký túc xá, biến cố vào ra: 10 II Các biểu đồ mô tả hệ thống: .11 II.1.1 Biểu đồ chức toàn hệ thống: .11 II.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh: 11 II.1.3 Biểu đồ luồng liệu DFD: 12 III Thiết kế chức năng: 15 III.1 Chức quản lý hệ thống: .15 III.2 Chức quản lý thông tin sử dụng: 15 III.2.1 Quản lý thông tin sử dụng phòng .15 III.2.2 Quản lý thông tin sử dụng tài sản: 16 III.2.3 Quản lý thông tin sử dụng dịch vụ: 16 III.3 Chức quản lý thông tin tài sản Ký túc xá: 17 III.3.1 Quản lý nhà: .17 III.3.2 Quản lý phòng: 17 III.3.3 Quản lý dịch vụ: .18 III.3.4 Quản lý tài sản: 18 i .III.4 Chức quản lý sinh viên: .19 III.5 Chức quản lý cán 19 III.6 Chức thống kê báo cáo: .19 III.7 Chức tìm kiếm: 20 IV Phân tích nghiệp vụ sơ đồ mô tả: 20 IV.1 Những nghiệp vụ chính: .20 IV.1.1 Mô tả chức năng: 20 IV.1.2 Xác định đối tượng liên quan nhu cầu hệ thống: 21 IV.2 Sơ đồ thuật toán đặc tả nghiệp vụ: 23 IV.2.1 Nhận hồ sơ Sinh viên: 23 IV.2.2 Thêm hồ sơ Sinh Viên: .24 IV.2.3 Xét chọn Sinh viên: 25 IV.2.4 Xếp Phòng cho Sinh viên: 26 IV.2.5 Cập nhật thông tin thu chi: .27 V Phân tích liệu: .29 V.1 Từ điển liệu: 29 V.1.1 Bảng danh mục từ điển liệu thô: 29 V.1.2 Xây dựng từ điển liệu: 30 V.2 Xây dựng mơ hình thực thể kết hợp: .31 V.2.1 Xây dựng thực thể: .31 V.3 Mơ hình liệu quan hệ: .39 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 41 I Các công cụ yêu cầu hệ thống: .41 I.1 Các công cụ: 41 I.1.1 Cơng cụ viết chương trình: 41 I.1.2 Công cụ hỗ trợ giao diện: 41 I.1.3 Công cụ viết báo cáo: 41 I.2 Yêu cầu hệ thống: 41 II Một số hình ảnh Demo chương trình: 42 II.1 Chức đăng nhập danh mục quản lý: 42 II.1.1 Đăng nhập: 42 II.1.2 Menu chính: .42 II.1.3 Thơng tin quản lý phòng: 43 II.1.4 Thông tin quản lý nhà: .43 II.1.5 Quản lý hồ sơ cán bộ: 44 II.1.6 Quản lý sinh viên: 44 II.1.7 Quản lý chức vụ: 45 II.1.8 Quản lý dịch vụ: 45 II.1.9 Quản lý tài sản: 46 II.2 Chức quản lý thông tin sử dụng: 46 II.2.1 Xem thông tin sử dụng phòng: 46 II.2.2 Thông tin sử dụng tài sản: 47 II.2.3 Thông tin sử dụng dịch vụ: 47 II.3 Chức tìm kiếm thông tin: 48 II.3.1 Tìm kiếm nhân viên: 48 II.3.2 Tìm kiếm sinh viên: 48 II.3.3 Tìm kiếm phòng sử dụng: 49 II.4 Chức in báo cáo, thống kê: 50 II.4.1 In báo cáo danh sách sinh viên ký túc xá: 50 ii iii II.4.2 In danh sách sinh viên theo phòng: 50 II.4.3 In thơng tin phòng sử dụng: .51 KẾT LUẬN 52 I Kết đạt được: 52 II Mặt hạn chế: .52 III Hướng phát triển đề tài: 52 [1] Đặng Thiên Bình.DOTNET Programming.Đà Nẵng [2] Nguyễn Ngọc Bình Phương, Thái Thanh Phong Các giải pháp lập trình C#.Nhà xuất Giao thơng vận tải [3] Erik Brown Manning Windows Forms Programming with C# .1 [4] Phan Huy Khánh Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống Đà Nẵng, 2000 [5] Trần Nguyên Phong.Giáo trình thực hành SQL.Đại học Huế [6] Trang web : http://forums.congdongcviet.com/forumdisplay.php?f=9 .1 [7] Trang web: http://www.csharpvn.com/Default.aspx DANH MỤC HÌNH Hình 1: Microsoft Visual Studio 2008 Hình 2:Hai phiên Professional Standard Hình 3: Sơ đồ tổ chức ban quản lý ký túc xá ĐHBK-ĐH Đà Nẵng Hình 4:Sơ đồ phân cấp chức hệ thống .11 Hình 5:Sơ đồ ngữ cảnh 12 Hình 6:Mơ tả sơ đồ dòng liệu mức .13 Hình 7:Mơ tả sơ đồ dòng liệu mức .14 Hình 8: Use case quản lý hệ thống 15 Hình 9: Use case quản lý thơng tin sử dụng phòng 15 Hình 10: Use case quản lý thơng tin sử dụng tài sản 16 Hình 11: Use case quản lý thơng tin sử dụng dịch vụ .16 Hình 12: Use case quản lý nhà 17 Hình 13: Use case quản lý phòng 17 Hình 14: Use case quản lý dịch vụ 18 Hình 15: Use case quản lý tài sản .18 Hình 16: Use case quản lý sinh viên 19 Hình 17: Use case quản lý cán .19 Hình 18: Use case thống kê báo cáo 20 Hình 19: Use case chức tìm kiếm .20 Hình 20:Sơ đồ mơ tả chức tiếp nhận hồ sơ .23 Hình 21:Mơ hình mơ tả chức thêm hồ sơ Sinh viên 24 Hình 22:Mơ hình mơ tả chức xét chọn Sinh viên .25 Hình 23:Xếp phòng cho sinh viên .26 Hình 24:Mơ hình cập nhật thu 27 Hình 25:Mơ hình cập nhật chi 28 Hình 26:Thực thể Cán 31 Hình 27:Thực thể Chức vụ 32 Hình 28:Thực thể Dịch vụ 32 Hình 29:Thực thể Hóa đơn 33 Hình 30:Thực thể Nhà 34 Hình 31:Thực thể Phòng .34 Hình 32:Thực thể Sinh viên 35 Hình 33:Thực thể Sử dụng dịch vụ 36 Hình 34:Thực thể sử dụng tài sản 37 Hình 35:Thực thể tài sản .37 Hình 36:Thực thể Users 38 Hình 37:Mơ hình liệu quan hệ 39 Hình 38:Khung đăng nhập 42 Hình 39:Menu hệ thống .42 Hình 40:Quản lý phòng .43 Hình 41:Quản lý khu nhà 43 Hình 42:Quản lý cán .44 Hình 43:Quản lý sinh viên 45 Hình 44:Quản lý chức vụ 45 Hình 45:Quản lý dịch vụ .46 Hình 46:Quản lý tài sản 46 Hình 47:Danh sách sinh viên phòng 47 Hình 48:Thơng tin sử dụng tài sản .47 Hình 49:Thơng tin sử dụng dịch vụ 48 Hình 50:Tìm kiếm nhân viên 48 Hình 51:Tìm kiếm Sinh viên .49 Hình 52:Phòng sử dụng .49 Hình 53:Danh sách tất sinh viên 50 Hình 54:Danh sách sinh viên theo nhà .50 Hình 55:Thơng tin phòng sử dụng 51 Hình 56:In hóa đơn dịch vụ sử dụng 51 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH I I.1 .I.1.1 Các cơng cụ u cầu hệ thống: Các cơng cụ: Cơng cụ viết chương trình:  Microsoft Visual Studio 2008: cơng cụ tạo mã nguồn biên dịch chương trình  Microsoft SQL Server 2005: dùng làm hệ sở liệu cho chương trình  SQL Server Management Studio Express: dùng để quản lý chỉnh sửa sở liệu .I.1.2 Công cụ hỗ trợ giao diện:  DevExpress 10.2  DotnetBar 8.1.0.7  Janus WinForms Controls v3 I.1.3 Công cụ viết báo cáo:  Microsoft Word 2010: dùng để viết tài liệu  Microsoft Visio 2010: dùng để vẻ sơ đồ mô tả hệ thống  Howie’s Quick Screen Capture: cơng cụ hỗ trợ chụp hình .I.2 u cầu hệ thống:  Chương trình tương thích với hệ điều hành Windows từ phiên XP, Vista đến Windows  Cấu hình tối thiểu: máy tính có vi xử lý Pentium 4, Ram 512Mb Nguyễn Minh Khoa, LỚP 06T4 41 .II Một số hình ảnh Demo chương trình: II.1 Chức đăng nhập danh mục quản lý: II.1.1 - Đăng nhập: Để sử dụng chương trình người dùng cần đăng nhập vào hệ thống, với quyền ADMIN có quyền tùy chỉnh thơng tin Hình 38:Khung đăng nhập II.1.2 - Menu chính: Giúp người quản lý dễ dàng truy cập đến chức cách nhanh chóng: Hình 39:Menu hệ thống Nguyễn Minh Khoa, LỚP 06T4 42 Quản lý Ký túc xá II.1.3 - Thơng tin quản lý phòng: Cung cấp thơng tin địa phòng, khu nhà, số giường tình trạng phòng Hình 40:Quản lý phòng II.1.4 - Thơng tin quản lý nhà: Lưu thông tin khu nhà số lượng phòng tối đa Hình 41:Quản lý khu nhà 43 Quản lý Ký túc xá II.1.5 - Quản lý hồ sơ cán bộ: Gồm thông tin chi tiết cán quản lý Hình 42:Quản lý cán II.1.6 - Quản lý sinh viên: Cung cấp thông tin chi tiết sinh viên nội trú Nguyễn Minh Khoa, LỚP 06T4 44 Quản lý Ký túc xá Hình 43:Quản lý sinh viên II.1.7 - Quản lý chức vụ: Lưu trữ thông tin chức vụ có Ký túc xá Hình 44:Quản lý chức vụ .II.1.8 - Quản lý dịch vụ: Lưu trữ thông tin dịch vụ cung cấp Ký túc xá 45 Quản lý Ký túc xá Hình 45:Quản lý dịch vụ II.1.9 - Quản lý tài sản: Cung cấp thông tin loại tài sản giá trị Hình 46:Quản lý tài sản II.2 Chức quản lý thông tin sử dụng: II.2.1 - Xem thông tin sử dụng phòng: Ta xem thơng tin chi tiết sinh viên cư trú phòng Nguyễn Minh Khoa, LỚP 06T4 46 Quản lý Ký túc xá Hình 47:Danh sách sinh viên phòng II.2.2 - Thơng tin sử dụng tài sản: Lưu trữ thông tin sử dụng tài sản tính phí sử dụng tài sản Hình 48:Thơng tin sử dụng tài sản .II.2.3 - Thông tin sử dụng dịch vụ: Lưu trữ thông tin dịch vụ tính phí sử dụng dịch vụ 47 Quản lý Ký túc xá Hình 49:Thơng tin sử dụng dịch vụ .II.3 Chức tìm kiếm thơng tin: II.3.1 Tìm kiếm nhân viên: Hình 50:Tìm kiếm nhân viên .II.3.2 Tìm kiếm sinh viên: Nguyễn Minh Khoa, LỚP 06T4 48 Quản lý Ký túc xá Hình 51:Tìm kiếm Sinh viên .II.3.3 Tìm kiếm phòng sử dụng: Hình 52:Phòng sử dụng 49 Quản lý Ký túc xá II.4 Chức in báo cáo, thống kê: II.4.1 In báo cáo danh sách sinh viên ký túc xá: Hình 53:Danh sách tất sinh viên .II.4.2 In danh sách sinh viên theo phòng: Hình 54:Danh sách sinh viên theo nhà Nguyễn Minh Khoa, LỚP 06T4 50 Quản lý Ký túc xá II.4.3 In thông tin phòng sử dụng: Hình 55:Thơng tin phòng sử dụng Hình 56:In hóa đơn dịch vụ sử dụng 51 CHƯƠNG KẾT LUẬN I Kết đạt được: - Nắm vững ngơn ngữ lập trình C#, Sql Server 2005 cơng cụ hỗ trợ lập trình Visual Studio 2008 - Nắm kiến thức việc quản lý hệ thống ký túc xá - Xây dựng chương trình Demo quản lý ký túc xá đáp ứng nhu cầu đề như:  Quản lý tốt mặt thông tin sinh viên, cán bộ, đăng ký phòng ở, quản lý tài sản, dịch vụ, tốn…vv  Chương trình chạy ổn định, không tốn nhiều tài nguyên phần cứng  Thông tin quản lý cập nhật dễ dàng, nhanh chóng  Tìm kiếm thơng tin thuận tiện, đơn giản  Giao diện thân thiện, dễ sử dụng .II Mặt hạn chế: - Do kiến thức lập trình với ngơn ngữ C# hạn chế nên chương trình chưa tối ưu hồn tồn - Kinh nghiệm thiết kế ít.Cơ sở liệu chương trình nhiều, chưa tối ưu .III Hướng phát triển đề tài: - Tối ưu hóa chương trình, nâng cao tính logic sở liệu, đảm bảo tính tồn vẹn liệu người dùng - Tối ưu giao diện để đơn giản hóa việc quản lý - Phát triển ứng dụng nên Web mơ hình Client-Server để sinh viên thực việc đăng kí từ xa Nguyễn Minh Khoa, LỚP 06T4 52 PHỤ LỤC PHỤ LỤC : DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa CB Cán NV Nhân viên SV Sinh viên QL Quản lý DV Dịch vụ DS Danh sách KTX Ký túc xá CSDL Cơ sở liệu STT Số thứ tự 10 ĐTNR Điện thoại nhà riêng 11 ĐTDĐ Điện thoại di động 12 MSSV Mã số sinh viên 13 CMND Chứng minh nhân dân 14 CSDK Chỉ số đầu kỳ 15 CSCK Chỉ số cuối kỳ 16 DFD Data Flow Diagram 17 API Application Programming Interface 18 VSTO Visual Studio Tools for Office 19 T-SQL Transact-SQL 20 WPF Windows Presentation Foundation 21 LINQ Language Integrated Query 22 IDE Integrated Development Environment 23 SQL Structured Query Language 24 XML eXtensible Markup Language i TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Thiên Bình.DOTNET Programming.Đà Nẵng [2] Nguyễn Ngọc Bình Phương, Thái Thanh Phong Các giải pháp lập trình [3] [4] [5] [6] [7] C#.Nhà xuất Giao thông vận tải Erik Brown Manning Windows Forms Programming with C# Phan Huy Khánh Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống Đà Nẵng, 2000 Trần Nguyên Phong.Giáo trình thực hành SQL.Đại học Huế Trang web : http://forums.congdongcviet.com/forumdisplay.php?f=9 Trang web: http://www.csharpvn.com/Default.aspx TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xây dựng hệ chương trình quản lý Ký túc xá Trường đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng Ngày nay, với phát triển nhanh chóng ngành Cơng Nghệ Thơng tin việc áp dụng lĩnh vực vào công tác quản lý khơng xa lạ Ký túc xá Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng ký túc xá có quy mơ lớn nước.Với số lượng sinh viên cư trú lên đến hàng nghìn người, cơng việc quản lý Ký túc trở nên khó khăn tốn nhiều cơng sức Chính vậy, tơi chọn đề tài “Xây dựng hệ chương trình quản lý ký túc xá Trường Đại học bách khoa-Đại học Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Để giải đề tài chọn công cụ Microsoft Visual Studio 2008 để lập trình với ngơn ngữ C#, dựa sở liệu SQL Server 2005.Sau nghiên cứu thực tế hệ thống tổ chức cách hoạt động ban quản lý Ký túc xá Trường đại học Bách khoa-Đại học Đà nẵng phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế sở liệu chương trình xây dựng hồn chỉnh Chương trình giải tốt tiêu :  Quản lý thông tin sinh viên, cán bộ, đăng ký phòng ở, quản lý tài sản, dịch vụ, tốn  Chương trình chạy ổn định, khơng tốn nhiều tài nguyên phần cứng  Thông tin quản lý cập nhật dễ dàng, nhanh chóng  Tìm kiếm thơng tin thuận tiện, đơn giản  Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG HỆ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG HỆ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay