tuyen tap cac bai toan ve phan so lop 4

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 23:12

Tuyển tập Toán phân số lớp Bài 1: Lấy ví dụ phân số nhỏ hơn1; phân số lớn 1; phân số tối giản . . . . Bài 2: Đọc sè sau: giê 27 m 100 a kg b ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bµi 3: ViÕt thương phép chia sau dạng phân số: 7:9 : 11 2001 : 2008 a:7 b: a+c c : (a + b) ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bµi 4: Viết phân số sau dạng phép chia: 27 100 a b 5a ab cd ….……………………………………………………………………………………… . . . Bài 5: Viết số tự nhiên sau dạng phân số mẫu số 3: 11 23 2008 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bµi 6: Cho hai số 7, Hãy viết phân số: a Nhá h¬n b b»ng c Lín h¬n . . Bài 7: Viết phân số phân số 1/3 cho phân số có tử số số lẻ bé 10 . . . Bài 8: Viết phân số khác có tử số mà phân số đó: a Lớn phân số 1/5 b Bé phân số 1/4 c Lớn phân số 1/5 bé phân số 1/4 . . . Bài 9: Viết phân số khác có mẫu số mà phân số đó: a Lớn phân số 1/5 c Lớn phân số 1/5 bé phân số 1/4 b Bé phân số 1/4 . . . Bài 10: Tìm phân số phân số sau: 3/4 5/7 9/12 15/21 30/42 27/36 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bµi 11: Khoanh vào phân số phân số 6/14: a 9/20 b 12/28 c 13/21 d 15/35 e 18/35 Bµi 12: Viết tất phân số phân số 4/12 cho mÉu sè nhá h¬n 30 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… . Bài 13: Hãy viết phân số phân số 3/4 có mẫu số 8, 12, 20 - T×m x, y biÕt : a 4/x = 12/15 = y/45 b 3/x = 1/y = 6/24 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… Bµi 14: Rót gän phân số sau: 16/24 35/45 49/28 85/51 64/96 . . . Bài 15: Tính giá trị biểu thức: (1/6 + 1/10 + 1/15 ) : ( 1/6 + 1/10 - 1/15 ) (1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 ) : (1/4 - 1/5) ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bµi 16: TÝnh nhanh 3/4 + 2/5 + 1/4 + 3/5 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 4/5 - 2/3 + 1/5 - 1/3 4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7 2/5 x 7/4 - 2/5 x 3/7 13/4 x 2/3 x 4/13 x 3/2 75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/ 32 3 1 + + + + + Bµi 17: TÝnh nhanh 4/7 x 5/6 + 4/7 x 1/6 3/5 x 7/9 - 3/5 x 2/9 5/9 x 1/4 + 4/9 x 3/12 7/9 x 8/5 - 7/9 x 3/5 2/5 x 3/4 + 3/4 x 3/5 2006/ 2005 x 3/4 - 3/4 x 1/2005 Bài 18: Viết phân số sau thành tổng phân số tối giản khác cã cïng mÉu sè: 10/27, 13/12, 15/8 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… . Bài 19: Viết phân số sau thành tổng phân số có tử số mẫu số khác nhau: 9/12 9/15 . . . Bài 20: Viết phân số 1/3 thành tổng hai phân số có tử số mẫu số khác . . . Bài 21: Viết tất phân số bé có tổng tử số vµ mÉu sè b»ng 10 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bµi 22: Viết tất phân số tối giản có tổng tư sè vµ mÉu sè b»ng 20 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bài 23: Viết tất phân số có tích tư sè vµ mÉu sè lµ 100 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bài 24: Rút gọn phân số sau: 1212/3030 32032/ 48048 456456/234234 1339/1442 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bµi 25: ViÕt tất phân số phân số 14/18 cho tổng tử số mẫu số bé 100 . . . Bài 26: Viết phân số khác nằm phân số 3/5 4/5 . . . Bài 27: Viết phân số khác nằm phân số 3/4 4/5 . . . Bài 28: Cho chữ số 1, 2, 4, 6, Hãy lập tất phân số có giá trị 5/10 cho chữ số cho không lặp lại số . . . Bài 29: Lập cặp phân số tõ sè sau: 1; ; ; ; 16 ( 12 cỈp ) ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bµi 30: TÝnh nhanh: a 15  b 2121 222222  15  4343 434343 16  25  44  100 29  96  142  48 c 1994  1993  1992  1993 1992  1993  1994   1986 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bµi 31: TÝnh nhanh a 399  45  55  399 1995  1996  1991  1995 b 1996  1995  996 1000  1996  1994 c 637  527  189 526  637  448 d 677  874  251 678  874  623 ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Chó ý số dạng so sánh phân số: a So sánh phân số có mẫu số e So sánh phần bù với b So sánh phân số có tử số g So sánh phần với ( hỗn số ) c Rút gọn so sánh h Bắc cầu d So sánh qua đơn vị i So sánh qua phân số trung gian Bµi 32: TÝnh nhanh 1/2 x 12/13 + 1/3 x 12/13 + 1/4 x 12/13 (1- 1/2 ) x ( 1- 1/3 ) x ( 1- 1/4 ) x (1 - 1/5 ) ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… Bài 33 - Tìm phân số phân số 3/5 biết hiệu tử số trừ mẫu số phân số - Tìm phân số phân số 2/3 biÕt r»ng tỉng cđa tư sè vµ mÉu sè phân số 15 - Tìm số, biÕt r»ng lÊy sè ®ã céng víi 4/5 råi trõ 1/4 kết 7/10 - Cho phân số 18/27 Hỏi để phân số phân số 1/2 phải trừ tử số mẫu số phân số cho số tự nhiên nào? - Cho phân số 2/11 Hỏi phải cộng thêm vào tử số mẫu số phân số số tự nhiên để phân số phân số 4/7? - Cho phân số 3/18 Hỏi phải thêm vào tử số bớt mẫu số số tự nhiên để phân số 3/4 - Tìm phân số x/y, biÕt hiƯu cđa x vµ y b»ng vµ x/y sau rút gọn 5/3 - Tìm phân sè x/y, biÕt tỉng cđa x vµ y b»ng 15 x/y sau rút gọn 2/3 ... 16: TÝnh nhanh 3 /4 + 2/5 + 1 /4 + 3/5 2/3 x 3 /4 x 4/ 5 x 5/6 4/ 5 - 2/3 + 1/5 - 1/3 4/ 5 x 3/7 + 4/ 5 x 4/ 7 2/5 x 7 /4 - 2/5 x 3/7 13 /4 x 2/3 x 4/ 13 x 3/2 75/100 + 18/21 + 19/32 + 1 /4 + 3/21 + 13/ 32... Bµi 30: TÝnh nhanh: a 15  b 2121 222222  15  43 43 43 4 343 16  25  44  100 29  96  142  48 c 19 94  1993  1992  1993 1992  1993  19 94   1986 ….……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………... ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… . Bài 24: Rút gọn phân số sau: 1212/3030 32032/ 48 048 45 645 6/2 342 34 1339/ 144 2 ….……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyen tap cac bai toan ve phan so lop 4 , tuyen tap cac bai toan ve phan so lop 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay