đáp án chi tiết hoá vinh lần 2 (1)

6 79 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41: Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch CrCl 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 10,3 gam kết tủa Giá trị lớn V A 700 B 500 C 350 D 450 Câu 42: Oxit sau oxit lưỡng tính? A CrO B CrO3 C Cr2O3 D FeO Câu 43: X loại tơ Một mắt xích X có khối lượng 226u (hay đvC) X A xenlulozơ triaxetat B tơ nilon-6,6 C poli(metyl metacrylat) D tơ niron (hay olon) Câu 44: Cho chất sau: glyxylalanin (Gly-Ala), anilin, metylamoni clorua, natri axetat, phenol Số chất tác dụng với NaOH dung dịch A B C D Câu 45: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột, thu lấy toàn lượng glucozơ đem lên men thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu V lít (đktc) khí CO Hấp thụ hết lượng CO2 vào nước vôi dư thu 40 gam kết tủa Giá trị m A 72 B 32,4 C 36 D 64,8 2 Câu 46: Phản ứng sau có phương trình ion rút gọn Ba2+ + SO → BaSO4? A Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3 B Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O C Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O D Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2 Câu 47: Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ, thu monosaccarit X Oxi hóa X Cu(OH)2 dung dịch NaOH đun nóng, thu chất hữu Y Hai chất X, Y A glucozơ, natri gluconat B fructozơ, sobitol C saccarozơ, glucozơ D glucozơ, axit gluconic Câu 48: Với cấu tạo tinh thể kim loại, kim loại sau có độ cứng cao nhất? A Ag B Fe C Cr D Cu Câu 49: Etyl fomat este có mùi thơm, khơng độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm Công thức etyl fomat A C2H5COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 50: Kim loại sau điều chế phản ứng nhiệt nhôm? A Cr B Ca C K D Al Câu 51: Thành phần thạch cao nung canxi sunfat Công thức canxi sunfat A CaCl2 B CaSO3 C CaSO4 D CaCO3 Câu 52: Kim loại sau không tan dung dịch kiềm? A Ba B Fe C Al D Na Câu 53: Một số sở sản xuất thuốc bắc thường đốt chất bột rắn màu vàng (là đơn chất) để tạo khí X nhằm mục đích tẩy trắng, chống mốc Tuy nhiên, theo nhà khoa học khí X có ảnh hưởng khơng tốt đến quan nội tạng khí X cũng nguyên nhân gây mưa axit Khí X A CO2 B NO2 C SO2 D H2S Câu 54: Dung dịch anbumin lòng trắng trứng dễ bị thủy phân dung dịch chất sau đây? A HCl B NaCl C NaNO3 D KNO3 Câu 55: Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch chất X, thu kết tủa màu lục thẫm Chất X A FeCl3 B CrCl3 C MgCl2 D FeCl2 Trang 1/6 - Mã đề thi 132 Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn amin X bậc (no, đơn chức, mạch hở), thu 0,45 mol H 2O 0,05 mol N2 Công thức phân tử X A C2H9N B C4H9N C C3H9N D C3H7N Câu 57: Chất sau thuộc loại polime thiên nhiên? A Amino axit B Saccarozơ C Chất béo D Tinh bột Câu 58: Kim loại Fe không tan dung dịch A HCl (đặc, nguội) B HNO3 (loãng) C ZnCl2 D FeCl3 Câu 59: Cho gam Fe vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu V lít (đktc) khí Giá trị V A 1,12 B 2,24 C 3,36 D 2,40 Câu 60: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ phản ứng trùng hợp chất sau đây? A CH2=CH2 B CH2=CHCl C CHCl=CHCl D C2H5Cl Câu 61: Thực thí nghiệm sau: (a) Nung nóng KNO3 (b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch FeCl2 (e) Cho Si vào dung dịch NaOH Sau phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 62: Cho phương trình phản ứng hóa học sau: X + Y + H2O → Z + T (1); T + NaOH → X + 2H2O (2); Y + 2NaOH → E + 2H2O (3); Y + E + H2O → 2Z (4); 2AlCl3 + 3E + 3H2O → 2T + 3Y + 6NaCl (5) Các chất Z, T, E A NaAlO2, Al(OH)3, NaHCO3 B NaAlO2, CO2; Na2CO3 C CO2, Al(OH)3, NaHCO3 D NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3 Câu 63: Phát biểu sau sai? A Khi đốt cháy hoàn toàn x mol triolein thu y mol CO2 z mol H2O y – z = 5x B Isoamyl axetat có mùi chuối chín, dễ tan nước dùng làm chất tạo mùi thơm công nghiệp thực phẩm C Trong phản ứng este hóa ancol etylic axit axetic người ta cho H2SO4 đặc vào để vừa chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm D Khi hiđro hóa hồn tồn chất béo lỏng triolein (xúc tác Ni, t0) để nguội thu chất béo rắn tristearin Câu 64: Cho phát biểu sau: (a) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(AlO2)2, sau phản ứng hoàn toàn thu kết tủa trắng gồm chất (b) Nhỏ dung dịch NaAlO2 vào lượng dư dung dịch KHSO4 thu kết tủa trắng (c) Chì hợp chất chì độc  (d) Nước có chứa nhiều cation Na+ (hoặc Mg2+) HCO gọi nước có tính cứng tạm thời (e) Trong đời sống, người ta thường dùng clo để diệt trùng nước sinh hoạt Số phát biểu A B C D Câu 65: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Nhúng dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO3 (b) Cắt miếng tôn (sắt tráng kẽm), để khơng khí ẩm (c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4 (d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt nhúng vào dung dịch AlCl3 Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học A B C D Câu 66: Hiđrocacbon mạch hở X (26 < MX < 58) Trộn m gam X với 0,52 gam stiren thu hỗn hợp Y Đốt cháy hoàn toàn Y thu 2,24 lít CO2 (đktc) 0,9 gam H2O Mặt khác, toàn lượng Y làm màu tối đa a gam Br2 dung dịch Giá trị a A 4,8 B 16,0 C 56,0 D 8,0 nCO2= 0,1; nH2O = 0,05 mol; nC8H8 = 0,005; mX = 0,78 gam Đốt 0,78 gam X 0,06 mol CO2 0,03 mol H2O => CTĐGN CH => C4H4 0,015 mol Vậy a = (0,015.3+0,005).160 = gam Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 67: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol, natri stearat natri oleat Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu H2O 9,12 mol CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, nung nóng) thu chất béo Y Đem toàn Y tác dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn muối sau phản ứng đốt cháy oxi dư thu tối đa a gam H 2O Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 145 B 150 C 155 D 160 Phân tử X có 57C => nX = 0,16 mol => Muối C17H35COONa 0,48 mol => a = 151,2 gam Câu 68: Cho chất X (CrO3) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu hợp chất Y crom Đem chất Y cho vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu hợp chất Z crom Đem chất Z tác dụng dung dịch HCl dư, thu khí T Phát biểu sau không đúng? A Chất Z Na2Cr2O7 B Khí T có màu vàng lục C Chất X có màu đỏ thẫm D Chất Y có màu da cam CrO3(X-đỏ thẫm) + 2NaOH Na2CrO4 ( Y- màu vàng) + H2O 2Na2CrO4 + H2SO4Na2Cr2O7 (Z - màu cam) + Na2SO4 + H2O Na2Cr2O7 + 14HCl 2NaCl + 2CrCl3 + 3Cl2(T màu vàng lục) + 7H2O Câu 69: Đốt mơi sắt chứa kim loại M cháy ngồi khơng khí đưa vào bình đựng khí CO (như hình vẽ) Thấy kim loại M tiếp tục cháy bình khí đựng CO2 Kim loại M A Cu B Ag C Fe D Mg 2Mg + CO2 C + 2MgO Câu 70: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba BaO (trong nguyên tố oxi chiếm 10,435% khối lượng hỗn hợp) vào nước, thu 500 ml dung dịch Y có pH = 13 0,224 lít khí (đktc) Sục từ từ đến hết 1,008 lít (đktc) khí CO2 vào Y thu khối lượng kết tủa A 0,985 gam B 1,970 gam C 6,895 gam D 0,788 gam Y có nOH = 0,05 mol; nH2= 0,01 mol => nO(X) = (0,05-0,01.2):2 = 0,015 mol => m = 2,3 gam X gồm x mol Ba, y mol Na, 0,015 mol O => 137x+23y=2,06 2x+y =0,05 => x = 0,01; y=0,03 mol nCO2 = 0,045 mol => CO32- = 0,005 => mBaCO3 = 0,985 Câu 71: X Y este mạch hở có cơng thức phân tử C 5H8O2 Thủy phân X Y dung dịch NaOH đun nóng thu hỗn hợp sản phẩm có chứa hai chất hữu tương ứng Z T Đem Z tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu E Lấy E tác dụng với dung dịch NaOH thu T Công thức cấu tạo thu gọn X Y A HCOOCH=C(CH3)-CH3 CH2=C(CH3)COOCH3 B CH3COOCH2-CH=CH2 CH3-COOCH=CH-CH3 C CH2=CH-COOC2H5 CH3-COOCH=CH-CH3 D CH3-COOCH=CH-CH3 C2H5-COOCH=CH2 Cách 1: Thử đáp án, cháu thoả mãn => ok Cách 2: Z andehit, có số C với T (T muối) => Z CH3CHO ; T CH3COONa Z C2H5CHO T C2H5COONa => X Y C2H5COOCH=CH2 CH3COOCH=CH-CH3 Câu 72: Dung dịch X gồm KHCO3 a M Na2CO3 1M Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25 M HCl 1,5M Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu 2,688 lít (đktc) khí CO Nhỏ từ từ hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu dung dịch E Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a m A 0,5 20,600 B 0,5 15,675 C 1,0 20,600 D 1,0 15,675 + TN1: Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu 2,688 lít (đktc) khí CO2 => (0,1a+0,2)/(0,1a+0,1) = 0,2/0,12 => a = 0,5 (chỗ áp dụng tỷ lệ hướng dẫn nhé) +TN2: Nhỏ từ từ hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X: nHCO3- = 0,05; nCO32- = 0,1; nH+ =0,2; nSO42- = 0,025; Phản ứng xảy Trang 3/6 - Mã đề thi 132 nCO2 = 0,1 mol; nHCO3- =0,05 mol => kết tủa 0,025 mol BaSO4 +0,05 mol BaCO3 => m = 15,675 Câu 73: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp Cu(NO 3)2 KCl vào H2O thu dung dịch X Điện phân dung dịch X (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) thời gian t thu 1,12 lít (đktc) khí anot Nếu điện phân thời gian 3,5t thu 2,8 lít (đktc) khí anot thu dung dịch Y Cho 20 gam bột Fe vào Y, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 16,4 gam hỗn hợp kim loại Biết hiệu suất điện phân 100%, khí khơng tan dung dịch Giá trị m A 58,175 B 48,775 C 69,350 D 31,675 2+ Do Fe + Y hỗn hợp kim loại nên Cu chưa điện phân hết Từ tỷ lệ khí anot => 3,5t anot có O2 + Nếu thời gian t giờ, anot có Cl2 => n(e) = 0,1 mol => 3,5t có n(e) = 0,35 mol => nCl2 = a; nO2 = b => a+b= 0,125 2a+4b=0,35=> a = 0,075 b = 0,05 (mol) => nCu2+ bị đp = 0,175 mol => nH+ = 0,2 mol => nNO = 0,05, nCu2+ x mol => 20+8x-0,05.3:2.56= 16,4 => x = 0,075 mol => m = 188.(0,175+0,075)+74,5.0,075.2=58,175 gam + Nếu t giờ, anot có x mol Cl2 y mol O2 =>x+y=0,05 n(e) = 2x+4y => Trong 3,5t n(e) = 7x+14y => nO2 = 0,125-x mol = (5x+10y):4 = 1,25x+2,5y => x=0 => Loại Câu 74: Lấy m gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Zn, FeCO3, FeS2 (trong nguyên tố oxi chiếm 16,71% khối lượng hỗn hợp) nung bình chứa 0,16 mol O2, sau phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp chất rắn X không chứa nguyên tố lưu huỳnh hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2 27) Cho X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl 0,03 mol NaNO3, sau phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch thu chứa muối clorua 1,12 lít (đktc) hỗn hợp hai khí có khối lượng 0,66 gam (trong có khí hóa nâu ngồi khơng khí) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 23 B 22 C 24 D 25 + X + HCl + NaNO3 thoát 0,03 mol H2 0,02 mol NO => nNH4 = 0,01 mol nH+ = 2.nO(X) + 2.nH2 + 10.nNH4+ + 4.nNO => nO(X) = 0,24 mol Cũng X có khả nhường e nên O2 phản ứng hết Lại có Y gồm CO2; SO2 có số mol (giả sử = a mol) => nO(hh đầu) = 3a Các khí chứa nguyên tử O nên nO(Y) = 4a Ta thấy : hh + O2 X + Y; BTNT(O) có 3a+0,16.2=0,24+4a => a = 0,08 => m = 0,08.3.16:16,71% = 22,98g Câu 75: X Y hai chất hữu có cơng thức phân tử C 6H13NO4 Khi X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu amin Z, ancol đơn chức T dung dịch muối axit cacboxylic E (Z, T, E có số nguyên tử cacbon) Lấy m gam hỗn hợp X, Y tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng xảy hồn toàn thu 13,5 gam Z, 9,2 gam T dung dịch Q gồm chất hữu có số nguyên tử cacbon Cô cạn dung dịch Q thu a gam chất rắn khan M Phần trăm khối lượng chất có phân tử khối bé M A 16,33% B 9,15% C 18,30% D 59,82% X C2H5NH3OOC-COOC2H5; Khi hỗn hợp X,Y tác dụng với NaOH 0,3 mol C2H5NH2 0,2 mol C2H5OH => Y phản ứng tạo C2H5NH2 => Y CH3COO-CH2-COOH3NC2H5 Ta có nC2H5OH = nX = 0,2 mol => nY = 0,1 mol => Q gồm 0,2 mol NaOOC-COONa + 0,1 mol CH3COONa + 0,1 mol HO-CH2-COONa => %mCH3COONa = 18,3% Câu 76: Cho X axit cacboxylic đa chức (có MX < 200); Y, Z, T ba ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon phân tử chất có khơng q liên kết ; E este đa chức tạo X, Y, Z, T Lấy m gam hỗn hợp Q gồm X, Y, Z, T, E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 18% thu hỗn hợp G gồm ancol có số mol dung dịch chứa chất tan có nồng độ 26,86% Cơ cạn dung dịch này, đem toàn muối khan đốt cháy hoàn toàn oxi dư, sau phản ứng thu H 2O, 0,09 mol Na2CO3 0,15 mol CO2 Cho G vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 38,5 gam có 0,33 mol khí Phát biểu không chất hỗn hợp Q A Phần trăm số mol X Q 6,06% B Số nguyên tử H E 20 C Tổng khối lượng ancol m gam Q 35,6 gam D Giá trị m 46,12 Trang 4/6 - Mã đề thi 132 nG = 0,66 => chất G 0,22 mol mG = 38,5+0,33.2 = 39,16 gam => M tb = 59,33 => ancol : C3H7OH (bậc 1,2) C3H5OH nNa2CO3 = 0,09 mol => n-COONa = 0,18 mol = nNaOH => m dd NaOH = 40 gam m dd sau phản ứng = m+ 40 – 39,16 = m+0,84 gam n(muối) = 0,18/n mol với n; nC muối = 0,24 => số C muối = 4n/3 => Muối CH(COONa)3 n(muối) = 0,06 => m dd = 47,8 gam => m = 46,96 gam => D sai Q + NaOH  muối + ancol + H2O mH2O dung dịch NaOH = 32,8 gam ; mH2O dd sau pu = 34,96 => naxit = 0,04 mol => neste =0,02 => nancol Q = 0,6 => %nX = 6,06% => A Các ancol Q có số mol = 0,2 mol => m = 35,6 gam => C E C3H5OOC-CH(COOC3H7)2 => B Câu 77: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch H 2SO4 vào dung dịch chứa đồng thời NaAlO 2, Ba(AlO2)2, Ba(OH)2 Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol H 2SO4 tham gia phản ứng (x mol) biểu diễn đồ thị sau: Giá trị m A 77,7 B 81,65 C 93,35 D 89,45 Đoạn : trung hoà OH- => nBa(OH)2 = a mol Đoạn : Tạo đồng thời hai kết tủa BaSO4 Al(OH)3 => nBa(AlO2)2 = 1,5a Đoạn : BaSO4 đạt cực đại nên tạo Al(OH)3 thêm => nNaAlO2 = 3a Lượng kết tủa cực đại = 2,5a mol BaSO4 + 6a mol Al(OH)3 => a = 0,1 Tại nH2SO4 = 7a = 0,7 mol nBaSO4 = 0,25 mol Al(OH)3 tan (0,7-0,4).2 :3 = 0,2 mol =>nAl(OH)3 lại 0,4 mol => m = 0,25.233+0,4.78 = 89,45 gam Câu 78: Hỗn hợp M gồm este no, đơn chức mạch hở G, hai amino axit X, Y ba peptit mạch hở Z, T, E tạo X, Y Cho 65,4 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 600 ml dung dịch NaOH 1M, thu 1,104 gam ancol etylic dung dịch F chứa a gam hỗn hợp ba muối natri alanin, lysin axit cacboxylic Q (trong số mol muối lysin gấp 14 lần số mol muối axit cacboxylic) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b gam M lượng oxi vừa đủ thu 2,36 mol CO 2,41 mol H2O Kết luận sau sai? A Phần trăm khối lượng este M 3,23% B Khối lượng muối natri alanin a gam hỗn hợp 26,64 gam C Giá trị a 85,56 D Giá trị b 54,5 nM = nC2H5OH = n(muối Q) = 0,024 mol => nLysNa = 0,336 mol Quy đổi M => => x = 0,024; y = 0,18 (mol) Vậy este CH3COOC2H5, n(peptit) = 0,18 mol; %m(este) = 0,024.88:65,4 = 3,229% => A mAlaNa = 0,24.111=26,64 => B a = 0,24.111+0,336.168+ 0,024.82 = 85,056 gam => C sai b = 65,4:[(2,808+0,024):2,36] = 54,5 => D Câu 79: Hòa tan hết a mol FeCO vào dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng cần dùng) thu dung dịch X Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu b gam kết tủa Biết sản phẩm khử N +5 khí NO nhất, phản ứng xảy hoàn toàn Biểu thức mối quan hệ a b A b = 423,7a B b = 287a C b = 315,7 D b = 407,5a Trang 5/6 - Mã đề thi 132 FeCO3 + 2HCl  FeCl2 + CO2 + H2O; nHCl = 2,2a mol, nHCl dư 0,2a mol Fe2+ + H+ + NO3- Fe3+ + NO + H2O; nNO = 0,05a => nFe2+ 0,85a mol Kết tủa gồm 2,2a mol AgCl + 0,85a mol Ag => b = 407,5a Câu 80: Cho phát biểu sau: (a) Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu (b) Kim cương dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh (c) Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu mẫu vật sinh học (d) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (e) Trong nọc kiến có axit fomic, để giảm đau nhức bị kiến đốt, bôi vôi vào vết đốt (g) Xenlulozơ trinitrat ứng dụng sản xuất tơ sợi Số phát biểu A B C D - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ... cam CrO3(X-đỏ thẫm) + 2NaOH Na2CrO4 ( Y- màu vàng) + H2O 2Na2CrO4 + H2SO4Na2Cr2O7 (Z - màu cam) + Na2SO4 + H2O Na2Cr2O7 + 14HCl 2NaCl + 2CrCl3 + 3Cl2(T màu vàng lục) + 7H2O Câu 69: Đốt môi sắt... NaOH → X + 2H2O (2) ; Y + 2NaOH → E + 2H2O (3); Y + E + H2O → 2Z (4); 2AlCl3 + 3E + 3H2O → 2T + 3Y + 6NaCl (5) Các chất Z, T, E A NaAlO2, Al(OH)3, NaHCO3 B NaAlO2, CO2; Na2CO3 C CO2, Al(OH)3, NaHCO3... sau đây? A 23 B 22 C 24 D 25 + X + HCl + NaNO3 thoát 0,03 mol H2 0, 02 mol NO => nNH4 = 0,01 mol nH+ = 2. nO(X) + 2. nH2 + 10.nNH4+ + 4.nNO => nO(X) = 0 ,24 mol Cũng X có khả nhường e nên O2 phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: đáp án chi tiết hoá vinh lần 2 (1) , đáp án chi tiết hoá vinh lần 2 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay