12HKII 01

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:38

GV: Phùng V Hồng Em ĐỀ ƠN THI HỌC KÌ II, NĂM 2019 Mơn Tốn – Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ Câu Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, mặt phẳng (α) qua điểm M(1; 2; −3) nhận #» n = (1; −2; 3) làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình A x − 2y − 3z + = B x − 2y − 3z − = C x − 2y + 3z − 12 = D x − 2y + 3z + 12 =   x = − 2t    A y = − t , (t ∈ R)     z = −1 − t   x = + 2t    C y = −1 − t , (t ∈ R)     z = −1 + t Câu Cho hàm số f (x) liên tục đoạn [a; b] Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f (x), trục hoành hai đường thẳng x = a, x = b (a < b) tính cơng thức x A S = 2e dx B I = 2e C I = 2e + D I = 2e − B S = π | f (x)| dx C S = | f (x)| dx a b a b A I = e2 − 2e b b Câu Tính tích phân I =   x = + 2t    B y = −1 − t , (t ∈ R)    z = − t   x = + 2t    D y = −1 − t , (t ∈ R)     z = −1 − t f (x) dx D S = π f (x) dx a a Câu Cho hàm số f (x) thỏa mãn f (x) = + sin x f (0) = Mệnh đề đúng? Câu Cho hàm số f (x) liên tục R a số dương Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A f (x) = 3x − cos x + B f (x) = 3x + cos x + a C f (x) = 3x − cos x + D f (x) = 3x + cos x + A C x dx = x + C x B x D dx = ln + C 3x + C ln 3 x+1 x dx = + C x+1 C x dx = 2− A I(4; −3; 1) sin x dx B I = C I = − D I = 2+ Câu Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, cho đường thẳng d : y+1 z−1 = Phương trình tham số đường thẳng d −1 −1 D f (x) dx = 2a f (x) dx = a Câu Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, cho mặt cầu (S) có phương trình (x + 4)2 + (y − 3)2 + (z + 1)2 = Tọa độ tâm I mặt cầu (S) A I = a a a π Câu Tính tích phân f (x) dx = a2 B f (x) dx = a a Câu Tìm nguyên hàm hàm số f (x) = x A a B I(−4; 3; 1) C I(−4; 3; −1) D I(4; 3; 1) Câu 10 Cho số phức z thỏa mãn (1 + 2i)z = − 3i + 2z Số phức liên hợp số phức z A z¯ = + i B z¯ = −2 + i C z¯ = −2 − i D z¯ = − i Câu 11 Vật thể B giới hạn mặt phẳng có phương trình x = x = x−2 = Cắt vật thể B với mặt phẳng vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x, (0 ≤ x ≤ 2) ta thiết diện có diện tích x2 (2 − x) Thể tích vật thể B A V = π B V = C V = D V = π   x = 1+ t    C y = − 5t , (t ∈ R)     z = −3 − 2t Câu 12 Cho số phức z = −3 − 2i Tổng phần thực phần ảo số phức z Câu 19 Tính nguyên hàm A = A −1 B − i C −5 D −5i dây đúng? Câu 13 Số phức z = A − 3i có phần thực i B −3 C −4 A A = D Câu 14 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A sin x dx = cos x + C B C e x dx = e x + C D 1 dx = − + C x x ln x dx = + C x dt B A =   x = 2+ t    D y = −3 + 5t , (t ∈ R)     z = + 4t dx cách đặt t = ln x Mệnh đề x ln x dt t2 C A = b A B a b C f (x) dx = F(b) · F(a) a b f (x) dx = F(a) − F(b) D y x O −2 M Câu 22 Tìm nguyên hàm hàm số f (x) = 2x + b f (x) dx = F(b) + F(a) dt t Câu 20 Tính thể tích V khối tròn xoay sinh xoay hình phẳng giới hạn đường y = 2x, y = hai đường thẳng x = 1, x = quanh trục Ox A V = B V = π C V = D V = 3π Câu 21 #» #» Câu 15 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, tìm tọa độ u biết u = Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn #» #» #» số phức z Tìm phần thực phần ảo số i −3 j +5 k #» #» #» #» A u = (5; −3; 2) B u = (2; −3; 5) C u = (2; 5; −3) D u = (−3; 5; 2) phức A Phần thực phần ảo −2i Câu 16 Cho số phức z = a + bi , (a, b ∈ R) Tính mơ-đun số phức z¯ B Phần thực −2 phần ảo A | z¯ | = a2 + b2 B | z¯ | = a2 + b2 C | z¯ | = a2 − b2 D | z¯ | = a + b C Phần thực −2 phần ảo i D Phần thực phần ảo −2 Câu 17 Biết f (x) dx = F(x) + C Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? D A = t dt x2 + x + C A (2x + 1) dx = C (2x + 1) dx = 2x2 + + C B (2x + 1) dx = x2 + x + C D (2x + 1) dx = x2 + C f (x) dx = F(b) − F(a) Câu 23 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, đường thẳng ∆ qua A(2; −1; 2) nhận #» u = (−1; 2; −1) làm véc-tơ phương có phương trình Câu 18 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, đường thẳng qua hai tắc x−2 y+1 z−2 x+1 y−2 z+1 điểm A(1;  2; −3) B(2; −3; 1) có phương trình  tham số A ∆ : = = B ∆ : = = a  x = 1+ t    A y = − 5t , (t ∈ R)     z = + 4t a  x = 3− t    B y = −8 + 5t , (t ∈ R)     z = − 4t −1 −1 x+2 y−1 z+2 C ∆ : = = −1 −1 −1 x−1 y+2 z−1 D ∆ : = = −1 Câu 24 Phần ảo số phức z = − 3i A B C 3i D −3 A OM = B OM = C OM = D OM = Câu 25 Trong không gian với hệ trục tọa độ Ox yz, cho mặt phẳng (P) : x + Câu 33 Biết phương trình z2 + 2z + m = (m ∈ R) có nghiệm phức y − 2z + = Một véc-tơ pháp tuyến mặt phẳng (P) z1 = −1 + 3i z2 nghiệm phức lại Số phức z1 + 2z2 A #» n = (1; − 2) B #» n = (0; 0; −2) C #» n = (1; −2; 1) D #» n = (−2; 1; 1) A −3 + 3i B −3 + 9i C −3 − 3i D −3 + 9i Câu 26 Trong không gian với hệ trục tọa độ Ox yz, mặt cầu (S) : (x + 2)2 + Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, cho hai mặt phẳng (P) : x + (y − 1)2 + z2 = có tâm I bán kính R 2y − 2z + = (Q) : x + 2y − 2z − = Khoảng cách hai mặt phẳng (P) A I(2; −1; 0), R = B I(2; −1; 0), R = (Q) 4 C I(−2; 1; 0), R = D I(−2; 1; 0), R = A B C D − 3 Câu 27 Trong không gian với hệ trục tọa độ Ox yz, điểm sau Câu 35 Diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y = x2 − x thuộc mặt phẳng x − 3y + 2z + = 0? y = x 4 A N(0; 1; 1) B Q(2; 0; −1) C M(3; 1; 0) D P(1; 1; 1) B − C D A 3 3 Câu 28 Gọi z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z2 + 2z + = Câu 36 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, mặt cầu tâm I(2; −1; 3) tiếp Trên mặt phẳng tọa độ, điểm sau điểm biểu diễn số phức z1 ? xúc với mặt phẳng (Ox y) có phương trình C N(−1; 2) D M(−1; − 2) A P(−1; − 2i) B Q(−1; 2i) A (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 3)2 = B (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 2)2 = Câu 29 Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thỏa mãn (1 + 2i)z + i z¯ = + 5i Tính C (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 3)2 = D (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 3)2 = S = 4a + 3b Câu 37 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, cho hai điểm M(2; −1; 2) A S = B S = 24 C S = −7 D S = N(2; 1; 4) Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng MN Câu 30 Biết m m dx = ln (với m, n số thực dương tối x+1 n n giản), đó, tổng m + n A 12 B A 3x + y − = B y + z − = C x − 3y − = D 2x + y − 2z = C D Câu 38 Biết xe2 x dx = ae2 + b với (a, b ∈ Q) Tính P = a + b Câu 31 Trong không gian hệ tọa độ Ox yz, cho phương trình x2 + y2 + z2 − 1 A P = B P = C P = D P = 2x − 4y − 6z − 11 = Viết phương trình mặt phẳng (α), biết (α) song song với (P) : 2x + y − 2z + 11 = cắt mặt cầu (S) theo tiết diện đường tròn có x−3 Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, cho đường thẳng d : = chu vi 8π y+2 z+1 = Điểm sau không thuộc đường thẳng d ? A 2x + y − 2x − 11 = B 2x − y − 2z − = −1 A M(1; −1; −3) B N(3; −2; −1) C P(1; −1; −5) D Q(5; −3; 3) C 2x + y − 2z − = D 2x + y − 2z − = Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, cho điểm M(2; −1; 2) Tính Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, cho hai điểm độ dài đoạn thẳng OM E(1; −2; 4), F(1; −2; −3) Gọi M điểm thuộc mặt phẳng (Ox y) cho tổng A AB = ME + MF có giá trị nhỏ Tìm tọa độ điểm M A M(−1; 2; 0) Câu 41 Biết B M(−1; −2; 0) C M(1; −2; 0) f (x) dx = − x2 + 2x + C Tính A x2 + 2x + C B − x2 + 2x + C D M(1; 2; 0) x nửa elip có phương trình y = − x2 (với −2 ≤ x ≤ 2) trục hoành −2 (phần tơ đậm hình vẽ) Gọi S diện aπ + b tích của, biết S = (với a, b, c, ∈ R) c Tính P = a + b + c A P = B P = 12 C P = 15 D AB = D x2 − 2x + C Câu 42 Cho (H) hình phẳng giới hạn parabol y= C AB = Câu 47 Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục đoạn [0; 1] thỏa mãn f (− x) dx C − x2 − 2x + C B AB = 24 f (x) + x f (x) = x 2018 A I = 2018 · 2021 C I = 2019 · 2021 y f (x) dx , với x ∈ [0; 1] Tính I = 2019 · 2020 D I = 2018 · 2019 B I = Câu 48 Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục R thỏa mãn f (x3 + 2x − 10 O x f (x) dx 2) = 3x − Tính I = D P = 17 135 A B 125 C 105 D 75 Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz, cho m, n hai số thực Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz cho điểm dương thỏa mãn m + 2n = Gọi A, B, C giao điểm mặt phẳng A(1; −2; 1), B(2; 1; 3) mặt phẳng (P) : x − y + 2z − = Tìm tọa độ giao điểm (P) : mx + n y + mnz − mn = với trục tọa độ Ox, O y, Oz Khi mặt cầu ngoại H đường thẳng AB mặt phẳng (P) tiếp tứ diện O ABC có bán kính nhỏ 2m + n có giá trị A H(0; −5; −1) B H(1; −5; −1) C H(4; 1; 0) D H(5; 0; −1) B C D A 5 Câu 44 Một ô tô chạy với vận tốc 54 km/h tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc a(t) = 3t − (m/s2 ) t khoảng thời gian Câu  50 Trong không gian với hệ trục tọa độ Ox yz, cho đường thẳng  x = 3+ t  tính giây Qng đường mà tô sau 10s kể từ lúc tăng tốc   ∆ : y = −1 − t , (t ∈ R), điểm M(1; 2; −1) mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 − 4x + 10y +     z = −2 + t A 150 m B 250 m C 246 m D 540 m Câu 45 Xét số phức z = a + bi (a, b ∈ R, b > 0) thỏa mãn | z| = Tính 14z + 64 = Gọi ∆ đường thẳng qua M cắt đường thẳng ∆ A , cắt AM P = 2a + 4b2 | z3 − z + 2| đạt giá trị nhỏ A P = B P = − C P = D P = + mặt cầu B cho = B có hồnh độ số nguyên Mặt phẳng AB trung trực đoạn AB có phương trình Câu 46 Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Ox yz, cho đường thẳng A 2x + 4y − 4z − 19 = B 3x − 6y − 6z − 62 = x+2 y−1 z = = điểm I(2; 1; −1) Mặt cầu tâm I tiếp xúc với đường 2 −1 thẳng ∆ cắt trục Ox hai điểm A, B Tính độ dài đoạn AB C 2x − 4y − 4z − 43 = D 3x + 6y − 6z − 31 = ∆: —HẾT— ... x2 − 2x + C B AB = 24 f (x) + x f (x) = x 2018 A I = 2018 · 2021 C I = 2019 · 2021 y f (x) dx , với x ∈ [0; 1] Tính I = 2019 · 2020 D I = 2018 · 2019 B I = Câu 48 Cho hàm số f (x) có đạo hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: 12HKII 01 , 12HKII 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay