SINH h c KS CHUYEN 1261

7 28 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:38

CỤM CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN THI THỨ HAI MÃ ĐỀ 126 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: .Số báo danh Câu 1: Ở loài thực vật, cho giao phấn hai có kiểu hình thân cao, bầu dục với nhau, đời F1 thu 733 thân cao, tròn; 1152 thân cao, bầu dục; 732 thân cao, dài; 593 thân thấp, bầu dục; 139 thân thấp, dài; 140 thân thấp, tròn Biết tính trạng gen quy định, khơng xảy đột biến, diễn biến giảm phân hai tính trạng dài gen lặn quy định Tỉ lệ F1 có kiểu gen mang alen trội bao nhiêu? A 21% B 34% C 16% D 17% Câu 2: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Cho đậu Hà Lan hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Cho biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện mơi trường Theo lí thuyết, có trường hợp tỉ lệ kiểu hình F1 đúng? I hoa đỏ : hoa trắng II hoa đỏ : hoa trắng III 17 hoa đỏ : hoa trắng IV hoa đỏ : hoa trắng V 19 hoa đỏ : hoa trắng VI 100% hoa trắng A B C D Câu 3: Ở ruồi giấm, hai gen A B nằm nhóm liên kết cách 40cM, A quy định thân xám trội hoàn toàn so với thân đen; B quy định chân dài trội hoàn toàn so với b quy định cánh cụt Gen D nằm NST giới tính X, D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Có phép lai sau cho đời có kiểu hình đực thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 12,5%? AB d d Ab D Ab D d AB d Ab d d Ab D I XX × X Y II X X × X Y III XX × X Y ab aB aB ab aB aB AB D d Ab d AB D d AB D IV X X × XY V X X × X Y ab aB ab ab A B C D Câu 4: Sản phẩm pha sáng dùng pha tối quang hợp A ATP CO2 B ATP, NADPH O2 C ATP, NADPH D NADPH, O2 Câu 5: Khi nói opêron Lac vi khuẩn E Coli, phát biểu sau đúng? A Gen điều hòa (R) nằm thành phần Operon Lac B Vùng vận hành (O) nơi ARN polymerase bám vào khởi đầu phiên mã C Khi mơi trường khơng có lactose gen điều hòa (R) khơng phiên mã D Khi gen A gen cấu trúc Z phiên mã 10 lần Y phiên mã 10 lần Câu 6: Có nhận xét sau nói điểm giống phương pháp nuôi cấy mô thực vật cấy truyền phôi động vật? I Cả hai phương pháp thao tác vật liệu di truyền NST II Cả hai phương pháp tạo cá thể có kiểu gen chủng III Cả hai phương pháp tạo cá thể có kiểu gen giống IV Các cá thể tạo từ hai phương pháp đa dạng kiểu gen kiểu hình A B C D Câu 7: Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa Tần số alen a quần thể A 0,5 B 0,6 C 0,4 D 0,3 Trang 1/7 - Mã đề thi 126 Câu 8: Ở loài thực vật, tính trạng khối lượng cặp gen phân li độc lập, di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp, có thêm alen trội làm cho nặng thêm 10g, aabbddee có nặng 160g Lấy hạt phấn có nặng thụ phấn cho có nhẹ F1, cho F1 giao phấn ngẫu nhiên F2 Lấy ngẫu nhiên F2, xác suất để thu có khối lượng 190g gần với giá trị nhất? A 31% B 29% C 32% D 23% Câu 9: Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa tương tác bổ sung hai cặp gen không alen Khi kiểu gen có alen trội A alen trội B cho kiểu hình hoa đỏ; có hai alen trội A B cho hoa màu hồng; khơng có hai alen trội A B cho hoa trắng Lai hai tứ bội (P) có kiểu hình khác nhau, thu F1, số hoa đỏ chiếm 62,5% Biết không xảy đột biến, thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Số cặp bố mẹ P thỏa mãn kết lai (nếu tính phép lai thuận)? A B C D Câu 10: Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau khơng đúng? A Ở người, q trình tiêu hóa prơtêin diễn ruột non B Ở thỏ, phần thức ăn tiêu hóa manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh C Ở thủy tức, thức ăn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào D Ở động vật nhai lại, múi khế có khả tiết enzim pepsin HCl Câu 11: Khi nói thể đa bội thực vật, phát biểu sau không đúng? A Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường B Thể dị đa bội hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa C Thể đa bội hình thành không phân li tất nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử D Dị đa bội dạng đột biến làm tăng nhiễm sắc loài lên số nguyên lần n Câu 12: Năm 1957, Franken Conrat tiến hành thí nghiệm tách lõi ARN khỏi vỏ protein hai chủng virut A B Cả chủng có khả gây bệnh cho thuốc khác vết tổn thương Lấy axit nuclêic chủng A trộn với vỏ protein chủng B I Chúng tự lắp ráp để tạo thành virut lai II Cho nhiễm virus lai nhiễm vào thuốc thấy khơng bị bệnh III Phân lập từ bệnh thu virut thuộc chủng B IV Kết thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền axit nuclêic Có nhận định đúng? A B C D Câu 13: Một loài thực vật thụ phấn tự có gen A quy định hạt tròn trội hồn tồn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng Hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập Khi thu hoạch quần thể cân di truyền, thu 61,44% hạt tròn, đỏ; 34,56% hạt tròn, trắng; 2,56% hạt dài, đỏ; 1,44% hạt dài, trắng Cho nhận xét sau, có nhận xét đúng? I Tần số alen a A 0,2 0,8 II Tần số alen B b 0,4 0,6 III Tỷ lệ kiểu gen thu hoạch sau: AABB =0,1024, AABb=0,3072, AaBB= 0,0512, AaBb= 0,1536, AAbb= 0,0064 , aaBB= 0,2304, aaBb= 0,0192, aabb= 0,0144 IV Nếu vụ sau mang tất hạt có kiểu hình dài, đỏ trồng tỉ lệ kiểu hình hạt mong đợi thu hoạch 55/64 hạt dài đỏ: 9/64 dài trắng A B C D Câu 14: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực cấu tạo gồm A ARN prôtêin loại histôn B ADN prôtêin loại histôn C ARN pôlipeptit D ADN lipoprôtêin Trang 2/7 - Mã đề thi 126 Câu 15: Một loài thực vật, cho giao phấn (P) chủng khác cặp gen tương ứng, thu F1 đồng loạt có kiểu hình thân cao, hoa vàng Cho F1 giao phấn với (H), thu F2 có tỉ lệ kiểu hình là: 56,25% thân cao, hoa vàng : 37,5% thân thấp, hoa tím : 6,25% thân thấp, hoa trắng Biết khơng xảy đột biến, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng chiều cao cặp gen phân li độc lập quy định II Cây thân cao, hoa vàng F1 mang dị hợp tử cặp gen III Quá trình giảm phân H tạo tối đa loại giao tử thuộc gen xét IV Các gen quy định tính trạng chiều cao gen quy định màu sắc hoa nằm hai nhóm liên kết A B C D Câu 16: Ở ngô, cho lai hai thứ chủng có kiểu hình màu đậm, khơng có lơng, bi có màu sơcơla với màu nhạt, có lơng, bi khơng có màu sơcơla Ở F1 thu tồn kiểu hình đậm, có lơng, bi khơng có màu sơcơla Cho F1 thụ phấn với đời sau thu số lượng loại kiểu hình 31536 màu đậm, có lơng, bi khơng có màu sơcơla; 6536 màu nhạt, khơng có lơng, bi có màu sơcơla; 13464 đậm, khơng có lơng, bi có màu sơcơla; 28464 màu nhạt, có lơng, bi khơng có màu sơcơla Chọn ngẫu nhiên số F2, xác suất để số có đậm, bi có màu sơcơla; màu nhạt, bi khơng có màu sơcơla; màu nhạt, bi có màu sôcôla? A 0,7 10 4 B 0,7.10 3 C 0,35 10 3 D 2,96.10 3 Câu 17: Cơ quan tương đồng A Cánh chim cánh bướm B Gai xương rồng gai hoa hồng C Mang cá mang tôm D Chi trước mèo cánh dơi Câu 18: Khi nói hệ hơ hấp hệ tuần hồn động vật, phát biểu sau đúng? A Tất động vật có hệ tuần hồn kép phổi cấu tạo nhiều phế nang B Ở tâm thất cá lưỡng cư có pha trộn máu giàu O2 máu giàu CO2 C Ở thú, huyết áp tĩnh mạch thấp huyết áp mao mạch D Trong hệ tuần hoàn kép, máu động mạch giàu O2 máu tĩnh mạch Câu 19: Bệnh Mucoviscidose bênh nặng biểu với rối loạn tiêu hóa hơ hấp, rối loạn tăng theo tuổi tác, nguyên nhân chất nhày tuyến nhày thể tiết đặc Một cá thể thuộc gia đình khơng có tiền sử bệnh có kiểu gen dị hợp bệnh với xác suất 1/22 Nghiên cứu di truyền bệnh gia đình, người ta ghi lại nhánh phả hệ sau: Phân tích đoạn mạch mã hóa cặp alen (mạch A: bình thường mạch a: đột biến) qui định tổng hợp chất nhày, người ta ghi được: A: TTT XTT TTA TAG AAA XXA XAA AAG ATA 503 504 505 506 507 508 509 510 511 a : TTT XTT TTA TAG TAA XXA XAA AAG ATA Cho biết ba mã hóa mARN axit amin Phenylalanin UUU, Isolơxin AUU Từ liệu trên, có số nhận định đưa sau: I Có thể kết luận bệnh gen lặn nằm NST thường quy định dựa vào người phả hệ người II3 II Nguyên nhân gây bệnh đột biến gen dạng thay cặp A-T cặp G-X Trang 3/7 - Mã đề thi 126 III Đột biến làm thay axit amin thứ 507 chuỗi polypeptit từ Isolơxin thành Phenylalanin làm rối loạn tổng hợp chất nhày tế bào tuyến IV Xác suất để người III2 người cặp bố mẹ II3 - II4 có kiểu gen V Xác suất cặp vợ chồng II3 - II4 sinh người biểu bệnh 2,27% Trong số nhận định trên, có nhận định đúng? A B C D Câu 20: Có phát biểu nói trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực? I Có hình thành đoạn okazaki mạch đơn vị tái II Sử dụng loại nucleotit làm ngun liệu q trình nhân đơi III Trên phân tử ADN có điểm khởi đầu tái IV Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn V Enzym ADN polymeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN A B C D Câu 21: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào q trình chuyển hóa chất: K màu trắng tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh Khi tế bào có sắc tố đỏ sắc tố xanh cánh hoa có màu vàng Các alen đột biến lặn a b quy định prơtêin khơng có hoạt tính enzim Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau khơng đúng? A Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn lai phân tích cho đời có loại kiểu hình B Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời có loại kiểu gen C Cho hai hoa đỏ có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời có loại kiểu hình D Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời có 50% số hoa đỏ Câu 22: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Theo lí thuyết, phát biểu sau khơng đúng? A Nếu có tác động yếu tố ngẫu nhiên alen a bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể B Nếu có tác động nhân tố đột biến chắn làm giảm đa dạng di truyền quần thể C Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa F1 có 84% số cá thể mang alen A D Nếu chịu tác động di - nhập gen làm tăng tần số alen A Câu 23: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A AA x aa B aa x aa C Aa x Aa D Aa x AA Câu 24: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau không đúng? A Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen B Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen C Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa 10 loại kiểu gen D Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen Câu 25: Người ta thường sử dụng hợp chất sau để chuyển ADN plasmit tái tổ hợp vào tế bào nhận dễ dàng hơn? A NaHCO3 B NaCl C CaCl2 D Ca(OH)2 Câu 26: Các nguyên tố dinh dưỡng sau nguyên tố đại lượng? A C, H, O, K, Zn, Cu, Fe B C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg C C, O, Mn, Cl, K, S, Fe D Zn, Cl, B, K, Cu, S Câu 27: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập, quy định cho enzim khác tham gia vào chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau: Trang 4/7 - Mã đề thi 126 Các alen lặn đột biến a, b, c khơng có khả tạo enzim A, B, C tương ứng Khi sắc tố khơng hình thành hoa có màu trắng Cho hoa đỏ đồng hợp tử cặp gen giao phấn với hoa trắng đồng hợp tử ba cặp gen lặn, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2 có kiểu gen quy định hoa đỏ 12 kiểu gen quy định hoa trắng II Ở F2, kiểu hình hoa vàng có kiểu gen quy định III Trong số hoa trắng F2, tỉ lệ có kiểu gen dị hợp chiếm 78,57% IV Nếu cho tất hoa đỏ F2 tạp giao, tỉ lệ hoa trắng thu đời 20,98% A B C D Câu 28: Một đặc điểm thường biến A di truyền cho đời sau B xuất đồng loạt theo hướng xác định C phát sinh trình sinh sản hữu tính D có lợi, có hại trung tính Câu 29: Một gene có chiều dài 510 nm mạch gene có A + T = 600 nucleotide Số nucleotide loại gene là: A A = T = 1200; G = X = 300 B A = T = 600; G = X = 900 C A = T = 300; G = X = 1200 D A = T = 900; G = X = 600 Câu 30: Ở loài Thú, alen A (lơng xám) trội hồn tồn so với alen a (lơng hung); alen B (chân cao) trội hồn toàn so với alen b (chân thấp), hai cặp gen (Aa Bb) nằm cặp nhiễm sắc thể thường Alen D (mắt nâu) trội hoàn toàn so với alen d (mắt đen), gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho cá thể có kiểu hình lơng xám-chân cao - mắt nâu lai với nhau, thu F1 có loại kiểu hình (khơng phân biệt giới tính) Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có lơng xám - chân cao - mắt nâu chiếm tỉ lệ 27% Theo lí thuyết, số cá thể lơng xám dị hợp - chân thấp mắt nâu F1 A 9% B 12,75% C 8,25% D 15,75% Câu 31: Ở người, hội chứng sau đột biến nhiễm sắc thể gây ra? A Tơcnơ B AIDS C Claiphentơ D Đao Câu 32: Tính trạng chiều cao lồi thực vật cặp gen Aa, Bb, Dd nằm cặp nhiễm sắc thể khác tương tác theo kiểu cộng gộp Khi kiểu gen có thêm alen trội cao thêm 10cm; đồng hợp lặn có chiều cao 100cm Một quần thể lồi có cặp gen nói cân di truyền, tần số alen A, B, D 0,2; 0,3; 0,5 Tỉ lệ có chiều cao 120cm A 14,34% B 13,44% C 34,41% D 43,14% Câu 33: Ở sinh vật nhân thực, gen tế bào A giống số lượng, thành phần trật tự xếp nuclêôtit B phân li độc lập, tổ hợp tự trình giảm phân hình thành giao tử C thường có chế biểu khác giai đoạn phát triển thể D tạo thành nhóm gen liên kết di truyền Câu 34: Ở loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Cho thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 90% thân cao : 10% thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở hệ P, có 60% số chủng II Ở hệ F1, có 80% số chủng III Lấy ngẫu nhiên hai thân cao F1, xác suất thu hai không chủng 49/81 IV Trong số thân cao F2, chủng chiếm tỉ lệ 15/17 Trang 5/7 - Mã đề thi 126 A B C D Câu 35: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất trạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Ở lồi này, mang kiểu hình trội ba tính trạng có tối đa 25 loại kiểu gen B Ở loài này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen C Ở loài này, thể ba có tối đa 36 loại kiểu gen D Ở lồi có tối đa 45 loại kiểu gen Câu 36: Cho ví dụ: I Tinh trùng vịt trời vị chết quan sinh dục vịt nhà không phù hợp môi trường II Cây thuộc lồi thường khơng thụ phấn cho thuộc loài khác III Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử khơng phát triển IV Do chênh lệch thời kì hoa nên số quần thể thực vật bãi bồi sông Vonga không giao phấn với quần thể thực vật phía bờ sơng V Cừu giao phối với dê, thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết Có ví dụ nói chế cách li trước hợp tử? A B C D Câu 37: Theo quan điểm thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa II Thực chất chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót sinh sản cá thể lồi III Giao phối khơng ngẫu nhiên khơng làm thay đổi tần số alen mà làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể IV Yếu tố ngẫu nhiên nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể khơng xảy đột biến khơng có chọn lọc tự nhiên V Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm so với alen trội A B C D Câu 38: Cho lai ruồi giấm đực cánh dài, có lơng với ruồi giấm cánh ngắn, khơng có lơng F1 thu 100% ruồi cánh dài, có lơng Cho cá thể ruồi F1 giao phối với nhau, kiểu hình F2 phân li theo tỉ lệ 56,25% ruồi cánh dài, có lơng : 18,75% ruồi cánh dài, khơng có lơng : 18,75% ruồi cánh ngắn, có lơng : 6,25% ruồi cánh ngắn, khơng có lơng Biết tính trạng gen quy định; khơng có tượng đột biến xảy ra; ruồi khơng có lơng tồn ruồi cái, cho nhận xét sau: I Tính trạng có lơng gen trội nằm vùng tương đồng NST X Y II Tính trạng có lơng gen trội nằm vùng không tương đồng NST X khơng có Y III Ở F2, ruồi cánh dài, có lơng chiếm tỉ lệ 37,5% IV Ở F2, ruồi cánh dài, có lơng chiếm tỉ lệ 18,75% V Ở F2, ruồi cánh ngắn, có lơng chiếm tỉ lệ 6,25% Có nhận xét khơng A B C D Câu 39: Loại axit nuclêic sau thành phần cấu tạo chủ yếu ribôxôm? A rARN B mARN C ADN D tARN Câu 40: Guanin dạng (G*) kết cặp với (I) q trình nhân đơi, tạo nên dạng đột biến (II) (I) (II) A Timin, thay cặp G – X thành cặp T - A B Ađênin, thay cặp X –G thành cặp T - A C Ađênin, thay cặp G – X thành cặp T - A D Timin, thay cặp X – G thành cặp T - A HẾT -Trang 6/7 - Mã đề thi 126 Trang 7/7 - Mã đề thi 126 ... trường II C y thu c lồi thường khơng thụ phấn cho thu c lồi kh c III Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng c c tạo h p tử h p tử không phát triển IV Do chênh lệch thời kì hoa nên số quần thể th c vật... đúng? A Cho dị h p tử c p gen tự thụ phấn lai phân tích cho đời c loại kiểu h nh B Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời c loại kiểu gen C Cho hai hoa đỏ c kiểu gen kh c giao phấn với nhau,... Thể đa bội lẻ thường khơng c khả sinh sản h u tính bình thường B Thể dị đa bội h nh thành nhờ lai xa kèm theo đa bội h a C Thể đa bội h nh thành khơng phân li tất nhiễm s c thể lần nguyên phân
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH h c KS CHUYEN 1261 , SINH h c KS CHUYEN 1261

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay