2019 THPT chuyên vinh (lần 2)

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:38

Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH (LẦN 2) [ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT] (Xem giải) Câu 41 Phản ứng n{o sau đ}y có phương trình ion rút gọn l{ Ba2+ + SO42- → BaSO4? A Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2 B Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O C Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3 D Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O (Xem giải) Câu 42 Thủy ph}n ho{n to{n m gam tinh bột, thu lấy to{n lượng glucozơ đem lên men th{nh ancol etylic với hiệu suất 50% thu V lít (đktc) khí CO2 Hấp thụ hết lượng CO2 v{o nước vôi dư thu 40 gam kết tủa Gi| trị m l{ A 72 B 64,8 C 32,4 D 36 (Xem giải) Câu 43 Cho gam Fe v{o 100 ml dung dịch H2SO4 1M (lo~ng) Sau phản ứng xảy ho{n to{n, thu V lít (đktc) khí Gi| trị V l{ A 2,24 B 1,12 C 3,36 D 2,40 Câu 44 Mội số sở sản xuất thuốc bắc thường đốt chất rắn m{u v{ng (l{ đơn chất) để tạo khí X nhằm mục đích tẩy trắng, chống mốc Tuy nhiên, theo c|c nh{ khoa học, khí X ảnh hưởng không tốt đến quan nội tạng v{ khí X l{ nguyên nh}n g}y mưa axit Khí X l{ A SO2 B H2S C NO2 D CO2 Câu 45 Chất n{o sau đ}y thuộc loại polime thiên nhiên? A Amino axit B Chất béo C Saccarozơ D Tinh bột Câu 46 Với cấu tạo tinh thể kim loại, kim loại n{o sau đ}y có độ cứng cao nhất? A Ag B Fe C Cr D Cu Câu 47 Th{nh phần thạch cao nung l{ canxi sunfat Công thức canxi sunfat l{ A CaSO3 B CaCl2 C CaCO3 D CaSO4 Câu 48 Cho dung dịch NaOH v{o lượng dư dung dịch chất X, thu kết tủa m{u lục x|m Chất X l{ A FeCl3 B MgCl2 C CrCl3 D FeCl2 Câu 49 Kim loại n{o sau đ}y không tan dung dịch kiềm? A Ba B Fe C Al D Na Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ Câu 50 X l{ loại tơ Một mắt xích X có khối lượng l{ 226u (hay đv.C) X l{ A Tơ nitron (hay olon) B Xenlulozơ triaxetat C Poli(metyl metacrylat) D Tơ nilon-6,6 (Xem giải) Câu 51 Thủy ph}n ho{n to{n xenlulozơ, thu monosaccarit X Oxi hóa X Cu(OH)2 dung dịch NaOH đun nóng, thu chất hữu Y Hai chất X, Y l{ A Fructozơ, sobitol B Glucozơ, axit gluconic C Glucozơ, natri gluconat D Saccarozơ, glucozơ Câu 52 Dung dịch anbumin lòng trắng trứng dễ bị thủy ph}n dung dịch n{o sau đ}y? A HCl B NaCl C NaNO3 D KNO3 Câu 53 Oxit n{o sau đ}y l{ oxit lưỡng tính? A Cr2O3 B CrO C FeO D CrO3 (Xem giải) Câu 54 Đốt ch|y ho{n to{n amin X bậc (no, đơn chức, mạch hở), thu 0,45 mol H2O v{ 0,05 mol N2 Công thức ph}n tử X l{ A C2H9N B C4H9N C C3H9N D C3H7N (Xem giải) Câu 55 Cho c|c chất sau: glyxylalanin (Gly-Ala), anilin, metyl amoni clorua, natri axetat, phenol Số chất t|c dụng với NaOH dung dịch l{ A B C D Câu 56 Kim loại Fe không tan dung dịch A HCl đặc nguội B HNO3 lo~ng C FeCl3 D ZnCl2 Câu 57 Kim loại n{o sau đ}y điều chế phản ứng nhiệt nhôm? A K B Al C Cr D Ca (Xem giải) Câu 58 Cho V ml dung dịch NaOH 2M v{o 200 ml dung dịch CrCl3 1M, sau c|c phản ứng xảy ho{n to{n thu 10,3 gam kết tủa Gi| trị lớn V l{ A 500 B 350 C 700 D 450 Câu 59 Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ phản ứng trùng hợp chất n{o sau đ}y? A CH2=CHCl B CHCl=CHCl C C2H5Cl D CH2=CH2 Câu 60 Etyl fomat l{ este có mùi thơm, không độc, dùng l{m chất tạo hương công nghiệp thực phẩm Công thức etyl fomat l{ A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOC2H5 D C2H5COOCH3 Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 61 X v{ Y l{ este mạch hở có cơng thức ph}n tử C5H8O2 Thủy ph}n X v{ Y dung dịch NaOH đun nóng thu hỗn hợp sản phẩm có hai chất hữu tương ứng l{ Z v{ T Đem Z t|c dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu E Lấy E t|c dụng với dung dịch NaOH thu T Công thức cấu tạo thu gọn X v{ Y l{ A HCOOCH=C(CH3)2 v{ CH2=C(CH3)COOCH3 B CH3COOCH2-CH=CH2 v{ CH3COOCH=CH-CH3 C CH2=CH-COOC2H5 v{ CH3COOCH=CH-CH3 D CH3COOCH=CH-CH3 v{ C2H5COOCH=CH2 (Xem giải) Câu 62 Cho chất X (CrO3) t|c dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu hợp chất Y crôm Đem chất Y cho v{o dung dịch H2SO4 lo~ng dư, thu hợp chất Z crôm Đem chất Z t|c dụng với dung dịch HCl dư, thu khí T Ph|t biểu n{o sau đ}y khơng đúng? A Chất Z l{ Na2Cr2O7 B Khí T có m{u v{ng lục C Chất X có m{u đỏ thẫm D Chất Y có m{u da cam (Xem giải) Câu 63 Thủy ph}n ho{n to{n triglixerit X dung dịch NaOH thu glixerol, natri stearat v{ natri oleat Đốt ch|y ho{n to{n m gam X thu H2O v{ 9,12 mol CO2 Mặt kh|c, m gam X t|c dụng ho{n to{n với H2 dư (Ni, đun nóng) thu chất béo Y Đem to{n Y t|c dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu lấy to{n muối sau phản ứng đốt ch|y O2 dư thu tối đa a gam H2O Gi| trị a gần với A 150 B 145 C 160 D 155 Câu 64 Ph|t biểu n{o sau đ}y sai? A Khi hiđro hóa ho{n to{n chất bẻo lỏng l{ triolein (xúc t|c Ni, t°C) để nguội thu chất béo rắn l{ tristearin B Isoamyl axetat có mùi chuối chín, dễ tan nước, dùng l{m chất tạo mùi thơm công nghiệp C Trong phản ứng este hóa ancol etylic v{ axit axetic người ta cho H2SO4 đặc vừa l{ chất xúc t|c vừa l{m tăng hiệu suất tạo sản phẩm D Khi đốt ch|y ho{n to{n x mol triolein thu y mol CO2 v{ z mol H2O y - z = 5x (Xem giải) Câu 65 Thực c|c thí nghiệm sau: (a) Nung nóng KNO3 (b) Cho Fe(OH)2 v{o dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư (c) Sục khí Cl2 v{o dung dịch FeCl2 (d) Cho dung dịch KHSO4 v{o dung dịch FeCl2 (e) Cho Si v{o dung dịch NaOH Sau c|c phản ứng xảy ra, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa - khử l{ A B C D Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 66 Hiđrocacbon mạch hở X (26 < MX < 58) Trộn m gam X với 0,52 gam stiren thu hỗn hợp Y Đốt ch|y ho{n to{n Y thu 2,24 lít CO2 (đktc) v{ 0,9 gam H2O Mặt kh|c, to{n lượng Y l{m m{u tối đa a gam Br2 dung dịch Gi| trị a l{ A 4,8 B 8,0 C 56,0 D 16,0 (Xem giải) Câu 67 Dung dịch X gồm KHCO3 aM v{ Na2CO3 1M Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M v{ HCl 1,5M Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X v{o 100 ml dung dịch Y, thu 2,688 lít khí CO2 (đktc) Nhỏ từ từ hết 100 dung dịch Y v{o 100 ml dung dịch X thu dung dịch E Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư v{o dung dịch E, thu m gam kết tủa Biết c|c phản ứng xảy ho{n to{n Gi| trị a v{ m l{ A 0,5 v{ 15,675 B 1,0 v{ 15,675 C 1,0 v{ 20,600 D 0,5 v{ 20,600 Câu 68 Đốt môi sắt chứa kim loại M ch|y ngo{i khơng khí đưa v{o bình đựng khí CO2 thấy kim loại M tiếp tục ch|y khí CO2 Kim loại M l{ A Cu B Ag C Fe D Mg (Xem giải) Câu 69 Cho c|c ph|t biểu sau (a) Sục khí CO2 từ từ đến dư v{o dung dịch Ba(AlO2)2, sau c|c phản ứng xảy ho{n to{n chất kết tủa (b) Nhỏ dung dịch NaAlO2 v{o lượng dư dung dịch KHSO4 kết tủa trắng (c) Chì v{ c|c hợp chất chì độc (d) Nước cứng có chứa nhiều cation Na+ (hoặc Mg2+) v{ HCO3- gọi l{ nước cứng tạm thời (e) Trong đời sống, người ta thường dùng clo để tiệt trùng nước sinh hoạt Số ph|t biểu l{? A B C D (Xem giải) Câu 70 Hòa tan ho{n to{n m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba v{ BaO nguyên tố oxi chiếm 10,473% khối lượng hỗn hợp) v{o nước, thu 500 ml dung dịch Y có pH = 13 v{ 0,224 lít khí (đktc) Sục từ từ đến hết 1,008 lít khí CO2 (đktc) v{o Y khối lượng kết tủa l{ A 1,97 gam B 0,778 gam C 0,985 gam D 6,895 gam (Xem giải) Câu 71 Cho c|c phương trình hóa học sau: X + Y + 2H2O → Z +T (1); T + NaOH → X + 2H2O (2) Y + 2NaOH → E + H2O (3); Y + E + H2O → 2Z (4) 2AlCl3 + 3E + 3H2O → 2T + 3Y + 6NaCl (5) C|c chất Z, T, E l{ A NaAlO2, Al(OH)3, NaHCO3 B NaAlO2, CO2; Na2CO3 C NaHCO3, Al(OH)3; Na2CO3 D CO2; Al(OH)3; NaHCO3 (Xem giải) Câu 72 Tiến h{nh c|c thí nghiệm sau: (a) Nhúng d}y sắt nguyên chất v{o dung dịch AgNO3 (b) Cắt miếng tôn (sắt tr|ng kẽm) để khơng khí ẩm (c) Nhúng d}y sắt v{o dung dịch H2SO4 có nhỏ v{i giọt dung dịch CuSO4 (d) Quấn sợi d}y đồng v{o đinh sắt nhúng v{o dung dịch FeCl3 Trong c|c thí nghiệm trên, số thí nghiệm m{ Fe bị ăn mòn điện hóa học l{ Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ A B C D (Xem giải) Câu 73 Nhỏ từ từ đến dư dung dịch H2SO4 v{o dung dịch chứa đồng thời NaAlO2, Ba(AlO2)2, Ba(OH)2 Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa (y gam) v{o số mol H2SO4 tham gia phản ứng (x mol) biểu diễn đồ thị sau: Gi| trị m l{ A 89,45 B 77,7 C 93,35 D 81,65 (Xem giải) Câu 74 Cho X l{ axit cacboxylic đa chức (MX < 200), Y, Z, T l{ ba ancol đơn chức có số nguyên tử C v{ ph}n tử chất không qu| liên kết π; E l{ este đa chức tạo X, Y, Z, T Lấy m gam hỗn hợp Q gồm X, Y, Z, T, E t|c dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 18% thu hỗn hợp G gồm c|c ancol có số mol v{ dung dịch chứa chất tan có nồng độ 26,86% Cơ cạn dung dịch n{y, đem to{n muối khan đốt ch|y ho{n to{n oxi dư, sau phản ứng thu H2O, 0,09 mol Na2CO3 v{ 0,15 mol CO2 Cho G v{o bình Na dư thấy khối lượng bình tăng 38,5 gam v{ có 0,33 mol khí tho|t Ph|t biểu khơng c|c chất Q l{ A Phần trăm số mol X Q l{ 6,06% B Số nguyên tử H E l{ 20 C Tổng khối lượng c|c ancol m gam Q l{ 35,6 D Gi| trị m l{ 46,12 (Xem giải) Câu 75 Hòa tan ho{n to{n m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 v{ KCl v{o nước thu dung dịch X Điện ph}n dung dịch X (điện cực trơ, m{ng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t thu 1,12 lít khí (đktc) anot Nếu điện ph}n thời gian 3,5t thu 2,8 lít khí (đktc) anot v{ dung dịch Y Cho 20 gam Fe v{o Y, sau c|c phản ứng xảy ho{n to{n thu khí NO (sản phẩm khử N+5) v{ 16,4 gam hỗn hợp kim loại Biết hiệu suất điện ph}n l{ 100% v{ c|c khí khơng tan dung dịch Gi| trị m l{ A 58,175 B 69,350 C 48,775 D 31,675 (Xem giải) Câu 76 Lấy m gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Zn, FeCO3 v{ FeS2 (trong nguyên tố oxi chiếm 16,71% khối lượng hỗn hợp) nung bình chứa 0,16 mol O2 sau phản ứng ho{n to{n thu hỗn hợp chất rắn X không chứa nguyên tố lưu huỳnh v{ hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2 l{ 27) Cho X v{o dung dịch chứa 0,72 mol HCl, 0,03 mol NaNO3 sau phản ứng ho{n to{n thấy dung dịch thu Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ chứa muối clorua v{ 1,12 lít (đktc) hỗn hợp hai khí tho|t có khối lượng 0,66 gam (trong có khí hóa n}u ngo{i khơng khí) Gi| trị m gần với gi| trị n{o sau đ}y? A 22 B 23 C 25 D 24 (Xem giải) Câu 77 Hòa tan hết a mol FeCO3 v{o dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng cần phản ứng) thu dung dịch X Cho dung dịch AgNO3 dư v{o dung dịch X thu b gam kết tủa.Biết NO l{ sản phẩm khử N+5, c|c phản ứng xảy ho{n to{n Mối liên hệ a v{ b l{ A b = 315,7a B b = 287,0a C b = 407,5a D b = 423,7a (Xem giải) Câu 78 Cho c|c ph|t biểu sau: (a) Dung dịch NaF lo~ng dùng l{m thuốc chống s}u (b) Kim cương dùng l{m đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt kính (c) Nitơ lỏng dùng để bảo quản m|u v{ c|c mẫu sinh học (d) Ph}n tử amilopectin có cấu trúc mạch ph}n nh|nh (e) Trong nọc kiến có axit fomic, để giảm đau nhức bị kiến đốt bơi vơi tơi v{o vết đốt (f) Xenlulozơ trinitrat ứng dụng sản xuất tơ sợi Số ph|t biểu l{ A B C D (Xem giải) Câu 79 X v{ Y l{ hai chất hữu có cơng thức ph}n tử C6H13NO4 Khi X t|c dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đun nóng thu amin Z; ancol đơn chức T v{ dung dịch muối axit cacboxylic E (Z, T, E có số nguyên tử cacbon) Lấy m gam X, Y t|c dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng ho{n to{n thu 13,5 gam Z; 9,2 gam T v{ dung dịch Q gồm chất hữu có số ngun tử cacbon Cơ cạn dung dịch Q thu a gam chất rắn M Phần trăm khối lượng chất có ph}n tử khối bé M l{ A 16,33% B 9,15% C 59,82% D 18,30% (Xem giải) Câu 80 Hỗn hợp M gồm este no, đơn chức, mạch hở G; hai amino axit X, Y v{ peptit mạch hở Z, T, E tạo X, Y Cho 65,4 gam M phản ứng ho{n to{n với lượng vừa đủ 600 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu 1,104 gam ancol etylic v{ dung dịch F chứa a gam hỗn hợp muối alanin, lysin v{ axit cacboxylic Q (trong số mol muối lysin gấp 14 lần số mol muối axit cacboxylic) Mặt kh|c, đốt ch|y ho{n to{n b gam M oxi vừa đủ thu 2,36 mol CO2 v{ 2,41 mol H2O Kết luận n{o sau đ}y sai? A Khối lượng muối alanin a gam F l{ 26,64 gam B Gi| trị a l{ 85,56 C Phần trăm khối lượng este M l{ 3,23% D Gi| trị b l{ 54,5 ... l{ Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ A B C D (Xem giải) Câu 73 Nhỏ từ từ đến dư dung dịch H2SO4 v{o dung dịch chứa đồng thời NaAlO2, Ba(AlO2)2, Ba(OH)2 Sự phụ thuộc... Công thức etyl fomat l{ A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOC2H5 D C2H5COOCH3 Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 61 X v{ Y l{ este mạch hở có cơng thức ph}n... phản ứng xảy ra, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa - khử l{ A B C D Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 66 Hiđrocacbon mạch hở X (26 < MX < 58)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2019 THPT chuyên vinh (lần 2) , 2019 THPT chuyên vinh (lần 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay