10 đề nắm chắc kiến thức hoá học 12

25 5 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:38

Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - Luyện thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn LUYỆN THI KQ Thầy Quang TVQ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ Họ, tên thí sinh: TVQ 1: Kim loại có tính dẫn nhiệt, dẫn điện, tính dẻo, ánh kim A kim loại có cấu trúc mạng tinh thể B kim loại có bán kính ngun tử điện tích hạt nhân bé C electron tự kim loại gây D kim loại có tỉ khối lớn TVQ 2: Cho 13,6 gam hỗn hợp gồm CaO MgO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 2M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m A 28,9 gam B 31,0 gam C 30,1 gam D 33,2 gam TVQ 3: Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng vừa đủ 2,24 lít H2 (đktc) Khối lượng Fe thu A 15 gam B 16 gam C 17 gam D 18 gam TVQ 4: Có dung dịch sau: C6H5NH3Cl, H2N-CH2CH2CH(NH2)COOH, ClH3N-CH2COOH, H2N-CH2COONa, HOOCCH2CH2CH[NH2)COOH Số lượng dung dịch có pH < A B C D TVQ 5: Để tráng gương, người ta phải dùng 5,4 gam glucozơ biết H = 95% Khối lượng bạc bám gương A 6,156 gam B 3,078 gam C 6,480 gam D 6,821 gam TVQ 6: Kim loại Cu không tan dung dịch sau đây: A HNO3 lỗng nóng B HNO3 lỗng nguội C H2SO4 lỗng nóng D H2SO4 đặc nóng TVQ 7: Những kim loại điều chế theo phương pháp nhiệt luyện A Al, Cu B Mg, Fe C Fe, Ni D Ca, Cu TVQ 8: Quặng boxit nguyên liệu dùng để điều chế kim loại A đồng B nhơm C chì D natri TVQ 9: Công thức este tạo axit benzoic ancol etylic A C6H5COOC2H5 B C2H5COOC6H5 C C6H5COOCH3 D CH3COOC6H5 TVQ 10: Phát biểu sau tính chất vật lí amin khơng đúng? A Metyl-, etyl-, đimetyl-, trimetylamin chất khí, dễ tan nước B Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc C Anilin chất lỏng, khó tan nước, màu đen D Độ tan nước amin giảm dần số nguyên tử cacbon phân tử tăng TVQ 11: Gang hợp kim Fe - C số nguyên tố khác Phần trăm khối lượng C có gang A 0,01%-2% B 2%-5% C 8%-12% D Trên 15% TVQ 12: Cho glixerin trioleat (hay triolein) vào ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy A B C D TVQ 13: Khi nấu canh cá người ta thường cho chất chua vào để: A khử mùi cá B thêm hương vị C làm cá mau chín D khơng có tác dụng gì, tùy vị người TVQ 14: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản Na ngâm Na A NH3 lỏng B C2H5OH C Dầu hoả D H2O TVQ 15: Trong chất sau: Fe2O3, Fe3O4, Mg(OH)2, CuO, Fe(OH)2, FeCl2, Cu, Cu2O Chất tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng khơng tạo khí NO A B C D TVQ 16: Cho phản ứng Fe với oxi hình vẽ sau: Vai trò lớp nước đáy bình là: A Nước giúp cho phản ứng Fe với oxi xảy dễ dàng B Phản ứng thể tính oxi hóa O2 tính khử Fe C H2O có vai trò tránh vỡ bình phản ứng tỏa nhiệt mạnh D Sắt nóng chảy cháy sáng khí oxi TVQ 17: Nhận biết có mặt đường glucozơ nước tiểu, người ta dùng thuốc thử A dd AgNO3/NH3 B Cu(OH)2 C Quỳ tím D hồ tinh bột TVQ 18: Khi clo hóa 2,4 gam hỗn hợp bột X gồm Mg Cu cần phải dùng 1,12 lít khí clo (đktc) Thành phần phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp 1|Page-Team TVQ-Hóa học 12 Trần Văn Quang - THPT Đa Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn A 30% B 32% C 20% D 80% TVQ 19: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành: A xanh B đỏ C tím D vàng TVQ 20: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam amin no, mạch hở, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí O2 (đktc) Cơng thức phân tử amin A C2H5NH2 B CH3NH2 C C4H9NH2 D C3H7NH2 TVQ 21: Cho dung dịch muối CuSO4 Sau điện phân dung dịch CuSO4, dung dịch thu có mơi trường A axit B bazơ C Trung tính D lưỡng tính TVQ 22: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Fe 0,2 mol Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với HCl dư thu dung dịch Y, sau thêm tiếp NaOH đến dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn có khối lượng A 48,00 gam B 16,00 gam C 56,00 gam D 38,08 gam TVQ 23: Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa AlCl3 CuCl2 thu kết tủa A Nung A chất rắn B Cho luồng CO dư qua B nung nóng thu chất rắn A Cu B Cu Al C CuO Al D Cu Al2O3 TVQ 24: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm este no, đơn chức, mạch hở cho toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu m gam kết tủa khối lượng dung dịch thu sau phản ứng giảm 58,9 gam Giá trị m A 95,0 gam B 105,0 gam C 58,9 gam D 155,0 gam TVQ 25: Loại cao su sau kết phản ứng đồng trùng hợp? A Cao su buna B Cao su buna - N C Cao su isopren D Cao su cloropren TVQ 26: Phát biểu sau A Vinyl axetat không làm màu dung dịch brom B Metyl fomat không tạo liên kết hiđro với nước C Chất giặt rửa chất dùng với nước có tác dụng làm chất bẩn bám vật rắn phản ứng hóa học với chất D Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, khơng hòa tan nước, hòa tan dung mơi hữu khơng phân cực TVQ 27: Chất không làm màu nước brom A C6H5NH2 B CH2=CH-COOCH3 C CH3COONH4 D CH2=CH-COONH3CH3 TVQ 28: Nung nóng hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 m gam Al Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 23,3 gam hỗn hợp X Cho toàn X phản ứng với HCl dư thấy V lít H2 (đktc) Giá trị V A 7,84 B 4,48 C 3,36 D 10,08 TVQ 29: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu kết tủa Y Nung Y khơng khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Z A BaSO4 FeO B Al2O3 Fe2O3, BaSO4 C BaSO4 Fe2O3 D Fe2O3 TVQ 30: Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,05M Cu(NO3)2 0,05M, phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn thu A 6,57 gam B 6,67 gam C 6,48 gam D 6,76 gam TVQ 31: Hoà tan hoàn toàn 1,6 gam kim loại M dung dịch H2SO4 đặc, nóng Lượng SO2 hấp thụ hoàn toàn 50 ml dung dịch NaOH 0,6M tạo 2,71 gam hỗn hợp muối Kim loại M A Al B Fe C Zn D Cu TVQ 32: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 4,0 gam B 8,2 gam C 12,2 gam D 12,8 gam TVQ 33: Đun nóng 0,1 mol este X đơn chức với 100 gam dung dịch NaOH 8%, phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y Làm khô dung dịch Y thu 13,6 gam chất rắn Công thức X A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D C5H9COOC3H7 TVQ 34: Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch gồm a mol HCl x mol ZnSO4 ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu theo đơn vị mol) Giá trị x (mol) là: A 0,40 B 0,60 2|Page-Team TVQ-Hãa häc 12 C 0,70 D 0,65 TrÇn Văn Quang - THPT Đa Phúc - Luyện thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 35: Cho 2,8 gam Fe kim loại tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu V lít khí SO2 (đktc) (sản phẩm khử nhất) Giá trị V A 2,24 B 1,008 C 1,12 D 1,68 TVQ 36: Chất sau khơng có phản ứng tráng gương? A HCOOH B HCHO C HCOOCH3 D C2H2 TVQ 37: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu dung dịch HNO3 dư, kết thúc thí nghiệm thu 6,72 lít (đktc) hỗn hợp B gồm NO NO2 có khối lượng 12,2 gam Khối lượng muối nitrat sinh A 43,0 gam B 34,0 gam C 30,6 gam D 55,4 gam TVQ 38: X α-aminoaxit no chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH Cho 10,3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu 13,95 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CH(NH2)CH2COOH B CH3CH(NH2)COOH C NH2CH2CH2CH2COOH D CH3CH2CH(NH2)COOH TVQ 39: Để m gam bột sắt ngồi khơng khí, sau thời gian chuyển thành hỗn hợp B có khối lượng 12 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Cho hỗn hợp B phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu 2,24 lít khí NO (đktc) Giá trị m A 10,08 B 8,00 C 10,00 D 9,80 TVQ 40: Hòa tan hồn tồn 3,76 gam hỗn hợp A gồm: S, FeS, FeS2 HNO3 dư 0,48 mol NO2 dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi khối lượng chất rắn thu A 17,545 gam B 18,355 gam C 15,145 gam D 2,400 gam LUYỆN THI KQ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Thầy Quang Mơn: Hóa học TVQ Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ TVQ 1: Số e lớp nguyên tử kim loại nhóm IA A B C D TVQ 2: Trong chất sau: Cu, HCl, C2H5OH, KOH, Na2SO3 Axit aminoaxetic tác dụng với dãy chất: A HCl, KOH, Na2SO3, C2H5OH B C2H5OH, KOH, Na2SO3, Cu C KOH, Na2SO3, Cu, HCl D Tất chất TVQ 3: Sắt tự nhiên tồn nhiều dạng quặng Quặng sau giàu hàm lượng sắt A Hematit đỏ B Hematit nâu C Manhetit D Pirit sắt TVQ 4: Cho Ba vào dung dịch K2SO4, NaHCO3, HNO3, NH4Cl Có trường hợp xuất kết tủa A B C D l TVQ 5: Este tạo axit axetic glixerol có cơng thức cấu tạo A (C3H5COO)3C3H5 B CH3COOC3H5 C (CH3COO)3C3H5 D (CH3COO)2C2H4 TVQ 6: Cho dung dịch: Br2 (1), KOH (2), C2H5OH (3), H2, Ni/to (4) Với điều kiện phản ứng coi có đủ vinyl axetat tác dụng với chất A (2) B (4), (2) C (1), (3) D (1), (2), (4) TVQ 7: Để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3 dùng dung dịch A HCl B Na2SO4 C NaOH D HNO3 TVQ 8: Dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất AgNO3 Chất sau loại bỏ tạp chất A Bột Fe dư, lọc B Bột Cu dư, lọc C Bột Ag dư, lọc D Bột Al dư, lọc TVQ 9: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D TVQ 10: Trong polime sau: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ A sợi bơng, tơ axetat, tơ visco B tơ tằm, sợi bông, nilon - 6,6 C sợi bông, len, tơ nilon - 6,6 D tơ visco, tơ nilon - 6,6, tơ axetat TVQ 11: Hiện tượng xảy khí cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch Zn(NO3)2 A Dung dịch suốt B Xuất ↓ keo, ↓ tăng cực đại tan dần đến hết C Xuất kết tủa kết tủa không tan D Xuất kết tủa có khí khơng mùi TVQ 12: Chọn phát biểu Fe(OH)3 A Màu lục nhạt B Dễ bị nhiệt phân C Khó tan axit D Dễ tan bazơ TVQ 13: Cho dãy chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3 số chất dãy bị oxi hóa tác dụng với dung dch HNO3 l 3|Page-Team TVQ-Hóa học 12 Trần Văn Quang - THPT §a Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn A B C D TVQ 14: Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, nonapeptit có cơng thức Arg - Pro - Pro - Gly - Phe - Ser - Pro - Phe - Arg Khi thủy phân khơng hồn tồn peptit thu tripeptit mà thành phần có chứa phenyl alanin (Phe) A B C D TVQ 15: Phát biểu sau không A Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước B Tinh bột xenlulozơ polisaccarit C Dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ nung nóng có Ni xúc tác sinh sobitol D Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm nhiệt độ cao tạo phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2] TVQ 16: Hình vẽ sau học sinh vẽ để mơ tả lại thí nghiệm ăn mòn điện hóa học cắm hai Cu Zn (được nối với dây dẫn) vào dung dịch H2SO4 lỗng: Trong hình vẽ bên chi tiết chưa đúng? A Bề mặt hai Cu Zn B Chiều dịch chuyển electron dây dẫn C Kí hiệu điện cực D Hiện tượng xảy điện cực Zn TVQ 17: Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O Số phân tử HCl bị oxi hóa A B C D 14 TVQ 18: Số đồng phân hợp chất este X đơn chức có CTPT C5H10O2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh Ag A B C D TVQ 19: Các tượng sau mơ tả khơng xác A Nhúng quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ tím chuyển sang xanh B Phản ứng khí metylamin khí hiđroclorua làm xuất khói trắng C Nhỏ dung dịch Br2 vào ống nghiệm đựng dung dịch metylamin khơng thấy có kết tủa trắng D Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất màu xanh TVQ 20: Người ta dùng NaHCO3 làm thuốc chừa đau dày A NaHCO3 làm giảm nồng độ axit dày B NaHCO3 cung cấp ion HCO3- có tác dụng diệt vi khuẩn làm đau dày C NaHCO3 cung cấp ion Na+ có tác dụng diệt khuẩn D NaHCO3 có tác dụng giảm đau TVQ 21: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80% Hấp thụ hồn tồn khí CO2 sinh vào nước vôi dư thu 20 gam kết tủa Giá trị m A 14,4 B 18,0 C 45,0 D 22,5 TVQ 22: Thể tích dung dịch FeSO4 0,2M cần để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M môi trường H2SO4 dư A 400 ml B 200 ml C 250 ml D 300 ml TVQ 23: Đốt cháy hoàn toàn 9,65 gam hỗn hợp X gồm amin no, hở thu 17,6 gam CO2 12,15 gam H2O Nếu cho 19,3 gam X tác dụng với HCl dư m gam muối Xác định m A 37,550 gam B 28,425 gam C 18,775 gam D 39,375 gam TVQ 24: Cho hỗn hợp X gồm 9,75 gam kẽm 2,7 gam nhơm tác dụng vừa đủ với V lít hỗn hợp O2 Cl2 (đktc) sau phản ứng thu 22,75 gam chất rắn Giá trị V A 6,72 B 4,89 C 4,48 D 6,88 TVQ 25: Khi hòa tan kim loại M lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6% thu dung dịch muối có nồng độ 18,199% Kim loại M A Fe B Mg C Zn D Cu TVQ 26: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin số mol Xà phòng hố hồn tồn m gam mỡ NaOH thu 138 gam glixerol Giá trị m A 1209,0 B 1304,2 C 1326,0 D 1306,2 TVQ 27: Cho 11,8 gam hỗn hợp gồm metyl axetat etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4% Phần trăm khối lượng etyl axetat hỗn hợp A 32,79% B 62,71% C 37,29% D 74,58% TVQ 28: Cho hỗn hợp kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước dung dịch A 0,672 lít khí (đktc) Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết phần ba dung dịch A A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 600 ml 4|Page-Team TVQ-Hãa häc 12 Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - Luyện thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 29: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X A metyl axetat B metyl propionat C etyl axetat D metyl fomat TVQ 30: Một α-aminoaxit X chứa nhóm amino nhóm cacboxyl Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu 15,06 gam muối Chất X là: A valin B glyxin C axit glutamic D alanin TVQ 31: Thể tích dung dịch HNO3 1M (lỗng) cần dùng để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 1,0 lít B 0,6 lít C 0,8 lít D 1,2 lít TVQ 32: Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ba(OH)2 KOH Hiện tượng biểu thị theo đồ thị: (các đơn vị tính theo mol) Giá trị x A 0,26 B 0,28 C 0,32 D 0,36 TVQ 33: Cho hỗn hợp A chứa NH3, C6H5NH2 C6H5OH A trung hòa 0,02 mol NaOH 0,01 mol HCl A phản ứng vừa đủ với 0,075 mol Br2 tạo kết tủa Lượng chất NH3, C6H5NH2 C6H5OH A 0,01 mol; 0,005 mol 0,02 mol B 0,005 mol; 0,005 mol 0,02 mol C 0,005 mol; 0,02 mol 0,005 mol D 0,055 mol; 0,025 mol 0,02 mol TVQ 34: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,3 mol CuSO4 0,14 mol NaCl dòng điện có cường độ 2A Thể tích khí (đktc) thoát anot sau 8685s điện phân là: A 4,144 lít B 6,720 lít C 1,792 lít D 1,568 lít TVQ 35: Ngâm sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M AgNO3 0,5M sau thời gian thấy khối lượng sắt tăng 10% Khối lượng dung dịch thay đổi A giảm 1,6 gam B tăng 2,0 gam C giảm 2,0 gam D tăng 1,6 gam TVQ 36: Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8 g bột Fe3O4 tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu hỗn hợp A Hòa tan hết A HCl thu 10,752 lít khí (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhơm thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng A 80% 1,08 lít B 20% 10,8 lít C 60% 10,8 lít D 40% 1,08 lít TVQ 37: Hòa tan 0,1 mol Cu 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M H2SO4 0,5M Sau phản ứng kết thúc thu V lít khí NO (đktc) Giá trị V A 1,344 B 1,501 C 0,672 D 2,688 TVQ 38: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,9 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành A 6,0 gam B 4,4 gam C 8,8 gam D 6,6 gam TVQ 39: Đốt 10,08 gam phôi bào sắt không khí thu 13,2 gam hỗn hợp B chứa Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 Hòa tan hồn tồn B dung dịch HNO3 lỗng dư thu V lít khí NO (đktc) Giá trị V A 4,480 B 3,360 C 1,120 D 2,576 TVQ 40: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu dung dịch X Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 52,25 B 44,95 C 59,85 D 22,35 LUYỆN THI KQ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Thầy Quang Môn: Hóa học TVQ Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ TVQ 1: Tên gọi este đơn giản A etyl axetat B metyl fomat C metyl propionat D etyl propionat TVQ 2: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol A saccarozơ B glucozơ C xenlulozơ D tinh bột TVQ 3: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch sau đây? A FeCl3 B MgCl2 C CuSO4 D AgNO3 TVQ 4: Thuỷ phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat ancol etylic Công thức X A CH3COOCH3 B C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 TVQ 5: Số đipeptit tối đa tạo từ hỗn hợp gồm alanin glyxin 5|Page-Team TVQ-Hãa häc 12 TrÇn Văn Quang - THPT Đa Phúc - Luyện thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn A B C D TVQ 6: Tính chất vật lý kim loại electron tự gây A Tính cứng B Tính dẻo C Tính dẫn điện nhiệt D Ánh kim TVQ 7: Hai chất đồng phân A glucozơ tinh bột B glucozơ fructozơ C glucozơ saccarozơ D fructozơ saccarozơ TVQ 8: Hai kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch A Al Mg B Na Fe C Cu Ag D Mg Zn TVQ 9: Phần trăm khối lượng nitơ phân tử anilin A 18,67% B 12,96% C 15,05% D 15,73% TVQ 10: Dung dịch sau tác dụng với đồng? A NaCl B HNO3 loãng C FeCl2 D HCl TVQ 11: Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển màu xanh A phenylamoni clorua B anilin C glyxin D etylamin TVQ 12: PVC chất rắn vơ định hình, cách điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, PVC tổng hợp trực tiếp từ monome sau A vinyl clorua B propilen C acrilonitrin D vinyl axetat TVQ 13: Số nhóm amino số nhóm cacboxyl có phân tử axitglutamic tương ứng A B C D TVQ 14: Cho m gam glyxin phản ứng với NaOH dư, sau phản ứng thu 14,55 gam muối Giá trị m A 11,659 B 13,350 C 11,25 D 12,642 TVQ 15: Cho phản ứng oxi với Na: Phát biểu sau khơng đúng? A Phản ứng cháy Na khí O2 phản ứng thu nhiệt B Lớp nước để bảo vệ đáy bình thuỷ tinh C Na thể tính khử tác dụng với O2 D Người ta phải hơ cho Na cháy ngồi khơng khí đưa nhanh vào bình TVQ 16: Khẳng định sau sai? A CaSO4.H2O có tự nhiên, thạch cao sống B Nước cứng làm cho xà phòng bọt, giảm khả tẩy rửa C Nguyên tắc làm mềm nước cứng làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+ nước cứng D Nước vôi dung dịch Ca(OH)2 TVQ 17: Để khử ion Cu2+ dung dịch CuSO4 dùng kim loại A Ba B K C Zn D Na TVQ 18: Thuốc thử để phân biệt Gly - Ala - Gly Gly - Ala A dung dịch NaCl B dung dịch NaOH C Cu(OH)2 môi trường kiềm D dung dịch HCl TVQ 19: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 N2O qua dung dịch NaOH Khí bị hấp thụ A N2O B CO2 C N2 D O2 TVQ 20: Nhiên liệu sau thuộc loại nhiên liệu nghiên cứu sử dụng thay cho số loại nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường A Than đá B Xăng, dầu C Khí gas D Khí hiđro TVQ 21: Có dung dịch riêng biệt: CuSO4, Zn(NO3)2, FeSO4, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D TVQ 22: Hai chất dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu A K2CO3 HCl B Na2CO3 Na3PO4 C K2CO3 Ca(OH)2 D NaCl Ca(OH)2 TVQ 23: Dây Cu cạo cắm vào bình hoa hoa tươi lâu vì: A Có tạo số ion Cu2+ có tác dụng diệt khuẩn B Cung cấp nguyên tố vi lượng cần thiết cho hoa C Cu kích thích trình tăng trưởng hoa D Nguyên nhân khác TVQ 24: Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, FeCl3, AlCl3 Nếu thêm dung dịch KOH (dư) thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào dung dịch số chất kết tủa thu A B C D TVQ 25: Số đồng phân đơn chức tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na hợp chất ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A B C D TVQ 26: Cho hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến phản ứng xảy hoàn 6|Page-Team TVQ-Hãa học 12 Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn tồn, thu dung dịch Y phần Fe không tan Chất tan có dung dịch Y A MgSO4 FeSO4 B MgSO4 C MgSO4 Fe2(SO4)3 D MgSO4, Fe2(SO4)3 FeSO4 TVQ 27: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp gồm Mg Al khí oxi (dư) thu 30,2 gam hỗn hợp oxit Thể tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng A 4,48 lít B 8,96 lít C 17,92 lít D 11,20 lít TVQ 28: Oxi hố hồn tồn m gam kim loại M cần vừa đủ 0,25m gam khí O2 Kim loại M A Cu B Ca C Al D Fe TVQ 29: Hòa tan hồn tồn 20,6 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 CaCO3 dung dịch HCl dư, thu V lít khí CO2 (đktc) dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối Giá trị V A 4,48 B 1,79 C 5,60 D 2,24 TVQ 30: Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện khơng có khơng khí), sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Y Khối lượng kim loại Y A 16,6 gam B 11,2 gam C 5,6 gam D 26,8gam TVQ 31: Cho kim loại X tác dụng với Cl2 muối Y; cho kim loại X tác dụng với dung dịch HCl muối Z Nếu cho kim loại X tác dụng với dung dịch muối Y ta lại thu muối Z Kim loại X A Fe B Al C Mg D Zn TVQ 32: Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 100 ml dung dịch AlCl3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu a gam kết tủa Giá trị a A 1,17 B 2,34 C 1,56 D 0,78 TVQ 33: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) catot thu 3,2 gam kim loại thể tích khí (đktc) thu anot A 2,24 lít B 1,12 lít C 0,56 lít D 4,48 lít TVQ 34: Thủy phân m gam saccarozơ môi trường axit với hiệu suất 90%, thu sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ Giá trị m A 22,80 B 11,40 C 18,47 D 20,52 TVQ 35: Este X có cơng thức CH3COOCH=CH-CH3 Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu a gam muối natri axetat 5,8 gam anđehit Giá trị a A 16,4 B 8,2 C 9,6 D 6,8 TVQ 36: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm amin no, đơn chức, dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 3,925 gam hỗn hợp muối Công thức amin hỗn hợp X A C3H7NH2 C4H9NH2 B CH3NH2 C2H5NH2 C CH3NH2 (CH3)3N D C2H5NH2 C3H7NH2 TVQ 37: Hỗn hợp X gồm este no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO2 Công thức phân tử hai este X A C2H4O2 C5H10O2 B C2H4O2 C3H6O2 C C3H4O2 C4H6O2 D C3H6O2 C4H8O2 TVQ 38: Thể tích dung dịch HNO3 lỗng 1M cần dùng để hồ tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 1,0 lít B 0,6 lít C 0,8 lít D 1,2 lít TVQ 39: Sục từ từ đến dư khí CO2 vào cốc đựng dung dịch Ca(OH)2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Dựa vào đồ thị trên, lượng CO2 sục vào dung dịch 0,85 mol lượng kết tủa xuất tương ứng A 0,15 mol B 0,45 mol C 0,35 mol D 0,50 mol TVQ 40: Cho luồng khí CO qua lượng quặng hematit (chứa Fe2O3) thu 300,8 gam hỗn hợp chất rắn X hỗn hợp khí Y Cho hấp thụ tồn khí Y dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình NaOH tăng thêm 52,8 gam Đem chất rắn X hòa tan dung dịch HNO3 dư thu 387,2 gam muối Thành phần % khối lượng Fe2O3 quặng A 80,00% B 40,00% C 42,55% D 36,20% 7|Page-Team TVQ-Hóa học 12 Trần Văn Quang - THPT §a Phóc - Lun thi kq – 0383560439 LUYỆN THI KQ Thầy Quang TVQ FB: Quang TrÇn ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ TVQ 1: Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng A este hóa B xà phòng hóa C tráng gương D trùng ngưng TVQ 2: Người ta hút thuốc nhiều thường mắc bệnh nguy hiểm đường hơ hấp Chất gây hại có thuốc A moocphin B nicotin C amoxilin D penixilin TVQ 3: Cacbohiđrat thuộc loại polisaccarit A Mantozơ B Saccarozơ C Glucozơ D Xenlulozơ TVQ 4: Kim loại tan hết nước dư nhiệt độ thường A Na B Fe C Mg D Al TVQ 5: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch tạo muối sắt (II) A HNO3 đặc, nóng, dư B MgSO4 C CuSO4 D H2SO4 đặc, nóng, dư TVQ 6: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: A Cu, Fe, Al B Fe, Al, Cr C Cu, Pb, Ag D Fe, Mg, Al TVQ 7: Este HCOOCH3 không phản ứng với chất sau A NaOH B KOH C KCl D H2O, H+ 2+ 2+ 2+ 2+ TVQ 8: Cho dãy ion: Fe , Ni , Cu , Sn Trong điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh dãy A Sn2+ B Cu2+ C Fe2+ D Ni2+ TVQ 9: Este sau tác dụng với NaOH dư cho sản phẩm gồm muối? A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C CH3COOC6H5 D HCOOC2H5 TVQ 10: Phát biểu sau sai? A Các kim loại kiềm có tonc tăng dần từ Li đến Cs B Các kim loại kiềm kim loại nhẹ C Các kim loại kiềm có độ cứng thấp D Các kim loại kiềm có màu trắng bạc có ánh kim TVQ 11: Cho dung dịch: HCl, NaNO3, NH3, KCl Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 A l B C D TVQ 12: Phát biểu sau không đúng? A Chất béo trieste glixerol với axit béo B Chất béo không tan nước C Chất béo gọi chung triglixerit D Chất béo este đơn chức glixerol với axit béo TVQ 13: Chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl A NaCrO2 B Cr(OH)3 C Na2CrO4 D CrCl3 TVQ 14: Cho dung dịch: C6H5NH2, CH3NH2, NaOH H2NCH2COOH Trong dung dịch trên, số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein A B C D TVQ 15: Muối sau thành phần nước cứng tạm thời A CaCl2, MgCl2 B CaSO4, Ca(HCO3)2 C CaSO4, CaCl2 D Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 TVQ 16: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản ứng A hồ tan Cu(OH)2 B trùng ngưng C tráng gương D thủy phân TVQ 17: Polime có cấu trúc mạng khơng gian (mạng lưới) A PE B amilopectin C PVC D nhựa bakelit TVQ 18: Đồng thau hợp kim đồng với kim loại A Fe B Zn C Cr D Al TVQ 19: Tên gọi este có cơng thức phân tử (C17H35COO)3C3H5 A tristearin B tripanmitin C axit stearic D triolein TVQ 20: Khi điện phân dung dịch muối ăn chưa tinh chế, sau thời gian ta thấy dung dịch xuất đục màu trắng do: A xuất tinh thể NaOH B Có váng bẩn chưa tinh chế muối ăn C Tạo Ca(OH)2 dd chưa t.chế lẫn CaCl2 D Tạo Mg(OH)2 dd chưa tinh chế có MgCl2 TVQ 21: Phát biểu sau không đúng? A Crom bền với nước không khí dùng để chế thép khơng gỉ B Cr(OH)2 hiđroxit lưỡng tính C Kim loại Cu phản ứng với dung dịch hỗn hợp KNO3 HCl D Khí NH3 khử CuO nung nóng 8|Page-Team TVQ-Hãa häc 12 Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - Luyện thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 22: Điện phân 200ml dung dịch CuSO4 0,2M với I = 10A thời gian t, thấy có 224ml khí (đktc) anot Biết điện cực trơ hiệu suất phản ứng 100% Khối lượng kim loại bám catot A 1,38 gam B 1,28 gam C 1,52 gam D 2,56 gam TVQ 23: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este CH3COOC2H5 NaOH dư sau phản ứng thu muối axit hữu m gam ancol etylic Giá trị m A 9,2 B 6,9 C 5,4 D 4,6 TVQ 24: Tên gọi amin CH3NHCH3 A Metylamin B Etylamin C Đimetylamin D Đietylamin TVQ 25: Hòa tan hồn tồn 1,6 gam Cu dung dịch HNO3, thu x mol NO2 (là sản phẩm khử nhất) Giá trị x A 0,25 B 0,15 C 0,05 D 0,10 TVQ 26: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl A NH4Cl B (NH4)2CO3 C BaCO3 D BaCl2 TVQ 27: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al(NO3)3 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị Giá trị a, b tương ứng A 0,3 0,6 B 0,6 0,9 C 0,9 1,2 D 0,5 0,9 TVQ 28: Khi thủy phân kg bột gạo có 80% tinh bột, khối lượng glucozơ thu A 0,80 kg B 1,11 kg C 0,99 kg D 0,89 kg TVQ 29: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al khí Cl2 dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 40,3 gam hỗn hợp muối Thể tích khí Cl2 (đktc) phản ứng A 8,96 lít B 6,72 lít C 17,92 lít D 11,20 lít TVQ 30: Xà phòng hố hồn tồn 37 gam hỗn hợp este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, đun nóng Khối lượng NaOH cần dùng A 20,0 gam B 8,0 gam C 16,0 gam D 12,0 gam TVQ 31: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch gồm CuSO4 H2SO4 loãng (b) Đốt dây Fe bình đựng khí O2 (c) Cho Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 HNO3 (d) Cho Zn vào dung dịch HCl Số thí nghiệm có xảy ăn mòn điện hóa A B C D TVQ 32: Thủy phân 8,6 gam este CH3COOCH=CH2 môi trường kiềm thu muối Y chất hữu Z Cho Z phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 thu a gam kết tủa Ag Giá trị a A 21,6 B 10,8 C 43,2 D 5,4 TVQ 33: Cho 13,5 gam hỗn hợp kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 lỗng nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H2 (ở đktc) Cơ cạn dung dịch X (trong điều kiện khơng có khơng khí) m gam muối khan Giá trị m A 42,6 B 45,5 C 48,8 D 47,1 TVQ 34: α-aminoaxit X chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu 13,95 gam muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CH2CH(NH2)COOH B H2NCH2CH2CH2COOH C CH3CH(NH2)CH2COOH D H2NCH2COOH TVQ 35: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 34,44 B 47,40 C 30,18 D 12,96 TVQ 36: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng xảy hồn tồn lại m gam chất rắn Giá trị m A 19,2 B 9,6 C 12,8 D 6,4 TVQ 37: Cho hai hợp chất hữu X, Y có cơng thức phân tử C3H7NO2 Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo H2NCH2COONa chất hữu Z; Y tạo CH2=CHCOONa khí T Các chất Z T A CH3OH NH3 B CH3OH CH3NH2 C CH3NH2 NH3 D C2H5OH N2 TVQ 38: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M Ba(OH)2 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m 9|Page-Team TVQ-Hóa học 12 Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn A 1,182 B 3,940 C 1,970 D 2,364 TVQ 39: Este X tạo thành từ etilen glicol hai axit cacboxylic đơn chức Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều số nguyên tử oxi Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư lượng NaOH phản ứng 10 gam Giá trị m A 17,5 B 14,5 C 15,5 D 16,5 TVQ 40: Nung nóng 8,96 gam bột Fe khí O2 thời gian, thu 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 0,06 mol H2SO4 thu dung dịch Y (khơng chứa NH4+) 0,896 lít khí NO đktc Giá trị a A 0,32 B 0,16 C 0,04 D 0,44 LUYỆN THI KQ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Thầy Quang Mơn: Hóa học TVQ Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ TVQ Kim loại sau không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? A Ag B Na C Zn D Al TVQ Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 AgNO3 thu chất rắn X dung dịch Y X, Y là: A X (Ag, Cu); Y (Cu(NO3)2, Fe(NO3)2) B X (Ag); Y (Cu(NO3)2, Fe(NO3)2) C X (Ag, Fe, Cu); Y (Cu(NO3)2) D X (Ag, Cu); Y (Cu(NO3)2, Fe(NO3)3) TVQ Để điều chế kim loại Na người ta dùng phương pháp A điện phân nóng chảy NaCl B điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn C điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn D khử Na2O H2 nhiệt độ cao TVQ Cho dãy chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4 Số chất dãy tạo thành kết tủa phản ứng với dung dịch BaCl2 A B C D TVQ Ở điều kiện thích hợp, Fe phản ứng với: Nước; Hiđro; Oxi; I2; Lưu huỳnh; HCl; ZnSO4 Những phản ứng xảy A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 3, 4, 5, 6, C 1, 3, 4, 5, 6, D 1, 3, 4, 5, TVQ Có cốc đựng dung dịch HCl, nhúng Cu vào, quan sát mắt thường khơng có chuyện xảy Tuy nhiên, để lâu ngày, dung dịch cốc dần chuyển sang màu xanh Lá Cu bị đứt chỗ tiếp xúc với bề mặt thoáng cốc axit Nguyên nhân tượng A Cu tác dụng chậm với axit HCl B Cu tác dụng với HCl có mặt O2 khơng khí C xảy tượng ăn mòn điện hóa D Cu bị thụ động môi trường axit TVQ Cho dung dịch: HCl, NaOH, CuSO4, Fe2(SO4)3 Fe không tác dụng với dung dịch sau A CuSO4 B HCl C NaOH D Fe2(SO4)3 TVQ Cho chậm giọt dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3 Hiện tượng xảy A có tượng sủi bọt khí CO2 ngay, hết Na2CO3 B khơng có tượng C lúc đầu chưa thấy xuất bọt khí, sau lúc, dùng nhiều HCl, thấy bọt khí D tất khơng phụ thuộc vào yếu tố có đun nóng dung dịch thí nghiệm hay khơng TVQ Cho số phát biểu: (a) Cho NaOH dư vào dung dịch K2Cr2O7 dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng (b) Cho NaOH Cl2 vào dung dịch CrCl3 dung dịch chuyển thành màu vàng (c) Thêm từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch CrCl3 thấy có kết tủa, sau kết tủa lại tan (d) Thêm từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy có kết sau kết tủa lại tan Số phát biểu A B C D TVQ 10 Dây bạc để lâu ngồi khơng khí bị đen lại A bạc tác dụng với oxi không khí tạo Ag2O màu đen B bạc tác dụng với H2S O2 khơng khí tạo Ag2S C bạc tác dụng với ozon có khơng khí D bạc chuyển sang dạng vơ định hình có màu đen TVQ 11 Công thức tổng quát este X tạo ancol no, đơn chức, mạch hở axit thuộc dãy đồng đẳng axit benzoic A CnH2n-8O2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-6O2 D CnH2n-10O2 10 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ä c TrÇn Văn Quang - THPT Đa Phúc - Luyện thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 12 Có đồng phân cấu tạo có CTPT C4H8O2 tác dụng với NaOH A B C D TVQ 13 Để khử mùi cá, người ta nên sử dụng dung dịch A nước đường B nước muối C giấm D rượu TVQ 14 Phát biểu không là: A Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH tồn dạng ion lưỡng cực +H3N-CH2–COO- B Aminoaxit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl C Aminoaxit chất rắn, kết tinh, tan tốt nước có vị D Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 este glyxin (hay glixin) TVQ 15 Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A kim loại Na B AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng, C Cu(OH)2 NaOH, đun nóng D Cu(OH)2 nhiệt độ thường TVQ 16 Cho dãy chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, C12H22O11 (sacarozơ) Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D TVQ 17 Trong số polime sau: tơ tằm (1), sợi (2), len tổng hợp (3), tơ enang (4), tơ visco (5), nilon6,6 (6), tơ axetat (7) Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ A (1), (2), (3) B (2), (5), (7) C (2), (3), (6) D (5), (6), (7) TVQ 18: Chất sau trùng hợp tạo poli(metyl metacrylat)? A CH2=C(CH3)COOCH3 B CH2=CHCOOCH3 C CH3COOCH=CH2 D CH2=C(CH3)COOC2H5 TVQ 19 Loại thuốc sau gây nghiện cho người? A thuốc cảm pamin B mocphin C vitamin C D penixilin TVQ 20 Hòa tan hợp kim Ba - Na vào nước dung dịch A 13,44 lít H2 (đktc) Thể tích dung dịch HCl 1M để trung hòa hồn toàn 1/10 dung dịch A A 1200 ml B 60 ml C 120 ml D 600 ml TVQ 21 Hoà tan hết 2,8 gam sắt dung dịch AgNO3 dư thu m gam chất rắn Giá trị m A 10,8 B 16,2 C 5,4 D 21,6 TVQ 22 Trước người ta thường trộn vào xăng chất Pb(C2H5)4 Khi đốt cháy xăng động cơ, thải vào khơng khí PbO, chất độc Một năm người ta dùng hết 227,25 Pb(C2H5)4 pha vào xăng (hiện không dùng), số PbO thải vào khí năm A 159,6 B 156,9 C 154,6 D 145,7 TVQ 23 Một este tạo axit đơn chức rượu đơn chức có tỉ khối so với khí CO2 Khi đun nóng este với dung dịch NaOH tạo muối có khối lượng lớn lượng este phản ứng Công thức cấu tạo thu gọn este A CH3COOCH3 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 TVQ 24 Xà phòng hố hồn tồn trieste X dung dịch NaOH thu 9,2 gam glixerol 83,4 gam muối axit béo no B Chất B A linoleic B axit panmitic C axit oleic D axit stearic TVQ 25 X amino axit no chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH Cho 0,89 gam X phản ứng vừa đủ với HCl tạo 1,255 gam muối Công thức cấu tạo X A NH2-CH2-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH TVQ 26 Cho sơ đồ phản ứng: xt Y (a) X + H2O  (b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag↓ + NH4NO3 xt  E+Z (c) Y  (d) Z + H2O → X + G Các chất X, Y, Z A tinh bột, glucozơ, etanol B tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit C xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit D xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit TVQ 27 Cho hình vẽ mơ tả qua trình xác định C H hợp chất hữu Vai trò CuSO4 (khan) biến đổi thí nghiệm A Xác định C màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh B Xác định H màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh C Xác định C màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng D Xác định H màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng 11 | P a g e - T e a m T V Q - H ó a h ọ c Trần Văn Quang - THPT §a Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 28 Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 0,12 mol NaCl dòng điện có cường độ 2A Thể tích khí (đktc) anot sau 9650 giây điện phân A 1,344 lít B 2,240 lít C 1,792 lít D 2,912 lít TVQ 29 Tiến hành bốn thí nghiệm sau: -TN 1: Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3 -TN 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 -TN 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3 -TN 4: Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào dd HCl Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D TVQ 30 Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al Mg vào dung dịch HNO3 lỗng, thu dung dịch X 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí khơng màu, có khí hóa nâu khơng khí Khối lượng Y 5,18 gam Cho dung dịch NaOH (dư) vào X đun nóng, khơng có khí mùi khai thoát Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp ban đầu A 98,10% B 12,80% C 12,08% D 87,20% TVQ 31 Khi clo hoá 30,4 gam hỗn hợp bột đồng sắt cần 13,44 lít khí clo (đktc) Thành phần % đồng hỗn hợp ban đầu A 55,30% B 63,16% C 36,84% D 42,10% TVQ 32: Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng sau: Giá trị V A 300 B 250 C 400 D 150 TVQ 33 Cho m gam hỗn hợp bột gồm Ni Zn vào dung dịch AgNO3 dư, phản ứng kết thúc thu 54 gam kim loại Nếu cho m gam hỗn hợp vào dung dịch FeSO4 dư, phản ứng kết thúc thu (m - 1,35) gam kim loại Giá trị m A 15,56 B 15,53 C 12,55 D 15,35 TVQ 34 Hòa tan hồn tồn 8,45 gam kim loại hóa trị II dung dịch HCl Cô cạn dung dịch sau phản ứng 17,68 gam muối khan Kim loại dùng A Fe B Zn C Mg D Ba TVQ 35 Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 lượng oxi vừa đủ, thu khí X, hấp thụ tồn lượng khí X vào lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15 M KOH 0,1 M, thu dung dịch Y 21,7 gam kết tủa Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất thêm kết tủa Giá trị m A 23,2 B 18,0 C 36,0 D 6,0 TVQ 36 Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y lại 2,4 gam kim loại Cơ cạn dung dịch Y, thu m gam muối khan Giá trị m A 151,5 B 137,1 C 152,1 D 97,5 TVQ 37 Hỗn hợp Z gồm hai este X Y tạo ancol hai axit cacboxylic dãy đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu 5,6 lít khí CO2 (đktc) 4,5 gam H2O Công thức este X giá trị m tương ứng A (HCOO)2C2H4 6,6 B HCOOCH3 6,7 C CH3COOCH3 6,7 D HCOOC2H5 9,5 TVQ 38 Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở tạo ancol với hai axit cacboxylic dãy đồng đẳng, thu 1,1 mol CO2 15,3 gam H2O Mặt khác, toàn lượng X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 19,0 B 18,4 C 23,9 D 20,4 TVQ 39: Cho 18,5 gam chất hữu A có cơng thức phân tử C3H11O6N3 A tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, chất hữu đa chức bậc m gam hỗn hợp muối vô Giá trị m A 22,7 B 19,1 C 24,5 D 25,1 TVQ 40 Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X lượng oxi vừa đủ cho tồn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi dư thu 25,5 gam kết tủa khối lượng dung dịch thu giảm 9,87 gam so với lượng nước vôi ban đầu Mặt khác thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X dung dịch NaOH dư đun nóng thu dung dịch chứa a gam muối Giá trị a A 9,74 B 2,78 C 8,20 D 8,34 12 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ä c Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - Luyện thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn LUYỆN THI KQ Thầy Quang TVQ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ TVQ Ion sau có tính oxi hóa mạnh nhất? A Fe3+ B Cu2+ C Fe2+ D Al3+ TVQ Cho hỗn hợp gồm Fe Zn vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X A Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 B Zn(NO3)2 Fe[NO3)2 C AgNO3 Zn(NO3)2 D Fe(NO3)2 AgNO3 TVQ Cho khí CO dư qua ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm: Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu chất rắn Y Cho Y vào dung dịch NaOH dư, khuấy kĩ, thấy lại phần không tan Z Giả sử phản ứng xảy hồn tồn Phần khơng tan Z gồm A MgO, Fe, Cu B Mg, Fe, Cu C MgO, Fe3O4, Cu D Mg, FeO, Cu TVQ Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Hiện tượng xảy A có kết tủa keo trắng có khí bay lên B có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan C có kết tủa keo trắng D khơng có kết tủa, có khí bay lên TVQ Từ hai muối X Y thực phản ứng sau: X → X1 + CO2; X1 + H2O → X2; X2 + Y→ X + Y1 + H2O X2 + 2Y → X + Y2 + H2O Hai muối X, Y tương ứng A MgCO3 Na2CO3 B BaCO3, Na2CO3 C CaCO3, NaHCO3 D MgCO3, NaHCO3 TVQ Cho dãy chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3 số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D TVQ Thực thí nghiệm sau: (a) Nung hỗn hợp gồm Fe NaNO3 khí trơ (b) Cho luồng khí H2 qua bột CuO nung nóng (c) Đốt dây Al bình kín chứa đầy khí CO2 (d) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3 loãng (e) Nung hỗn hợp bột gồm CuO Al khí trơ Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa kim loại A B C D TVQ Hiện tượng xảy nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 A dd ban đầu có màu vàng không đổi màu B dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng C dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam D dung dịch ban đầu có màu da cam khơng đổi màu TVQ Hơi thuỷ ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân chất dùng để rắc lên thuỷ ngân gom lại A vôi sống B cát C muối ăn D lưu huỳnh TVQ 10 Các dung dịch sau có tác dụng với Al2O3? A Na2SO4, HNO3 B HNO3, KNO3 C HCl, NaOH D NaCl, NaOH TVQ 11 Công thức tổng quát este tạo ancol no đơn chức axit cacboxylic có liên kết đơi C=C, đơn chức A CnH2n+2O4 B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2n+1O2 TVQ 12 Số đồng phân hợp chất este đơn chức có CTPT C4H8O2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh Ag A B C D TVQ 13 Chất sau thuộc loại amin bậc một? A CH3NHCH3 B CH3NH2 C (CH3)3N D CH3CH2NHCH3 TVQ 14 Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm là: A H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH B +H3N-CH2-COOHCl-, +H3N-CH2-CH2-COOHCl- C H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH2)-COOH D +H3N-CH2-COOHCl, +H3NCH(CH3)-COOHCl TVQ 15 Dung dịch glucozơ saccarozơ có tính chất hóa học chung A phản ứng thủy phân B phản ứng với nước brom C hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường D có vị dễ tan nước TVQ 16 Sự tạo thạch nhũ hang động đá vơi q trình hóa học diễn hàng triệu năm Cân hóa học diễn tả trình đó:   CaCO3   Ca(HCO3)2 A CaO + CO2  B Ca(OH)2 + 2CO2      Mg(HCO3) C MgCO3 + CO2 +H2O   13 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ä c   CaCO3 + CO2 + H2O D Ca(HCO3)2 Trần Văn Quang - THPT Đa Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 17: Chất hữu sau thành phần có chứa nguyên tố nitơ? A Protein B Cacbohiđrat C Chất béo D Hiđrocacbon thơm TVQ 18 Chỉ dùng Cu(OH)2 phân biệt tất dung dịch riêng biệt sau: A Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic B Glucozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic C Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol D Saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic TVQ 19 Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dùng để sản xuất cao su buna? A penta-1,3-đien B buta-1,3-đien C but-2-en D 2-metylbuta-1,3-đien TVQ 20 Có chất bột màu trắng: CaCO3, CaSO4, K2CO3, CaO hoá chất dùng để phân biệt chúng là: A H2O, dung dịch AgNO3 B H2O, dung dịch NaOH C H2O, CO2 D dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3 TVQ 21 Trường hợp sau xảy ăn mòn điện hoá? A Sợi dây bạc nhúng dung dịch HNO3 B Đốt sắt khí Cl2 C Thanh nhơm nhúng dung dịch H2SO4 loãng D Thanh kẽm nhúng dung dịch CuSO4 TVQ 22 Hòa tan hồn tồn 4,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, MgO ZnO lượng vừa đủ 150 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 8,445 B 9,795 C 7,095 D 7,995 TVQ 23 Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu V lít khí (ở đktc) dung dịch X Khi cho dư nước vôi vào dung dịch X thấy có xuất kết tủa Biểu thức liên hệ V với a, b A V = 22,4.(a + b) B V = 11,2.(a - b) C V = 11,2.(a + b) D V = 22,4.(a - b) TVQ 24 Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với 6,32 gam KMnO4 Tính khối lượng HCl bị oxi hóa A 7,30 gam B 23,36 gam C 3,65 gam D 11,68 gam TVQ 25 Xà phòng hóa hồn tồn 3,7 gam HCOOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 3,400 B 9,795 C 4,300 D 5,700 TVQ 26 Thủy phân este C4H6O2 (xúc tác axit) thu hai chất hữu X, Y Từ Y điều chế trực tiếp X Vậy X A anđehit axetic B ancol etylic C axit axetic D axit fomic TVQ 27 Đốt cháy hoàn toàn amin, no, đơn chức người ta thấy tỉ lệ thể tích khí sản phẩm sinh VCO2 : VH2O = 2: (các thể tích khí đo điều kiện) Cơng thức phân tử amin A C3H9N B CH5N C C2H7N D C4H11N TVQ 28 Cho 50 ml dung dịch glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 2,16 gam kết tủa Nồng độ moi dung dịch glucozơ dùng A 0,02M B 0,4M C 0,1M D 0,2M TVQ 29 Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với lượng dư khí O2, đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 23,2 gam chất rắn X Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X A 400 ml B 200 ml C 800 ml D 600 ml TVQ 30 Trong phân tử chất sau không chứa nguyên tử N A axit glutamic B amilopectin C glyxin D anilin TVQ 31 Từ 180 gam glucozơ, phương pháp lên men rượu, thu a gam ancol etylic (hiệu suất 80%) Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic phương pháp lên men giấm, thu hỗn hợp X Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M Hiệu suất trình lên men giấm A 90% B 10% C 9% D 72% TVQ 32 Dẫn luồng khí CO dư qua 2,4 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 nung nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 1,76 gam chất rắn Phần trăm khối lượng CuO có hỗn hợp ban đầu là: A 47,06% B 26,67% C 66,67% D 33,33% TVQ 33 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm y mol H2SO4 x mol ZnSO4 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị (các đơn vị tính theo mol) Giá trị x : y A : B : C : 12 D 12 : TVQ 34 Điện phân 200 ml dung dịch chứa muối Cu(NO3)2 xM AgNO3 yM với cường độ dòng điện 0,804A Sau điện phân, người ta thấy khối lượng catot tăng thêm 3,44 gam sau khơng tăng thêm Giá trị x y A x = y = 0,1 B x = y = 0,02 C x = 0,02; y= 0,01 D x = y = 0,05 14 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ä c Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - Luyện thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 35 Cho hỗn hợp Al Na vào nước dư, sau phản ứng kết thúc thu 4,48 lít (đktc) khí chất rắn khơng tan Cho chất rắn khơng tan vào dung dịch H2SO4 lỗng vừa đủ thu đựơc 3,36 lít (đktc) khí dung dịch Khối lượng Na, Al hỗn hợp A 2,30 gam 5,40 gam B 9,20 gam 2,70 gam C 2,30 gam 2,70 gam D 3,45 gam 8,10 gam TVQ 36 Khử m gam bột CuO khí H2 nhiệt độ cao thu hỗn hợp chất rắn X Để hoà tan hết X cần vừa đủ lít dung dịch HNO3 1M, thu 4,48 lít khí NO (đktc) Hiệu suất phản ứng khử CuO A 70% B 75% C 80% D 25% TVQ 37 Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh nung nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu hỗn hợp rắn M Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X lại phần khơng tan G Để đốt cháy hồn tồn X G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) Giá trị V A 2,80 B 3,36 C 3,08 D 4,48 TVQ 38 Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu 2,28 mol CO2 39,6 gam H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X dung dịch NaOH, đun nóng, thu dung dịch chứa b gam muối Giá trị b A 40,40 B 33,52 C 36,72 D 35,60 TVQ 39 Este X có cơng thức phân tử C4H8O2 Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH3COOCH2CH3 B HCOOCH(CH3)2 C HCOOCH2CH2CH3 D CH3CH2COOCH3 TVQ 40 Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol nhau, phản ứng hồn toàn với dung dịch HCl dư, thu 1,49 gam muối Khối lượng amin có phân tử khối nhỏ X A 0,58 gam B 0,31 gam C 0,45 gam D 0,62 gam LUYỆN THI KQ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Thầy Quang Mơn: Hóa học TVQ Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ TVQ 1: Cho ion kim loại: Zn2+; Sn2+; Ni2+; Fe2+; Pb2+ Thứ tự tính oxi hóa giảm dần A Zn2+> Sn2+> Ni2+> Fe2+> Pb2+ C Pb2+> Sn2+> Fe2+> Ni2+> Zn2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ B Pb > Sn > Ni > Fe > Zn D Zn2+> Fe2+> Ni2+> Sn2+> Pb2+ TVQ 2: Để điều chế NaOH công nghiệp người ta dùng phương pháp sau đây? A Điện phân dung dịch NaCl B Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp C Nhiệt phân Na2CO3 hòa tan sản phẩm vào H2O D Cho Ca(OH)2 tác dụng với Na2CO3 TVQ 3: Phát biểu sau sai? A Hợp kim Cu-Ni dùng để chê tạo chân vịt tàu biển B Nước cứng nước có chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ C Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch H2SO4 lỗng xảy ăn mòn điện hóa học D Phèn chua có cơng thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O TVQ 4: Trường hợp sau không phù hợp tên quặng cơng thức hợp chất quặng A Hematit nâu Fe2O3 B Manhetit Fe3O4 C Xiđerit FeCO3 D Pirit FeS2 TVQ 5: Có dung dịch: NaNO3, FeCl3, FeCl2, Al(NO3)3, NH4Cl, (NH4)2SO4 Để phân biệt dung dịch dùng hóa chất sau A Dung dịch NaOH B Dung dịch KOH C Dung dịch HCl D Dung dịch Ba(OH)2 TVQ 6: Có cặp kim loại sau tiếp xúc với Al - Fe, Zn - Fe, Sn - Fe, Cu - Fe để lâu khơng khí ẩm Cặp kim loại Fe bị phá hủy trước A Al - Fe B Zn - Fe C Sn - Fe D Sn - Fe Cu - Fe TVQ 7: Để chứng minh glyxin amino axit, cần cho phản ứng với A NaOH B HCl C H2SO4 D HCl NaOH TVQ 8: Trong phản ứng sau, phản ứng khơng chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit A Oxi hóaglucozơ AgNO3/NH3 B Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2/OH- đun nóng, C Lên men glucozơ xúc tác enzim D Khử glucozơ H2/Ni, to TVQ 9: Chất không bị thủy phân môi trường axit A xenlulozơ B nilon-6,6 C tơ tằm D PVC TVQ 10: Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat; (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng A (1), (3), (5) B (1), (3), (6) C (1), (2), (3) D (3), (4), (5) TVQ 11: Cho 0,685 gam hỗn hợp Mg, Zn vào dung dịch HCl dư thấy 0,448 lít H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu 15 | P a g e - T e a m T V Q - H ó a h ọ c Trần Văn Quang - THPT §a Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn A 2,105 gam B 3,950 gam C 2,204 gam D 1,395 gam TVQ 12: Khi cho luồng khí hiđro dư qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến phản ứng xảy hồn tồn Chất rắn lại ống nghiệm gồm A Al2O3, FeO, MgO, CuO B Al2O3, Fe, Cu, MgO C Al, Fe, Cu, MgO D Al, Fe, Cu, Mg TVQ 13: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khơ khí A NH3, SO2, CO, Cl2 B N2, NO2, CO2, CH4, H2 C NH3, O2, N2, CH4, H2 D N2, Cl2, O2, CO2, H2 TVQ 14: Cho 0,1 mol hỗn hợp Na2CO3 KHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư Dẫn khí vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu A gam B gam C 10 gam D 11 gam TVQ 15: Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Fe tác dụng hoàn tồn với dung dịch HCl thu 7,84 lít khí H2 (đktc) Nếu cho 10,7 gam X tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thấy khối lượng chất rắn tăng m gam Giá trị m A 22,4 B 33,1 C 11,2 D 11,7 TVQ 16: Cho phát biểu sau: (a) Protein bị thủy phân đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ nhờ xúc tác enzim (b) Nhỏ vài giọt dd axit nitric đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) có ↓ vàng (c) Hemoglobin máu protein có dạng hình cầu (d) Dung dịch protein có phản ứng màu biure (e) Protein đơng tụ cho axit, bazơ vào đun nóng Số phát biểu A B C D TVQ 17: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M thu 15,6 gam kết tủa Giá trị lớn V A 1,8 B 1,2 C 2,0 D 2,2 TVQ 18: Một loại oxit sắt dùng để luyện gang Nếu khử a gam oxit sắt CO nhiệt độ cao người ta thu 0,84 gam Fe 0,448 lít CO2 (đktc) Cơng thức hóa học oxit sắt A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Không xác định TVQ 19: Trong phát biểu sau, phát biểu chưa xác? A Glucozơ hợp chất hữu tạp chức B Ở tophòng metylamin chất lỏng, làm quỳ tím hóa đỏ C Etyl fomat tham gia phản ứng với AgNO3/NH3 D Aminoaxit c.rắn đk thường dễ tan nước TVQ 20: Một loại nước cứng đun sơi tính cứng Trong loại nước cứng có hồ tan hợp chất sau A Ca(HCO3)2, MgCl2 B Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C Mg(HCO3)2, CaCl2 D MgCl2, CaSO4 TVQ 21: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x A 0,12 mol B 0,11 mol C 0,13 mol D 0,10 mol 2+ TVQ 22: Nước giếng đồng Bắc thường có nhiều ion Fe Loại nước dùng để sinh hoạt có nhiều bất tiện làm quần áo bị ố vàng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người Biện pháp loại bỏ ion Fe2+ khỏi nước đơn giản, rẻ tiền hiệu cả: A dùng Ca(OH)2 để kết tủa hết ion Fe2+ B dùng giàn mưa, tăng d.tích t.xúc nước với O2 k.khí để oxi hóa Fe2+ dễ tan thành Fe3+ tan ↓ dạng Fe(OH)3 C dùng hệ thống lọc, xúc tác MnO2 D xây dựng hệ thống cung cấp nước quy mô lớn cho hộ nơng dân TVQ 23: Hồ tan 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, sau thêm vào 500 ml dung dịch HCl 2M Kết thúc phản ứng thu dung dịch X khí NO Thể tích dung dịch NaOH 1M cần thêm vào X để kết tủa hết ion Cu2+ A 800 ml B 750 ml C 1500 ml D 600 ml TVQ 24: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH TVQ 25: Xà phòng hóa hồn tồn trieste X dung dịch NaOH thu 9,2 gam glixerol 83,4 gam muối axit béo no Tên gọi axit béo A Axitoleic B Axit stearic C Axit panmitic D Axit linoleic 16 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ọ c Trần Văn Quang - THPT Đa Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 26: Hòa tàn hồn tồn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe2O3 0,2 mol FeO vào dung dịch HCl dư thu dung dịch A Cho NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa B Lọc lấy kết tủa B đem nung khơng khí đến khối lượng không đổi m gam chất rắn, m có giá trị A 16,0 gam B 32,0 gam C 30,4 gam D 52,0 gam TVQ 27: Amino axit sau làm xanh quỳ tím A axit glutamic B Alanin C lysin D valin TVQ 28: Khi uống nước mía, người ta thường cho thêm quất chanh vào để A tăng độ đường B thúc đẩy q trình thủy phân saccarozơ C nước mía thơm D tăng q trình oxi hóa TVQ 29: Phân tử khối trung bình poli (vinyl axetat) 344000 số mắc xích trung bình PVA A 4000 B 4778 C 5504 D 7818 TVQ 30: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu 6,72 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Công thức phân tử hai este A C3H6O2 B C2H4O2 C C3H4O2 D C3H8O2 TVQ 31: Chia 47,2 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 Fe3O4 thành phần Phần 1: Khử hoàn toàn CO nhiệt độ cao thu 17,2 gam hai kim loại Phần 2: Cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu m gam muối Giá trị m A 124,0 B 36,4 C 55,6 D 62,0 TVQ 32: A α-aminoaxit (có chứa nhóm -NH2) Đốt cháy 8,9 gam A O2 vừa đủ 13,2 gam CO2; 6,3 gam H2O 1,12 lít N2 (đktc) A có cơng thức phân tử A C2H5NO2 B C3H7NO2 C C3H5NO2 D C6H9NO2 TVQ 33: Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy nổ mạnh, điều chế từ xenlulozơ axit nitric Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52 g/ml cần để sản xuất 594 gam xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng đạt 60% A 394,7 ml B 657,9 ml C 1520,0 ml D 219,3ml TVQ 34: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu có cơng thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch Y 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí làm xanh quỳ tím ẩm Tỉ khối Z H2 13,75 Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Giá trị m A 16,5 B 15,7 C 14,3 D 8,9 TVQ 35: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất trình 75% Lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu 50 gam kết tủa dung dịch X Thêm dung dịch NaOH 1M vào X thu kết tủa Để lượng kết tủa lớn cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH Giá trị m A 64,800 B 75,600 C 42,425 D 56,700 TVQ 36: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X ancol Y(đều no, đơn chức, mạch hở) este Z tạo X, Y Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 4,032 lít O2 (đktc), thu 3,136 lít CO2 (đktc) Đun nóng m gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu 5,68 gam chất rắn khan Công thức X A C3H7COOH B HCOOH C C2H5COOH D CH3COOH TVQ 37: Điện phân (với điện cực trơ, có màng ngăn) m gam dung dịch chứa 0,1 mol FeCl3 0,15 mol HCl với cường độ dòng điện khơng đổi 1,93A Sau thời gian t giây dung dịch thu sau điện phân có khối lượng (m - 5,156) gam Biết trình điện phân, nước bay không đáng kể Giá trị t A 7050 B 7200 C 7210 D 7300 TVQ 38: Cho hỗn hợp gồm 18,2 gam Zn 1,62 gam ZnO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 Sau phản ứng xảy hoàn tồn, thu 0,896 lít khí X (ở đktc) dung dịch Y Làm bay dung dịch Y thu 58,3 gam muối khan Khí X A N2O B NO2 C N2 D NO TVQ 39: Để m gam phơi bào sắt ngồi khơng khí, sau thời gian thu 12 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hồn tồn A dung dịch HNO3, thu 2,24 lít khí nhất, khơng màu, hóa nâu ngồi khơng khí (ở đktc) Giá trị m A 3,36 B 8,96 C 10,08 D 8,40 TVQ 40: Đốt cháy hoàn toàn este no, hai chức mạch hở X Sục toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu 5,0 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam Biết xà phòng hóa X thu muối cacboxylic ancol Số đồng phân X A B C D 17 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ọ c Trần Văn Quang - THPT §a Phóc - Lun thi kq – 0383560439 LUYỆN THI KQ Thầy Quang TVQ FB: Quang TrÇn ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ TVQ Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao dùng làm dây tóc bóng đèn A Vonfram B Sắt C Đồng D Kẽm TVQ 2: Ở vùng vừa có lũ qua, nước đục không dùng sinh hoạt được, người ta dùng phèn chua làm nước, tác dụng phèn chua do: A Trong nước phèn tạo Al(OH)3 dạng keo có khả hấp phụ chất lơ lửng làm chúng kết tủa xuổng B Phèn tác dụng với chất lơ lửng tạo kết tủa C Tạo mơi trường axit hòa tan chất lơ lửng D Phèn chua có khả hấp phụ chất lơ lửng nước TVQ 3: Phát biểu sau khơng đúng? A Do Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính nên Cr tác dụng với dung dịch NaOH đặc B CrO oxit bazơ, tan dễ dàng dung dịch axit C CrO3 tan dễ nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng D Cr2O3 oxĩt lưỡng tính, tan dung dịch axit kiềm đặc TVQ 4: Có dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl Chỉ dùng hố chất sau nhận biết dung dịch A dung dịch NaOH dư B dung dịch AgNO3 C dung dịch Na2SO4 D dung dịch HCl TVQ 5: Thủy phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat ancol metylic Công thức X A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 TVQ 6: Trường hợp sau xảy ăn mòn điện hóa? A Sợi dây đồng nhúng dung dịch HNO3 B Đốt dây sắt khí oxi khơ C Đinh sắt nhúng dung dịch CuSO4 D Cho đồng vào dung dịch Fe(NO3)3 TVQ 7: Chất sau không tan nước lạnh A glucozơ B tinh bột C fructozơ D saccarozơ TVQ 8: Sản phẩm cuối trình thủy phân protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp A axit cacboxylic B glixerol C β-aminoaxit D α-aminoaxit TVQ 9: Ứng dụng sau Ca(OH)2 A Chế tạo vữa xây nhà B Khử chua đất trồng trọt, C Bó bột gãy xương D Chế tạo clorua vôi chất tẩy trắng khử trùng TVQ 10: Thí nghiệm sau kết thúc khơng có kết tủa A Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH B Cho Ba kim loại vào dung dịch NH4HCO3 C Cho dung dịch NaHCO3 dư vào dung dịch Ca(OH)2 D Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 TVQ 11: Phát nói gang A Gang hợp kim Fe có từ → 10% C S, Mn, P, Si B Gang hợp kim Fe có từ 2% → 5% C S, Mn, P, Si C Gang hợp kim Fe có từ 0,01% → 2% C S, Mn, P, Si D Gang hợp kim Fe có từ 6% → 10% C lượng S, Mn, P, Si TVQ 12: Thực thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Cho Fe t.dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nguội (b) Dẫn khí H2S vào bình đựng dung dịch Cu(NO3)2 (c) Sục SO2 vào dung dịch brom (d) Cho Na2CO3 vào dung dịch HCl Số thí nghiệm xảy phản ứng: A B C D TVQ 13: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số trieste tạo tối đa A B C D TVQ 14: Tên gọi peptit H2NCH2CO-NHCH(CH3)CO-NHCH2COOH A Gly - Ala - Glu B Ala-Gly-Ala C Gly - Ala - Gly D Ala - Glu - Ala TVQ 15: Chất khơng có khả tham gia phản ứng trùng ngưng A glyxin B axit terephtalic C axit axetic D etilen glicol TVQ 16: Để đánh giá độ nhiễm bẩn khơng khí nhà máy, người ta tiến hành sau: Lấy lít khơng khí dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 0,3585 mg chất kết tủa màu đen Hiện tượng chứng tỏ khơng khí có khí khí sau A H2S B CO2 C SO2 D NH3 TVQ 17: Có lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z, T chứa chất khác số chất (NH4)2CO3, NaHCO3, 18 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ọ c Trần Văn Quang - THPT §a Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn NaNO3, NH4NO3 Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch thu kết sau: Chất X Y Z T Dung dịch Ba(OH)2 Có kết tủa trắng Có khí mùi khai Khơng tượng Có kết tủa trắng khí mùi khai Nhận xét sau đúng? A T dd (NH4)2CO3 B X dung dịch NaNO3 C Z dung dịch NH4NO3 D Y dung dịch NaHCO3 TVQ 18: Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su buna-S A CH2=C(CH3)-CH=CH2, S B CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, S D CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 TVQ 19: Ngâm kim loại có khối lượng 50 gam dung dịch HCl Sau thu 336 ml khí H2 (đktc) khối lượng kim loại giảm 1,68% Kim loại A Zn B Fe C Ni D Al TVQ 20: Lên men glucozơ thành ancol etylic Tồn khí CO2 sinh q trình hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo 50 gam kết tủa, biết hiệu suất trình lên men đạt 80% Vậy khối lượng glucozơ cần dùng A 45,00 gam B 36,00 gam C 56,25 gam D 112,50 gam TVQ 21: Cho 10,8 gam AI tác dụng với 21,3 gam Cl2 sau phản ứng thu chất rắn X Cho chất rắn X tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Y V lít H2 (đktc) Giá trị V A 13,44 B 10,08 C 20,16 D 6,72 TVQ 22: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol ZnCl2, kểt thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: (các đơn vị tính theo mol) Giá trị a b là: A 0,1 0,15 B 0,3 0,25 C 0,8 0,25 D 0,3 0,15 TVQ 23: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y dung dịch Z có nồng độ 36% Tỉ khối Y so với He Cô cạn Z 72 gam muối khan Giá trị m A 20 B 36 C 12 D 25 TVQ 24: Đun nóng 150 gam axit axetic với 100 gam metanol (xúc tác H2SO4 đặc) Hiệu suất phản ứng đạt 60%, khối lượng este metyl axetat thu A 308,33 gam B 138,75 gam C 111,00 gam D 185,00 gam TVQ 25: Cho 2,52 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,4M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X m gam chất rắn Y Giá trị m A 2,88 gam B 4,61 gam C 2,16 gam D 4,40 gam TVQ 26: Dung dịch CuSO4 loãng dùng làm thuốc diệt nấm Để điều chế 800 gam dung dịch CuSO4 5% khối lượng CuSO4.5H2O cần dùng A 62,5 gam B 40,0 gam C 32,0 gam D 25,6gam TVQ 27: Đốt cháy hoàn toàn mol chất béo X, thu lượng CO2 H2O mol Mặt khác, a mol chất béo tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M Giá trị a A 0,20 B 0,15 C 0,30 D 0,18 TVQ 28: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X cấu tạo glyxin alanin dung dịch NaOH cô cạn thu 57,6 gam chất rắn Biết số mol NaOH dùng gấp đôi so với lượng cần thiết khối lượng chất rắn thu sau phản ứng tăng so với ban đầu 30,2 gam Số công thức cấu tạo X thỏa mãn A B C D 10 TVQ 29: Đốt cháy hoàn toàn amin thơm X thu 3,08 gam CO2 0,99 gam H2O 336 ml N2 (ở đktc) Để trung hoà 0,1 mol X cần dùng 600 ml HCl 0,5M Công thức phân tử X A C7H11N B C7H8NH2 C C7H11N3 D C8H9NH2 TVQ 30: Hoà tan hoàn toàn 15,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al dung dịch H2SO4 loãng dư thu 13,44 lít khí H2 (đktc) Nếu cho 15,8 gam X tác dụng hết với dung dịch CuCl2 thu m gam chất rắn Giá trị m A 38,4 B 19,2 C 76,8 D 22,6 TVQ 31: Cho hỗn hợp gồm bột nhôm oxit sắt Thực hồn tồn phản ứng nhiệt nhơm (giả sử có phản ứng oxit sắt thành Fe) thu hỗn hợp chất rắn B có khối lượng 19,82 gam Chia hỗn hợp B thành phần nhau: - Phần 1: cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 1,68 lít khí H2 (đktc) - Phần 2: cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl có 3,472 lít khí H2 (đktc) 19 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ọ c Trần Văn Quang - THPT Đa Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn Công thức oxit sắt A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Không xác định TVQ 32: Chia m gam hỗn hợp Na2O Al2O3 thành phần nhau: - Phần 1: Hoà tan nước dư thu 1,02 gam chất rắn không tan - Phần 2: Hoà tan vừa hết 140 ml dung dịch HCl 1M Giá trị m A 2,26 B 2,66 C 5,32 D 7,00 TVQ 33: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ I = 10A thời gian t, ta thấy có 224 ml khí (đktc) anot Giả thiết điện cực trơ hiệu suất điện phân 100% Khối lượng catot tăng lên A 1,28 gam B 5,12 gam C 2,11 gam D 3,1 gam TVQ 34: Cho dung dịch X chứa 3,82 gam hỗn hợp muối sunphat kim loại kiềm kim loại hoá trị II Thêm vào dung dịch X lượng vừa đủ dung dịch BaCl2 thu 6,99 gam kết tủa Nếu bỏ lọc kết tủa cô cạn dung dịch lượng muối khan thu A 3,170 gam B 2,005 gam C 4,020 gam D 3,070 gam TVQ 35: Nhiệt phân 3,0 gam MgCO3 thời gian thu khí X hỗn hợp rắn Y Hấp thụ hoàn toàn X vào 100 ml dung dịch NaOH X M thu dung dịch Z Dung dịch Z phản ứng với BaCl2 dư tạo 3,94 gam kết tủa Để trung hoà hoàn toàn dung dịch Z cần 50 ml dung dịch KOH 0,2M Giá trị X hiệu suất phản ứng nhiệt phân MgCO3 A 0,75 50% B 0,5 66,67% C 0,5 84% D 0,75 90% TVQ 36: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hồ tan tối đa m gam Cu Giá trị m A 1,92 gam B 3,20 gam C 0,64 gam D 3,84 gam TVQ 37: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với metan 6,25 tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo anđehit muối axit hữu Số công thức cấu tạo phù hợp với X A B C D TVQ 38: Hỗn hợp M gồm C2H5NH2, CH2=CHCH2NH2, H2NCH2CH2CH2NH2, CH3CH2CH2NH2 CH3CH2NHCH3 Đốt cháy hồn tồn 5,6 lít hỗn hợp M, cần dùng vừa đủ 25,76 lít O2, thu CO2; 18 gam H2O 3,36 lít N2 Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Phần trăm khối lượng C2H5NH2 hỗn hợp M A 48,21% B 24,11% C 40,18% D 32,14% TVQ 39: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) este Z tạo từ X Y (trong M, oxi chiếm 43,795% khối lượng) Cho 10,96 gam M tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 10%, tạo 9,4 gam muối Công thức X Y A CH2=CHCOOH C2H5OH B CH2=CHCOOH CH3OH C C2H5COOH CH3OH D CH3COOH C2H5OH TVQ 40: Hòa tan hồn tồn 7,5 gam hỗn hợp gồm Mg Al lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M Sau phản ứng kết thúc thu 0,672 lít N2 (đktc) dung dịch chứa 54,9 gam muối Giá trị V A 0,36 B 0,65 C 0,86 D 0,70 LUYỆN THI KQ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Thầy Quang Mơn: Hóa học TVQ Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ TVQ 1: Kim loại điều chế phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất muối A Fe B Mg C Cu D Zn TVQ 2: Khi cho chất: Ag, CuO, Al, Fe vào dung dịch HCl dãy chất tan hết A Ag, CuO, Al, Fe B Al, Fe, Ag C Ag, Fe, CuO D CuO, Al, Fe TVQ 3: Nhận định sai ăn mòn hóa học A q trình oxi hóa - khử B electron kim loại chuyến trực tiếp đến chất môi trường C k.loại bị ăn mòn t.dụng dd chất điện li tạo nên dòng electron c.dời từ cực âm đến cực dương D nhiệt độ cao, kim loại bị ăn mòn nhanh TVQ 4: Cơng thức thạch cao sống A CaSO4.H2O B CaSO4 C CaSO4.2H2O D CaSO4.CaCO3.H2O TVQ 5: Dung dịch loãng (dư) sau tác dụng với kim loại sắt tạo thành muối sắt (III) ? A H2SO4 B HNO3 C FeCl3 D HCl TVQ 6: Chọn phát biểu sai A Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính B CrO oxit bazơ C CrO3 oxit bazơ D Cr2O3 oxit lưỡng tính 20 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ọ c Trần Văn Quang - THPT Đa Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 7: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn họp X gồm NaNO3 H2SO4 lỗng giải phóng khí A NO B N2O C SO2 D H2 TVQ 8: Cho dãy chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3, Al, Zn số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D TVQ 9: Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng có khí A Pb, Fe2O3, Zn B CuO, Fe, Zn C Fe, Cu, Zn D ZnO, Al, FeO TVQ 10: Nhóm gồm ion gây nhiễm nguồn nước A NO3-; NO2-; Pb2+; As3+ B NO3-; NO2-; Pb2+; Na+; Cd2+; Hg2+ 2+ + C NO3 ; NO2 ; Pb ; Na ; HCO3 D NO3-; NO2-; Pb2+; Na+; Cl- TVQ 11: Trường hợp sau không xảy phản ứng điều kiện thường? A Cho mẩu đá vôi vào dung dịch HCl B Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH C Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3 D Cho sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nguội TVQ 12: Bazơ Y hóa chất giá rẻ sử dụng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp sản xuất amoniac, clorua vơi, vật liệu xây dựng, sản xuất mía đường Bazơ Y A NaOH B KOH C Ca(OH)2 D Ba(OH)2 TVQ 13: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ: Hình vẽ minh họa cho phản ứng oxit X A MgO K2O B Fe2O3 CuO C Na2O ZnO D Al2O3 BaO TVQ 14: Chọn phát biểu sai A Este sản phẩm phản ứng axit ancol B Este no, đơn chức, mạch hở có cơng thức phân tử CnH2nO2 với n ≥ C Chất béo không tan nước D Chất béo trieste glixerol axit cacboxylic đơn chức mạch cacbon dài, không phân nhánh TVQ 15: Tên gọi chất béo có cơng thức (C17H33COO)3C3H5 A tripanmitin B tristearin C triolein D trilinolein TVQ 16: Thuỷ phân este X có cơng thức phân tử C4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất hữu Y Z Z có tỉ khối so với H2 16 Tên gọi X A etyl axetat B metyl propionat C propyl fomat D metyl axetat TVQ 17: Dung dịch etylamin nước làm A quỳ tím khơng đổi màu B quỳ tím chuyển màu xanh, C quỳ tím chuyển màu đỏ D dung dịch phenolphtalein không đổi màu TVQ 18: Có chất hữu cơ: H2NCH2COOH, HCOOH, (CH3)2NH Thuốc thử để nhận biết chất hữu A dung dịch NaOH B dung dịch HCl C quỳ tím D CH3OH/HCl TVQ 19: Phát biểu khơng A Hợp chất H2N-COOH aminoaxit đơn giản B Tripeptit có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 C Anilin phản ứng với dung dịch nước brom tạo kết tủa màu trắng D Protein bị thuỷ phân môi trường axit TVQ 20: Có dung dịch riêng biệt sau: C6H5NH3Cl, H2NCH2CH(NH2)COOH, ClH3NCH2COOH, HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH, H2NCH2COONa số dung dịch phản ứng với dung dịch HCl A B C D TVQ 21: Gluxit có phản ứng tráng gương A tinh bột B fructozơ C xenlulozơ D saccarozơ TVQ 22: Phát biểu sau sai? A Đun nóng glucozơ với H2/Ni thu sobitol B Xenlulozơ thuỷ phân môi trường axit thu glucozơ C Dung dịch saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 NaOH đun nóng cho kết tủa Cu2O D Fructozơ không làm màu nước brom TVQ 23: Phát biểu sau không A Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều mắt xích liên kết với tạo nên B Hệ số n mắt xích cơng thức polime gọi hệ số trùng hợp C Cao su polime có tính đàn hồi D Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp 21 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ä c Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn TVQ 24: Cho thí nghiệm sau (a) Đun nóng nước cứng tạm thời (b) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (c) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2 (d) Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch ZnCl2 (e) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 Số thí nghiệm tạo thành kết tủa A B C D TVQ 25: Chất khơng có phản ứng thủy phân A glucozơ B etyl axetat C Gly-Ala D saccarozơ TVQ 26: Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường Cu(OH)2 tan dung dịch fructozơ (b) Metylamin bazơ dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh (c) Khử glucozơ hiđro thu sobitol (d) Ở điều kiện thường, axit glutamic phản ứng với dung dịch NaOH (e) Gly - Ala - Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 Số phát biểu là: A B C D TVQ 27: Số đồng phân amin bậc C4H11N A B C D TVQ 28: Đốt cháy hợp chất hữu sau thu tỉ lệ mol CO2 H2O 1? A C12H22O11 B CH3COOCH3 C H2NCH2COOH D CH3NH2 TVQ 29: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với axit H2SO4 đặc, dư, đun nóng thu V lít khí SO2 (đktc) Giá trị V A 1,68 B 6,72 C 1,12 D 3,36 TVQ 30: Hoà tan hoàn toàn 25 gam muối CuSO4.5H2O nước thu 500 ml dung dịch Nồng độ dung dịch thu A 0,1000M B 0,2000M C 0,3125M D 0,5000M TVQ 31: Thể tích dung dịch HNO3 lỗng 1M cần dùng để hồ tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Ag (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 0,8 lít B 0,6 lít C lít D 1,2 lít TVQ 32: Điện phân dung dịch muối MCln với điện cực trơ Khi catot thu 16 gam kim loại M anot thu 5,6 lít khí (đktc) Kim loại M A Mg B Fe C Cu D Ca TVQ 33: Hòa tan m gam Mg 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 0,4M Cu(NO3)2 đến phản ứng hồn tồn thu 1,12 lít hỗn hợp khí X (đktc) có tỉ khối so với H2 6,2 gồm N2 H2, dung dịch Y gam hỗn hợp kim loại Giá trị m A 6,68 B 4,68 C 5,08 D 5,48 TVQ 34: Hỗn hợp Y gồm aminoaxit (phân tử chất chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH ) Đốt cháy hoàn toàn m gam Y thu 0,56 gam N2 Nếu cho m gam Y tác dụng vừa đủ với a gam dung dịch HCl 20% Giá trị a A 3,65 B 0,73 C 7,30 D 1,46 TVQ 35: Cho 33 gam hỗn hợp HCOOCH3 fructozơ (tỉ lệ mol : 3) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 Sau phản ứng thu kết tủa có khối lượng A 27 gam B 54 gam C 32,4 gam D 21,6 gam TVQ 36: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm hợp chất hữu C2H4(OH)2; HCOOCH3; CH3COOH thu 4,48 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2O Thể tích khí O2 (đktc) cần dùng A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 8,96 lít TVQ 37: Hợp chất X chứa (C, H, O) có liên kết π phân tử, Y tác dụng với NaOH theo tỉ lệ : Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam X cần dùng vừa đủ 15,68 lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu 5,4 gam nước Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 6,9 gam X 100 ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu khối lượng chất rắn A 11,1 gam B 13,1 gam C 9,4 gam D 14,0 gam TVQ 38: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: (các đơn vị tính theo mol) Giá trị x 22 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ä c Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn A 0,40 B 0,36 C 0,32 D 0,38 TVQ 39: Hỗn hợp X gồm chất CuO, Fe3O4, Al có số mol Thực phản ứng nhiệt nhôm 33,9 gam X mơi trường khí trơ, sau thời gian thu hỗn hợp chất rắn Y Cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu hỗn hợp sản phẩm khử Z gồm NO2, NO có tổng thể tích 4,48 lít (ở đktc) Tỉ khối Z so với heli A 19,0 B 10,5 C 21,0 D 9,5 TVQ 40: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành A 5,72 gam B 8,80 gam C 17,60 gam D 4,40 gam LUYỆN THI KQ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Thầy Quang Mơn: Hóa học TVQ Thời gian làm bài: 50 phút; ĐỀ SỐ 10 TVQ 1: Dãy gồm kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch A Na, Fe, Cu B K, Zn, Al C Al, Fe, Ag D Zn, Fe, Ag TVQ 2: Cho hợp kim sau: Fe - Cu, Zn - Cu, Cu - Ag, Ca - Cu để khơng khí ẩm, hợp kim kim loại Cu bị ăn mòn điện hóa trước? A Fe - Cu B Zn - Cu C Cu - Ag D Ca - Cu TVQ 3: Đưa dây sắt nóng đỏ vào bình khí oxi, dây sắt cháy sáng minh họa hình đây: Sản phẩm tạo thành thí nghiệm A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe(OH)3 TVQ 4: Khi nói kim loại kiềm, phát biểu sau sai? A Các kim loại kiềm có màu trắng bạc ánh kim B Các kim loại kiềm có t0nc nhiệt độ sơi thấp C Các kim loại kiềm có độ cứng thấp D Từ Li đến Cs độ cứng tăng dần TVQ 5: Hiện tượng thí nghiệm nhỏ từ từ dung dịch NaAlO2 đến dư vào dung dịch HCl A khơng có kết tủa, có khí bay lên B xuất kết tủa keo trắng C x.hiện ↓ keo trắng, ↓ tăng max tan dần đến hết D xuất kết tủa có khí khơng mùi TVQ 6: Chọn phát biểu sai A Sắt có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt B Thành phần quặng manhetit Fe3O4 C Kim loại Fe đẩy Ag khỏi dung dịch muối D Ngâm Cu vào dd HCl lỗng thấy có khí TVQ 7: Để loại tạp chất CuSO4 khỏi dung dịch FeSO4 ta dùng phương pháp A Ngâm đồng vào dung dịch B Cho AgNO3 vào dung dịch, C Ngâm kẽm vào dung dịch D Ngâm sắt vào dung dịch TVQ 8: Trường hợp sau không xảy phản ứng? to   A Au + HNO3 đặc  B Fe + H2SO4 đặc    C Sn + HNO3 loãng  D Ag + HNO3 đặc  TVQ 9: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Mg, Al2O3, Al B Mg, K, Na C Zn, Al2O3, Al D Fe, Al2O3, Mg TVQ 10: Trường hợp sau không xảy phản ứng? A Cho mẩu Na vào cốc nước B Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH C Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3 D Cho mẩu kim loại Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội TVQ 11: Chất không phản ứng với dung dịch HCl A Cu B Zn C Fe D Al TVQ 12: Khi điều chế Zn từ dung dịch ZnCl2 phương pháp điện phân Quá trình xảy cực dương A 2Cl- → Cl2 + 2e B Cl2 + 2e → 2Cl- C Zn → Zn2+ + 2e D Zn2+ + 2e → Zn TVQ 13: Thực thí nghiệm sau (a) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 dư (b) Điện phân dung dịch NaCl (d) Cho Cu vào dung dịch AgNO3 (c) Điện phân dung dịch ZnSO4 (e) Cho Fe vào AgNO3 dư Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc A B C D TVQ 14: Khi đun nóng tripanmitin với dung dịch H2SO4 lỗng thu sản phẩm là: 23 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ọ c Trần Văn Quang - THPT §a Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn A C17H35COOH C3H5(OH)3 B C15H31COOH C3H5(OH)3 C C17H33COOH C3H5(OH)3 D C17H31COOH C3H5(OH)3 TVQ 15: Cho dãy chất sau: HCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOOC(CH3)=CH2; CH3COOCH=CHCH3 Số chất dãy thuỷ phân dung dịch NaOH sinh sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng gương A B C D TVQ 16: Chất phản ứng với dung dịch brom cho kết tủa A C6H5NH2 B NH3 C C2H5NH2 D C2H5Cl TVQ 17: Tên gọi aminoaxit có cơng thức cấu tạo CH3CH(NH2)COOH A glyxin B alanin C lysin D axit glutamic TVQ 18: Cho anilin vào nước, lắc Thêm dung dịch HCl dư, dung dịch NaOH dư Hiện tượng quan sát A Lúc đầu suốt, sau bị đục phân lớp B Dd có màu trắng đục, suốt, sau phân lớp C Dung dịch bị đục, sau suốt D Lúc đầu suốt, sau phân lớp TVQ 19: Một lượng lớn nước thải cơng nghiệp chưa qua xử lí đổ trực tiếp sông suối nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nhiều khu vực đất nước ta Để xử lí sơ mẫu nước thải chứa ion Pb2+, Fe3+, Cu2+, Hg2+, người ta dùng A H2SO4 B Ca(OH)2 C NaCl D NH4Cl TVQ 20: Sản phẩm phản ứng thủy phân chất béo bao gồm axit béo A etanol B glixerol C etilen glicol D propan-1,2-điol TVQ 21: Chất không tham phản ứng tráng gương A glucozơ B fructozơ C saccarozơ D metyl fomat TVQ 22: Nilon-6,6 loại A tơ poliamit B tơ visco C polieste D tơ axetat TVQ 23: Hợp chất X (thường gọi sođa) hóa chất quan trọng sản xuất thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy sợi, Ngoài ra, dung dịch X dùng để tẩy vết dầu mỡ bám chi tiết máy trước sơn Hợp chất X A NaCl B Na2CO3 C NaNO3 D Na2SiO3 TVQ 24: Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường Cu(OH)2 tan dung dịch glucozơ (b) Anilin bazơ, dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh (c) Ở điêu kiện thường metyl acrylat phản ứng với dung dịch brom (d) Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng với ancol etylic Số phát biểu là: A B C D TVQ 25: Cho 6,5 gam bột Zn vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 10,8 B 32,4 C 5,4 D 21,6 TVQ 26: Nhỏ từ từ giọt đến hết 300 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 2M NaHCO3 1M, sau phản ứng thu số mol CO2 A 0,20 B 0,30 C 0,15 D 0,10 TVQ 27: Cho 1,04 gam Cr phản ứng hết với dung dịch H2SO4 lỗng (dư), đun nóng, thu V ml khí H2 (đktc) Giá trị V A 448 B 896 C 224 D 672 TVQ 28: Cho este X có cơng thức phân tử C3H6O2 tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,5M thấy thu 32,8 gam muối Công thức phân tử X A CH3COOH B HCOOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 TVQ 29: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam lipit thu 46 gam glixerol hỗn hợp muối hai axit béo Hai axit béo A C17H31COOH C17H33COOH B C15H31COOH C17H35COOH C C17H33COOH CI7H35COOH D C17H33COOH C15H31COOH TVQ 30: Đổt cháy hoàn toàn 5,4 gam amin no, mạch hở, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí O2 (đktc) Công thức phân tử amin A C2H5NH2 B CH3NH2 C C4H9NH2 D C3H7NH2 TVQ 31: Một hỗn hợp X gồm este A, B đơn chức, đồng đẳng liên tiếp Xà phòng hố 23,6 gam hỗn hợp X cần 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu 26 gam hai muối axit cacboxylic ancol Công thức cấu tạo số mol A, B 24 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ọ c Trần Văn Quang - THPT §a Phóc - Lun thi kq – 0383560439 FB: Quang TrÇn A CH3COOCH3 0,1 mol CH3COOC2H5 0,2 mol B CH3COOCH3 0,2 mol CH3COOC2H5 0,1 mol C CH3COOCH3 0,2 mol C2H5COOCH3 0,1 mol D HCOOCH3 0,1 mol C2H5COOCH3 0,2 mol TVQ 32: Cho m gam tinh bột lên men với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu 550 gam kết tủa dung dịch X Đun kĩ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m A 550,0 B 607,5 C 650,0 D 750,0 TVQ 33: Hỗn hợp A gồm Cl2, O2 Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp A tác dụng hết với 11,9 gam hỗn hợp B gồm Al, Zn tạo 29,3 gam hỗn hợp clorua oxit kim loại Thành phần phần trăm khối lượng Al hỗn hợp B gần với giá trị A 22,7% B 54,6% C 45,4% D 65,8% TVQ 34: Điện phân với điện cực trơ 500 ml dung dịch CuSO4 đến thu 1,12 lít khí (đktc) anot dừng lại Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện phân đến phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam Nồng độ mol CuSO4 ban đầu A 0,4 M B 2,0 M C 1,8M D 1,6 M TVQ 35: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 0,1 mol H2SO4 Khối lượng Fe tối đa phản ứng với dung dịch X (biết NO sản phẩm khử NO3-) A 4,48 gam B 5,60 gam C 3,36 gam D 2,24 gam TVQ 36: Hợp chất Y α - aminoaxit (có nhóm - NH2) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu 3,67 gam muối Mặt khác, trung hoà 1,47 gam Y lượng vừa đủ dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu 1,91 gam chất rắn Biết Y có cấu tạo mạnh không nhánh Công thức cấu tạo Y A H2NCH2CH2COOH B CH3CH(NH2)COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH TVQ 37: Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al Cr2O3 (trong điều kiện khơng có khơng khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn Chia hỗn hợp thu sau phản ứng thành hai phần Phần phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M (lỗng) thấy có khí khơng màu Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl Giá trị a A 0,9 B 1,3 C D 1,4 TVQ 38: Sục CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 ta quan sát tượng theo đồ thị: (các đơn vị tính theo mol) Giá trị x A 0,20 B 0,10 C 0,16 D 0,15 TVQ 39: Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) hai este đơn chức có chung gốc axit Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch KOH 1M dư thu dung dịch B (m - 12,6) gam hỗn hợp gồm anđehit no, đơn chức, đồng đẳng có tỉ khối so với H2 26,2 Cơ cạn dung dịch B thu (m + 6,68) gam chất rắn khan Phần trăm theo khối lượng X A A 63,56% B 54,66% C 36,44% D 42,37% TVQ 40: Hỗn hợp X gồm H2NCH2COOH, CH3COOC2H3 Đốt cháy hoàn toàn 2,47 gam X cần dùng vừa đủ 2,52 lít O2 (đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng CH3COOC2H3 X A 30,36% B 34,82% C 69,64% D 60,73% 25 | P a g e - T e a m T V Q - H ã a h ä c ... đầu A 98 ,10% B 12, 80% C 12, 08% D 87,20% TVQ 31 Khi clo hoá 30,4 gam hỗn hợp bột đồng sắt cần 13,44 lít khí clo (đktc) Thành phần % đồng hỗn hợp ban đầu A 55,30% B 63,16% C 36,84% D 42 ,10% TVQ... HCl thu 10, 752 lít khí (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhơm thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng A 80% 1,08 lít B 20% 10, 8 lít C 60% 10, 8 lít D 40% 1,08 lít TVQ 37: Hòa tan 0,1 mol Cu 120 ml dung... 7|Page-Team TVQ-Hóa học 12 Trần Văn Quang - THPT Đa Phúc - LuyÖn thi kq – 0383560439 LUYỆN THI KQ Thầy Quang TVQ FB: Quang TrÇn ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA 2019 Mơn: Hóa học Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề nắm chắc kiến thức hoá học 12 , 10 đề nắm chắc kiến thức hoá học 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay